DE GAULLE OVERSTAG GRENS^ 3LK hoekje Half zwaar- heel lekker ...van zo n lekkere verse cigaret van voortreffelijke DRUM-SHAG Pittig en tóch zacht! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE donderdag 10 maart i960 No. 18732 77 natuur treurig schenen te stemmen, zou weer voorbij gaan Als morgen de zon de nevels zou hebben verjaagd en haar gouden licht over de heide zou weipen 20u alles er wellicht weer heel anders uitzien. Daarop moest hij z'n ge dachten zetten, niet op gevaarlijke en huiveringwekkende voorspiege lingen en dwangdenkbeelden, die. op zelfmoord uitliepen. Hij moest weg van deze plaats, uit de eenzaamheid, die hem hier doodstil omringde. Zijn terugkeer naar de smokkelhut was bijna een vlucht voor de angst, die hem be vangen had voor de duistere af grond, waarin hij gestaard had, en die in hem zelf bestond als een dreigend mysterie. Eenmaal weer teruggekeerd in de kring van zijn smokkelgezellen, dronk hij het ene glas bier na het andere in de hoop, dat hij z'n ge dachten hierdoor wat zou kunnen afleiden Z'n smokkelvrienden ble ven hem een zonderling vinden, die eerst urenlang somber voor zich uit zat te staren en zich van hen afzonderde, om dan in het andere uiterste te vervallen en er op los te drinken en te zingen als geen anderen De volgende dag kwam Jan van Elsteren met de mededeling, dat men voor de komende week maar niet op hem rekenen moest bij de smokkelarij O, er was niets bijzon ders aan de hand, Daarover be hoefde men zich geen zorg te ma ken. Het ging alleen maar om de verkoop door de douane van een grote partij in beslag genomen goe deren, die in de krant was aange kondigd. (Wordt vervolgd). WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Vissen op nieuwe pier van Scheveningen DEN HAAG, 7-3. De onderste verdieping van het verst in zee stekende eiland van de nieuwe pier te Scheveningen zal bestaan uit de z.g. visring ten gebruike van de beoefenaars van de hengelsport. De breedte van deze ring is 4 m. de binnendiameter bedraagt 25 m. en de buitendiameter 33 m. De totale oppervlakte bedraagt 348 m2. De ring bevindt zich op 10,70 m. boven de zeebodem. Bij eb be draagt de diepte van de zee op dit punt 3,20 m., bij vloed 5 m. Het grootste deel van deze ring is overdekt en de worp is hier ge limiteerd tot 3.30 meter. Over een derde deel van de westzijde en een derde deel van de oostzijde wijkt deze overdekking terug, zodat op die plaatsen de geheel vrije worp mogelijk is. Een ander deel van de ring zal worden ingericht voor het vissen met kruisnetten. RECHTZAKEN Isoleerder vervalste lot ALKMAAR, 7-3 Conform d? eis van de officier van justitie, Jhr. mr. A. J. Reigersman, is de 30-jarige Alkmaarse isoleerder G J. van S. vandaag door de politierechter te Alkmaar, mr. P. Nolet, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf we gens valsheid in geschrifte Van S. had een lot vervalst van d** door de Alkmaarse winkeliers ten bate van het Koningin Wilhelminafonds ge organiseerde gratis loterij. Na van het lot enkele cijfers te hebben veranderd, ontving hij de hoofd prijs in deze verlptlng: een auto. Een uur later kwam de vervalsing aan het licht. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Stavenisse: kand. L. G. Zwanenburg, Waarder; te Hou ten (U.): J. T. Doornenbal, Oene; te Beek (L.): C W de Planque, pred. voor gerepatrieerdenzorg te Heer len; te Austerlitz (toez.): vie. K. Blei, Utrecht; te Cuyck en Grave (toez.): W. M. v. Reijendam, Den Burgh op Texel. Aangenomen naar Ede: E. F. Vergunst, Rijssen, die bedankte voor Rotterdam; naar Goudriaan Otto- land: kand. H Binnekamp, Utrecht; naar Kampen (Ver v. Vrijz Hen;.): J W. Schaap, Oldehove; naar Wap- serveen: kand. J. Ponn-1, Bussum; naar Vijfhuizen: kand. C. W. Op- pelaar, Rotterdam-Charlois; naar Molenaarsgraaf (toez.): kand G. J. Rebel, Huizen (N H.); naar Ommen: L J. Bloemsma, Huizen (N.H.). Bedankt voor Oud-Beijerland: L. Blok, Capelle a.d. IJssel; voor Hel lo: C. van der Steen, Gasselternije- veen; voor Waddinxveen (vac. J. van der Haar): H. N. van Hensber- gen, Renkum. Ger. Kerken Beroepen te Werkendam (2de pred.pl.): M. Ros, Hoofddorp; te Bolsward: A Corporaal, Edam; te Zoetermeer: C. H. Appelo, 's-Gra- venhage-Loosduinen; te Rijswijk (vac. wijlen S. van Popta): S. A. Boonstra, Woerden; te IJlst: kand. E. C. Kim, Groningen. Aangenomen naar Leeuwarden: E. J. Oomkes, Schiedam; naar Blok zijl: kand, W Bakker, Amsterdam, die bedankte voor Dirkchorn en voor Westeremden; naar Hoornster- zwaag: kand. J. Jeuring, Emmen, die bedankte voor Den Bommel; uaar Mijdrecht: J. v Dalen, Nieuw Loosdrecht, die bedankte voor Eef- de-Gorssel. FEUILLETON door JAKOB SC Waarom ging hij eigenlijk niet in op het voorstel van Vermeer om weer naar Java terug te keren? Wat bond hem dan nog aan Wald- kerk? Hij had Annemarie teruggezien in de volle schoonheid van haar rij pende volwassenheid, precies zoals haar moeder eens was geweest, en bij had op het graf van z'n vrouw geknield om vergeving te vragen. Was dat niet voldoende? Het bsste zou zijn, als hij nu maar ging, en zijn kind niet langer in moeilijkhe den bracht zodat zij met Jan Kem pen zou kunnen trouwen. Hoe graag hij ook iemand anders in diens plaats gezien zou hebben, toch diende hij Annemarie in de keuze van haar hart volkomen vrij te laten. Als hij van haar hield zou hij dat moeten bewijzen door des noods het grootste offer voor haar te brengen. Maar had hij alles niet zelf ho peloos ingewikkeld gemaakt, door Annemarie te zeggen, dat haar va der nog leefde en dat zij hem spoe dig terug zou zlèn. Zou zij niet heel haar leven op zijn komst blijven hopen en verdriet over z'n uitblij ven hebben? En als hij zich bekend maakte, en dan verdween? Nee, ook dat was geen oplossing Annemarie zou zich altijd onbevredigd blijven voelen als ze in onzekerheid verkeerde over een vader, waarvan ze wist, dat hij in den vreemde een een zaam bestaan zou lelden. Hij had zich helemaal niet In Waldtark moeten vertonen en op P MAN S Java moeten blijven Dan zou hij langzamerhand geheel vergeten zijn in plaats van zoals nu, een nieuwe bron van onrust voor anderen te worden. En hij kreeg het ellendige gevoel, dat alles, wat hij ondernam, tot mislukking gedoemd was, en tot een straf werd voor anderen en hem zelf. In de verte klonk een uilenroep over het moeras. Het klonk hem als een uitnodiging in de oren om maar een eindte maken aan zijn ver gooid leven, en de w^g op te gaan, die al vele anderen gegaan waren. Witte dampen kropen uit het moeras omhoog en sloegen neer ever de heide, waar ze laag boven de grond voortzweefden en alles aan de wreld onttrokken, wat er maar onder hun bereik kwam. Het was alsof gesluierde handen zich naar hem uitstrekten. Nu moest hij recht toe recht aan naar de moerassige gronden lopen, die hem met zachte bereidwilligheid zouden ontvangen en hem steeds meer met hun modderig water zou den omringen, totdat het zich ein delijk boven z'n hoofd zou sluiten. En dan zou het afgelopen zijn. Met alles. Enkele seconden fascineerde die gedachte hem, maar toen kwam bij huiverend terug tot de werke lijkheid. Neen, dat nooit weer. Niemand heeft het recht z'n leven van zich te werpen, zelfs niet als men aan dat leven vertwijfelt Ook hij dien de z'n lot te dragen. Ook deze nacht met z'n kille nevels, die de gehele Ingezonden mededeling Kinderleed te A»adir O LONDEN, 8-3. Het Britse fonds ,.Redt de kinderen" heeft dinsdag in Londen meegedeeld, dat er zo cm en nabij de 20.000 kinderen ten gevolge van de aardbeving die Agadir heeft getroffen, in behoef tige omstandigheden zouden ver keren. b, worden op het ogenblik po gingen gedaan om de ouders of an dere bloedverwanten van ruim 4500 kinderen op te sporen, waar naar nog steeds niet is gevraagd. Russen op drift uiet vaartuig WASHINGTON, 8-3. Het Amert- kaanse vliegdekschip „Kearsarge" heeft jl zondóg op 1000 m\jl ten west-noordwesten van het eiland Midway in de Stille oceaan vier Russische militairen opgepikt, die door een hevige storm in een klein landingsvaartuig 49 dagen over de oceaan waren gedreven. Het Russi sche schip, dat slechts zestien meter lang is, was op 17 januari stuurloos geworden toen het ter hoogte van Jetorofoe, één der eilanden van de Russische Koerillengroep, door 'de storm, werd getroffen. De vier Russen waren uitgeput door hun ontberingen. Naar schat ting was hun vaartuig ruim dui zend mijl afgedreven. De mannen die al die tijd geleefd hadden van drie blikken vlees, één brood en het regenwater dat zij konden opvan gen, hebben 35 tot 40 pond aan ge wicht verloren. UNIFORMEN VOOR „LUCTOR ET EMERGO" RENESSE, 9-3. Dat de muziek vereniging „Luctor et Emergo" te Renesse bij de bevolking hoog ge waardeerd wordt blijkt uit het feit, dat een comité is gevormd dat zal trachten gelden bij elkaar te krij gen om de uit dertig muzikanten bestaand? vereniging in een uni form te steken. „Luctor et Emergo" is nog een van de weinige verenigingen die niet beschikken over uniformen en dit is voor een badplaats als Re- nesse wel zeer jammer. Men moet intussen niet denken dat er in de voorgaande jaren niets gepresteerd is, want tengevolge van bijzondere omstandigheden (oorlog, ramp), moesten voor alle muzikanten nieu we instrumenten worden aange kocht waarmede duizenden guldens gemoied waren. Dat het gezelschap niet stil heeft gezeten blijkt wel uit het feit dat het nu zover is, dat alle instrumenten volledig eigen dom zijn. Het is daarom een lof waardig streven dat thans het ini tiatief is genomen om de muzikan ten van een uniform te voorzien, want dan pas kan men tevreden zijn. Binnenkort zal bij de ingeze tenen worden aangeklopt om een geldelijke bijdrage. Wanneer allen aan deze actie meewerken, dan kan men binnenkort „de muziek" in uniform zien marcheren. MARKTBERICHTEN Veemarkt ROTTERDAM, 8-3. Aanvoer 4214 stuks vee (wesktotaal 6225), tw.: 250 vette koeien en ossen; 1110 stuks gebruiksvee; 535 vette kalve ren; 120 graskalveren; 1869 nuch tere kalveren; 3 varkens; 31 lopers; 31 biggen; 86 paarden; 7 veulens; 126 schapen en lammeren; 22 wei- delammeren; 24 bokken en geiten. Prijzen per kg.: vette koeien en ossen f 2,95-3,25, f 2,80 2,95, f 2,55- 2,80; vette kalveren f 2,80-3,10, f 2,50-2,80, f 2,20-2,50; slachtpaar- den f 2,30-1.70-1,60. Prijzen per stuk: graskalveren f 430-370 270; nuchtere kalveren f 56-46-36; lopers f 80-70-60; big gen f 50-40-36; schapen f 125-95-65 SCHIPHOL, 8-3. De marconist Willem van Rie, die na in Boston beschuldigd te zijn van moord op Lynn Kaufmann, door de jury vrij gesproken werd, is vanmiddag in ons land teruggekeerd. Tezamen met zijn echtgenote mevrouw Nel van Rn stapte hij om 14.50 uur uit het K L.M.-vliegtuig, dat hem van New York naar Amsterdam had ge bracht Fotografen namen een plaatje en omstroomd door een grote schare journalisten wandelde het echtpaar van Rie naar de wachtkamer „Europa" van de luchthaven, waar van Rie begroet werd door zijn ouders, die uit Rijen waren overgekomen en door de moeder van msvrouw Nel van Rie. Op de balustrade bij het restaurant „De wijde blik" stonden verschei dene inwoners uit' het Brabantse Rijen. lammeren f 130-95-70; kalf- en melkkoeien f 1250-1090-900; vare koeien f 870 750-650; vaarzen f 900 -760-600; pinken f 560-500-400. !N RUSLAND /s ElN GROOT LANDBOUW OTfenskf gestart. hu is de bcdoeuhg DERT-G MH.70CN row GRAAN M£cR TC PRODUCERS* DAN VOR'G 7AA^ Nog altijd N.A.V.O.-problemen In kwaliteit-beschermende plastic tabakszak l Gewapende opstand in Angola NEW YORK, 8-3. Twee bestuur- ders van de Amerikaanse commis sie voor Afiika, Montero en Schein- man, hebben maandag te New York melding gemaakt van een gewa pende nationalistische opstand in het Portugese gebied Angola in Afrika. Montero en Scheinman deelden cp een persconferentie mee dat zij als toeristen heimelijk contact heb ben gezocht met nationalistische groepen. Volgens de twee Amerikanen is er zowel in het zuiden van Angola als in enkele gebieden in het noor den gewapend verzet tegen de Por tugese bestuurders en kolonisten. Van Rie en echtgenote in Nederland IN NU BOURNE WERD IE* IN KENNEL VKE STAAT VERKERENDE NAN GEARRESTEERD DU WAS GAAN WANDELEN NET ZN 'HUH DJ ER ON \7'N HALS EEN SLANG VAN NEER DAN TWEE NU ER LENGDE Tot ieders verbazing he^ft de Franse president op zijn reis door Algerije, waar hij de legeronderde len bezocht, woorden gesproken die duidelijk in strijd zijn met zijn televisie-rede van 10 september 1959. Toen stelde hij de nationalisti sche moslims voor, het vuren te staken, waarna binnen vi*>r jaar - of zoveel vroeger als rust en orde gewaarborgd zouden blijken - een referendum zou worden gehouden over de toekomstige status van Al gerije De bewoners zouden dan de keuze hebben tussen afscheiding, verfransing, of een tussenvorm, na melijk zelfbestuur binnen de Fran se staat, of zogenaamde „associa tie". HIJ heeft nu donderdag eft vrij dag wel herhaald, dat de moslims g-^en Fransen waren zoals de bewo ners van Bretagne of van de Pro vence. Doch tegelijk heeft hij ge zegd, dat er van afscheiding nooit sprake zou kunnen zijn. Algerije 20U Frans blijven, en alleen de vorm van samenwerking met het moederland zou later worden be slist. Er zou ook g">en sprake meer zijn van wachten op een soort wa penstilstand: de rebellen moesten zich overgeven. Het Franse leger zou nooit capituleren, het moest de overwinning behalen, het zou in Algerije blijven. Door sociale en economische maatregelen en door gelijkstelling zouden de mohamme danen gewonnen worden voor Frankrijk. Hij sprak zeer bitter over de lei der der opstandelingen, Ferhat Abbas, en hij liet van zijn redevoe ringen zoveel bekend worden (er was slechts één journalist, die hem vergezelde) als hij wenste. Dit deel bevredigde zozeer de extremisti sche Europeanen in Algerije, zozeer de „ultra's" die voor een „Frans Algerije" IJveren, dat zij ln g-lijke mate hen teleur stelden, die hadden gehoopt dat de Gaulle door onder handelingen met de nationalisten een staken van het vuren zou pro beren te bereiken. EEN JONGE AMERIKAANSE ZAK EN NAN 701 HASK/NS WILDE Z'N VERLOOFDED'E DJ HAAR OUDERS Of> EEN AFGELEGEN FARM WOONT, VERRASSEN NET EEN ONVERWACHT SE7CEK W 7N FAS GEKOCHT SPoRTVLiEGTui67C. DE LANDING Of HET TERQE/N VAN DE FARM VERLIEP ECHTER N/ET GEHEEL VOLGENS PlAN. 70E U£P ALLEEN EEN PAAR SCHRANKEN OP nu het toestel was het erger NAVO-integratie Van officiële zijde ls verklaard, dat de Gaulle zijn zienswijze niet had veranderd, en dat hij nooit voor cndei handelingen is geweest, noch voor afscheiding van Algerije. In derdaad: hij heeft zich duidelijk een voorstander getoond van „asso ciatie". Maar hij heeft de mogelijk heid van afscheiding open gelaten voor hen, die zulks zouden wensen, en dus van de onafhankelijkheid van een deel van het gewest. Daar van is hij volgens alle berichten en commentaren terug gekomen. Hij heeft het leger bevredigd en gerust gesteld. Om nu de gemoederen tot beda ren te biengen heeft de Gaulle zijn koers gewijzigd Daaruit blijkt, dat hij het leger niet naar zijn hand kan zetten, dat hij er min of meer de gevangene van ls, Indien hij ten minste geen kans ziet, later op nieuw het oude spoor terug te vin den.' In het algemeen overheerste de opvatting, dat de Gaulle even ver is als de ministers van de Vier de Republiek, en dat het vechten nog jaren kan voortgaan, omdat aan een militaire beslissing de voorkeur wordt gsgeven boven een politieke oplossing. Speculaties Ook op een ander gebied kan men weinig vooruitgang zien. Het be treft de integratie der strijdkrach ten in de N.A.V.O. Men weet dat de opperbevelhebber in Europa, Nor- stad, de wens heeft te kennen ge geven, dat de luchtmacht, de lucht verdediging (en dus het waarschu wingssysteem met radar) en de bi- voorrading der landstrijdkrachten gezamenlijk zouden worden georga niseerd. Doch vooral Frankrijk wil niets w»ten van opheffing van de nationale beschikking over zijn eigen strijdkrachten, noch van op lossing van Franse eenheden ln een internationale groep Nu is de kwstie vooral urgent geworden, omdat de vooruitgescho ven Duitse troepen behoefte hebben aan ver naar achter liggende be voorradingsbases. Daarvoor was kontakt opgenomen met Spanje, en men weet welk een beroering dit heeft gewekt. De roep om gemeenschappelijke N.A.V O -bases werd luider. De Fransen gaven daarover hun me ning niet duidelijk. Daarop kwam een mededeling van Norstad, dat in N.A.V.O.-verband ?en mobiele een heid zou worden gevormd, bestaan de uit Amerikanen, Britten en Fransen. Men verheugde zich over deze eenstemmigheid. Doch onmid dellijk daarna kwam er een Franse tegenspraak. Men brak zich er het hoofd over, hoe het dan mogelijk was dat Norstad zijn verklaring had afgelegd. Organisatorisch lijkt de N.A.V O. niet bepaald hecht in elkaar te zit ten, al zal het bondgenootschap wel behouden blijven, indien het Sow- jetblok zou dreigen met een aanval. Maar deze agressie wordt niet ur gent geacht, en politiek gesproken ontbreekt het aan de nodige een heid. Aan het einde der week zal nu de Britse premier MacMillan naar Parijs gaan, om onder vier ogen met de Gaulle te spreken, voordat deze Chroesjtsjef ontmoet. De Sowjet-premier komt immers de volgende week al in Frankrijk aan. DE OENEN DIE EEN JACHTVERGUNNING WENSEN NOETEN EERST BEWJ2EN DAT ZE EEN GEWEER HANTEREN KUNNEN. ZE NOETEN VOORTAAN EEN PROEVE VAN 7ACHTBEKWAAMHEID AFLEGGEN. HETGEEN THANS WETTEL'JK IS

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 9