Nu bij Albert Heijn reeds maakt u het leven goedkoper! Rumbonen Meien op sop Pilchnnls Gebraden gehokt Goudmerk vol-aromatlsch 168 Groenmerk mlld-geurlg. 140 Chocoladepasta 47 Prima slaolie 98 Haringtomat......3 bukt.. 95 Sinaasappelsap 3 blikjes 100 Roodmerk mild-kraohtig 140 Ponrsmerk pittig ...120 TAFELBESCHUIT 2 rollen 49 Eerst de nieuwe: Kikvorsman zwemt in de Rijn AH-KOFFIE pak 250 gram Zuurkool Zuurkoolspek Kapucijners Dik vel spek Spinazie Rundvet Appelmoes reiru derse ham tie oud Deze 48 prijzen gingen al eerder omlaag: 15 Prima cacao zak 250 gram 85 Grote repen «S 8,00.100 Biscuits Moio' Maizenn Ge Ko Geld. rookworst 88 Spliterwten 500 gram 39 Kapucijners ÏÏn ,,=rb„ 65 Boeremetworsf Boterhamworsl Ontbijtspek 37 Ananas 8,^"» Perziken Dewkist T0HB jl) flinke moot, StarKist per blik 77 Aardbeienjam per pot 78 Saksische leverworst 100 gram 37 Droptoffees zak 200 gram 43 Zwarte ballen 200 gram 35 Zachte zeep bus 500 gram 39 Toiletpapier zak 4 rollen 48 Molton dweil .50 *6» cm 55 Schuurpoeder grote bus 38 Choc, hagel Soepballetjes blik ±30 stuks 55 Soepgroenten 2 buki« 45 Sperziebonen 3/4 blik 77 Deze week als EXTRA sperzienonen Hele augurkjes zoetzuur po, 57 Macaroni elleboogjes 250 gram 20 Knrabiesjes doos 250 gram 62 Choc, biscuits 100 gram 39 Choc, tabletten per stuk 39 Borstulevellen 2 ro, 35 Waslijnkoord meter 30 Abrikozen200 gram 59 Amandelen 100 gram 58 LandWijfl rood of wit per f1es165 Sherry Pale per fles 350 Rode bessesap per fles 63 BAZEL, 9-3. De Franse kikvors man Louis Lourmais, die van Schaffhausen naar Rotterdam de Rijn afzwemt, had woensdagoch tend om elf uur ongeveer 70 van de duizend km afgelegd. Hij hierdoor uren achter op zijn tijd schema. De oorzaak is dat hij dins dag door het ijskoude water ge dwongen was de rivier te verlaten, hoewel hij drie rubberpakken aan had. Lourmais, die dinsdagochtend zijn tocht begon, hoopt omstreeks 24 maart zijn einddoel te bereiken. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Per eerste gelegen heid zal het Nederlandse Rode Kruis vijftig gezinstenten zenden naar de Marokkaanse zusterorga nisatie, als bijdrage in de behoefte van de opvangcentra bij Agadir. Het verzoek om tenten werd ge daan door de Rode Kruis Liga. DEN HAAG. De Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten heeft besloten de Zilveren Brood- mand 1959 toe te kennen aan de heer H. D. Louwes, voorzitter van het Landbouwschap. De overhan diging zal op 24 maart in hotel „Witte Brug" in Den Haag plaats hebben. EINDHOVEN. In het Binnenzie- kenhuis te Eindhoven is de 45-ja rige rangeerder B. van den Berg uit Eindhoven overleden. Maandag werd hij op het emplacement van de Nederlandse Spoorwegen door onbekende oorzaak overreden door een afgestoten wagon. Het slacht offer laat een vrouw en twee kin deren achter. LEEUWARDEN. Ged. Staten van Friesland hebben voorgesteld om voor de totstandkoming van een instelling voor hoger onderwijs te Friesland, alsnog een bedrag van één miljoen gulden op de kapitaal- dienst van de provinciale begro ting voor 1960 te plaatsen. DEN HAAG. De directeur van het Residentie-orkest, de heer W. F. Brederode, is naar de Verenigde Staten vertrokken voor voorberei dende besprekingen over een even tuele toernee van het Residentie orkest in 1962 door de Verenigde Staten. DEN HAAG. De eerste Neder landse vrouwelijke parlements-ste- nograaf is in dienst getreden. Het is mejuffrouw Marie A. van Eek. Zij is op 23 maart 1936 te Terneu- zen geboren. Het E.T.I.-rapport over Schouwen-Duiveland In de slotalinea van het E.T.I.- rapport, waarvan wij het exerpt van het tweede deel dinsdag jl. publiceerden, is een vreemde fout geslopen. Er stond nl.: terwijl de steenkoolontwikkeling door de bevolking dient te worden beleefd en gesteund". Dit moet uiteraard zijn: „de streekontwikkeling". Op het gebied van steenkoollagen munt het eiland nu eenmaal niet uit. Koude in Westhoek van invloed op vogelwereld De plotseling ingevallen koude doet zich uiteraard ook gelden in de Westhoek en blijkt van in vloed op de vogelwereld. Deze week kon men in de Westhoek" een aantal vogels zien, die an ders slechts in zulke grote groe pen in de voor-winter zijn waar te nemen, zoals koperwieken eri kramsvogels. Ondanks de koude gaat het er in de vogelwereld als gevolg hier van soms heet toe. De grote lijs ter, de gewone lijster en de merel waren al aan de nestbouw be gonnen. Een enkel bouwsel werd reeds aangetroffen en mocht dit al niet overtuigend zijn, de stand vogels hebben hun bouwplekje toch al gereserveerd, met als gevolg dat deze vogels geen vreemde indringers meer dulden. Plotseling vallen daar nu de ko perwieken en kramsvogels uit de lucht, met als gevolg dat de eigen vogels in alarmtoestand verkeren. Maar de meteorologen spreken alweer van milder weer, zodat de logees wel weer spoedig zullen vertrekken. Grote groepen kievieten, die eerste enkele weken geleden noordelijker streken opzochten, blijken op hun schreden terugge keerd en legden voor de harde oostenwind vliegend, kennelijk grote afstanden af. Ook groepen plevieren vlogen terug. Ook een V-formatie ganzen kwam over. Het zijn altemaal koude vogel verschijnselen en dat bijna medio maart. Maar wie weet, komt er straks toch nog een vroege koe koek. prijsverlagingen 100 flram 35 per blik 55 Geisha OT intomatensaus per blik Uf in Jus AE blik 4 ballen 03 AH-KOFFIE pak 250 gram 500 gram 250 gram 500 gram 39 500 gram 69 literblik 58 beker 500 gram 47 van goiid- relnetten literblik UO 100 gram 38 hv iiv nuisnoud 250 gram 79 Riict dro°gkokend Vtljwl gebroken rol 225 gram 33 per pak 18 500 gram 27 KWALITEITS- GARANTIE Wanneer u enig by AH gekocht artikel niet élke cent waard acht die u ervoor betaalde, dan geeft Albert Heyn u het volledige bedrag prompt terug. literblik 100 gram 38 200 gram 100 gram per blik 55 per blik 110 puur of jmm melk strooier wI HpIp mifiiiririp' HCIVermOUfsnelkokend500gram 28 DE ECHTE F IJ NE ZAANSE m Fijne, brosse licht verteer bare beschuit. Ook voor de „moeilijke ontbijters" en zij, die op lichte kost zijn aangewezen. Albert Heijn SUCCESJES Te koop: Zetpoters: Eerstelingen, Doré, Bintjes en Meerlanders, alles maat 28/35. D. C. Groenewege, Zandweg 20, Haamstede. Biggen bij W. J. v. d. Velde, Rijksweg 48, Zierikzee, telef. no. 2483. Pootaardappelen, Doré, klasse E, 28/35. C. Kik, Nieuwstr. 27, Bruinlsse. Diversen: Zo lang de voorraad strekt: acht sinaasappels (met wijn- smaak) voor f 1,bij J. C. Paauv/e, tel. 469, Zonnemaire. „Marion" knippatronenblad: losse nummers van maart 45 ct bij L. C. Hoogerhuis, Renesse. Petroleum- en elektr. straal- kachels voor kille dagen, bij Fa. J. D. de Korte Zn., tel. no. 227, Bruinisse. „Knittax-Succes", maandblad voor handbreimachines, losse nummers 90 ct. L. C. Hooger huis, Renesse. Rugsproeiers, handsproeiers, bloemspuiten. U belt enwij komen! Fa. J. D. de Korte Zn., telef. 227, Bruinisse. Alle soorten tuinzaad uit voor raad. Tevens nog Doré zetpo ters A 25/28. - W. van Sluijs, telef. 437, Haamstede. Noordgouwe. - Zaterdag a.s. haalt „de muziek" weer oud papier op! Wilt u het gereed zetten a.u.b.? Dank u! Omdat wij alléén zaterdags slagroomgebak voorradig heb ben, is het altijd vers. Bak kerij E. A. de Looff, Nieuwe Haven, Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 8