ZIEHIER DE TOTALE VERNIEUWING IN DE KLEINE KLASSE: 4.990.- een volwaardige automobiel ongelofelijke mogelijkheden AUSTIN JAREN VOORUIT VOOR JAREN GEBOUWD! Dealer voor Zierikzee en omstreken: Garage J. van der Wekken, Driekoningenlaan 1 Zierikzee telefoon 01110-2212 Extra ruimte door weglating van achteros Brede deuren r gemakkelijke toegang naar zitplaatsen Dwars geploatste motor geeft extra grote binnen- ruimte Verstevigd koffer- deksel voor Uw extra bagage Grote wielbasis, dus meer ruimte door ontl van wielkasten R.S. STOKVIS ZONEN erentieel gesmeerd uit één oliereservoir 12 MAANDEN FABRIEKSGARANTIE, ONGEACHT HET AANTAL KILOMETERS PERFECTE SERVICE,ORGANISATIE IN BINNEN- EN BUITENLAND Zo'n auto hebt U in de kleine klasse nog niet eerder gezien: voorwielaandrij ving - vier onafhankelijk geveerde wielen - zeer laag benzineverbruik - een kruis snelheid van 100 km per uur. En dat is nog niet allesNiet veel meer dan drie meter lang (overal te parkeren!) en toch van binnen ruimer dan menig andere wagen in de duurdere klasse. En kijk eens naar de lage prijs: (van f 4.990.af). Maar dat is nóg niet alles - leest U maar verder: "SEVEN" KAN ALLES BERGEN (4 personen plus veel bagage) De Austin Seven heeft, in verhouding tot zijn afmetingen, méér ruimte dan welke andere auto ter wereld ook. Het gehele mecha nisme zit onder de motorkap: een grote motor, versnellingsbak, overbrenging en differentieel. Alle overige ruimte (80% is voor U, Uw passagiers, Uw bagage. ROTSVAST OP DE WEG (maar U rijdt als "op wolken") De.voorwielaandrijving bespaart gewicht en geeft het effect van een sportwagen-besturing. Licht als een veertje door de soepele vering, maar „klemvast" in de scherpste bochten, dankzy een weergaloze wegligging. Alle wielen zijn onafhankelijk geveerd in rubber en ook dit komt weer ten goede aan passagierscomfort en -ruimte. DE "SEVEN" KAN ALLES HEBBEN! De Austin Seven heeft met succes de zware proef doorstaan over 150.000 km door de bergen en verder over een ruw plaveisel van 1500 km hobbelkeien. De 4 cylinder kopklepmotor van 848 cc (4 versnellingen) leverde het ovex-tuigende bewijs: de „Seven" kan er tegen SPECIALE AUSTIN-CREDIETSERVICC C Met een vooruitbetaling van slechts f. 1375.en vervol gens 24 maandelijkse termij nen van f. 168,50 kunt u de bezitter worden van een Austin-Seven, door middel van onze eigen voordelige Austin-Credietservice. Voor slechts f. 31,50 per maand méér kan de all-risks verzekering Buitenland-po lis; voor 2 jaar in de finan ciering worden opgenomen. Uw dealer heeft onze aan vraagformulieren. V Als U deze coupon uitknipt en Opzendt' aan Z /iV R.S. STOKVIS ZONEN N.V., Afdeling Publl- t 0 citeif, Postbus 426, Rotterdam, ontvangt U O geheel gratis de unieke Floriadekaart die in vele kleuren een fleurig beeld geeft van a» M rijke bloemen- en bloesempracht in Nederland. *5 NAAM o s ADRES:o O 2 o WOONPLAATS: AANBESTEDING KLEUTERSCHOOL Gemeenteraad van Renesse staat consumptie tent toe op het strand Financiële regeling ovor zuiveringsinstallatie De gemeenteraad van Renesse kwam deze week in openbare zit ting bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester mr. G. F. Lun- singh Tonckens. Wegens ziekte wa ren met kennisgeving afwezig de heren H. Beije en J. Westhoeve. Bij de ingekomen stukken waren een aantal goedkeuringen van G.S. op o.m. stichten van een openbare kleuterschool, een aantal begro tingswijzigingen over 1958 en 1959, de bouwverordening en de reke ning over 1958 en de begroting 1960. Door de bewoners van de Kloos- terweg was een schrijven aan de raad gericht waarin de klacht ge uit werd over de toestand waarin het terrein verkeert tegenover de woningen. In hoofdzaak gaat het hier over onbruikbare materialen welke door de aannemer Schutte hier zijn gedeponeerd en achterge laten. Ds voorzitter zegde toe deze klacht te onderzoeken en een ander te laten verwijderen. Verder zal er aan de Kloosterweg beplanting worden aangebracht. Afwijzend werd beschikt op de subsidie-aanvraag van de Stichting Centrum Wegenbouw. Subsidie voor veefokkerij Aan de provinciale commissie ter bevordering van de veefokkerij werd een subsidie van f 10 toege kend. Het w.n. hoofd van de open bare lagere school de heer J. H. Blom, werd in verband met het be reiken van de hiervoor bevoegde leeftijd, met algemene stemmen be noemd tot hoofd van deze school. Op diens verzoek werd mej. S. F. Perduin eervol ontslag verleend als lid van het burgerlijk armbestuur. In haar plaats werd benoemd mevr. Priemis-Meijer. De raad maakte geen bezwaar tegen een tweetal wijzigingen van de statuten van de „Stichting Renesse". Op een aan vraag voor bouwgrond van de he ren v. Klooster en de Vet werd gunstig beschikt. De raad verklaar de zich eveneens akkoord met de verkoop van een perceel bouw grond aan de heer Kalkman. Op voorstel van b. en w. werd overgegaan tot het verhogen van de reinigingsrechten van f 10,50 op f 12 en van de zomerwoningen van f 5,25 op f 6. Vastgesteld werd de vergoeding kleuteronderwijs en goedgekeurd de garantie kasgeld lening aan de Stichting Dorpshuis groot f 15 000 bij de N.V. Bank Ned. Gemeenten. Aan het gemeenteper- soneel werd op de komende salaris verhoging over het le kwartaal een voorschot van 3 pet. per maand toegekend. De raad ging ver volgens akkoord met de laatste begrotings wijziging 1959, waarbij de voorzit ter mededeelde dat deze begroting sluitend is gebleven. Consumptietent op het strand Gezien de behoefte die hiervoor bestaat maakte de raad, mits in goede banen geleid, geen bezwaar tegen het plaatsen van een con sumptietent op het strand. Naar de voorzitter mededeelde waren ver schillende aanvragen hiervoor bin nen gekomen. De prijzen van de volkstuintjes voor dit jaar werden vastgesteld op f 7,50 voor de grote en f 5 voor de kleine tuintjes. Aan de heer J. P. Geleijnse werd het perceel tuinbouwgrond achter de voormalige woning van de heer J. v. d. Werf verhuurd voor f 7,50. Met de Bank Ned. Gem. werd een financiële overeenkomst gesloten Waardoor de rioolzuiveringsinstal latie kan worden verwezenlijkt. Nog deze maand zal dit project worden aanbesteed. De twee aan de ge meente toegewezen woningwetwo ningen werden door de raad in dank aanvaard, daar men momen teel nog zit met 29 gezinnen die hun onderkomen hemben in een houten zomerhuisje. Aan b. en w. werd toestemming verleend de nodige voorbereidingen te treffen om over te gaan tot de bouw hiervan. Aan sluitend hierop was de raad van oordeel dat de Woonruimtewet nog niet buiten werking kan worden gesteld. Besloten werd ten spoe digste over te gaan tot het slopen van de schuur en bijgebouwen van de voormalige boerderij van de gebr. Fasol. Als dit nodig mocht blijken zal ook tegelijkertijd de wo ning onder de hamer vallen. De af rastering langs het gazon dat twee jaar geleden werd ingezaaid gaat verdwijnen Hiervoor in de plaats zullen kleine' betonnen paaltjes worden aangebracht. De voorzitter deelde mee dat er streng zal wor den toegezien dat men zo maar niet raa kgaat lopen over dit gazon. Bij overtreding zal direct proces ver baal worden opgemaakt. Naar aan leiding van een vraag van de heer Goossens deelde de voorzitter mee dat dit jaar de kleuterschool nog zal worden aanbesteed. WASHINGTON. De Sowjet-am- bassadeur in Washington, Mensji- kof, heeft aan president Eisenho wer een persoonlijke boodschap van Chroesjtsjef overhandigd. SEATTLE. De Amerikaanse Boeing vliegtuigfabriek heeft mee gedeeld dat zij een atoommotor heeft ontworpen die een duikboot een snelheid kan geven van meer dan 160 kilometer per uur. BURGH-HAAMSTEDE Vier reuze-populieren moesteu worden gerooid Stukje „groen" verdwijnt Het stukje Prov. weg tussen Haamstede en Burgh, van de chr. school tot kort .bij het postkantoor wordt al bijna een eeuw beheerst door vier reuzen van bomen. Het zijn populieren met een voor de houtbewerking zeer slecht soort hout, zg. „zwarte populieren". Ze overkoepelen de weg in de zomer met hun groene blader-parapluie, terwijl in de winter het hout be schutting biedt tegen een regenbui. Oudere mensen vertellen dat de ouderdom van deze bomen tussen de 80 en 100 jaar ligt. De laatste jaren gingen de bomen achteruit. Er kwamen dode takken .in, die bij stormweer op de straat terecht kwamen en gevaar opleverden. Bo vendien lichtten de zware wortels de buitenste begrenzing van de straat omhoog, zodat het raadzaam werd geacht ze te rooien. Een fir ma uit Oud-Vossemeer begon jl. maandag met het rooiwerk. Vak kundig omhakken deed de bomen langs de straat neerkomen. De dreunende slag was ver in de om trek te horen. Weer moest een stuk natuurschoon wijken, zij het dit maal uit bittere noodzaak. HAAMSTEDE Uitvoering A.N.A.B. De afd. Burgh-Haamstede van de A.N.A.B. geeft a s. vrijdagavond in hotel Bom haar jaarlijkse uitvoe ring. De toneelgroep van de afde ling verzorgt het programma met de opvoering van een vrolijke klucht. KERKNIEUWS Ger. Gem. in Nederland Beroepen te Bruinisse (vacature F. Mallan): H. Ligtenberg, Rotter dam. LONDEN. De 25-jarige voorma lige RAF-piloot A. M. Wraight zal voor de Old Baily te Londen terecht staan, beschuldigd van het verraden van staatsgeheimen. Hij is in de cember 1956 naar de Sowjet-Unie gedeserteerd. NIEUW DELHI. Premier Nehroe van India heeft in het parlement in antwoord op vragen gezegd, dat ongeveer 30 000 km2. Indisch gebied door China zijn bezet. De afgelopen zeven of acht maanden was de toe stand. voor zover bekend, niet ver anderd. WASHINGTON. De westelijke ministers van buitenlandse zaken zullen van 12 tot 14 april in Was hington bijeenkomen om de top conferentie van oost en west, in mei in Parijs, voor te bereiden, zo is dinsdag in de Amerikaanse hoofd stad bekend gemaakt. HOLLANDIA. Het eerste Papoea meisje in Nederlands Nieuw-Gui- nea is geslaagd voor het diploma verpleegster-vroedvrouw. Het is de 21-jarige Maria Nukuboi uit het dorp Dojo in het district Sentani die dit diploma te Hollandia heeft behaald. DE VAL VAN BARRANCA 68. De takken van het dichte kreupelhout striemen als zwepen langs Arams benen en de flanken van zijn paard. Het geschreeuw van Raimonds krijgers in de verte wordt vager en vager. „Ze zijn mijn spoor bijster", denkt Aram opgelucht, „maar hoe zou het met Otto en Agua zijn?" Over de laatste blijft hij niet lang in het on gewisse, want bij een zijpad gekomen, ziet hij in de verte een ruiter naderen, in wie hij onmiddellijk Agua herkent. „Oef", zucht de hagedis, terwijl hij zijn paard naast dat van Aram brengt, „die smakkers hadden me haast te grazen", en hij wijst veelbetekenend naar een pijl, die door de mouw van zijn wambuis steekt, ter hoogte van zijn schouder. „Ik ben bang, dat ze onze dikke zeeman helemaal te pakken hebben", zegt Aram somber. „Zijn ozcltje is niet half zo snel als de paarden En inderdaad, Otto's ontvluchting verloopt niet zo gunstig als die van zijn vrienden. In paniek heeft hij zijn ezeltje een steile helling afgedreven en tc laat bemerkt hij, dat hij recht op een bosbeek afstormtMet een luide plons storten ruiter en rijdier in het water

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 6