NEDO-MEX Vijf en dertig jaar geleden werd Scliauwen-Duiveland's Luchtvaartcomité opgericht Meerderheid in Brouwershavense raad voor opheffing Woonruimtewet Nog leven onder puin te Agadir Margriet is nog zo heerlijk jong, zo echt een blad van déze tijd. PRINSES MARGARET TROUWT 6 MEI Burgemeester uit V.S. bij Chroesjtsjef STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE donderdag 10 maart i960 No. 18732 Damivand bij bietenopslagplaatsen Speelplaats kleuterschool krijgt omheining Ingezonden mededeling Dinsdagavond kwam de raad der gemeente Brouwershaven in voltal lige zitting bijeen onder voorzitter schap van burgemeester J. L. van Leeuwen. Ingekomen zijn diverse goedge keurde raadsbesluiten, controlerap porten en circulaires welke voor kennisgeving worden aangenomen. Van G.S. is een schrijven ontvan gen inzake toewijzing van twee wo ningwetwoningen. De voorzitter deelt mede, dat mo menteel een onderzoek gaande is inzake het plaatsen van plm. 100 m. damwand aan d? havenzijde, waar de bietenplaatsen zijn gele gen. Diverse boringen zijn reeds verricht en besprekingen dienaan gaande worden gevoerd met het technisch adviesbureau van de Ver. van Ned. Gemeenten. Van G S. is goedkeuring ontvan gen over de toewijzing van de per celen der herverkaveling aan de gemeente. De huidige legesverordening wel ke betrekking heeft op de heffing voor een vergunning tot het bou wen, verbouwen, uitbreiden etc. van een pand wordt gewijzigd, daar de gemeente, welke deze leges ver schuldigd is aan de Centrale Dienst „Noord-Zeeland", voor haar be moeiingen geen vergoeding kan heffen van betrokkenen. Hieruit voortvloeiend besluit de raad deze leges te verhogen met 15 pet., zodat hierin wordt voorzien. Vastgesteld worden de 10e en 11e wijziging der gemeentebegroting 1959. De stortplaats van vuil In bespreking komt vervolgens 2e wijziging der begroting 1960, welke behelst een plan tot het aan brengen van een afrastering rond de vuilnisstortplaats, teneinde het wegwaaien van papier e.d. tegen te gaan. Ook zal een toegang tot deze stortplaats worden gemaakt. Ds kosten van deze afrastering be oragen f 450. De heer R. J. van der Wekken (AR) juicht plaatsing van een om heining toe. Wel vraagt spr. 2ich af of deze stortplaats voorshands nog bestendigd kan blijven, waarop de voorzitter meedeelt, dat men ze ker 10 jaar vooruit kan. De heer v. d. Wekken zou gaarne een ver bod van gemeentewege uitgevaar digd zien op het deponeren van iestanten voederbieten, daar hier in de gevreesde luis wordt g kweekt. Weth. Dekker vraagt zich af, of dit geen punt van belang is voor de Iandbouwvereniging De voorzitter zegt een bespreking met de R.L.V.D. toe. De raad gaat ak koord met het plan tot plaatsing der afrastering. De kosten welke hiermede gemoeid zijn moeten om geslagen woröen over de reini gingsrechten, wat een verhoging behelst van f 0,50 per jaar (gedu rende drie jaren). Z.h.st. bekrach tigt de raad dit voorstel. In deze begrotingswijziging is te vens een post opgenomen inzake het bouwen van een garage bij de woning Bostonplein, verhuurd aan de gem.secretaris de heer A. Gunst. De kosten hiervan worden in de huur opgenomen. De raad is van mening, dat het pand mèt garage aan waarde zal winnen en adviseert tot goedkeuring. Goedgekeurd wordt het agenda punt voorschot op salarisverhoging, zulks n.av. een schrijven van de minister van binnenlandse zaken» voor het gemeentepersoneel voor het le kwartaal 1960. Dit voorschot bedraagt 3 pet. De Woonruimtewet 1947 Dan komt aan de orde het punt toepassing art. 31 der woonruimte wet '47. In een uitvoerige toelich ting deelt het college van b. en w. san de raad mede, dat om advies is gevraagd aan de woonruimte commissie, waarvan een minder heid voor handhaving en een meer derheid voor opheffing is. In het college van b. en w. is de minder heid tegen opheffing. De meerder heid in b en w. is de mening toege daan, dat de situatie der woonruim te in deze gemeente het niet moge lijk maakt steekhoudende argumen ten aan te voeren voor het handha- van dezer wet. De minded gegoeden behoeven niet de dupe te worden daar de gemeente als huiseigenares sociaal gezien de plicht heeft een open oog te houden voor eventueel dr?igende moeilijkheden bij huis vesting. De heer M. Matthijsse (P.v.d.A.) spreekt zich uit tegen opheffing, daar hij alleen maar baten ziet voor hen die beter gesitueerd zijn, waar de heer P. de Moor (P.vd.A.) zich bij aansluit. Laatstgenoemde ziet het advies der woonruimtecommis sie als onbetekenend, daar bij vo rige voorkomende gevallen ook geen advies werd ingewonnen. Wethouder J. Dekker (P.v d.A.) zegt weinig van de circulaire van de minister te kunnen begrijpen, zoals ook het geval is met andere handelingen der huidig? regering. Van de 101 gemeenten in Zeeland zijn er reeds 80 tegen. Thans gaan we iets overboord gooien, dat nog niet is afgewerkt aldus spr. De voorzitter ziet het handhaven der wet als een b?perking van de rech ten van het individu. Graag zag ik wel een zeker „vorderingsrecht" van overheidswege aldus de bur gemeester. De heer R. J. v. d. Wekken (AR) spreekt zich uit vóór opheffing,, daar we altijd al en ook met andere dingen aan handen en voeten wa ren gebonden. Door opheffing krij gen de initiatiefnemers meer vrij heid van handelen. De heer W. Jonker (VVD) is Ingezonden mededeling eveneens vóór opheffing. Wethou der O. v. Nieuwenhuize (Gem.bel.) deelt mede, dat bij de meerderheid in b. en w. geen motivering was te vinden om tegen opheffing te zijn. In stemming gebracht besluit de raad met 4 stemmen vóór (Gem.bel., V.V.D. en A.R.) en drie stemmen tegen (P.v d.A -fractie) de woon ruimtewet 1947 op te heffen. N.a.v. een punt van b?spreking in de vorige raad is van de heer P. C. van Sluis bericht ontvangen dat hij bereid is de grond aan de ge meente te verkopen. Besloten wordt :n.a s. hierop gunstig te beslissen. Het betreft een stuk grond groot 327 m*. tegen d? prijs van f 1 per vierkante meter. De heer M Matthijsse informeert of de strook grond in de Gracht- weg bestemd kan worden tot tuin grond. De voorzitter zegt dat dit in de bedoeling ligt. Verder atten deert spr. op het feit dat d? sloot, die langs de begraafplaats ligt en na de ramp gedempt, door het pu bliek wordt gebruikt als toegangs weg tot de begraafplaats. De heer M. zag hier graag een afrastering geplaatst. N.a.v. het graven der slo ten achter de Havenhoofddijk zegt spr. dat grote stukken tuingrond met slik zijn geruïneerd. Op de vraag naar de schadeloosstelling deelt de voorzitter mede, dat slechts één verzoek is binnengekomen. De uitvoerder is uiteindelijk aanspra kelijk. De heer P. de Moor dringt nog eens aan op het herstel der omhei ning der speelplaats (kleuterschool) De voorzitter deelt mede, dat in de volgende vergadering een voorstel dienaangaande ter tafel zal komen De he?r W. Jonker (WD) vraagt of het plaatsen van het stopbord Noordijkstraat-Nieuwstraat door gang vindt. De voorzitter zegt dat inmiddels het rapport der politie is ontvangen en dit nader bekeken zal worden. Verder vraagt de heer Jonker of op de plaats van de afgebroken lendbouwschuur in de Zuiddljk- straat d? aanwezige rommel opge ruimd kan worden. De voorzitter zegt een onderzoek toe. Ingezonden mededeling Transparante kleurlak van Ceta-Bever Rederijkerskamer „Bellamy" te Dreischor vierde 90-jarig bestaan Pittige klucht op jaarlijkse uitvoering Vrijdagavond jl. hield de Rede rijkerskamer „Bellamy" haar jaar lijkse uitvoering in d? „Drie Scha pen". De president, de heer P. van Hat tem, sprak er in zijn openings woord zijn teleurstelling over uit dat de zaal zo matig bezet was, juist nu de vereniging haar 90-jarig bestaan herdenkt. Ongetwijfeld wa- ïen de vele ziektegevallen hiervan de oorzaak Spreker somde ver schillende hoogtepunten op uit Bellamy's verleden. Tenslotte deed hij een beroep op de jeugdige leden temeer omdat dit jaar weer enkele krachten zullen afvallen. Als toneelstuk, dat hierna werd opgevoerd, had men dit jaar geko zen de klucht in drie bedrijven van Hans Nesna, getiteld „Een baby van 1000 weken". Dit spel van lief de, list en verwarring kwam prima uit de verf en de verschillende ty pes werden goed weergegeven. Aan het slot van de avond dank te de president hen, die tot het wel slagen van deze avond hadden me degewerkt. Vooral de dames werd een extra woord niet onthouden en deze mochten ieder een bloemetje in ontvangst nemen. De heer L. M. Moermond felici teerde „Bellamy" namens het 110- jarige leesgezelschap „Tot Nut en Beschaving". Spr. vond het prettig dit te mogen doen, aangezien „Bel lamy" uit dit gezelschap is voort gekomen. Hij dankte voor het ge- bodene'en hoopte dat het „kind" gestadig de „moeder" zal blijven volgen. Nieuwe leden zullen onge twijfeld weer toetreden opdat met RABAT, 8-3. In de wijk Talborj van Agadir, die acht dagen geleden door een aardbeving voor 90 pro cent werd verwoest, zijn dinsdag een Marokkaan en zijn zoon levend onder het puin aangetroffen. Struif op straat ROTTERDAM, 9-3. In de Briel- selaan zijn van een vrachtauto 18 dozen met in totaal 64.000 eieren op straat gevallen. Ongeveer de helft ervan brak. De reinigings dienst heeft' de straat weer schoon gemaakt en zand gestrooid. het geven van toneelavonden kan worden voortgegaan. Hierna volgde nog een gezellig bal. Zaterdag 19 maart a s. zal een heropvoering plaats vinden voor de Culturele Vereniging te Noordgou- LONDEN, 9-3. Prinses Margaret en Antony Armstrong-Jones zullen vrijdag 6 mei in de Westminster Abdij te Londen in de echt worden verbonden. De dienst zal worden geleid door de aartsbisschop van Canterbury, dr. Fisher. Prins Phillip zal de bruid „weggeven". Het nieuws werd bekendgemaakt in een verklaring van Clarence House, de Londense woning van prinses Margaret en haar moeder. Drie dagen vóór het huwelijk be gint te Londen de conferentie van premiers van het Gemenebest. MOSKOU, 8-3. De Sowjet-Russi- sche premier Chroesjtsjef heeft de burgemeester van San Francisco Christofer dinsdag in een informeel onderhoud van drie en een half uur in zijn werkkamer, dat gevolgd werd door een middagmaal in een der vertrekken van het Kremlin, gevraagd het Amerikaanse volk mede te delen dat de Sowjet-Unie nimmer zal samenzweren, met het doel de Verenigde Staten aan te vallen. Hij voegde hieraan toe dat een van de manieren, om het volk morele verzekeringen te geven, uit ontwapening bestond. Premier MacMillan van Eng' land zal zaterdagmiddag naar het kasteel Rambouillet bij Parijs gaan voor besprekingen met president de Gaulle van Frankrijk. Hij zal het weekeinde in het kasteel doorbren gen; margriet stadhoud«rtk«d* 85, amitardam ZIERIKZEE Schoolverkeersexamens Dinsdag werd alhier het schrifte lijke gedeelte afgenomen van de schoolverkeersexamens. Van de Beatrixschool namen hieraan 21 leerlingen deel, van wie er 13 slaag den; van de openbare lagere school 33 leerlingen, van wie er 31 slaag den, van de Chr. Nationale school klasse 6 A 28 leerlingen, di? alle slaagden, van wie 12 met 0 fouten; van de Chr. Nationale school, klasse 6 B 37 leerlingen, die alle slaagden, van wie 2 met 0 fouten. Het prac- tische gedeelte van de examens zal omstreeks half april a.s. worden afgenomen. BURGI1 Nutsavond Het Nutsdepartement Haamstede -Burgh', heeft voor haar op a.s. vrij dagavond in hotel „Het wapen van Burgh" te houden avond, beslag kunnen leggen op prof. Minnaert, directeur van de Sterrenwacht te Utrecht. Deze begaafde spreker zal dez? avond het onderwerp „Kunst manen" behandelen, een hoogst ak- tueel onderwerp. DREISCHOB De collekte ten bate van de rheumabestrijding heeft in deze ge meente het mooie bedrag van f 99,21 opgebracht. BROUWERSHAVEN Toneelavond o.l.-school De leerlingen der o.l.-school zul len a s zaterdagavond hun jaarlijk se toneelavond houden in hotel „Jacob Cats". Opgevoerd wordt het sprookje „Barendje de Dief", in vier bedrijven. Vrij? toegang heb- den de ouders der leerlingen, leden van Volksonderwijs en ouden van dagen. Een DC-2 daalt op vliegveld Haamstede. Een bijzondere gedenkdag Historische tentoonstelling Zeeuwse luchtlijn te Zierikzee ZIERIKZEE, 9-3. Al wordt er de vlag niet voor uitgestoken, jubilea in de vliegwereld en in eigen kring ztjn toch gebeurtenissen waar men even by stil biyft staan. Zo is het binnenkort precies 35 jaar geleden dat het Schouwen-Duivelandse Co mité ter bevordering van een ge- geld luchtverkeer met Rotterdam werd opgericht en reeds in 1930 landde de Indië-post vlieger I. A. Aler (thans president-directeur van de K.L.M.) op het eiland, om de terreinen bij Haamstede te beoor delen. Het terrein in de Schouwse Westerenbanpolder by Haamstede zou, als het geniveleerd was, f 2000 kosten, een terrein in de buurt van Zierikzee kwam kant en klaar op f 300.000, zodat men maar tot het eerste besloot. Het was de heer J. J. Cock, des tijds directeur van de Insulaire Hypotheekbank, later notaris te Monnikendam, die het Jules Verne- achtige plan (voor die dagen) ont wikkelde om het eiland door een luchtverbinding uit zijn isolement te verlossen. Ja,, de reis te land en te water van Zierikzee naar Rot terdam vergde 25 jaar geleden bij na zes volle uren .De heer Cock kreeg na veel praten de steun van vele burgemeesters op het eiland, en ook de heren L. Doeleman, C. v. d. Vliet, notaris J. A Biermasz en ds. S. H J. Voors (om er slechts enkele te noemen) traden tot het comité to? Zo kon op 4 mei 1931 de officiële opening van het 18 ha. grote luchtvaartterrein West- Schouwen worden verricht. Meteen begon men een proefdienst en wat vrijwel niemand verwachtte: het werd direct een succes. De Schouw se luchtlijn was de kortste ter we reld (53 km.) en de enig? die ter stond rendeerde De proefdienst boekte gemiddeld vijf passagiers per vliegtuig en dat was, zo zeiden de K.L.M -insiders, voor 1931 en voor een nieuwe luchtlijn een suc ces. Luchtiyn naar Rotterdam en Vlissingen Op 2 mei 1932 werd de proefdienst 1931 omgezet in een geregelde K.L. M.-dienst. Weer was het feest in Zeeland, maar nu ook op Walche ren, want de Haamsteedse luchtlijn w?rd die dag doorgetrokken tot Vlissingen. Inmiddels was de Zie- rikzeese kantoorboekhandelaar J E. v. d. Broek tot K.L.M -agent be noemd en werd zijn zaak enigszins verbouwd tot vertrekkantoor van de K.L.M.-bus. Op vliegveld Haam stede zat men in het begin nog zon der enige accomodatie, er was zelfs geen telefoon. Een timmerman, die begaan was met het lot van de K.LM.-agent, timmerde voor de heer van den Broek (die nog lang in vele functies bij de K.L M werk zaam is geweest tot 1959) een hokje waarin een telefoon kon worden aangebracht en waarin de K.L.M. agent kon schuilen voor wind en regen. Dit gulle cadeau van een voor de luchtvaart gewonnen Schouwenaar toont wel hoe meele vend men was met deze eerste bin nenlandse luchtlijn. In 1933 werden aan de Zeeland- lijn twee nieuw? eindjes gebreid, zodat Haamstede zelfs directe ver binding kreeg met België. Naar het noorden vloog de K.L.M. tot Am sterdam door en naar het zuiden werd Knokke het eindpunt. Onder het bewind van burgemeester Jhr. R. J H Q. Röell werd het vliegveld ?igendom van de gemeente Haam stede, de K.L.M. bouwde er een be koorlijk stationsgebouw met hotel- accomodatie en in nauwelijks twin tig minuten vloog men met Fokker vliegtuigen en later met de Dou glas DC-2 naar de Maasstad,, in tien minuten naar de Zeeuwse hoofd stad. Gratis luchtpost naar Zierikzee {Het is in 1960 precies 25 jaar ge leden, dat de P.T.T. voor het eerst d? luchtpost voor binnenlandse be stemmingen zonder heffing van een extra luchtrecht vervoerde. Reeds in 1933 was de Belgische Post be gonnen met het zenden van lucht post van Knokke naar Vlissingen, Zierikzee, Rotterdam en Amster dam, maar daarvoor moest toen nog 5 cent luchtrecht worden vol daan. Het binnenlands luchtpost- vervoer leverd? wel een interessan te bespoediging op, maar men kon helaas niet alle K.LM.-toestellen er voor gebruiken. Zo vertrok het vliegtuig van de morgendienst op een tijdstip dat vrijwel geen post ter verzending voorhanden was (des morgens om 8 uur), terwijl de cor respondentie van d? handelskanto ren niet zó vroeg ter post werd be zorgd dat men deze met het avond vliegtuig van 5 uur kon meegeven. Op het eiland Schouwen bracht van Oeveren met de K.L.M.-bus post en passagiers langs smalle binnenwe gen van vlieveld Haamstede naar Zierikzee. Sommigen zeiden er van dat het een overjaarse lijkwagen was, maar de zwarte K.L.M.-bus was toch wel erg voornaam en gezellig. In die prae-historische knusse bus reisden welhaast altijd de heren Cock en van den Broek meds om de K.L.M. passagiers in een genoeglijke kout deelgenoot te maken van de groei en bloei van de Zeeuwse luchtlijn. Dit jaar herdenken wij dus drie luchtvaart-lustra van deze door Schouws initiatief tot stand geko men vliegverbinding. Luchtvaarttentoonstelling te Zierikzee Hiertoe wordt te Zierikzee op vrijdag 18 maart een speciale avond georganiseerd door de Schouwse afdeling van „Philatelica" Op deze avond zal een aardige klein? ten toonstelling worden ingericht van merkwaardige documenten en sou venirs uit de historie van de Zeeuw luchtlijn. De collectie die geëxposeerd wordt is afkomstig uit het Neder lands Luchtvaart Museum. Mochten er nog lezers zpn die voorwerpen hebben die in die be- gintyd van de luchtvaart gebruikt werden, die foto's, souvenirs, an sichtkaarten, affiches, luchtpost brieven of dergelpke hebben en in dien zy deze op genoemde herden kingsavond willen exposeren, dan ontvangt het Nederlands Lucht vaart Museum, Rusthoekstraat 21, Den Haag, hierover gaarne even bericht, opdat zy bp de inrichting met eventuele aanvullingen van het eiland afkomstig rekening kan houden. Bovendien zal die avond iets ver teld worden over d? avontuurlijke ballonvaarten die de balloncom mandanten in 1870 ondernamen op verzoek van de Franse posterijen, toen Parijs door de Pruisen was ingesloten en de enige wijze van postverzending die nog mog?lijk was door grote bemande luchtbal lons geschiedde. Van d^ze eerste luchtpostdienst ter wereld zullen unieke museumstukken worden ge toond en de merkwaardige beleve nissen der blokkade-brekers wor den verteld. Ook zal sr een inte ressante inzending te bewonderen zijn van experimenten op het ge bied van de ruimtevaart. Drs. J. BOESMAN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 5