STAD EN PROVINCIE HALVE PRIJS fa i. Labzowski Machtig welkom voor Ameiïka's „Sjoukje" LAATSTE NIEUWS 54ÓSte STAATSLOTERIJ 4e klasMe lijst 546ste STAATSLOIERIJ 4e kias ise iijst V.V.V. BUKGHVH AAMSTEDE Jaarverslag over 1959 laat velerlei optimistische geluiden horen Geldmiddelen der vereniging nog te krap Op de jongste vergadering van V.V.V. Burgh-Haamstede is het jaarverslag uitgebracht over 1959, dat staat geboekstraafd als een voor het vreemdelingenverkeer zeer gunstig jaa.r vooral dank zij het zeer gunstige weer. Het werd een uniek seizoen, hetgeen ook blijkt uit de cijfers. Het aantal gasten te Haamstede, vertoevend in hotels, pensions, ge meubileerde verblijven en kam- peerbedrijven bedroeg 10.508. Te Burgh was dit aantal 4557. Een to taal dus van 15.065 gasten. Het aantal overnachtingen be droeg te Haamstede 130.190; te Burgh 58.657. Een totaal van 188.847. Aangenomen mag worden dat in werkelijkheid deze cijfers nog 10 procent hoger liggen. Te Haamstede bedroeg het aan tal buitenlanders 1.428 en te Burgh 688. In totaal 2.116 vreemdelingen (1.478 Duitsers). De gemiddelde verblijfsduur be droeg 12,5 dag. Achtduizend wandelkaarten voor de domeinbossen werden afgege ven. De vuurtoren werd beklom men door 10.420 personen. Aan de avondexcursies van de Vogelwacht namen 1.450 bezoekers deel. In de vakature-Quist werd voor zien door de benoeming van de heer J. D. van Nieuwenhuijze tot secretaris. Aanvullende hulp werd verleend door de gemeentesecreta rieën van Burgh en Haamstede. Ge prezen wordt de samenwerking met de andere V.V.V.s door middel van de Contactcommissie "V.V.V. Verschillende evenementen Belangrijk waren twee wandel tochten van de s.v. „Zeemeeuwen" (870 wandelaars). Genoemd worden verder de ballonnenoptocht en lampiontoptpcht en de gewaar deerde medewerking van de Kon. Harmonie „Witte van Haemstede". Drieduizend personen bezochten de rolschaatsenshow en de verrich tingen van de „Schouwse Ruiters". Genoemd worden verder dan nog een voorstelling van „Arlequino", een voorstelling van „De Tondel doos", een demonstratie van „Rust Roest" en de autoralley. Verbetering accomodatie Een belangrijke verbetering gaf de plaatselijke accomodatie in het verslagjaar te zien. Uitgebreid werd hotel Bakker; gebouwd: pension „De Roggebolle". Verschillende middenstandsbedrijven werden ge moderniseerd, terwijl zomerwonin gen werden gebouwd. De bewoners van deze huizen trekken alle jaar getijden naar Schouwen. Belang rijk was de totstandkoming van het kampeerterrein „Duinhoeve". Hotel Haamstede-Vliegveld kreeg een midgetgolf. Het tegelpad door de domeinen werd doorgetrokken; ZIERIKZEE Scooterrijder maakte val In de Westhoek heeft de heer S. te Zierikzee, rijdend met zijn scoo ter, een val gemaakt, als gevolg van het springen van een voorband. De bestuurder kon de scooter niet meer in bedwang houden en kwam ten val. Hij werd gewond overge bracht naar het Rode Kruis Zie kenhuis te Zierikzee. Ook zijn echt genote, die als duo-passagiere mee reed liep verwondingen op, met name aan het hoofd. Zij behoefde echter niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. De D.E.L.-collekte De collekte voor D.E.L. heeft al hier opgebracht f 382,57. Te Kerk- werve werd f 34,74 ingezameld. De organisatoren zijn dankbaar ge stemd jegen allen, die hun finan cieel steentje bijdroegen. Feestavond Rode Kruis-kolonne In het Ned. Herv. Verenigingsge bouw wordt zaterdag 12 maart a.s. een feestavond georganiseerd. Op deze feestavond zullen aan de ko- lonnecommandant dokter C. M. van Hoorn, de onderscheidingstekenen worden uitgereikt in verband met zijn bevordering tot de rang van majoor. Bovendien zullen aan be trokkenen de diploma's helpster 3e klas worden uitgereikt. De avond wordt verder verzorgd door de kleinkunstenaar B. ter Borg te Enschedé. Filmavond s.v. „MEVO" Op vrijdag 11 maart zal in de bo venzaal van het „Huis van Nassau" een filmprogramma worden geor ganiseerd door de S.V. „MEVO" voor leden en donateurs. Enkele voetbalfilms zullen worden ver toond, o.m. van de wedstrijd Enge- land-Hongarije. In 1980 zal waarschijnlijk onge veer een derde van de elektrici- teitsproduktie in de zes landen van ae gemeenschappelijke markt in kerncentrales worden opgewekt. De jaarlijkse produktic-capaciteit zal dan 42,6 megawatt groot zijn. de trap bij de vuurtoren verbeterd; Westenschouwen kreeg een tele fooncel. Het ledental der vereniging be draagt 300. De financiën zijn ge zond, maar de middelen te krap. De medewerking van de gemeente besturen stemt tot dankbaarheid. BURGH - HAAMSTEDE Bazar van de Nederlandse Padvlndsters en Padvinders Voor de jeugdactie „Doe open", ten bate van de vluchtelingenkam pen, wordt door de leden vqn de Ned. Padvindsters in de Westhoek een grote bazar georganiseerd op zaterdag 2 april a.s. Om deze bazar te doen slagen is de volledige me dewerking van de burgerij uit Haamstede en Burgh dringend noodzakelijk. De padvindsters en padvinders zullen daartoe een in zameling houden op zaterdag 19 maart in beide dorpen en omstre ken. Op deze dag komen de jonge lui bij iedereen aan huis om alle mogelijke artikelen die voor de ba zar geschikt zijn op te halen. De inzameling geschiedt hoogstwaar schijnlijk met medewerking van de drumband van de Kon. harmonie „Witte van Haemstede". Ook bij dragen in geld zijn bijzonder wel kom. De inwoners wordt verzocht nu reeds iets op te zoeken en ge reed te leggen, opdat het sympa thieke idee van de padvindsters tot een groot succes mag leiden. De bazar wordt gehouden in het club huis „De Trek", te bereiken aan het einde van de Duinweg, waar rich tingwijzers worden geplaatst. BURGH Zwartkoptuinfluiter in boomgaard Bij de heer J. P. C. Boot te Haamstede verschijnt vanaf 21 jan uari geregeld een zwartkoptuin fluiter op het wintervoer. Het vo geltje voelt zich tussen de mezen en roodborstjes heelgoed thuis. Hoewel de „vogelgids" enkele over winteringen van deze soort in ons land vermeldt, is dit toch wel een zeldzame klant. Het vorig jaar meende de heer van Noord tijdens zijn vakantie alhier doorgebracht, reeds het geluid van de zwartkop tuinfluiter gehoord te hebben. Botsing tussen fietsers Zondagmiddag ontstond in de buurt van „Winterrust" op het fietspad langs de Prov. weg naar Westenschouwen een botsing tus sen een groepje fietsende jongelui en de heer en mevr. B. die vanuit Westenschouwen naar huis terug reden. Het ongeluk liep in eerste instantie goed af, doch. later klaag de mevr. B. over hoofdpijn, waar na ingeroepen medische hulp een zware hersenschudding constateer de. De oorzaak was dat drie jonge lui naast elkaar fietsten op het fietspad. De heer B. probeerde nog door roepen de aandacht te trekken doch de jongelui reden gewoon door. Daar ook de fietsen nog al beschadigd waren, deed de heer B. aangifte bij de rijkspolitie, die de zaak in onderzoek heeft. de nienwste kleuren HET PAN0 Móét LEEG Zierikzee alle voorradige Zomer - en Winterhoeden en shawls. Dames glacé's en Nappa handschoenen fi. 7,- per paar ZONNEMAIRE Ook in deze gemeente werd een collekte gehouden voor het fonds D.E.L. De collekte bracht het mooie bedrag op van f 55,20. Dankbaar heid bestaat jegens geefsters en gevers en dames-collektrices. NOORDGOUWE Uitvoering muziekvereniging „Con Amore" Dezer dagen gaf de muziekver eniging „Con Amore" een tweetal uitvoeringen, respektievelijk te Schuddebeurs en te Noordgouwe. Een openingswoord werd gespro ken door de heer D. Viergever, die gewaagde van de moeilijkheid ge schikte spelers te vinden. Voor het muzikale gedeelte moest hij wel enige clementie inroepen, daar een viertal muzikanten door ziekte ver hinderd was medewerking te ver lenen. Eerst werd een zestal muziek nummers ten gehore gebracht, waarna werd opgevoerd het blij spel in drie bedrijven: „Welkom binnen". Zowel het muzikale als tonelistische onderdeel van het programma kregen een goed ont haal bij het publiek. Met de rol bezetting bleek de regisseur, de heer v. d. Weele, te zijn geslaagd. Zijn vele inspanningen vonden op beide avonden hun beloning. Tijdens de uitvoeringen werd een verloting gehouden, die ruim f 200 opbracht, hetgeen voor de kas een welkome aanvulling betekent. Ondanks wat praktische moei lijkheden kwam „Con Amore" uit stekend voor de dag. In zijn slotwoord gewaagde de voorzitter nog van het komend 50- jarig bestaan der muziekvereni ging. De herdenking hiervan zal plaats vinden op 9 september. Een comité is reeds opgericht, dat zich met de voorbereidingen belast. De uniformen zullen zeer binnenkort gereed zijn. Om evenwel aan de fi nanciële verplichtingen te kunnen voldoen, riep hij op tot medewer king aan verschillende acties, die door „Con Amore" worden gevoerd, als oud-papier- en emmertjesactie, verloting vrouwenvereniigng, etc. De oud-papieractie start op zater dag 12 maart a.s. De loten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Tot slot werd alle speelsters en spelers dank gebracht voor het ge- bodene, waarna een gezellig samen zijn volgde. BRUINISSE De viering van het bevrijdingsfeest Bruinisse gaat zich voorbereiden op een waardige viering van het bevrijdingsfeest op 5 mei aanstaan de. Een feestcomité op zeer brede basis is daartoe samengesteld. Deze week kwamen namelijk 26 personen bijeen, vertegenwoordigende alle lagen van de bevolking, alle ver enigingen, het jeugdwerk, de vak beweging enz. De te Bruinisse gehouden col lecte voor t het t.b.c.-fonds D.E.L. (Draagt Eikanders Lasten) van het C.N.V. heeft f 117 opgebracht. AltNA-JACOBAPOLDER Uitvoering muziekvereniging ,,Con Amore" Op zaterdag 19 maart a.s. hoopt de muziekvereniging ,„Con Amore" te St. Philipsland in samenwerking met „Ombona" te Anna JacobapoL öer, een muziekuitvoering te geven ir. „Ons Dorpshuis". Tevens zal deze avond luister worden bijgezet door de toneelvereniging „Irene" uit Steenbergen met het opvoeren van het blijspel „De Bungalow". Regie-assistentie wordt verleend door de prov. toneeladviseur de heer A. v. d. Ven. De arbeidsmarkt op Schouwen-Duiveland Men gelieve het aantal mannelij ke werklozen op Schouwen-Duive land, per 1 maart 1960 te lezen als 3 2 3, tegen 424 op 1 februari van dit jaar. VISSERIJBERICHTEN Mossellevering stopt op 15 maart Op 15 maart zal de mosselleve ring aan de inleggerijen en conser- venfabrieken worden gestaakt en ook de verzending naar het buiten land neemt af. De nog binnenko mende orders worden hoofdzakelijk verstrekt aan kwekers, die nog niet 100 pet. van hun standaardcapaci- teitscijfer leverden. NEW YORK, 10-3. Carol Heiss, de New Yorkse bakkersdochter, die dit jaar na het winnen van de Olympische titel kunstrijden voor de vijfde achtereenvolgende maal wereldkampioene werd, is in New York op grootse wijze gehuldigd. De blonde charmante kampioene werd door haar stad ontvangen met öe ticker tape-parade, een eerbe toon dat alleen voor de allergroot ste beroemdheden wordt gereser veerd. Gezeten in een open auto, gevolgd door een wagen met haar trotse vader en zusjes, reed zij door de straten van Manhattan terwijl een regen van veelkleurige, snippers, tapes en confetti vanuit de hoogste etages van de wolkenkrabbers neerdaalde. Op het stadhuis werd Carol ont vangen door burgemeester Robert Wagner, die zijn sportieve stadge note ten behoeve van de fotografen zeven maal moest omhelzen. De beschieting van Soekamo's paleis DJAKARTA, 10-3. De vlieger van de Mig-jager van de Indonesische luchtmacht die, zoals gemeld, na bij Bandung een noodlanding maakte, zal voor een verhoor wor den overgebracht naar Djakarta. Zijn naam werd opgegeven als tweede luitenant Daniel Maukar, afkomstig van Menado; hij is 28 jaar. Naar verluidt zou hij bij de landing, waarbij het vliegtuig be schadigd werd, niet zijn gewond. Maukar was een van de eerste In donesische vliegers, die hun oplei ding voor het vliegen van Mig jagers in Egypte hebben gekregen. Volgens een mededeling van re geringszijde was Maukar's vader, die woonachtig is nabij de vlieg- haven Kemajoran te Djakarta, ten tijde van het bezoek van Chroesjt- sjef aan Indonesië in het bezit van een stengun en een handgranaat. Het bouwconflict UTRECHT, 10-3. De landelijke stakingsleiding in Utrecht acht het niet uitgesloten, dat de staking zich wellicht reeds in de loop van de dag zal uitbreiden tot een aan tal steden in het zuiden van ons land. De omvang van deze staking zal door de plaatselijke stakings- comité's nader worden bekeken. Alhoewel de stakingsleiding van mening is, dat het op de vierde dag van het conflict noodzakelijk is, de staking uit te breiden, wil men er anderzijds aan meewerken, dat de bemiddelingspogingen die mo menteel in een vergevorderd sta dium verkeren tegen de achter grond van een „rustig stakings front" verlopen. Reeds gisterenmiddag hebben de werknemersorganisaties samen met de Nederlandse Christelijke Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond de nieuwe bemiddelaar in het con flict, de heer W. J. Andriessen, door opschorting van de onderte kening van de C.A.O. gelegenheid gegeven, zijn bemiddelingspogingen onder wat gunstiger omstandighe den uit te voeren. KUNST EN LETTEREN Herdenking 100ste geboortedag Frederik van Eeden AMSTERDAM, 9-3. Ter gelegen heid van de herdenking van Frede rik van Eedens geboortedag 3 april, honderd jaar geleden, zullen in de komende maanden, onder auspiciën van het Frederik van Eeden Ge nootschap, in ons land verscheide ne manifestaties worden gehouden. F.en belangrijke bijdrage tot deze herdenking levert een tentoonstel ling, gewijd aan het werk en leven van Frederik van Eeden, die vrij dag 1 april in het museum Willet- Holthuysen in Amsterdam door de Amsterdamse wethouder mr. A. de Roos zal worden geopend. KERKNIEUWS De hervormden en gereformeerden ten opzichte van elkaar DEN HAAG, 10-3. De Neder landse organisatie voor zuiver-we- tenschappelijk onderzoek heeft prof. dr. G. Kuiper Hzn., hoogle raar in de sociografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een subsidie verleend voor de uitwer king van gegevens van een onder zoek naar de beeldvorming (ste reotypie) van hervormden en ge reformeerden ten opzichte van el kaar en van zich zelf. De gegevens voor dit onderzoek werden door 25 studenten van prof. Kuiper tussen 25 mei en 6 juni van het vorige jaar te Amersfoort ver zameld. Deze enqueteurs onder vroegen daartoe 250 hervormden en 250 gereformeerden uit alle la gen der kerkelijke bevolking. De dagelijkse leiding van de enquête te Amersfoort was in handen van prof. Kuiper's assistente, mej. J. Gierveld, candidate in de sociolo gie. De daarbij verzamelde gege vens zijn bereids dloor de studen ten gecodeerd en zullen nu op pons kaarten worden gezet om vervol gens een hollerithbewerking te on dergaan. Ned. Herv. Kerk Ds. D. van Maanen 75 jaar (Van 1912-1919 te Burgh) Donderdag 10 maart a.s. hoopt ds. D. van Maanen uit Twello, emeritus predikant van de Nederlandse Her vormde Kerk vijfenzeventig jaar te worden. Ds. van Maanen werd op 10 maart 1885 te Utrecht geboren. Hij be zocht eerst het stedelijk gymnasium in de Domstad, waar hij verder ook nog aan de rijks universiteit stu deerde. Nadat de heer van Maanen in september 1910 door het provin ciaal kerkbestuur van Noord-Bra bant en Limburg was toegelaten tot de evangeliebediening in de Ne derlandse Hervormde Kerk en hij van 2 oktober 1910 tot 13 oktober 1912 eerst ruim twee jaar te Wol- vega werkzaam was geweest als hulpprediker, werd hij op 1 decem ber 1912 dpor zijn voorganger, wij len ds. J. Th. F. van der Linde uit Heeg, toen nog predikant te Wis- sekerke op Noord-Beveland, beves tigd als predikant van de hervorm de gemeente van Burgh in de clas sis Zierikzee. In 1919 verwisselde de jubilaris deze gemeente met die van Waarde op Zuid-Beveland, vanwaar hij in 1924 naar die van Heerlen-Terwinselen vertrok. Ten slotte diende ds. van Maanen nog negentien jaar de hervormde ge meente van Hoenderloo in de bur gerlijke gemeente Apeldoorn, waar hem met ingang van 10 september 1950 op ruim vijfenzestig jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Na zijn emeritaat vestigde ds. van Maanen zich eerst metterwoon te Apeldoorn, vanwaar hij naderhand naar Twello verhuisde. Ds. van Maanen heeft in dé loop der jaren vele bestuursfunkties ver vuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. MARKTBERICHTEN Coöp. Tuinbouwveiling der Zuidhollandse Eilanden G.A. Veiling van 9 maart 1960 Spruiten f 37-60; Spinazie f 82- 85; Furore f 13; Golden Del. f 65- 80, id. kroet f 26; Jonathan f 50-70; Ontario f 27; Zoete kroon f 25; Brederode f 28-41; St. Remy f 34- 39; per 100 kg. Selderij f 13 per 100 bos. Veiling Z.H.E. Rotterdam op 8 maart 1960 Uien (middel) f 19; uien (driel) f 12. Aanvoer 7.000 kg. HOGE PRIJZEN f 100.000 13435 2000 1149 1914 1500 6467 14266 ƒ1000 10454 11579 34573 18559 100 1129 1582 4911 7193 14178 14699 16206 17935 18864 19725 21719_ 200 1133 2032 3052 4163 5609 7351 8793 .10394 10822 11031 11208 11640 13975 14209 17853 17S96 18505 18933 1905S 19256 19790 21594 21790 PRIJZEN VAN ƒ80— 10027 167 245 407 484 582 653 857 881 985 1088 145 226-237 348 425 519 530 548 561 624 669 671 675 941 2013 257 362 451 494 567 607 645 699 811 3060 173 178 297 546 550 566 603 619 737 881 937 956 961 977 4150 159 167 350 36S 406 431 444 457 743 795 816 834 865 921 923 973 t o 5033 154 155 182 268 318 378 385 410 413 526 558 5S8 643 792 832 S59 867 930 948 6014 032 069 143 206 598 600 880 904 920 965 7026 182 259 348 442 650 684 705 755 891 8072 099 182 276 349 361 416 483 549 583 733 813 935 973 990 - 9033 036 073 213 218 347 589 606 659 733 741 755 771 855 907 912 940 946 11042 052 121 218 219 502 662 921 971 12000 12005 077 099 148 448 473 525 538 545 618 635 734 756 764 833 964 13023 080 105 119 434 480 636 655 693 731 733 748 775 785 806 983 14286 422 465 591 616 761 774 905 15123 195 25S 360 517 598 602 637 790 798 847 965 986 991 1G004 086 212 412 516 597 621 672 676 853 959 17045 142 174 244 275 447 46S 521 583. 687 715 727 741 759 794 910 914 18033 048 096 435 449 539 543 585 656 747 883 918 19139 158 221 261 268 337 362 406 435 575 796 841 874 S89 902 912 973 20000 20033 060 102 206 358 369 374 376 551 964 977 978 21042 116 256 280 389 447 515 705 850 1009 073 127 137 200 243 268 275 293 341 350 405 417 567 577 593 595 606 620 645 709 711 735 747 749 750 759 767 805 819 831 888 927 979 986 2029 062 094 171 211 251 253 261 303 328 333 380 550 562 616 675 679 695 696 719 815 853 861 898 976 3016 020 028 029 038 084 086 102 157 1S6 206 232 245 247 256 261 351 364 378 407 420 425 433 459 462 466 547 557 667 668 678 680 697 718 727 752 754 759 767 776 815 S49 867 891 903 911 913 936 944 957 980 964 993 ■1124 196 228 233 234 320 400 402 423 505 524 532 564 567 592 626 660 678 754 80S 823 839 893 963 977 995 5017 025 028 U46 04S 070 088 .124 128 146 165 2ÜS 210 255 253 298 331 354 358 361 364 400 401 437 45S 466 471 478 484 489 514 522 528 549 607 615 628 646 693 754 756 788 812 S13 831 841 66 873 878 909 922 940 6016' 014 066 067 074 082 099 164 183 213 217 23-1 235 243 250 273 292 354 357 374 383 532 534 538 595 612 613 622 03* 659 661 674 6SS 704 722 724 747 775 SIS 921 836 S50 853 859 918 929 .-1 982 987 997 7039 052 126 134 199 209 2.13 218 265 271 237 332 375 391 446 452 453 455 465 168 489 500 529 536 563 565 581 601 655 661 745 844 853 957 988 n 8023 061 067 080 096 104 112 120 138 166 173 195 206 26S 270 291 392 444 456 496 516 566 577 595 630 649 658 662 676 677 635 638 692 709 722 757 791 KS4 886 934 9020 026 077 301 150 180 193 252 300 3ü7 366 396 429 430 450 507 568 6-19 660 67S 712 735 770 776 780 789 838 *32 8*5 SSÜ 906 916 954 977 10075 098 100 115 133 139 160 207 209 218 234 243 288 300 303 315 310 355 356 414 466 480 499 504 522 501 621 027 682 683 691 710 M9 764 829 830 839 877 900 902 933 922 933 11036 055 056 107 113 190 220 225 2 12 29., 324 331 363 380 431 436 450 '"1 >16 ->-9 540 576 583 616 642 blo >.V> 161 Hi3 <07 728 737 771 774 833 8-17 ''67 12009 020 031 041 042 US1 lJO NIETEN 197 203 210 221 254 262 272 274 295 307 319 330 331 375 412 416 438 499 511 546 560 578 581 671 682 707 728 737 761 777 881 886 890 891 892 911 921 13003 099 159 216 236 246 288 300 308 346 351 388 392 417 446 453 456 488 550 596 618 623 647 651 708 724 747 751 812 816 845 848 852 856 878 939 948 961 970 984 14004 033 082 112 116 127 157 207 227 258 259 276 330 366 367 378 389 432 451 456 479 504 514 528 546 559 615 639 645 652 696 721 722 807 819 841 842 865 889 896 936 15001 005 025 032 050 052 053 059 069 084 160 178 182 212 325 339 35-1 364 380 404 457 473 499 535 539 575 639 646 653 699 710 714 726 736 737 738 779 805 907 926 955 956 976 1(1026 0S3 135 137 143 174 228 253 260 290 318 320 327 356 378 396 411 437 444 445 459 460 463 481 489 535 572 598 607 617 618 648 651 663 691 712 718 720 736 765 776 786 795 796 806 810 S26 850 862 S83 905 922 911 918 984 11125 161 20S 215 251 265 291 294 298 317 315 403 415 443 452 486 561 581 585 589 63!) 705 717 74 1 746 772 806 857 880 898 901 905 938 954 18023 034 054 059 093 125 128 152 159 165 180 207 227 249 266 276 28S 296 346 400 413 424 489 564 610 615 655 65S 660 706 740 745 752 810 886 901 908 909 989 991 996 13020 0G2 068 074 103 114 141 115 210 264 271 28C 320 333 352 364 382.395 433 447 197 503 511 520 521 523 535 558 600 636 651 65') 680 684 689 710 719 .734 753 767 784 811 827 845 945 974 3) 125 032 039 071 115 326 133 169 180 195 222 223 224 236 212 32S 336 343 358 .361 427 453 430 185 505 317 512 564 580 582 620 621 611 656 684 70S 772 319 877 900 905 912 948 :iUl« 023 030 OS4 091 09S 145 207 254 283 305 329 333 337 346 3*3 .391 402 428 135 174 19' 51 n: 5 12 5 IS r,m 560 598 601 OM 636 7oo 7i'7 771 778 816 880 896 915 9,29 938 951 958 964 989 22000 HOGE PRIJZEN 25000 1S787 f 5000 3197 21856 2000 8851 17230 ƒ1.100 IS860 f 1000 7116 S853 15902 16571 21081 ƒ400 4677 10412 10661 11544 11973 14811 17955 19415 21511 200 1354 3017 3859 4190 4694 6580 6825 6S2S 6917 7331 7571 S15S 8836 9457 9558 10320 10607 11570 11611 12922 14812 15459 16257 16288 17004 17270 17306 17865 17892 18738 20020 20364 20448 20482 20968 21141 21848 21968 PRIJZEN VAN ƒ80— 1023 113 169 212 255 304 318 363 465 517 633 771 881 891 2188 227 302 374 375 555 642 784 921 941 969 3008 108 167 260 272 306 512 517 540 649 666 705 708 899 995 4129 366 437 550 613 640 717 S02 897 5010 024 104 193 495 509 912 974 6005 093 110 131 134 166 191 214 256 268 645 646 690 745 754 761 854 922 986 7028 035 038 099 103 294 444 599 699 767 785 840 971 8106 289 379 407 547 638 689 814 872 9136 166 2S2 289 476 559 724 786 S76 10023 258 467 533 540 665 757 990 11016 034 059 100 193 203 329 513 67S 711 759 791 838 NIETEN 12156 237 328 339 389 465 474 483 492 536 543 S27 835 901 951 954 13072 083 0S4 201 361 405 484 606 706 764 S63 S80 1-1030 0S1 167 1Q0 245 277 284 287 356 363 412 4S4 523 544 564 717 875 915 976 15046 172 194 2b4 340 377 494 533 644 792 901 947 950 1G050 0S8 ISO 189 246 285 298 792 836 985 171S1 399 485 66-1 680 763 826 874 18262 325 398 517 639 654 692 729 888 940 962 995 19080 096 160 177 278 312 330 369 525 638 6o0 681 823 888 921 962 20122 1S9 292 412 452 714 729 917 21011 035 063 139 156 238 327 498 551 565 662 670 807 924 970 1002 071 0S0 0S3 0S5 104 122 125 152 1S7 206 207 261 274 332 381 394 429 435 473 491 509 533 543 613 628 670 683 696 703 714 733 757 765 766 772 774 810 S27 862 864 870 916 958 961 2000 2007 024 048 061 063 064 068 097 149 156 160 226 246 262 270 27S 340 354 367 454 465 473 5.13 514 598 619 628 743 745 7G5 824 843 849 891 892 975 978 983 3006 014 065 071 092 096 130 136 163 217 225 262 282 352 355 390 -135 450 482 487 502 532 544 551 554 622 733 757 777 S43 847 866 896 904 912 926 986' 4000 1017 021 032 057 066 099 100 104 109 146 258 185 249 258 279 341 345 355 459 476 537 544 557 561 572 619 639 655 657 708 710 711 718 747 761 811 824'845 850 878 90S 932 952 990 .1001 023 057 059 066 090 106 109 123 129 147 150 175 176 106 107 221 222 232 299 302 304 313 321 340 379 404 412 433 448 455 497 537 595 639 624 654 661 674 683 751 791 S08 840.862 892 914 932 9-14 989 993 6000 11023 025 040 Oo!) 062 084 091 115 119 121 152 159 172 175 218 220 232 281 281 289 312 405 447 451 489 527 639 672 680 .'33 711 751 769 782 805 818 SS3 936 93S 979 7012 015 031 097 135 153 160 187 201 250 370 396 -137 443 46-1 -176 480 4S7 507 524 549 564 612 614 649 657 716 717 733 759 782 SOC' 816 S24 827 829 857 *<>7 897 922 958 978 990 991 995 997 S010 043 050 070 075 0S6 090 091 319 387 192 200 209 229 327 473 502 506 530 539 557 628 672 682 724 735 738 760 773 820 827 856 861 862 SSI 898 912 933 938 962 963 977 99S 9008 012 060 071 094 107 126 132 147 173 177 228 233 2-16 255 266 268 325 369 435 443 529 548 585 600 631 633 680 719 725 730 732 751 757 793 807 835 S74 S93 919 921 950 956 964 968 978 10014 015 019 028 049 064 089 095 3 30 125 156 179 198 231 250 298 301 343 365 435 442 446 462 46S 517 57S 591 616 631 641 703 733 845 S76 905 967 97S 11010 045 110 122 132 143 157 171 197 205 J 250 262 267 298 349 371 383 391 407 437 514 600 601 624 6S7 700 726 793 803 875 877 890 907 932 970 975 983 12047 061 084 105 110 121 167 194 224 245 '249 256 258 344 363 382 524 557 585 594 607 625 689 704 74S 751 SOO S18 S21 825 S49 S66 875 S83 916 943 955 962 967 19028 120 124 157 164 169 172 192 197 205 206 217 227 231 263 267 284 292 348 365 371 467 492 494 500 511 528 5S8 600 620 634 669 6S6 697 713 732 756 776 792 839 881 8S7 919 920 937 945 946 954 976 14068 072 109 110 137 147 149 179 250 278 28S 2S9 318 365 379 3S1 384 391 398 424 433 450 473 4S9 505 51b 549 603 662 674 684 724 739 746 763 775 777 784 793 814 831 836 S59 868 873 913 935 957 959 15004 056 071 089 140 183 190 192 217 249 251 300 310 424 445 -160 484 496 510 534 612 667 6SS 745 751 752 767 866 891 894 9-12 979 995 1(5063 108 131 136 138 151 164 179 188 314 370 419 432 456 464 467 496 512 524 556 579 609 630 662 680 705 706 715 716 730 764 794 801 11034 093 118 145 171 176 243 268 277 322 328 336 371 410 471 535 540 568 572 601 627 641 663 752 755 7S0 801 828 847 854, SS9 903 944 992 1S000 18001 009 010 012 035 046 052 078 157 193 226 233 234 305 309 324 343 355 402 411 •112 438 448 455 462 482 497 511 525 557 579 602 614 672 711 776 783 806 813^878 89-1 895 900 921 923 960 979 19027 057 070 071 075 132 171 193 212 282 304 443 515 539 556 559 597 628 658 665 666 678 688 695 701 712 727 763 788 802 S18 894 914 913 952 972 977 2(1003 023 029 064 074 077 OS5 099 103 113 121 136 143 146 160 245 255 293 319 325 349 363 366 377 385 338 399 402 405 426 -111 462 521 532 590 606 607 637 651 654 659 710 723 733 781 803 S20 833 864 867 S75 S78 951 954 960 967 996 SI018 061 109 132 334 15S 17S 183 240"270 361 388 453 451 47O 471 4S4 539 544 593 614 624 663 671 694 727 767 770 799 823 S47 8-19 857 SS1 895 926 943 955 976

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 3