minister van huishoudelijke zaken schenkt vertrouwen... s \X AMOK IN MIG-17 STRAALJAGER JONCE INDONESISCHE PILOOT BESCHOOT SOEKARNO'S PALEIS DJAKARTA, 9-3. Een jonge pi loot van de Indonesische lucht macht heeft woensdag in zyn Mig- 17 amok gemaakt. HU voerde drie beschietingen uit, waarbu zestien mensen werden gewond. By zün eerste aanval Joeg hU een salvo mitrailleurkogels door het presi dentieel paleis aan het voormalige Koningsplein. President Soekarno en zUn gezin bleven ognedeerd. De piloot werd gevangen genomen. Kort na de beschieting heerste er in en om Djakarta grote ongerust heid. Het vliegtuig was toen nog niet geïdentificeerd en men ver keerde in onzekerheid over de ach tergronden van de aanval. Wilde geruchten deden de ronde. Onmid dellijk werden verscheidene maat regelen getroffen. De telegraafver bindingen werden verbroken. Aan het volk werd gevraagd kalm te „ALLE SNOEPGOED VAN DE WERELD"... SYDNEY, 9-3. Een vijftienjarige jongen wiens „bende" ongeveer 320.000 gulden had gevonden, ver telde de politie dat h\j „alle snoep goed van de wereld had gekocht" en daarna ongeveer 5.000 gulden can zijn makkers had gegeven. „Ik gaf het geld weg omdat ik moe werd het uit te geven". Leden van de bende, jongens van elf tot achttien jaar, werden plot seling rijk. Sommigen van hen be taalden andere jongens om bood schappen voor hen te doen of om hun huiswerk te maken. De politie -uernam dat de jongens het geld in een theekist, onder een hoop oude rommel in een opslag plaats hadden gevonden. Het is niet bekend aan wie het geld toebe hoort. Het zou de buit van een in breker kunnen zijn of de opbrengst van zwarthandelaars uit de oor logstijd. Een deel van het geld be staat uit bundels bankbiljetten met opeenvolgende serienummers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, heeft woensdag op zyn persconferentie gezegd, dat president Eisenhower dinsdag tot de slotsom is gekomen, dat het op het ogenblik operatio neel niet noodzakelyk is, dat de westelijke mogendheden de lucht- verbinding tussen het Westen en Berlyn hervatten op een hoogte van meer dan 3.000 meter. Dit be sluit was niet genomen met het oog op de komende topconferentie. Y alsclierm-katten KOETJING, 8-3. Boven be paalde gebieden van Sera- wak, met name de rijstvel den in het centrum van dit Britse deel van Borneo, zul len talrijke katten per para chute worden neergelaten. De „Operatie Kat" is nodig geworden door een plaag van ratten die grote verwoestin gen aanrichten. De eerste valschermkatten in de ge schiedenis zullen binnenkort worden ingezet. Toch executie van Chessman SAN FRANCISCO, 9-3. Het hoog gerechtshof van Californië heeft woensdag de datum voor de execu tie van Caryl Chessman op twee mei bevestigd. De rechtbank van Los Angeles had eerder deze datum vastgesteld. Zuid-Afrika wil geen t.v. Premier Verwoerd van Zuid- Afrika heeft verklaard dat zijn re gering van mening is dat de tele visie buiten Zuid-Afrika moet wor den gehouden tot er een mogelijk heid is om mogelijke nadelen te overwinnen. Hij zei in de Volks raad dat rapporten in de V.S. had den aangetoond dat gezinnen ver slaafd raakten aan de televisie. ger van transistor? WELLINGTON, 8-3. Volgens de president van de Bank van' Japan, Masamitsj Yamagiwa, is in Japan een .„opvolger van de transistor" ontwikkeld die kleiner en beter is dan de transistor. De uitvinders proberen er oktrooi op te krijgen. Volgens Yamagiwa, die in Nieuw- Zeeland op zakenbezoek is, zal de nieuwe uitvinding de transistor onttronen. Engelsen schakelen over Opvol: op koffie De kop thee, eeuwenlang door de Britten beschouwd als hèt middel tegen elk soort crisis, verliest ter rein in Engeland. Blijkens een verslag van de eco nomische commissie van het ge menebest gaan de Britten langzaam maar zeker over op het kopje kof fie. Het koffieverbruik is sinds de laatste wereldoorlog twee-en-een- half keer. zo groot geworden als daarvoor. blijven en vertrouwen te stellen in de regering. Spoedig daarna bleek, dat de be schieting was uitgevoerd door een Mig-17 van de Indonesische lucht macht. Bestuurd door de 28-jarige luitenant-vlieger Danile Maukar, was de Mig met twee andere op gestegen voor een oefenvlucht van de basis Kemajoran. Maukar ver brak in amok de formatie, toen de twee andere toestellen naar Kema joran terugkeerden. DE VEERSE VISSERSVLOOT DEN HAAG, 8-3. Het Tweede- Kamerlid Westerhout (P.v.d A.) heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk gevraagd of het in de bedoeling van de mi nister ligt om - nu blijkens zijn mededelingen in de Tweede Kamer een regeling van ex artikel 8 van de Deltawet niet op korte termijn is te verwachten te bevorderen, dat compenserende maatregelen ten behoeve van de indirect door de voorgenomen verplaatsing van de Veerse vissersvloot gedupeerden zullen worden getroffen. Als dit zo is wil de heer Westerhout weten of de minister dan bereid is,zo spoedig mogelijk tot bekendmaking van dergelijke maatregelen over te gaan, ten einde aan de thans onder de Veerse middenstand hieromtrent bestaande onzekerheid een einde te maken. Ingezonden mededeling Hamea-Gelei IS Charme voor Uw handen Veel varkenspest in Nederland GOUDA, 8-3. Tijdens een verga dering van de provinciale gezond heidsdienst voor dieren te Willes- kop, deelde de directeur van deze dienst dokter K. F. Joling, mede dat de varkenspest in ons land per jaar een schadepost doet ontstaan van f 2,6 miljoen. In de provincie Utrecht doen zich gemiddeld 12 ge vallen per week voor. Deze twaalf worden dan officieel aangegeven, maar er komen nog steeds gevallen voor, waarvan aan de bevoegde in stanties geen kennis wordt gegeven, aldus de directeur. 100 stuks vee verbrand te Lolliun (Fr.) LEEUWARDEN, 10-3. Te Lollum in Friesland is gisteravond om streeks 10 uur door een onbekende oorzaak de boerderij, bewoond door de 80-jarige veehouder J. Tullener en diens zoon en dochter, tot de grond toe afgebrand. Bij deze brand kwamen meer dan 100 stuks vee in de vlammen om; 60 koeien, 40 schapen, een stier, twee paarden en een aantal hokkelingen en wat kleinvee. Het vuur greep zo snel om zich heen dat aan redding van het vee niet meer te denken viel. Slechts enkele koeien en een paard konden nog tijdig naar buiten ge bracht worden. De brandweer uit Witmarsum bestreed het vuur met zes stralen. Tot diep in de nacht heeft het blussingswerk geduurd. Het woonhuis en de inboedel gin gen eveneens verloren. De Britse minister van oorlog, Christofer Siames, heeft woensdag de legerbegroting voor het nieuwe belastingjaar, die een totaal bedrag van 470 miljoën pond sterling - 4.982 000.000 gulden - aanwijst, bij het Lagerhuis ingediend. De lopen de legerbegroting ligt 39 miljoen pond - 413.400.000 gulden - lager. Ingezonden mededeling Haar gezin gaat vóór alles en ze kent de rust van een goed verzorgde toekomst. Met een polis van Amstteven vaart dit gezin naar een welvarende toe komst. Door vakkundige en vertrouw de voorlichting vin Amsdeven bent u zeker de Juiste levens verzekering af te sluiten. Nlee te hoog, waardoor de verplich tingen uw genoegens In de weg zouden staan, niet te laag, opdat u later over vol doende geld beschikt. AMSTLEVEN levensverzekering (Nfj EERSTE KAMER Minister van Defensie verwerpt geïsoleerde nationale verdediging By de behandeling van de be groting van Defensie in de Eerste Kamer heeft minister S. H. Visser afstand genomen van een geïso leerde nationale verdediging, die in de wereld van vandaag onmogelijk is geworden. Wy dienen ons eigen belang door de belangen van de NAVO te dienen. Deze samenwer king eist offers onder dreiging van de communistische wereld. Het streven moet zijn gericht op mili tair evenwicht en verder op ont spanning, aldus de bewindsman. Dat het wel eens in de NAVO „kraakt" acht de minister normaal in een vrije wereld met vrije gri- liek waarin de landen zich in vrij heid binden. Deze „gebrekkige een heid" acht hij verre verkieslijk boven de zogenaamde eenheid van de communistische wereld, welke wei eens minder hecht zou kunnen blijken, dan de „krakende eenheid". De minister verheelde niet, dat ook ons land in het nakomen der verplichtingen in Navo-verband heeft. Met krachtsinspanning moet worden gepoogd deze achtèrstand in te lopen. Spr. meent geen symptomen van ontspanning in de Sowjet-militaire sfeer te zien om hier te kunnen Tien jaar hoornvlies transplantatie DEN HAAG, 10-3. Ter gelegen heid van het 10-jarig bestaan van de centrale commissie voor de hoornvliesinstanties van het Ne- derlandsche Roode Kruis zal op dinsdag 15 maart (aanvangende 20 uur) in restaurant Esplanade, Lucas Bolwerk te Utrecht, een jubileum bijeenkomst worden gehouden. Deze zal worden geopend door de voorzitter van de centrale commis sie, de heer P. Bolt,, geneesheer directeur van het algemeen pro vinciaal stads- en academisch zie kenhuis te Groningen. Vervolgens zal het woord worden gevoerd door oe voorzitter van het Nederland- sche Roode Kruis, mr. F. H. A. de Graaff. Prof. dr. J. ten Doesschate, hoog leraar in de oogheelkunde te Utrecht, zal spreken over het on derwerp: „Tien jaar hoornvlies transplantatie". NOTARIS PLEEGDE FRAUDE 's-HERTOGENBOSCH, 9-3. Van- daag heeft de officier van justitie bij de rechtbank te 's-Hertogen- bosch, mr. A. baron van Imhoff, nadere mededelingen verstrekt over de "fraudes die gepleegd zijn door notaris Ch. van M. uit Bladel. Het onderzoek, dat nog lang niet is af gesloten, heeft tot nu toe 23 geval len van fraude aan het licht ge bracht, met welke een totaal be drag van plus minus f 80.000 ge moeid is. De bedragen variëren van f 2.000 tot f 10 000 per geval. Zo zijn er afschriften van akten afge geven, waarvan geen origineel be stond. Soms ook las de notaris an dere bedragen voor dan die welke in de akten vermeld stonden en in sommige gevallen werden, in het geheel geen afschriften gegeven. verslappen. Hij meent, dat een be wapeningswedloop zeker niet tot een. oorlog behoefte te leiden. Men voert bewapening op indien politie ke en ideologische tegenstellingen zich toespitsen. Zolang geen tegen strijdigheid van vitale belangen be staat behoeft niet bewapend te worden. Nieuw-Guinea Over de verdediging van Neder lands Nieuw-Guinea heeft ook de minister van Defensie zorgen. Hij staat sceptisch tegenover de Indo nesische bewering, dat Nieuw-Gui nea zonder geweldpleging zal wor den verworven. De ministerraad zal zich op zeer korte termijn over het vraagstuk beraden. In het verdere verloop van zijn rede wees de minister er op„ dat men niet kan stellen, dat de defen sie de eerste prioriteit behoort, te hebben en er een zo groot mogelijk percentage van het nationaal inko men aan moet worden besteed. Wij mogen niet uit. het oog verliezen, dat in een vrij en democratisch land ook andere dingen zwaar wegen. VOOR ACTIE „DOE OPEN" Jongelui fietsten rond het IJsselnieer STEENWIJK, 9-3. De vier jon gelui uit Steenwijk, die ten bate van de „Doe Open"-actie gister avond een tocht per rijwiel rond het IJsselmeer zijn begonnen, zijn vanavond binnen de gestelde tijd - 24 uur - in hun woonplaats terug gekeerd. In de verschillende plaat sen die zij passeerden bestond voor deze tocht grote belangstelling, evenals uiteraard in Steenwijk zelf. Drie Steenwijkse meisjes hebben onderweg de bekende sleuteltjes verkocht en ook hebben verschei dene firma's bedragen voor de actie geschonken. De actie van de jonge lui heeft tot dusver ongeveer zes honderd zestig gulden opgebracht en men verwacht dat dit zal op lopen tot plm. achthonderd gulden. De burgemeester van Steenwijk, de heer J. Voetelink, heeft de jon gens en meisjes bij aankomst toe gesproken. Ze zijn overladen met bloemen en geschenken. De jongelui werden op hun tocht begeleid door de oud-wielrenner Groen. Bij de ontvangst van de vier jongelui was ook de leider van de landelijke actie „Doe Open", de heer P. van Haaien uit Amsterdam, aanwezig. De hoop dat achttien ingesloten mijnwerkers in Logan, west-Vir ginia, gered kunnen worden, ver minderde aanzienlijk toen de red dingsploegen door dodelijke kool- monoxyde hun pogingen moesten staken. Er is niets meer van de ge- isoleerde mijnwerkers gehoord se dert dinsdagmiddag toen een tele foonlijn, de enige verbinding met dc mijnwerkers, door de mijnbrand werd vernield. Ledenvergadering chr. kleuterschool vereniging te Oosterland Goed schooljaar ligt achter de rug OOSTERLAND, 8-3. Onder lei ding van de voorzitter, de heer Joh. Boogert, hield de chr. kleuter schoolvereniging in het chr. ver enigingsgebouw de algemene leden vergadering, die op de gebruike lijke wijze werd geopend. Een bij zonder woord van welkom richtte de voorzitter tot het schoolhoofd, mej. M. K. Beije, en de leidster, mevr. Dalebout-van Dijke. De op komst had groter kunnen zijn. Over het onderwijs in de afgelo pen periode kon de voorzitter een optimistisch geluid laten horen. Weinig ziekte kwam er voor een het bestuur kan terugzien op een goed schooljaar. De administrateur, de heer Jac. van der Maas Cz., las het finan cieel verslag der vereniging, waar uit bleek dat de ontvangsten over het afgelopen jaar f 15.378,84 be droegen en de uitgaven f 16.014,62, zodat er een nadelig saldo werd ge boekt van f 635,78. Door de heer A. F. Schoof werd verslag gedaan van de financiën van het Van Vessem- en. Hendrikse-fonds. Deze legaten, destijds aan de vereniging gelega teerd, bedragen resp. f 10.000,en f 1.000,De inkomsten van deze legaten waren f 1.185,77, de uitga ven f 462,99, alzo hier een batig saldo van f 722,78. De voorzitter dankte de beide heren voor hun keurige boekhouding en de heren J. van der Werf en D. Koster voor het nazien der rekeningen. De aftredende bestuursleden, de heren J. Kwaak en A. J. Rotte, werden bij acclamatie herkozen, terwijl in de plaats van de heer A. F. Schoof, die zich niet meer her kiesbaar stelde, gekozen werd de heer Jac. van den Houten. De voor zitter dankte de heer Schoof har telijk voor alles wat hij tijdens zijn 12-jarig lidmaatschap in het be lang van het christelijk kleuteron derwijs in deze gemeente heeft ver richt. STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE Marionettentheater Bert Brugman Het marionettentheater van Bert Brugman (niet onbekend te Zierik- zee) heeft dinsdagmiddag de leer lingen van u.l.o.-scholemen het ly ceum enkele genoeglijke uren be zorgd in het Ned. Hervormd Ver enigingsgebouw. Het marionetten theater trad op onder auspiciën van de Z.V.U. Ditmaal stond „De bar bier van Sevilla" van Rossini op het programma. De voorstelling bracht de jeugd tot een stormachtig enthousiasme, zodat ook deze voor stelling weer bijzonder succesvol bleek. ZONNEMAIRE Filmavond Ned. Chr. Landarbeidersbond De afd. Zonnemaire van de Ned. Chr. Landarbeidersbond organi seerde een zeer geslaagde film avond in het verenigingsgebouw. De avond werd op de gebruikelijke wijze geopend' door de voorzitter de heer L. F. van Bloois, die daarna de aanwezigen verwelkomde. Na een paar komische films werd de dokumentaire vertoond „Hande laars in leer in vroeger tijd". Na de pauze volgden „Nachtuilen" en het Woud der schemering". In de laat ste film werd het houthakken in het oerwoud in beeld gebracht. Na het hakken is daar de rivier, die voor transport zorg draagt. Werd vroeger handkracht gebruikt, thans doen sterk© machines het werk. Tot slot sprak de heer van Wensen een opwekkend woord. Financiën en Economie Een Duits anti-inflatie programma BONN, 10-3. Het Westduitse ka binet heeft besloten nieuwe fiscale maatregelen te treffen om te trach ten de hausse te beteugelen en in flatie te voorkomen. De regering wil de investeringsaftrek voor ka pitaalgoederen en woningen veria-, gen en de winsten op speculatie in effecten zwaarder belasten. Ook geld dat gespaard wordt bij bouw- kassen zal zwaarder worden be last, wanneer het voor andere dan bouwdoeleinden wordt gebruikt binnen acht jaar na de opening van de rekening; tot dusverre is de periode vijf jaar. Verder wil de re gering het misbruiken van onkos- tenrekeningen tegengaan. De besluiten der regering moeten worden goedgekeurd door het par lement. Omdat er in de rondvraag geen klachten of iets dergelijks te be luisteren vielen, concludeerde de voorzitter dat men over het alge meen over de gang van zaken con tent is en dat het onderwijs op be vredigende wijze wordt gegeven. De kas sluit weliswaar met een na delig saldo, doch hiervoor zullen wel middelen worden gevonden dit te egaliseren. De begroting voor dit jaar wordt geraamd op f 17.812, zulks in verband met enige nood zakelijke veranderingen aan de outillage van de speelplaats. Ver der besloot het bestuur medewer king te verlenen aan de oprichting van een speeltuin in de gemeente. Na een tractatie kwamen de kleinen aan bod, die op sublieme wijze enige spelltjes op het podium uitvoerden, o.m. een muzikale soi ree en een opvoering van het be kende sprookje: „Sneeuwwitje en de zeven dwergen", en verschil lende voordrachtjes. HET WEEKOVERZICHT DE BILT 10-3. - Het K.N.M.I. deelt mede: Boven noord-Europa handhaafde zich een hogedrukge- bied, waarvan het middelpunt bo ven Finland ligt. Hierdoor werd boven Duitsland, Denemarken en een groot deel van de Noordzee een krachtige tot stormachtige zuidoos telijke stroming in stand gehouden, waarin nog voortdurend koude en droge lucht uit Rusland wordt mee gevoerd. Om een depressie met cen trum ten zuidwesten van Ierland, stroomt daarentegen zachte en vochtige oceaanlucht naar Frank rijk en Engeland. Het front dat de grens tussen de beide luchtsoorten vormt, lag vanmorgen midden over ons land. Het bracht op de meeste plaatsen regen, maar in het noor den van het land ook plaatselijk sneeuw. Boven het westelijk deel van de Middellandse Zee ontstond van nacht een nieuwe storing, die waarschijnlijk over oost-Frankrijk en het Alpengebied naar het noor den zal komen. Tengevolge hier van wordt de wind tijdelijk oost WA r UQT Pt BILT Verwachting tot vrijdagavond: Veel bewolking Veel bewolking met plaatselijk enige neerslag en hier en daar mist; zwakke tot matige, in het noorden van het land tijdelijk krachtige wind tussen oost en zuid; in het algemeen weinig verandering in temperatuur. 11 maart. Zon op 7.04, onder 18.37. Maan op 16.43, onder 6.05. Volle maan: 13 maart te 9.26. Hoogwaterstanden ZIERIKZEE: 11 maart 2.08 v.m. 14.47 n.m. BROUWERSHAVEN 11 maart 1.50 v.m. 14.05 n.m. Springtij: 15 maart. Scheepvaartberichten Bonita, 10-3 van Laceiba naar Pto Barrios. Esso Nederland (t.), 8-3 van Pan- tellaria naar Perzische Golf. Kenia, 9-3 te Whistegate. Lemsterkerk, 10-3 te Aden verw. Wonosari, 10-3 te Damman verw. tot noordoost, waardoor de koude en droge lucht uit het oosten weer tijdelijk terrein zal winnen. De sto ring zal enige neerslag veroorza ken. Na het passeren ervan zal de wind weer meer zuidelijk worden, zodat dan de zachtere lucht weer komt opdringen. Alles bijeen blijft ons land dus in het overgangsge bied. „make-up" wel zo gezond Mogen de dames voor hun ge zondheid eigenlijk wel schoonheids middelen als lipstick, gezichtspoe der, crème en nagellak gebruiken? Soms komt men immers dè be wering tegen dat de huid van al die spullen zou bederven en dat er vergiftiging door kan optreden! Zelf zijn de dames ook wel eens bang voor een schadelijke invloed. Onlangs nog werd ons gevraagd of het geregeld inslikken van kleine hoeveelheden lipkleursel niet on gezond is. Bona-fide In het algemeen kunnen we het „opmaken", dat door vele vrouwen wordt gedaan, gelukkig als een on schuldige bezigheid beschauwen. De fabrikanten van kosmetische preparaten houden rekening met de opvattingen van hun chemici en an dere wetenschappelijke werkers, die een wakend oog houden op de zuiverheid van de grondstoffen en de nauwgezetheid bij de bereiding. Materialen waarvan de giftigheid vaststaat worden in onze dagen door de bona-fide kosmetische in dustrie niet gebezigd. Kleine hoeveelheden Zodoende wordt er dus al dade lijk bij de produktie een zekere aandacht besteed aan het al of niet schadelijk zijn van dit soort prepa raten. Daarmee is dè vraag echter nog niet beantwoord of sommige stof fen misschien tóch schadelijk wer ken wanneer de mens et geregeld kleine hoeveelheden van binnen krijgt. Dit probleem geldt niet speciaal voor kosmetische produkten: het regelmatig gebruik van conserveer middelen, van tandpasta, van af- wasmiddelen stelt ons voor hetzelf de vraagstuk. Overgevoeligheid Ziekteverschijnselen door toepas sing van kosmetische middelen kunnen optreden als gevolg van een zuiver persoonlijke overgevoelig heid. Sommige dames krijgen eczeem of andere huidafwijkingen door be paalde parfums of door stoffen die bij het permanenten der haren ge bezigd roorden.. Afwijkingen aan het lipslijmvlies kunnen het 'gevolg zijn van een be staande overgevoeligheid tegen de tamelijk veel gebruikte kleurstof eosine. Slechte gewoonte Voorts zijn bij allergische perso nen ontstekingen aan oogleden en oogbindvlies geen uitzonderingen, hiervoor moet nog al eens ooghaar verf aansprakelijk worden gesteld. Maar ook nagellak kan de oor zaak zijn van deze oogaandoenin gen: menigeen heeft de slechte ge woonte telkens met de vingers in de ogen te wrijven. Zulke overgvoeligheidsreacties treden vaak niet op wanneer men vóór het eerst met de betreffende stof in aanraking komt. vaak ver tonen zij zich pas na herhaalde toe passing. Op zoek Dat is een verraderlijke kwestie. Wie zou er nu zelf op komen dat een ooglidontsteking veroorzaakt zou kunnen worden door dè nagel lak -die men al geruime tijd ge bruikt? Ook voor de geneesheer die deze stoornissen te behandelen krijgt is de zaak niet zo eenvoudig: aller eerst moet hij de afwijking maar herkennen als allergische reactie. Dan gaat het er nog om de ziek makende stof, „het allergeen", te vinden, er wordt niet dadelijk ge zocht bij de middelen die dienen ter verzorging en verfraaiing van het uiterlijk! Dr. H. W. SCALONGNE. De Franse minister van buiten landse zaken, Couve de Murville, heeft op een bijeenkomst van de commissie van buitenlandse zaken van de Nationale Vergadering ver klaard dat Frankrijk graag zou zien dat de status quo in Berlijn en ook in het midden-oosten gehand haafd blijft. Een aardbeving in het zuiden van Peru heeft woensdagavond - volgens de eerste berichten, één mensenleven geëist Zes-en-twin tig personen hebben verwondingen opgelopen. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers groter zal blij ken te zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 2