Moeilijkheden rond de staking zijn eerder groter dan kleiner geworden DE ZIERIKZEESCHE COURANT Zware slagregens teisteren Brazilië Soldaten in Harskamp moeten nu ook in het donker over gevechtsbaan Drie bakkers in Agadir groeven zich uit Peruviaans staatsiebezoek beëindigd MINISTER VERDEDIGT HET VOORNEMEN TOT HUURVERHOGING Japans morganatisch huwelijk De Franse socialisten en Algerië Makaber incident op kerkhof DONDERDAG 10 MAART 1960 116e jaargang No. 18732 ZIERIKZEEHWNIEUWSBODE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4,15, per week 32 cent. Losse nummers 10 ct. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs t5 ct. per mm. - Succesjes (max. 15 mm.) ftr per stuk. WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus na. 1, tel. 01110-2255 na 18.00 uur lel. 01110-2118, Girorekening nr. 137677 - Uitgave: N.V. Drukkerij vih. Lakenman Ochtman, Zierikzee. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. 01110-2938 Het bouwconflict N.C.A.B- protest tegen raad van bestuur UTRECHT, 9-3. - Het hoofdbe stuur van de Nederlandse Christe lijke Aanemersbond zal op juridi sche en formele gronden protest aantekenen tegen een besluit van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf tot verbreking van de samenwer king. De secretaris van de N.C.A.B., dr. G. J. Stapelkamp, heeft dit reeds mondeling aan het secretariaat van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf meegedeeld. Volgens mededelingen, gedaan van de zijde van de N.C.A.B heeft de voorzitter van de Raad van Be stuur Bouwbedrijf, de heer Dura, woensdagmiddag, toen het hoofd bestuur van de N.C.A.B. ten kan tore van de R.K. bouwvakarbei dersbond „St. Joseph" in Utrecht besprekingen voerde met de drie samenwerkende werknemersorga nisaties, de N.C.A.B. tegen half 4 in Den Haag uitgenodigd om in een vergadering van de Raad van Be stuur Bouwbedrijf kennis te nemen van het voornemen van die raad. Da N.C.A.B. zou in die vergadering hi de gelegenheid gesteld worden vrijwillig uit de Raad van Bestuur Bouwbedrijf te treden en eventueel dit besluit toe te lichten. N.C.A.B.-ondertekening De vertegenwoordigers van de Nederlandse Christelijke Aanne mers- en Bouwvakpatroonsbond en van de drie werknemersorgani saties in het bouwbedrijf, zijn in tussen in Utrecht bijeen geweest om uitvoering te geven aan het we derzijds genomen besluit tot on dertekening van de collectieve ar beidsovereenkomst voor het bouw bedrijf. Naar van de zijde van deze orga nisaties thans wordt medegedeeld, is het de vertegenwoordigers van de N.C.A.B. en van de drie werk nemersorganisaties tijdens hun bij eenkomst gebleken, dat nog steeds pogingen in het werk worden ge steld om op korte termijn tot alge hele beëindiging van het huidige conflict te geraken. RIO DE JANEIRO, 9-3. In Rlo de Janeiro ontvangen radioberich ten wordt gemeld, dat tenminste 43 personen het leven hebben ver loren tengevolge van hevige slag regens, die boven de meeste Brazi liaanse kuststaten zijn gevallen. Er zijn ook duizenden daklolzen. Gezwollen rivieren hebben brug gen weggeslagen, wegen over stroomd en spoorwegverkeer ont wricht. Er is volgens deze berich ten grote schade aangericht. Overigens ziet het er, na de ver wikkelingen van woensdag, niet naar uit dat het conflict in een handomdraai zal kunnen worden opgelost. Het geheel heeft een in gewikkelder karakter gekregen, zo dat de moeilijkheden eerder groter dan kleiner zijn geworden. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's INFRAROOD OP GEVECHTSBAAN HARSKAMP, 9-3. - Sinds enige tijd wordtde gevechtsbaan in het infanterieschietkamp te Harskamp, waar de manschappen van de Ko ninklijke Landmacht hun echte vuurdoop moeten ondergaan, ook 's avonds in het donker gebruikt. In volslagen duisternis kruipen de soldaten in de zogenaamde tijger sluipgang, plat over de 80 meter lange baan, terwijl scherpe mi trailleurkogels, Intensief gevuurd uit twee mitrailleurs, over hun hoofden fluiten, links en rechts om hen heen springladingen ontploffen en uit luidsprekers angstaanja gende slagveldgeluiden, zoals vlleg- tuigaanvallen, klinken. De soldaten op het „slagveld" verkeren alleen maar in de veron derstelling dat ze in het duister kruipen. Doch in werkelijkheid zijn ze duidelijk, alsof felle schijnwer pers hun beschijnen, zichtbaar voor de commandant van de gevechts baan en een sergeant die in een vijf meter hoge toren vlak naast de baan zitten, voor de commandant van de mitrailleurs die zich in een tweede waarnemingstoren dicht bij de mitrailleurs bevindt en voor het bedienend personeel van de mi trailleurs. Want de baan wordt be schenen door onzichtbare Infrarood stralen. Schijnwerper» Op twee, tien meter, hoge masten ter weerszijden van d? commando toren bevinden zich schijnwerpers voor infraroodverlichting, 27 schijn werpers van elk 500 watt, en wel twintig diep- en zeven breedstra- lers. Deze geven een vrij homogene voor het gewone oog onzichtbare verlichting van de gehele baan. De commandant van de gevechtsbaan en de sergeant, de commandant van de mitrailleurs hebben lnfrarood- kijkers, die het onzichtbare licht omzetten in zichtbaar licht. Zij zien de baan alsof het klaarlichte dag is, in een enigszins diffuus groenig licht, ongeveer als van een verlicht aquarium. AGADIR, 9-3. Drie Marokkaanse bakkers, van wi? de jongste 22 en de oudste 26 jaar is, hebben woens dag verteld, dat zij zelf een uitweg uit de puinhopen van de wijk Tal- bordj in Agadir hebben gebaand en na negen dagen er in geslaagd zijn onder het puin vandaan te komen. Woensdagochtend zijn de jonge mannen door leden van oprui- mingsploegen gevonden. De drie Marokkanen die zichzelf bevrijd hebben, zeiden gras gege ten te hebben om niet van honger en dorst om te komen. De drie jon gelieden die in een staat van grote uitputting verkeren, zijn naar een ziekenhuis op 12 km. van Agadir vervoerd. Maar overigens baart hun toestand geen zorgen, daar zij slechts enkele schrammen hebben opgelopen. Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel zijn woensdagmiddag met het lijn- vliegtuig uit Nexo York aangekomen op Schiphol. - De foto toont de belde kunstrijdstertjes met hun bloemen temidden van een enthousiaste menigte op het vliegveld. Volgende week dinsdag wordt premier Chroesjtsjef in Parijs verwacht. In de ateliers wordt koortsachtig gewerkt om aan de vraag naar Rus sische vlaggen te voldoen. Gala-diner in Den Haag DEN HAAG, 8-3. De president van Peru, dr. Manuel Prado, heeft dinsdagavond in hotel Des Indes in Den Haag HM. de Koningin en Prins Bernhard een diner aange boden. Gedurende dit staatsdiner van Peru waren de zalen, waar dit diner plaats had, Peruviaans grond gebied. Door de tafelversiering, bestaan de uit zacht-oranje azalea mollis, hier en daar afgewisseld met toe ven heerlijk geurende paarse maartse viooltjes en donkerblauwe hyacinten eerde de president zijn vorstelijke gasten met de kleuren van de vlag van het Huis Oranje- Nassau. Aan de U-vormige tafel waren links van de Koningin geze ten de president van Peru, Prins Bernhard, prinses Beatrix en de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns. Rechts van Koningin Juliana zat mevrouw Prado, daarnaast de minister-pre sident, prof. dr. J. E. de Quay, prinses Irene en de minister van Buitenlandse Zaken van Peru, dr. Paul Porras Barrenechea. Het vertrek het vliegveld Ypenburg vertrokken, waarme-? aan het driedaagse staats, bezoek van het presidentiële echt paar aan Nederland een eind s was gekomen. Hartelijk nagewuifd door H M. de Koningin, Prins Bernhard, zijn drie kleindochtertjes met hun gouvernante en de vel"1! op het vliegveld aanwezige hoogwaardig heidsbekleders vertrok de president en zijn vrouw naar Le Bourget, het vliegveld van Parijs. De president zal daar enkele dagen vertoeven alvorens de thuisreis naar Lima te aanvaarden. Sergeant zwaar gewond door patroon DEN HAAG, 9-3 Vandaag ia tij- dens een pelotonsoefening in de buurt van Annen (bij Assen) de 21- jarlge dienstplichtigs sergeant Ch. van Duyn uit De Bilt door een losse patroon in de zij geraakt en ernstig gewond. Zijn patrouilh was bij de oefe ning van de B-compagnie van het 43ste bataljon infanterie uit Assen gevangen genomen. Bij een ont vluchtingspoging geraakte de ser geant in gevecht met een soldaat, die de vinger aan de trekker van zijn geweer had. Tijdens de wor steling moet het schot zijn afgegaan De gewonde onderofficier is naar het R.K. ziekenhuis in Groningen overgebracht Balletlessen soms gevaarlijk AMSTERDAM, 9-3 Herhaalde- lijk komen bij het bestuur van het Nederlandse Ballet Verbond be richten binnen, dat door ondeskun dig ballet-onderricht aan kinderen grote schade, vooral aan voeten en knieën wordt toegebracht, zo heeft dit bestuur aan de minister van So ciale Zaken schriftelijk ter kennis gebracht. „Het blijkt dat in bijna elke plaats in on9 land door onverant woordelijk lesgevende personen aan jonge, soms zelfs zeer jonge kinde ren met „spitzen" (d.i. het staan en bewegen op de punten der tenen in zogenaamde spitzenschoenen) toe gestaan wordt". Tweede Kamer 's-GRAVENHAGE, 9-3. - By de behandeling van de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid in de Tweede Kamer, heeft minister Van Aartsen geconsta teerd, dat de meerderheid der Ka mer de noodzakelijkheid van een kelijk te komen tot huurverhoging, die niet kan worden gemitigeerd. De compensatie Wat de compensatie aangaat kan gezegd worden, dat ze hier en daar DE? huurverhoging erkent. Op zichzeU gen is de president van Peru en mevrouw Prado met een Dakota van de Koninklijke Luchtmacht van TOKIO, 10-3. Prinses Suga, de jongste en knappe dochter van kei zer Hirohito van Japan, is donder dagochtend in het huwelijk getre den met de Tokiose bankemployé Hisanaga Sjimazoe, een afstamme ling van oude Japanse adel. Met dit morganatisch huwelijk volgde de 21-jarige prinses het voorbeeld van haar broer kroon prins Akihlto en haar drie zusters. De heer en mevrouw Sjimazoe, wier huwelijk in een villa buiten de stad werd gesloten, zullen in een voorstad van Tokio in een wes ters huis gaan wonen. is het helemaal niet bijzonder dat de regering tot haar standpunt ter zake is gekomen- De vorige rege ring heeft een verhoging al nood zakelijk geacht. De gedachte om tot een verhoging te komen leefde reeds lang. Spreker herinnert eraan, dat de S.E.R. adviseerde tot een verho ging van 25 procent. De regering is gekomen tot een percentage van 20, waarmede een groot deel der Kamer zich kan verenigen. Op den duur zal men moeten komen tot afschaffing van de jaarlijkse bij dragen aan de woningwetwoningen. Gewacht wordt op advies van de S.E.R. over het huurbeleid in de toekomst. Het zal wel niet zo lang duren voor het wordt uitgebracht, maar enige maanden zullen er wel mee gemoeid zijn. Hij onderstreept dat het probleem niet alleen is' op te lossen door middel van de wo ningwetwoningen. Het is noodza- STORMACHTÏGE BEGROETING IN DE BUURT „ZILVEREN" SJOUKJE DIJKSTRA WACHTTE VREUGDEVOLLE THUISKOMST AMSTERDAM, 9-3. De inwoners van Nieuwer Amstel hebben woens dagavond by de terugkeer van Sjoukje Dijkstra ln de ouderlykc vm'ng aan de Amsterdamseweg 492, hun vreugde en trots over het succes van hun plaatsgenootje by de winterspelen en de wereldkam pioenschappen geuit in een uit volle borst gezongen „Onze Sjouk is weer terug uit Amerika". Gezeten in de door haar broer Jan met vaardige hand tot een snelle open sportwagen omge bouwde Volkswagen, had Sjoukje binnen de afzetting van de politie de laatste honderden meters naar haar feestelijk versierde en geïllu mineerde woning afgelegd, storm achtig toegejuicht door de buurt bewoners Toen de overgelukkige Sjoukje even later op het balcon verscheen, klonk na het plechtig gezongen „Wilhelmus" de jubel zang „Onze Sjouk". In de tuin vertrapte het fanfare corps „Patrimonium" de laatste schaarse grassprieten, die vier we ken geleden bij de spontane huldi ging na het behaalde Europese kampioenschap het vege lijf had den kunnen redden. Kortom, het was een feest voor de doktersfa milie Dijkstra om niet snel te ver geten. In de stampvolle huiskamer wachtten Sjoukje nog meer verras singen. Door een ijlings opgericht buurtcomité werd een bijzonder fraaie Friese stoeltjesklok aange boden, van het gemeentebestuur van Nieuwer Amstel hing er een fleurige pastel en dan waren er vele, vele bloemstukken. een huurverhoging zonder compen satie is niet mogelijk. Eventuele be zwaren zal men moeten meenemen. De bouwkostenaffaire houdt de minister in hoge mate bezig. Alle middelen zijn te baat genomen om een overspanning van de bouw markt tegen te gaan. Bij de wo ningwetwoningen wordt zeer sterk naar de bouwkosten gekeken. Met goedkope woningen worden in ieder geval goede woningen be doeld. De regering is bereid ten aanzien van de bouwkosten een ze kere druk uit te oefenen. Hij meent dat zo toch tot lagere stichtings- kosten kan worden gekomen. PARIJS, 9-3. „De Franse socia listische partij herhaalt haar over tuiging dat -*en oplossing voor het Algerijnse drama door een over winning van de wapens alleen, niet kan worden bereikt", zo heeft het bureau van de partij in een commu niqué bekend gemaakt. Gezegd wordt dat de partij reeds lang ge leden haar standpunt uiteenzette ov^r de noodzakelijkheid van een staken van het vuren en de onmis bare waarborgen voor een werke lijk vrije volksraadpleging, zonder welke er geen echte zelfbeschik king en duurzame vrede zullen zijn. L'AQUILA, 10-3. Zes personen werden gewond toen zij bij l'Aquila (Abruzzen) in een knekelhuis te rechtkwamen nadat de vloer van de rouwkamer waarin zij zich bevon den, het begaf. Dit makabere inci dent gebeurde op het kerkhof van Collebrincioni, een dorpje in de bergen. De slachtoffers van de val werden in het ziekenhuis behan deld, niet slechts voor de verwon dingen, die niet van ernstige aard waren, maar ook voor de opgelopen shock.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 1