KROONPRINSES BEATRIX OPENDE ZWEEDSE RODE KRUIS-ZIEKENHUIS TE ZIERIKZEE DE ZIERIKZEESCHE COURANT Blijde feestdag voor Schouwen-Duiveland MAANDAG 13 MEI 1957 No. 18154 113e jaargang ZIERIKZEESCHE WNIEUWS BODE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4.15, pei week 32 cent. Losse nummers 10 ct. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm.) f 1,- per stuk. WAARIN OPGENOMEN I797«18«9'. - - REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Lange Nobelsfraal 6, Zierikzee, Postbus nr. 1, Tel. 32, na 18.00 uur tel. nr. 575, Girorekening nr. 137677 - Uitgave: N.V. Drukkerij v./h. Lakenman Ochtman, Zierikzee - Redakteur: M. J. BIJ DE VAATE - Tel. 309. „HIERMEDE VERKLAAR IK HET ZWEEDSE RODE KRUIS ZIEKENHUIS OFFICIEEL VOOR GEOPEND". Deze woorden van H.K.H. prinses Beatrix, die zij sprak in de stampvolle hall van het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis, vormden de climax van een glorie volle zaterdag, die inderdaad met „gouden letters in de historie van Schouwen-Duivcland staat opgetekend", zoals het eerder op de dag door een der sprekers was uitgedrukt. De kroonprinses zei deze betekenisvolle woorden, nadat de operatie- zuster Katie Olree en de Rode Kruis-helpster 3e klasse Petronella van der Werf, gevolg hadden gegeven aan haar verzoek de Zweedse en Nederlandse vlag te hijsen aan de bjj de ingang van het ziekenhuis opgestelde masten. Direct daarop weerklonk het Zweedse volkslied: „Du gamla, du fria, du fjallhöga Nord", gezongen door de Zierikzeese Ora toriumvereniging o.I.v. de heer Jac. M. Luykenaar, door de ruimten van het nieuew ziekenhuis. Aan het hoogtepunt van deze plechtigheid waren maanden van voor bereiding en zorgvuldig plannen maken vooraf gegaan, want de vorste lijke schenking van het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis vorderde ook inderdaad een vorstelijke dag. En de dag was vorstelijk door de kleurig heid van de vlaggen, door de zon die telkens vanachter onweersachtige wolken tevoorschijn schoot, de schittering van uniformen en vaandels, de charme van de jeugd in frisgewassen blauwe, bruine en witte unifor men, het blank gepoetste koper der instrumenten, de elegance van zacht voorbijrijdende auto's en bovenal natuurlijk door de charme van prinses Beatrix, die door Schouwen-Duiveland een spontaan en harte lijk welkom werd bereid. In de hall van het nieuwe ziekenhuis bereikte de geschiedenis van Schouwen-Duiveland na de ramp een glorievol en onvergetelijk hoogte punt, dat nimmer kan vervagen, omdat de lijnen van het monumen tale gebouw, die van verre zichtbaar zijn, er altijd een ieder aan zullen herinneren. Rond half één zaterdagmiddag begon het alles met de lunch, die de gemeente Zierikzee aanbood aan de zeer talrijke Zweedse en Neder landse gasten, die (net op het nip pertje) een plaatsje vonden in de gerestaureerde Schutterszaal van het stadhuis, die zich voor dit of ficiële doel uitstekend bleek te lenen. De niet van Schouwen-Dui veland afkomstige leden van het gezelschap - waaronder de Zweed se gasten - waren eerder op de morgen met het motorschip „Eras mus" van A.J.-polder naar Zierik zee gevaren en daarmede maakten zij op de fraaiste wijze hun entree in Zierikzee. Gevel na gevel toonde de vaderlandse driekleur en op het moment dat burgemeester mr. F. Th. Dijckmeester het sein gaf tot de maaltijd (restaurant „Mondra- gon" had voor een legertje obers gezorgd), strooide het carillon, be speeld door de heeer Jac. M. Luy kenaar, zijn tinkelende klanken, over de stad in feesttooi. Achter de lunch werd vaart gezet, want het tijdstip waarop prinses Beatrix per helikopter van de Marine- luchtvaartdienst arriveerde, was vastgesteld op half dz'ie. De lunch duurde dus maar een uurtje, het geen niet wegneemt dat het spraak water er gul heeft gevloeid. Woorden van welkom Burgemeester Dijckmeester mocht o.m. verwelkomen: de ambassa deur van Zweden in ons land, de heer S. W. Dahlman, de president van het Zweedse Rode Kruis, te vens president van de Liga van Rode Kruisverenigingen) die de buitenlandse hulp na de storm ramp coördineerde) de heer Emil Sandström, de minister van So ciale Zaken en Volksgezond heid de heer J. G. Suurhoff, de commissaris der koningin in de provincie Zeeland jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de heer P. Bolt, voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Rode Kruis zie kenhuis Schouwen-Duiveland, te vens voorzitter van de bouwcom missie, de leden van G.S., de leden van het dagelijks bestuur van het ziekenhuis, de burgemeesters van de verschillende gemeenten op Schouwen-Duiveland en verder talrijke regionale, provinciale en landelijke autoriteiten, van wie vele met hun dames. Spr. dankte minister Suurhoff voor het aandeel dat zijn ministerie had in de tot standkoming van het ziekenhuis en de commissaris der koningin voor diens waardevolle medewerking, maar liet bovenal zijn dank uit gaan tot de heer Sandström, voor de stuwkracht die deze had ge toond bij de totstandkoming van het ziekenhuis. Mr. Djjckmeester deed daarop mededeling, dat het gemeentebe stuur van Zierikzee besloot de heer Sandström te begiftigen met de gouden erepenning der stad Zie rikzee. Spr. las daarop het desbe treffend besluit voor. Een verder welkom richtte de voorzitter van het dagelijks be stuur, mr. Dijckmeester, tot de Direct nadat prinses Beatrix de helikopter „Jezehel" had verlaten werd z\j begroet door de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en burgemeester mr. F. Th. Dijck meester van Zierikzee. voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis, ir. F. C. C. baron van Tuyl van Serooskerken van Zuylen, tot de vertegenwoordi gers van het Canadese Rode Kruis, en tot mevr. Schuurbeque Boeije- Tollenaar, herinnerend aan het vele dat wijlen haar man voor de totstandkoming van het ziekenhuis deed. Fraaie geschenken Het woord was hierna aan de burgemeester van Burgh, Jhr. A. van Citters, die er aan herinnerde dat op 2 mei 1902 door zijn vader de eerste steen werd gelegd van het eilandelijk ziekenhuis te Noord- gouwe, hetgeen destijds het mo dernste partikuliere plattelands ziekenhuis was. Op 15 december 1952 werd te Noordgouwe het 50- jarig bestaan van dit ziekenhuis herdacht. Een bedrag van f 2.584, kon toen worden aangeboden aan de toenmalige voorzitter van de ju bilerende instelling, wijlen jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije. Dit bedrag groeide nog aan. Voor dit bedrag is - speciaal voor de ontspanning van het personeel van het nieuwe ziekenhuis - aangekocht een radio met platenspeler en bandrecorder. Symbolisch bood spr. dit kostbare geschenk aan door een grammo foonplaat te overhandigen, met daarbij nog f 200,waarvoor nog nieuwe platen kunnen worden aan geschaft. Spr. verzocht tenslotte een wens-enquête te doen instellen onder het personeel over de aard van deze aan te schaffen platen. Hierna sprak de burgemeester van Nieuwerkerk, de heer A. A. van Eeten, die de „gesloten deur" van het oude ziekenhuis en het „schone schoolbord" in het nieuwe, belangrijke facetten noemde in de ontwikkeling van het ziekenhuis wezen op het eiland. Spr. hoopte dat het personeel alles zal willen doen om de „lei" (het schoolbord) schoon te houden. Namens de ge zamenlijke afdelingen van het Rode Kruis op het eiland bood spr. een televisietoestel aan, te plaatsen in de rekreatiezaal van het zieken huis. Namens de Stichting „Eilandge meenschap Schouwen-Duiveland" sprak de secretaris, de heer M. J. Bij de Vaate, die in het Engels uitdrukking gaf aan de gevoelens van diep respect en dankbaarheid van de inwoners van het eiland jegens het Zweedse Rode Kruis en in haar jegens het Zweedse volk. Spr. herinnerde aan een onder de bevolking gehouden collecte en deelde mede dat het Zweedse Rode Kruis een zinvol kunstzinnig ge schenk tegemoet kan zien, dat - naar hij hoopte - t.z.t. een plaatsje zal vinden in het gebouw van het Rode Kruis-hoofdkwartier in Zwe den. Namens de afdeling van de Kon. Maatschappij voor Geneeskunde sprak de arts de heer C. M. van Hoorn, die een projectiescherm aanbood, eveneens bestemd voor de rekreatiezaal van het ziekenhuis. De geneesheer-directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis, dr. H. Ezendam sprak een gevoelig woord, rechtstreeks uit het hart, voor de buitengewone vriendschap en me dewerking ondervonden voor en tijdens de bouw, van de Zweedse autoriteiten. Een zeer uitvoerige rede werd uitgesproken door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer P. Bolt, die er op wees dat spéciaal een ziekenhuis in elk onderdeel zich moet voegen naar de veelzij dige en wisselende behoefte van de mens. Spr. herinnerde aan de daad werkelijke hulpverlening na de stormramp, voortvloeiend uit de beroerde harten van talloos velen in het buitenland. Zo kreeg het zie kenhuis een ideële grondslag, zoals geen ziekenhuis in ons vaderland bezit en zodoende eiste ook de bouw een omvangrijke en zorgvul dig voorbereiding. Spr. dankte de heer Sandström voor diens finan ciële en daadwerkelijke hulp, die bij de snelle ontwikkeling van doorslaggevende betekenis is ge weest. In zijn dankwoord betrok Zo zal Schouwen-Duiveland zich Kroonprinses Beatrix blijven herinneren. Een stralend jong meisje, dat met haar charme de harten won van alle eilandbewoners. Gezeten naast de Com missaris der Koningin maakte zij een triomfantelijke rijtoer door een feestelijk bevlagd Zie rikzee. hij ook de heer Ekman, die een emiimte verbindingsschakel vorm de tussen het Zweedse Rode Kruis en de bouwcommissie. Zich rich tend tot minister Suurohff, dankte hij in hem de betrokken departe mentale instanties. De gedachten van spr. gingen terug naar de klei nere kring van hen, die tezamen vormden het Bureau Ziekenhuis- bouw Ziérikzee en de Inventaris- commissie, o.w. de geneesheer-di recteur dr. Ezendam. Dr. Bolt bracht hulde aan de schepper van het gebouw, ir. J. van der Linden en de heer A. van Emden, directeur van het Nederlandsche Roode Kruis Spr. deed mededeling van enkele geschenken. De Malthezer Orde schonk een welverzorgd altaar ten dienste van de R.K. patiënten, ter wijl de Orde van St. Jan een stijl volle tafel met lessenaar aanbood voor de protestantse godsdienst oefeningen. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis zond fraaie portretten van H.M. de Koningin, Z.K.H. Prins Bernhard en H.K.H. Prinses Beatrix. Spr. maande tenslotte de inwoners van Schouwen-Duiveland „als één man het kostelijke Zweedse geschenk, op Uw sterke schouders voort te dragen" om dit monument van in ternationale naastenliefde in stand te houden voor verre nageslachten. Perfecte helikopterlanding op sportpark „Bannink" Het was al over twee toen mr. Dijckmeester met een dankwoord tot alle sprekers de lunch beëindig de en het gezelschap zich met auto bussen naar het sportpark „Ban nink" begaf. Het sportpark was veranderd in een blij gonzende bijenkorf. Tallozen hadden zich op gesteld tot de toegangsweg en voor de ingang was reeds de glanzende limousine voorgereden, waarin prinses Beatrix even later de rij toer begon. Op het voorveld ston den de op Schouwen-Duiveland vertoevende Hongaarse vluchtelin gen opgesteld, velen getooid met oranje en cocardes in de eigen na tionale kleuren. De Hongaarse jeugd stond er vrolijk - uitgerust met vlaggetjes r bij. Rond half drie werd aan de oos telijke kim een klein stipje zicht baar dat snel aangroeidede helikopter. Jhr. mr. de Casem broot en burgemeester mr. Dijck meester begaven zich naar het tweede veld, de toegang waartoe werd bewaakt door .twee witge- helmde M.P.'s. Na een ererondje daalde de helikopter (vertrouwd beeld op Schouwen-Duiveland) en maakte een perfekte landing. Een matroos van de M.L.D. schoof een landingstrap naderbij en weldra was de stralende glimlach van prinses Beatrix zichtbaar door de glanzende koepel van plexiglas. De kroonprinses was vergezeld door mej. mr. M. Meurs, haar par- tikulier secretaresse en de kapi tein-luitenant ter zee P. J. S. de Jong, adjudant van H.M. de Konin gin. Onder de speurende ogen van talrijke camera's begroetten de Commissaris en de burgemeester de prinses, die zich daarop - met het gezelschap - naar het voorveld begaf, waar een der Hongaren naar voren trad en de prinses begroette. Hij gaf uiting aan zijn vreugde dat de vluchtelingen dit evenement nog mochten meemaken voor hun ver trek naar Canada en overhandigde aan de prinses een plastic vlag in de Hongaarse nationale kleuren. Door een haag van juichende men sen begaf de Kroonprinses zich daarop naar de gereedstaande open auto en nam plaats op de achter- zitbank met naast zich de Com missaris der Koningin. Op de voor ste zitplaats nam burgemeester Dijckmeester plaats. De tocht voerde via de dam, het Jannewekken door het Vrije, dat was geflankeerd door honderden schoolkinderen. Door de stad reed de prinses, hartelijk toegejuicht door de bevolking, naar de woning van burgemeester Dijckmeester. Nadat zij de auto had verlaten werd zij op de stoep begroet door mevr. Dijckmeester geb. Jkvr. de Brauw met een „welkom in deze woning". Alle belangstelling richtte zich daarop op het ziekenhuis, waar de prinses een kwartier later - na een blijde tocht door een vrolijk ver sierde stad - arriveerde. (Zie vervolg op pag. 2) Dit nummer bestaat uit 6 pagina's De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede. Over het voorveld van het sportpark „Bannink" schreed de prinses langs een hnop van juichen de en met vlaggetjes zwaaiende Hongaren naar de 1>Ü de ingang gereed staando hofauto.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1957 | | pagina 1