DE ZIERIKZEESCHE COURANT 76.000 onderwijzers en leraren worden militair geschoold DINSDAG 7 AUGUSTUS 1956 Z1ERIKZEESCHEWNIEUWSB0 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 3,50, per week 27 cent. Losse nummers 10 ct. - Verschijnt Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (ma*. 15 mm.) I 1,- per stuk. WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Lange Nobelstraat 6, Zierikzee, Postbus nr. 1, Telefoon nr. 32, Girorekening nr. 137677 - Uitgave: N.V. Drukkerij voorh. Lakenman Ochtman - Lange Nobelstraat 6, Zierikzee - Redakteur: M. J. BIJ DE VAATE - Tel. 309. DE TOESTAND IN EGYPTE Nog geen uitsluitsel over deelname Londense conferentie President Nasser van Egypte heeft maandagmiddag besprekingen gevoerd met de ambassadeurs van de Sowjet-Unle, India en Saoedi- Arablë. Daarna presideerde h|j een buitengewone vergadering van de ministerraad, de eerste sedert de nationalisatie van de Suezkanaal- maatschappij. Deze vergadering duurde ruim anderhalf uur. Er is geen communique uitgegeven. De voorzitter van de Arabische Liga, Hassoena, heeft, volgens ra dio-Cairo, verklaard, dat Egypte weigert de Londense conferentie over het Suezkanaal bij te wonen. „Het is duidelijk," aldus Hassoena, „dat de resultaten van de confe rentie tegen Egypte gericht zullen zijn, want de mogendheden hebben reeds overeenstemming bereikt over het gebruik van geweld als een vreedzame oplossing niet ge vonden kan worden". De stafchef van het Syrische le ger, generaal-majoor Tewfik Na- zim Eddin, heeft verklaard, dat het Syrische leger en het volk in een toestand van paraatheid zijn, om Egypte te kunnen helpen tegen elke aanslag op zijn souvereine rechten of onafhankelijkheid. De Franse ambassadeur in Egyp te, Armand du Chayla, die op 1 augustus voor overleg naar Parijs werd ontboden, zal dinsdag naar Cairo terugkeren. De Egyptische minister van on derwijs heeft maandag verklaard, dat voor 5 september a s. meer dan 76.000 onderwijzers en leraren een militaire opleiding ontvangen zul len hebben. Er zijn 69 kampen ge opend voor opleiding van 41.400 jonge onderwijzers die zich als vrijwilligers gemeld hebben. Voorts zijn 35 kampen ingericht voor de militaire opleiding van 16.000 onderwijzeressen. Volgens radio-Cairo hebben twee eenheden die gevormd zijn voor on derwijzers, leraren en journalisten het eerste militaire onderricht ont vangen. Onder de recruten bevon- Faroek ontvangt raadgevers Zijn rol is echter uitgespeeld Ex-koning Faroek van Egypte, die in een hotel te Anzio in Italië verblqft, heeft daar raadgevers ontvangen voor besprekingen in verband met de Suezkanaalkwes- tie. De toegangen van het hotel wer den door Italiaanse politie be waakt. Faroek laat zich niet bui ten zien. De telefoon in, het hotel wordt door politie aangenomen en alleen hotelgasten hebben toegang tot het gebouw. Faroek heeft in de afgelopen dagen stapels tele grammen van overal ter wereld ontvangen, aldus vertelde een lid van het hotelpersoneel. De door Faroek ontvangen personen waren vijf mannen en vier vrouwen ge weest. Faroek woont in Italië sedert zijn abdicatie in juli 1952 na de staatsgreep van generaal Moham med Naguib, voorganger van Nas ser, de huidige Egyptische presi dent. De Britse „Daily Mirror en „Daily Express" schrijven in hun commentaren dat Faroek niet moet denken nog enige kans op een nieuwe rol in wereldzaken te hebben. Aziatische-economische conferentie Het Japanse ministerie van fi nanciën heeft uitnodigingen ver zonden aan de ministers van fi nanciën van negen Aziatische lan den ter bijwoning van een pers conferentie, ter bespreking van een Japans voorstel tot oprichting van een Aziatische organisatie ter financiering van de economische ontwikkeling. De uitgenodigde landen zijn India, Pakistan, Cey lon, Birma, Siam, Indonesië, de Phillippijnen, Nationalistisch Chi na eri Zuid-Korea. Aan deze landen Is verzocht deel te nemen aan voorlopige bespre kingen In Japan te houden wan neer de ministers dezer landen zich in september a.s. naar de bij eenkomst van het internationale monetaire fonds in Washington zullen begeven. den zich de staatssecretaris van het ministerie van onderwijs, de rec tor van de universiteit van Assioet en de voorzitter van de bond van journalisten. Jemen steunt Egypte De kroonprins van Yemen, Mo hammed Ahmed el Badr, verklaar de in Cairo, dat de strijdkrachten en andere hulpbronnen van zijn land ter beschikking staan van Egypte om „elke agressie van het Westen af te slaan". Naar medegedeeld wordt heeft de Nederlandse regering de uitno diging van de Britse regering aan vaard om deel te nemen aan de internationale conferentie te Lom den op 16 augustus a.s. betreffen de de situatie ontstaan door de naasting van het Suezkanaal. Japan De Japanse ministerraad heeft dinsdag bekend gemaakt dat Ja pan zal deelnemen aan de confe rentie over de internationalisatie van het Suezkanaal. Zweden De Zweedse regering heeft de Britse ambassadeur in Stockholm, Sir Robert Hankey, maandagmid dag meegedeeld, dat zij aan de Londense conferentie over het Suezkanaal zal deelnemen. Ethiopië Ook Ethiopië heeft de uitnodi ging voor de Londense conferentie aanvaard, doch het erkent „de Egyptische nationale rechten", aldus een officiële bekendmaking die maandag in Addis Abeba is uitgegeven. Prins Aschwin ter obser vatie in ziekenhuis te Utrecht De broer van Prins Bernhard, Prins Aschwin, is, zo wordt ver nomen, zaterdag in de interne kli niek van het stads- en academisch ziekenhuis te Utrecht gedurende enkele dagen ter observatie opgeno men. Prins Aschwin is, zoals men weet, conservator van een museum te New York. Vader en dochtertje in de Merwede verdronken Op een zandplaat aan de zuide lijke oever van de Merwede te genover de schutsluis te Hardinx- veld zijn gisterochtend de 40-ja- rige winkelier K. G. de R. uit Gies- sendam en zijn 12-jarige dochter door verdrinking om het leven ge komen. Het gezin, bestaande uit de ouders en drie kinderen, bracht aan de Merwede met een andere familie de eerste vakantie door. Het 12-jarig meisje liep achteruit in het water in een kuil en ver dween in de diepte. Haar vader, begaf zich te water om het kind te redden, hoewel hij de zwemkunst niet machtig was. Daar het eb was, werden vader en dochtertje door de stroom meege voerd. Een 18-jarige jongen van het andere gezin heeft nog tever geefs getracht de vader te redden. De moeilijkheden met de Ambonezen Op het ministerie van justitie is een bespreking gehouden tussen de ministers van justitie en van maat schappelijk werk over de huidige moeilijkheden met de Ambonezen. Hierbij waren enige hoofdambtena ren van beide ministeries, alsmede de procureur-generaals, fungerend directeur van politie te 's-Graven- hage tegenwoordig. Daarbij werd besloten om afgezien van de be paalde maatregelen van urgentie inzake de huidige moeilijkheden over te gaan tot voorbereiding van verderstrekkende maatregelen op langere termijn. Ook in Steenwijkerwold moeilijkheden met Ambonezen De gebeurtenissen in het Am bonezenkamp te Westkapelle heb ben hun weerslag gevonden in het kamp Beenderibben bij Steenwij kerwold. In de loop van gister middag heeft een aantal bewoners van dit kamp in Steenwijk inkopen gedaan zonder hiervoor te betalen. Het betrof in hoofdzaak levensmid delen. Bedragen tot 70 gulden wer den er besteed. De Ambonezen wei gerden voor de waren te betalen. Zij verklaarden dat de rekeningen naar de minister van maatschappe lijk werk in 's-Gravenhage ge stuurd moesten worden. De Ambonezen uit het kamp Beenderribben hebben zich ook des avonds niet onbetuigd gelaten. Eni ge groepjes kampbewoners hebben, toen de boeren aan het melken wa ren, de melkers de gevulde melk bussen onder de handen wegge haald, met de boodschap, dat de rekening maar naar het ministerie van maatschappelijk werk gezon den moest worden. De Rijkspolitie heeft het kamp daarop onder zwa re bewaking gesteld. In Middelburg weer rustig Gisteren is het in de twee Am bonezen-woonoorden op Walcheren waar zich zaterdag ongeregeldhe den hebben voorgedaan rustig ge bleven. De afsluiting van het kamp aan de Nadorstweg te Middelburg is om twaalf uur opgeheven. De drie vrouwen, die gearresteerd wa ren en in het Huis van Bewaring vertoefden, mochten om vijf uur naar het woonoord terugkeren. Prinsessen Margriet en Marijke met vakantie naar Zwitserland. H.M. de koningin heeft maan dagmiddag, vergezeld van H.K.H. prinses Beatrix, haar jongste twee dochters, de prinsessen Margriet en Marijke op Schiphol uitgeleide gedaan, vanwaar de prinsessen omstreeks half drie met de Con- vair-340 „Nicolaas Maes" van de KLM (PH-CGG) met vakantie naar Zwitserland vertrokken. Prinses Margriet zal verblijven in het kindertehuis „Les elves" te Villars sur Ollon en prinses Ma rijke in het chalet „Le Génisé" te Arveyes-Villars. Mej. A. Broers, de verzorgster der prinsessen zal ze tot de plaats van bestemming vergezellen. De terugreis naar Ne derland zal begin september aan vaard worden. DRUNEN. Zondagmiddag zijn de bromfietsbestuurder van H. uit Amsterdam en zijn 9-jarig doch tertje, dat bij hem achterop zat, aangereden door een slippende auto, die plotseling moest remmen voor een hem rijdende auto, die eveneens slipte. Vader en kind zijn in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch gebracht, waar het kind aan de verwondingen is overleden. VERJAARDAGSGESCHENK VOOR PRINSES IRENE. Ter gelegen heid van de 17e verjaardag van H.K.H. Prinses Irene, welke zij zondag vierde, heeft een deputatie van de Koninklijke Luchtmacht, die dit jaar namens de drie strijdkracht-onderdelen optrad, de prinses op het paleis Soestdijk de gebruikelijke casette tafelzilver en en enorme taart aan geboden. De foto geeft een beeld van de aanbieding van de taart, die hier door Prinses Irene en haar vader en moeder wordt bekeken. De onderwijsvernieuwing De verantwoordelijkheid van de ouders In de laatste tien jaren is de ver nieuwing van het onderwijs van een individueel experiment van enkele pioniers uitgegroeid tot een algemeen verschijnsel. Natuurlijk hebben wij er voldoende oog voor, dat de eerste enthousiaste golf, wel na enige jaren afgeëbd is, maar ook de officiële cijfers wijzen uit, dat in tal van lagere scholen en scho len voor de oudere jeugd op grote schaal pogingen worden gedaan het starre onderwijssysteem te door breken. Behalve de bekende systemen, zo als het dalton- en het montessori- onderwijs, vinden wij in deze scho len vormen van losser klassever- band, omgevingsonderwijs in de la gere klassen, toepassing van mo derne inzichten over handenarbeid, tekenen, muziek, enz. De beweging van de onderwijs vernieuwing is steeds gedragen ge worden door verschillende groepen van „belangstellenden" bij de op voeding van de kinderen. Soms werd het initiatief genomen door een begenadigd opvoeder, soms door een groep van de ouders, maar steeds hadden de pedagogen de di recte steun van de ouders nodig om aan hun denkbeelden een con crete vorm te geven. Onderwijsverbetering als 60claal verschijnsel roept echter problemen op, die in een vorige fase beperkt konden blijven tot kleine groepen van ouders en leerkrachten. In de hui dige fase zijn drie groepen in ster ke mate bij dit verschijnsel betrok ken, de ouders en de overheid. Wij willen dat met twee voorbeelden verduidelijken. De moderne opvattingen over de schoolopvoeding van 6- k 7-jarige kinderen brengt met zich mede, dat de traditionele schoolvakken, zoals lezen en rekenen op een andere wijze dan vroeger behandeld wor den. De ouders herinneren zich uit hun schooltijd, dat „elk" kind na enige maanden kan lezen, dat re- HELMOND. Op de weg van Deurne naar Helmond is maandag middag een auto, waarin twee Engelse families zaten, op nog on verklaarbare wijze tegen een boom gevlogen. In de auto waren geze ten de heer en mevr. M. Donagh- Brown en de heer en mevr. Ch. Brown-Bell met hun driejarig zoontje Robert. De mannen waren in dienst van de geallieerde strijd krachten van de RAF en in Duitsland gestationneerd. Zij wa ren voor een uitstapje op weg naar Eindhoven. Het driejarig kind, dat voor in de auto was ge zeten, werd vrijwel op slag ge dood. De andere inzittenden liepen vrij ernstige verwondingen op en werden opgenomen in het zieken huis te Helmond. Het opgroeiend geslacht heeft vooral behoefte aan goede voorbeelden. STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE Expositie moderne beeldende kunst Zaterdag 18 augustus a.s. zal door de burgemeester van Zierikzee een expositie van moderne beeldende kunst worden geopend in de grote museumzaal van het stadhuis. De tentoonstelling, die een maand zal duren, omvat beeldhouwwerk, schilderwerk en grafische kunst van de hand van mr. Werkman uit 's-Gravenhage. De expositie, waar op wij nog nader uitvoerig zullen terugkomen, is door het publiek iedere werkdag te bezichtigen. Stationcar slipte en reed van de dijk Maandagavond ongeveer 7 uur is op de Rijksweg 18, in de buurt van Tivoli, bij de z g. „oude tol" een stationcar geslipt en van de dijk gereden. Op dat tijdstip kwam de heer K. uit Utrecht de rich ting Zijpe naar hier. In de hevige slagregen die op dat moment los kwam, slipte de car die uiterst rechts reed, naar de linkerkant van de weg en sloeg over de kop van de dijk. Ze kwam aan de voet van de dijk op de zij terecht. De heer K. bleef bij deze ongelukkige val partij ongedeerd, doch de materiële schade is niet gering, doch wordt door de verzekering gedekt. De kraanwagen van de firma Anker heeft de car later weggesleept. RENESSE Bazar van het „Groene Kruis" werd groot succes Voor de door de afdelingen Se- rooskerke, Noordwelle en Renesse van het „Groene Kruis" gehouden bazar in het dorpshuis te Renesse bestond van de zijde van het pu bliek grote belangstelling. Men kon aan diverse kansspelen deelnemen, terwijl voorts de verschillende stands een keurig verzorgde indruk maakten. Buiten het dorpshuis was, eveneens ten bate van het „Groene Kruis", een oliebollentent geplaatst Op de beide bazardagen werden hier meer dan 6000 oliebollen ver kocht. Het batig saldo kon nog niet worden vastgesteld, maar aangeno men mag worden dat het bazar- comité straks 'n behoorlijk bedrag aan het „Groene Kruis" zal kunnen overhandigen. Aan het slot van de bazar spraken de heren J. M. de Nooyer (voorzitter der afdeling) en L. de Ruiter (voorzitter van het ba- zarcomité) woorden van dank tot allen die tot het slagen van de ba zar hebben medegewerkt. De oud papier-actie ten be hoeve van het fanfarecorps „Luc- tor et Emergo" is tijdelijk stopgezet, omdat het oud papier op het ogen blik weinig waarde vertegenwoor dig en de vervoerskosen vrij hoog zijn. kenen hetzelfde was als „somme tjes" maken in rijtjes achter elkaar. Nu zien wij, dat in vele klassen de onderwijzeres deze kleuters echt als kleuters de gelegenheid geeft zich enige tijd aan te passen aan het schoolleven. Aldus kunnen deze kleuters een deel van hun school tijd besteden aan „vrije expressie", aan het leren verkennen van de „omgeving" en aangepast aan hun ontwikkeling, het lezen, schrijven en rekenen gaan leren. Hier ontstaat echter de spanning tussen de traditionele opvattingen van de ouders en de inzichten van de onderwijzeres, die naar beste weten steunt op de gegevens van moderne opvoedkundige beginse len. Ook al erkennen de ouders, in het gesprek met de onderwijzeres de gefundeerdheid van haar inzich ten, dan bekruipt hun toch een angstig gevoel. Op de achtergrond van hun denken ligt veelal de angst voor het „klaarkomen", om toegelaten te worden tot de mid delbare school. Vele ouders aanvaarden deze „nieuwigheden" wel, als de kans tot slagen voor het toelatingsexa men maar niet in gevaar komt. Vernieuwde opvoedkunde Ook op andere wijze kunnen de ouders geplaatst worden voor het conflict tussen hun inzicht in de maatschappelijke voorbereiding van hun kinderen en de vernieuwde opvoedkundige inzichten van de school. Algemeen wordt door de ouders uit de sociaal-cultureel meer ontwikkelde groepen van onze maatschappij als een vaststaand oordeel aanvaard, dat de school met de meest intellectueel-gerichte opleiding de beste mogelijkheden voor een maatschappelijke loop baan biedt. Objectief zal hiertegen weinig in te brengen zijn. Een gym nasiale opleiding, gevolgd door een universitaire studie biedt in het algemeen grotere maatschappelijke mogelijkheden dan een lagere tech nische school met enige jaren be- drijfsschool. Toch zullen ook deze ouders rekening moeten gaan hou den met de mogelijkheden van hun kinderen, waarbij heel goed kan blijken, dat b.v. een technische op leiding tot een veel beter resultaat voor het kind leidt. Deze twee voorbeelden laten zien, dat de verbetering van het onder wijs door nieuwe onderwijsmetho den, door nieuwe schooltypen, door betere selectie niet goed kan ver lopen, indien de ouders niet in staat zijn de betekenis van deze verbete ringen voor hun kind, maar ook voor de gehele samenleving le over zien. Dr. L; VAN GELDER, psycholoog-pedagoog

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1956 | | pagina 1