SINT EN PIETEN SPOELDEN (gezond) AAN BIJ STRANDPAAL17 ONZE SINT NICOLAAS folkloRe Ronö 6e qoeö heilig man AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Schipbreuk voor Schouwen's kust ENERVERENDE TOCHT OVER HET EILAND (Van onze redacteur) een huis, recht tegenover de nu al kale roodkokertjesbomen, die wat verdwaasd stonden te te staan in de frisse nachtlucht. Sint zelf ging volgens het regenpijp-systeem naar boven en de Pieten gingen „achter langs". Burgh bleek goed op de schoorsteentechniek ingesteld, zo goed trouwens als de andere dor- pen op het eiland. De schoenzetting „VAN DE NOOD EEN DEUGD MAKEN IS HET ENIGE WAT ER was het aigemeen goed en de NOG OP ZIT", sprak de oude goede Sinterklaas toen z(jn schip ter hoogte documentatie over de jeugdmenta- van de Schouwse vuurtoren finaal schipbreuk leed. Kapitein Amadeiro liteit bevredigend. Na in de garage dl Marsepeina had nog wel gewaarschuwd en extra wacht laten lopen, ra^erd!* °werdU^HaanSede 8afge- maar een onderzees obstakel, ongeveer vijftig meter bezijden de uiterste daan. Óok hier weer een goede grens van de vaarroute - feitelijk ook al een beetje gevaarlijk daar schoenzetting en redelijk geveegde buiten te komen - deed het trotse zeeschip, het turbineschip „Madrilo", schoorstenen. dc das om. De consternatie was Sroot, maar gelukkig liep het at met gAesen s«a elsïhap^'Ö" ELK JAAR IN DECEMBER Boven op de daken rijdt de goede Sint Met zijn trouwe knechtje op zoek naar ieder kind. Elk jaar in December komt hij naar ons toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is krijgt de roe Wat heeft Sinterklaas toch vreeslijk groot verdriet Als hij door de schoorsteen steeds stoute kind'ren ziet. Doe daarom je best toch elk jaar goed te zijn, Want dat vindt ons Sintje en ook zijn knechtje fijn. (Nadruk verboden. Straten-cheque In de schoorsteen van het stad huis liet Sint toen een flink gepe- gtug giet OLiaatid geg.ciDt.iiaM, lil dl— je een drijfnat pak, want de reddingsboten - snel uit de davits gewipt in Wachting van.de volgende avond cheq™ vo°r «raten».oleg het nachtelijk duister - deden het goed. Sint en drie Pieten kwamen en nacht, de wijk nemen naar Wes- veilig aan ter hoogte van strandpaai 17/ Ze bleven daar rusten en bibberen, want o wat was dat koud. Het personeel van de „Madrilo" kreeg onderdak in leegstaande barakken op de haven van Burghsluis. Ons verhaal begint op het ogenblik, dat Sint met zeepschuim in de welige baard en de Pieten met helaas een zak doorweekte letters, bij elkaar hokten en beraadslaagden wat te doen. mikken. Hij deed er nog iets bij tenschouwen, waar in een tevoren vPor v£oe<?e vadaren> n l- e«n verwittiede eeleeenheid de da ff sla- ^ocolade-Caubruggetje, want de verwittigde gelegenheid de dag sla pend werd doorgebracht. zin voor symboliek van de goed heilig man is bekend. Na gasmas- kertjes voor Hoofdpoort- en Bree- Het „Platte van Schouwen" Het „platte van Schouwen" kwam straat in de schoorstenen te hebben aan de beurt reeds vroeg in de 8edeP°neerd, was Duiveland aan avond. Te Noordwelle en Seroos- de beurt. Sint is te N'kerk op 't dak kerke bleek veel vraag naar drag- van bet nieuwe Groene Kruisge- „Van de nood een deugd maken" zaam zijn kunstgebit op het randje lines van marsepein. Sint had er op bouw geklommen en is er even snel zei Sint toen. Zoals gezegd. „We van het enige venstertje dat het gerekend, maar zijn voorraad was ^veer ^'gevallen. Het was de 367ste zijn tenminste weer op Schouwen- verblijf bezat. toch niet toereikend. Ook zand- aaktuimeling van Sint in de loop Duiveland, al is het mij wat al te Rond half vijf echter was het autotjes en kipkarretjes bleken ge- van ve*e Jaren-. Ditmaal was Spaans toegegaan, want de ouwe is groot alarm in de keet, want voor- wild, hetgeen ons - gelet op de bet niet de oneffenheid van het dak geen chauvinist, gelijk bekend". al dePieten wilden eindelijk wel uitvoering van de herverkavelings- een antenne die de oude de das Een der Pieten sprak toen het eens met het dak- en schoorsteen- werken - niet onbegrijpelijk voor- omdeed. Sint was helemaal buiten verlossende woord: „Verklikkerio werk beginnen. Eerst moest de komt. In Brouwershaven bleek veel zichzelf van verbazing, toen hij het duna" en zijn bedoeling was dui- schimmel worden opgehaald, die vraag naar reproducties van schil- grotendeels reeds herbouwde Nieu- cjelijk. Er moest ook wel wat ge- gelukkig per „Dakota" reeds was derijen van oude meesters. Hier werkerk in het maanlicht zag lig- beuren, want het stelletje dreef. „Ik vooruitgestuurd. De schimmel had bleek de jeugdopvoeding in kunst- gen.Hij dacht in Amsterdam-Zuid pas voor een longontsteking", zei twee dagen tevoren een perfecte zining opzicht goede resultaten te te zijn. Van pure schrik viel hij Sint en gezamenlijk ging men toen landing gemaakt op de baan van hebben afgeworpen. In Scharen- toen omlaag. Gelukkig kwam hij in naar de Verklikkerduintjes. Er was het vliegveld „Haamstede". Hoewel dijke waren veel chocolade-koe- ru* wederopbouwzand terecht, zo- natuurlijk geen sterveling, zodat er het Spaanse vliegtuig geen vergun- peltjes gevraagd en in Kerkwerve dat het met een sisser afliep. Zij - mede dank zij de bescherming ning had, werd na ampele discus- verdwenen heel wat suikergoedbo- bet met moeite is hij weer omhoog van het nachtelijk duister - alle sie binnenskamers door Rijkswater- men door de schoorstenen. geklommen. Hij heeft fluks wat gelegenheid was even een droog staat toestemming gegeven om te In Zierikzee bleken de schoor- rammelaars door de schoorsteen Spaans interlockje aan te trekken, blijven. Een landbouwer in de om- stenen schrikbarend vuil. In de St. gegooid en wat snoepgoed en is Ze stonden daar wat kleumig met geving, zekere J., heeft zich over Domusstraat reed Sint op een dak, toen na lang zoeken op een herver- hun natte kleren te schutteren, het dier ontfermd. toen de zwarte vlokken hem al in kavelingskaart te Sirjansland ge- maar de plastic-kledingzakken ble- Eerst moest J. worden opgezocht, het gezicht woeien. „Ja, maar zo komen, waar Sint incognito een ken goede diensten te hebben ge- die een idyllisch boerderijtje be- begin ik er niet aan", sprak de g^s schilletje dronk om bij te ko- daan. Zowel voor Sint als de Pieten woont in de omgeving van vlieg- goedheilig man. Piet maakte snel men van de Duivelandse koude. In was nog een droog uniform be- veld en Torenlaan. Toen Sint en de een aftakking van de telefoonlijn Oosterland is de Spaanse familie Evenals vorige jaren vragen wij weer Uw aandacht voor onze Sint Nicolaas- schikbaar. Pieten naderden op ongeveer ze- en weldra kwam de brandweer- nog op de zadeldaktoren geklom- prijsvraag. Het is een gezellige puzzle in twee delen. Eerst moet het onderste Toen volgde er een lange tocht ventienhonderd meter, begon het commandant aan de lijn, die het men om even een blik te hebben gedeelte, de romp van het schip ingevuld worden als een kruiswoordraadsel, langs het strand, want het was nog dier gelukkig luidkeels te hinniken, gesprek begon met: „is 't weer zo?" over de wijde omgeving, die hoe- Verder verbergt deze puzzle de eerste regel van een Sinterklaasliedje. Die ver van het ochtendkrieken en hoe- zodat verdere oriëntatie niet moei- De commandant dacht dat er weer wel boomloos, Sint toch reeds im- regel kan gevonden worden door (na invulling van het onderste gedeelte) wel de hoge en welkome Spaanse lijk was. een schoorsteenbrand was. Hij,.Werd poneerde. Ja, hij is wel gewend de open hokjes in het bovenste gedeelte van de boot in te vullen en wel gasten toch van het duister gebruik Lanes de duinrand ui* de droom geholpen. Een veeg- aan de hóogvlakte van Castilië, zó, dat de letters overeenkomen met de beginletters van de woorden in de wilden maken om min of meer on- commando rukte uit en de léden maar hij heeft toch nog wel lol aan gelijkluidend genummerde hokjes uit het onderste door U ingevulde diagram, gemerkt het eiland te betreden, „We houden de binnenkant van hadden het bijzonder genoegeiisint de.simpele landschappelijkheid van Hieronder vriinpn dp nm<A,;iu;nn.n wilde speciaal Sint nog een paar de duinen", sprak Sint, toen hij en Piet op het dak van bedoelde Duiveland. Te Bruinisse was het vo gen de omschrijvingen voor het invullen van het onderste niHnr, n<vi,\nnn nr.,nn 7i'in niiHe» rianrHip Hii wnninf tp nnlmnpfpn Tlo cpVinpy- wppv ppn pindplr»7.p strnnm marsp- tot aan het ruiterpad, waarna het sprak met de bedachtzaamheid en steen werd snel geveegd ena.toen peinen mossels en oesters en als duininwaarts ging. Weldra was men de wijsheid, de oude eigen. Onge- konden er enkele marsepeinen as- ironisch grapje van Sint, in de aangeland in een Domein-keet. veer ter hoogte van de uitkijktoren faltstrookjes naar beneden woeden schoorsteen van het raadhuis een Hier en daar was wel een bosje kwam er nog een incident, dat gelaten. f. carrouseltje van suikergoed, helm 'NfeTtrapt, maar Sint merkte bijna de plannen verijdelde. Het Sint begreep de schoenverzoêken Na die uitgebreide daktochten op, dat hij voldoende goodwill had paard struikelde in een diepe zand- eerst niet goed, maar toen hi^.om- kan .Sint vandaag beginnen aan het op Schouwen-Duiveland, om even- kuil, die daardoor ondoordacht- laag was gedaald kwam hij ej bij kamerwerk. Dat ligt heel wat een- tuele opmerkingen hierover te kun- zaamheid was ontstaan. Een blauwe herhaling achter. Speelde imjnérs voudiger. Maar Sint is niet dom. nen pareren. Een der Pieten beukte Sint-knie was het resultaat. Van bij het dakwerk de loop- en spring- Hij weet wat hij het eerst moet de deur met een aangespoelde paal toen af aan was Sint bijzonder ge- routine een geduchte rol, op de' be- doen. Eerst de zware stenen sjou- en gelukkig kwam er een opening spannen. „Nog een kleinigheidje en gane grond was het veel moeilijker wen, dan de lichte, om het eens waarin de Spaanse familie, doodop ik behoef niet meer aan de daken zich voort te bewegen. Vooral de figuurlijk te zeggen. Dat is al een van de avonturen, verdween. Er te beginnen", dacht hij. benen van de schimmel kregen te heel oude Spaanse wijsheid van werd enkele uren goed geslapen. Er Te Burgh werd proefgestoomd. lijden en een der Pieten viel* met vóór- Alva, want die deed alleen was wat stro in de keet aanwezig Het paard van Sint nam de be- de heup in een twintig centimeter maar zware stenen en aan lichte en bij het schijnsel van de zak- kende aanloop en als door vleuge- diepe kuil, zodat geneeskundige kwam hij niet toe. Trouwens, de lantaarn legde St. Nicolaas behoed- len gedreven kwam het terecht op hulp werd ingeroepen. zware liet hij anderen dragen. Van St.-Nicolaas en de boerendienst- boden - St.-Nicolaasgebak en het Delftse kraampjesverbod - Verliefde meisjes en de zoutzakjes. Talrijk zijn de verhaaltjes en legenden rond St. Nicolaas, bij wiens jaarlijks feest groot en klein, jong en oud, zich ver heugen en waarbij cadeaux en geschen ken worden gegeven, als zijnde afkom stig van de goedheiligman, die z'n goede gaven aan de brave kinderen (en groten) schenkt. Tot ver in de 19e eeuw was het Sinter klaasfeest een feest voor kinderen en voor kinderen alleen, maar langzamer hand is dit ook op de groten overge slagen en nu klopt ieder jaar ieder hart opnieuw vol verwachting wie de koek zal krijgen en wie de gard". Een merkwaardige legende over de goed heiligman vinden wij in de provincie Drenthe, waar in het plaatsje Rheebrugge het verhaal gaat, dat de goedheiligman drie in een kuip ingezouten kinderen weer tot leven wekte. Deze kinderen waren door een brand uit het huis verdreven en zwier ven rond, totdat zij aanklopten bij 'n jager 'die helaas een menseneter was, de kinde ren met een grote bijl fijnhakte en ze in zoutte. Volgens de Drenthse legende is St. Nico laas de man die deze kinderen kwam red den, in de Waalse en oud-Franse legende echter is het de goedheiligman zelf, die deze jager was. In deze sage loopt het ook niet met een „happy end" af, in tegenstel ling tot de Drentse. Boven de ingang van de Incassobank in Amsterdam vinden wij hiervan nog de afbeelding terug, waarop een bisschop bij een kuip met drie kinde ren staat afgebeeld. Half mud graan en schoolmeesterplak Wij leven in een tijd van technische voor uitgang en nuchtere werkelijkheid, maar grappig is het om de zeldzame gebruiken in verschillende plaatsen in ons land rond St. Nicolaas te beschouwen. Zo was het vroeger een gewoonte van de boerendienst- boden om een half mud graan op de dors vloer ondersteboven te zetten. St. Nicolaas legde daaronder dan een fles jenever en oude wij ven (koeken gebakken uit rogge meel en besmeerd met stroop en anijs). In het Westerkwartier was het voor de dienstboden gewoonte haar kousen op te hangen of haar klompen op te zetten, zoals heden ten dage de schoen wordt gezet. Het volksgeloof uit de middeleeuwen verklaart vele betekenissen van de stuk ken, die tot de uitrusting van de goed heiligman behoorden. Twijfel bestaat er over, of de schimmel van St. Nicolaas niet een overblijfsel is van het ros Sleipner van de Bataafse god Wodan. De roede van Zwarte Piet, die oorspronkelijk voor een levensroede werd aangezien, blijkt afkom stig te zijn van de befaamde school meesterplak uit de middeleeuwen, toen in de kloosterscholen dit instrument werd gebruikt. Zwarte Klazen en St. Nicolaas als nar Is heden ten dage St. Nicolaas met witte baard en tabberd altijd vergezeld van een of meer zwarte knechten, in sommige stre ken kende de folklore deze zwarte knech ten niet. Vroeger gingen er in Amsterdam en in Franeker zwarte klazen rond, maak ten veel kabaal en bonsden op deuren en vensters. In Dokkum trokken jongens met zwarte gezichten en horens op het hoofd langs de huizen en rammelden met de ket ting om geld te vragen. In Franeker hield men hele optochten. Zes of zeven jongens als duivels gekleed werden buiten de stad gesloten. In wan staltige vermommingen met fakkellicht, ketelmuziek en hoorngeblaas trok men door de stad. In Bergumerheide droeg de boeman een uitgeholde raap met een kaars er in, uitgesneden als een gezicht; vlas hing hem rond de schouders en een ketting completeerde het geheel. Van Gorredijk tot Trynwalden kende men vroeger het sinte-klazejeyen of het st. niklaasjagen. Gemaskerde jongens in het het wit of zwart trokken met een zak, een roe en een ketting aan hun been rond en werden op de erven, waar zij veel ka baal maakten, getracteerd. Een stropop met 'n smaadbrief in de hand werd in Hun- zingo bij de jonge meisjes bezorgd, die zich tegenover de jongens onvriendelijk hadden gedragen. In Leeuwarden waren het echter de sinterklazen, die op de markt hun kluchten en grollen voor 't publiek brach ten en daarbij de lachers op hun hand hadden. Patroo^» der verliefde meisjes St. Nicolaas is de patroon van vele be roepen en ambachten. Hij is de bescherm heilige van de schippers, waarvan de St. Nicólaaskerken in Amsterdam getuigen. Hij is de patroon van de oude-ltleren ver kopers en de verkopers van garen en lin nen, van de wambuismakers en de ververs. Hele smeekbeden bestaan er van ver liefde meisjes, die St. Nicolaas om een minnaar vroegen. Zo vermeldt een lied boekje uit 1731: „Sinter-Niklaas, waarde vriendt. Geef mij toch wat mij dient. Mijn blommetje staat nu in zijn fleur, achttien jaartjes ben ik deur. Het valt mij te lang. Het valt mij te lang. Wilt mij verhoren, of ik moet smoren, al mijn leven lang". Vreemd is, dat men op de Waddeneilan den wel in sinterklaasvermommingen rond loopt, dat dit op Texel en Schiermonnikoog op 12 December en op Ameland op 4 en 4 December plaats heeft, maar dat deze feesten onder de naam van Ouwe Sinter klazen of Groot-Sint-Niklaas in werke- kelijkheid niets met het St.Nicolaasfeest te maken hebben, maar afkomstig zijn van het aloude Perchtenlopen, een carnavals optocht tussen Kerstmis en Driekoningen, afkomstig uit Tirol en Salzburg. Nog vreemder echter, dat men in Aalst en omgeving in België geen St.-Nicolaas- viering kent. Men heeft er echter iets op gevonden. Men viert daar het feest van Sint Maarten, dat voor hen dezelfde bete kenis heeft als in andere plaatsen het St. Nicolaasfeest en waarbij ook geschenken en lekkers wordt gegeven. Horizontaal: 1. hemellichaam 4. bevestiging 6. staatslerrein 11. gang van het water 15. verfrissing 17. wandelplaats 18. goud (Frans) 19. ambtshalve (Lat. afk.) 20. pl. in Gelderland 21. lichaamsdeel 22. strijdkracht 24. familielid 26. voorzetsel 27. kindergroet 28. rivier in Frankrijk 31. slofmaat 32. aanw. vnw. 34. voorzetsel 35. huiselijk kringetje 40. bijwoord 41. claxon 43. dubbelklank 44. deel v. d. kachel 46. schoenmakerswerktuig 47. grens 50. dwaas 51. hennepbraak 53. muntstuk 54. vlaktemaat 55. hemellichaam, dat door bo men schijnt 57. nieuwe wereldtaal 60. deel v. Fr. ontkenning 62. doen innemen 65. tijdelijk beslag op schepen of handelswaar 68. wederhelft 69. familielid 70. soort 72. winiervoertuig 73. dienstwillig (afk.) 75. reeds 76. kriebel 78. pl. in Overijssel Verticaal: 2. bediende 3. drinkgerei 5. spil 7. familielid 8. klein roofdier 9. pl. in Gelderland 10. pers. vnw. 11. zangnooi 12. deel v. e. irap 13. vr. munt 14. plaats 16. pl. in Overijssel 23. uitheems zoogdier 25. tandeloos zoogdier 28. zangnoot 29. arbeidzaam 30. loot 32. treurspel 33. tijdperk 36. vallei 37. heideplantje 38. onbeduidend 39. sportterm 42. olievet lind. meisjesnaam verscheidene 45, 48. 49. voorzetsel 52. titel (afk.) 56. eerste man 58. Europeaan 59. alom 61. meisjesnaam 63. bijwoord 64. insecteneter 66. zeilschip 67. modern communicatiemiddel 71. peulvrucht 74. bron 77. deel v. Amerika (Eng. afk.) Oplossingen worden ingewacht vóór Maandag 12 December a.s. bij: Redac tie Zierikzeesche Nieuwsbode, Lange Nobelstraat 6, Postbus 1, Zierikzee. Op de enveloppe vermelden: Sint Nicolaasprijsvraag. Als prijzen stellen wij beschikbaar: een boekenbon ad f 15, een boekenbon ad f 10, een boeken- bon ad f 5 en 7 boekenbonnen ad f 2, te besteden vóór 25 December a.s. bij een der boekhandelaren op Schouwen en Duiveland. Hun, die de oplossing per post inzenden, wordt verzocht de enveloppe te frankeren met Kinderpostzegels. Allen veel succesl REDACTIE. X~X"X"X~X"X»«X"X~X"X~X~X"X,*X"X~X"X"XMX*X«X~X~X* OP HET DAK Hoog aan de hemel zendt de maan haar stralen wit en zacht, naar de besneeuwde aarde toe, het is alsof zij lacht 't Mannetje van de maan dat lacht, wat heeft die daar een pret, terwijl de kinderen spelensmoe nog slapen in hun bed. Ik denk, dat ik het wel begrijp waarom het nfaantje lacht, want boven op. de daken rijdt St. Nicolaas dtoor de nacht. Zo gaat hij mlt zijn trouwe knecht naar alle kindrnren toe. De zoeten krijgen dan wat moois, de stouten slechts de roe. •x-x-x-x«X"X"X^"X"X»X"X":-«"X"X"X-:-x~x-x~x~xx*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1955 | | pagina 6