Een gesprek rriet personeel van bakken en zandzuigers leert wel anders Bekendmaking avondklok „Er wordt niet gewerkt" hoort men vaak Lange dagen zonder gchafttijd zijn gewoon (Van onz« correspondent) wy brachten een beseek Mn de peruulger No. 5 en de solfer No. 2, die b(J de Plompetoren liggen en aan weeruyden van Smallegangesdyk beatg xija met het opspuiten van werkterreinen. Hier bleek wel aeer duldeiyk, dat ook op dit deel van het „front" hard wordt aangepakt om de saak snel voor elkaar te krijgen. De mensen bij dit werk betrokken, maken zeer lange werkdagen en aan regelmatig eten komen *U door gaans niet toe. De tocht werd gemaakt met een bij het transport gebruikte bak, die het zand ophaalt bU zuJger 2, die het zand opzuigt van een voor de kust liggende plaat en het ln bakken over brengt. Aan boord van de bak wer ken twee Volendammers, die een en ander over hot werk op bakken en zuigers mededeelden. Regelmatig worden dagen gemaakt van 's morgens half zes tot 's avonds zeven uur en een enkele keer wanneer b.v. gepompt moet worden nog langer. De gehele dag zijn deze mensen ln touw en tijd om te schatten „ia er niet bij", naar hun zeggen. ZIJ peuzelen hun boterham men waarvoor ze zelf moeten zor gen zo maar onder de bedrijven om door op. Na zeven uur krijgen ze de „vette hap", als tenminste het proviandschip aanwezig ls. Anders wordt de warme maaltijd eenvoudig overgeslagen. Dienst van 14 dagen Deze mensen blijven veertien da gen aan boord, ook 's nachts, want ze slapen ln het achteronder van de bak. Wanneer 's avonds de bak naar de werkhaven in Burghsluls gesleept wordt, kunnen zij nog wel even aan de wal, doch het personeel van de zuigers komt .behalve de kok, gedu rende deze tijd niet aan do wal en dan ls het zeer goed te begrijpen dat er een zucht van verlichting opgaat als de twee weken er op zitten en zij met een weekend naar huis kun nen. Nauwkeurig werk Zwaar ls het werk ln het algemeen niet, want olies geschiedt machinaal, doch wel moeten zij voortdurend, vaak ln weer en wind, opletten dat alles goed gaat. Wat het varen met zo'n bak betreft, dit lijkt eenvoudig, doch dit ls geenszins het geval, want bij sterke stroom ls hot niet eenvou dig deze bak, 'die geladen 700 ton weegt, zonder stukken to maken langs de zuiger te dirigeren. Klagen doen deze mensen echter niet, want zy hebben begrip voor het feit dat zy er het hunne toe by moeten dragen dat de dyken zo mogeiyk met Sep tember dicht moeten zyn. In het tydsbestek van 's morgens half zes tot 's avonds zeven uur wor den ongeveer 25 bakken met een in houd van ongeveer 400 ton zand aan gevoerd, waarmee men een aardig dulntjo zou kunnen maken, doch dat ln het kader van hot gigantische werk slechts een onbeduidend hoopje zand Ujkt volgens de buitenstaander, die dan ook vlug mot zyn conclusie klaar ls: „Er v.ordt niot gewerkt", welke conclusie volgens bovenstaan de, op de zuigers en het daarby be trokken personeel, niet van toepas sing la. Uitdeling goederen aan slachtoffers van de watersnood Uitreiking textlelpakketten gesohiedt door Roodo Kruis Er bestaat nog altyd onwotendheld Inzake do Juiste gang van zaken by de uitdelingen van goederen aan de slachtoffers van de watersnood. Hot hoofdbestuur van het Nederlandscha Roode Kruis vestigt er daarom, te zamen met de provlnclalo Opbouw- organen, nog eens de Aandacht op, dat de distributie der voor de slacht offers van de watersnood bestemde goederen uitsluitend geschiedt door of door bemiddeling van de Op- bouworganen en niet door het Roode Kruis. Dit zendt slechts de aange vraagde goederen, voorzover aanwe zig, rechtstreeks aan dezo Opbouw- organen toe. Wanneer ln bepaalde gemeenten betrokkenen menen niet voldoende goederen (kleren e.d.) te hebben ont vangen, behoren zy zich te wenden tot de burgemeester ln do plaats hunner Inwoning, die zich op zyn beurt ln verbinding stelt met het Op- bouworgaan. Het provinciale Op- bouworgaan ln Zeeland is: Stichting Zeeland voor MaatschappeUJk en Cultureel Werk. Bovendien wordt vla de Ramp- schadebureaux gezorgd, dat het Roode Kruis een opgave krijgt van verloren gegane textlelgoederon van de slachtoffers. Hiertoe moet men ter gemeentesecretarie een (groen) schadeformulier Invullen, dat naar het betreffende schadebureau wordt toegezonden, voor Schouwen-Dulve- land te Zierikzee. Na deze aangifte wordt men geregistreerd en verkrijgt men formulieren waarop de verloren gegane goederen gespecificeerd kun nen worden opgegeven. De besturen van de afdelingen van het Roode Kruis zorgen voor deze uitreiking van textlelpakketten. Dit gaat dus niet vla de plaatselijke goe derendepóts. Zweden helpen getroffen kleuterscholen In nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwys en door be middeling van het Jeugd Roode Kruis zal de Zweedse organisatie „Redda Barnen" de meest getroffen kleuter scholen ln de rampgebieden voorzien van nieuw meubilair en materiaal voor de speelplaatsen. Ook speelgoed zal worden gezonden. Dit aanbod, dat zeer spoedig ver- werkeiykt zal worden, komt onge veer de helft van de getroffen kleu terscholen ln Zuid-Holland, Zeoland en Noord-Brabant ten goede. Poes, maar geen portret Voor do zoveelste maal zocht hl] zyn gummilaarzen by elkaar om weer ln zyn huls, dat geregeld een paar maal per dag door het water wordt bezocht, nog hot een en ander te redderen en te red- don. Hoevele malen had hy dat al niet gedaan, met meer of minder resultaat. Het zyn niet altyd de dingen des dageUjksen levens dlo men uit de chaos tracht te redden en te bergen, maar er zyn zoveel andere dingen waaraan men ge hecht Js, herinneringen aan be leefde feestdagen, geschenken van ouders, familieportretten, enz. Het geviel een dezer dagen dat by een herhaald bezoek aan de ondergelopen woning ook eens ge zocht werd naar een familiepor tret. Graaiend in water en modder dacht hy het puntje van do toto ln handen te hebben, maar.... het bleek het puntje van de staart van de poes te zyn, dlo de ramp niet had overleefd I Achttien personen zyn om het loven gekomen als gevolg van do tor nado, dlo do stad Warnor Robins (8.000 inwoners) ln de Amerikaanse staat Georgia heeft gotoisterd. 250 tot 800 personen wordon gewond, 200 mensen zyn daklooa. Do schado wordt op 12 mllllaen geraamd. Stad en Provincie ZIERIKZEE De gaslantaarns branden weer Na drie m'aaoden vaa gas verwarming eo gasverlichting verstoken to zijn ge weest, hcoft een groot gedoolto van do artfld thans weer gas van de fa-} briok tot haar beschikking. Do laatste maand vooral ls, met boholp van gaan technici alt Amsterdam, hard gewerkt aan do leidingen en sinds vorige weetij kunnen velo huisvrouwen weer do kraan ran hot gaastel in do keuken opendraaien, terwijl de straatverlloh-i ting ook Veer brandt. De Amsterdamse straatmakers vertrokken De hoofdstad heeft in de laatste maanden getoond dat het haar ernst was miet de adoptie yan SchouWcn-I Duivoland en speciaal Zierikzeo. Gas-I technici en straatmakers boden hulp op hun speciaal terrein, De laatste zijn weer naar Amsterdam vertrokken,' na op hot stadhuis door het college van B. en W. te zijn ontvangen. Wethom der Gerritsen sprak de m'annon toe,' hen dankend voor het opbouwende werk dat zij hier de laatste tijd hebben verJ richt, Als herinnering aan do tijd, die de Amsterdammers hier hebbon ge-1 werkt, bood hij hen een tegel van het wapea van do st&d non; SIRJANSLAND Werk aan dijkgat vordert goed Zinkwerk Js reeds voltooid Ook het werk san het dijkgat ln de zeewering bij Blrjansland maakt goede vorderingen. Vrijdag werd hier het noodzakelijke zinkwerk voltooid,' waart na zal worden begonnen mtot het aan leggen van een dnm om het gat. Een moeilijkheid vormde hier In het begin het vinden van good zand, niaar dozo moeilijkheid ls Inmiddels opgolost, Een baggermolen ls begonnen eeu geul to graven naar sen undbenkV wasr hst benodigds materiaal kso worden ge vonden. Zonder deze gooi kan de zandt zuiger de plaats waar gezogen moet wordoa, niet bereiken, (Door eeu ep(jtigo onoplettendheid is eeu bericht over dlchtiugewerkxaiuu- hedeu van bet dijkgat bij Oosterland la) ons nummer v&u Vrijdag jl. tegelijk opgeuomeu met hot bericht over de voltooiing van de dun rood bedoeld gat. Uiteraard gaf bet laatste bericht het recentste beeld yao de huidige si tuatie ter plaatse), BRÜINISSE De duivensport herleeft Eerste vergadering na de ramp van „De Bnue Trekker" Als eeu bewijs hoe op Bruiniase bet uormale leven zijn loop weer hervat," moge ook gelden do vergadering op Woensdagavond van do Duivensport- vereniging „De Bruso Trekker" ln bet „Centrum". De voorzitter, de heer Q. J. Maas, herdacht ln zijn openings woord het bestuurslid, de beer lmao Deurloo, die als enigste rampslacht offer tengevolge van een noodlottig ongeval ,Zondag 1 Februari hot leven verloor. Do heer Deurloo was oen teer actief bestuurslid, die de belangen der vereniging op uitnemende wij re heeft gediend- Woorden van medeleven wijd de hl] ook aan het adres van bet lid van de Volde uit Nieuwerkerk; die op zo tragische wijze, by do ramp vaa 1 Februari tjjn gezin verloor en waar schijnlijk niet meer naar ons eilaud terug keert. Natuurlijk werk ook do vereniging in zijn vliegmatoriasl, zo wel als ln andere benodigdhedea zwaar getroffen. Niet alleen dat cr duiven verdronken, inlaat vele wordon hot slachtoffer van rondzwervende katten: Deze laatste verliezen gaan nog steeds door. poor do bij do Bond aangeslo ten verenigingen Werd steun toog zegd aan do voronigingen ln hot ram'pgobiod,' Iets wat redou tot dankbaarheid gocftJ Uitvoerig werd daarna gesproken over het gaan deelnemen aan de wedvluch-' ten. Unaniem was men van mening,' dat spoedige deelneming wenselijk was," maar het vervoer vormt nog een pro4 bleom', althans zeker de eerste weken.' Over de tranaportm'ogolijkhodon zal oontaot worden gezooht niet do vert cniging to St. Philipsland. Mosselvissers naar de Waddenzee Een blik landinwaarts oyer do dijk geeft een beeld van verlatenheid, con- zolfdo bcold vertoont niomenteel de haven van BrulnUso. Behalve watsoho- pea die la reparatie liggen, is or ran de andors zo drukko bedrijvigheid cp hot havcnplatoau weinig to bcspouren: Maar deze verlatenheid hoeft hlor zijn goedo zijde, 'want vaartuigen en taan-i schappen vertrokken woor voor een peri|Odo van 0 it 10 'weken voor do visserij van mosselzaad op do Wadden zoo. Do offioiölo openstellingstermijn Is 4 Weken op hot Friese Wad cn 3 weken op hot Groninger Wad,' tooar daar do moesten vooraf op hun porco- lcn ln het Noordon nog wel wat to regelen hadden, kan voor de meeaten worden gerekend op Con poriodo Van plmL 10 Weken dat men aft do havon weg Ja THOLEN Opzichter L. W. Blaas nam afscheid van Centrale Dienst In tegenwoordigheid van het col lege van B. en W., verachlllende raadsleden, collega's en leden-burge meesters van de Commissie van Toe zicht, de directeur van de Centrale Dienst de heer A. J. Argelo en tal rijke andere autoriteiten, heeft de districtsopzichter van de Centraio Dienst, de heer L. W. Blaas, afscheid genomen. Burgemeester v. d, Hoeven deelde "mede, dat hy gedurende een periode van twintig jaar met de heer Blaas had mogen samenwerken en hy schetste hem als een onkreukbaar mens. Door uw eerlykheld heeft U de gemeenschap een goede dienst be wezen en hebt U de dank van ons allen en die der gemeente verdiend. Spr. bood hem een gedenkpenning met Inscriptie aan. De heer Argelo prees de schel dende functionnaris voor zyn colle gialiteit. „Er zyn banden gegroeid", aldus spr., „die bestendigd zullen biy- ven". Als geschenk overhandigde hy een electrisch scheerapparaat. Verder voerden nog het woord bur gemeester Versluys van Oud-Vosse- meer, die een doos sigaren aanbood. Weth. Mol van St. Philipsland schonk een mooie luchtfoto van Tholen. Als oudste raadslid sprak de heer G. A. de Hond; de heer van Bendem na mens het personeel der Waag en rei nigingsdienst en tot slot opperwacht meester Griep. Ontroerd als hy was dankte de burgemeester ln zijn plaats voor de gesproken woorden en aangeboden geschenken. De heer Argelo danlcto het gemeentebestuur voor de harte- ïyke ontvangst. Passagiersvervoer A. J. Polder—Zlerlkzee wordt per 5 Mei verbeterd Do lnlegging van do „Znndkroek" op hot traject Zlorlkzco-Anrtn Ja- cobapolder betokont een bolangrljke verbetering voor hot autovervoer naar en van het eiland. Het passa giersvervoer bleef aangewezen op de „Vooruitgang" en de „Zype", welke laatste boot, vooral by enige drukte, lang niet de gewenste accomodate bood. Do stichting „Nieuw Schouwen- Dulveland" heeft ln een schrijven aan do R.T.M. hier nogmaals op ge wezen en medegedeeld, dat met ver voer op deze wyze niet langer ge noegen kan worden genomen. Voorts drong zyn aan op een betere aanslui ting met de bussen der B.B-A. in Anna Jacobapolder, daar thans soms een uur moet worden gewacht. Te vens werd de R.T.M. gevraagd by vertrek uit Zlerlkzee do B.B.A. op te geven hoe groot de vervoersom- vang la. Er kan dan voor worden ge zorgd dat een voldoend aantal bussen voor het verdere vervoer der reizi gers to Anna Jacobapolder aanwe zig ls. Van de zy do der R.T.M. kwam hierop do mededeling, dat een motor- personenboot was gehuurd, welke op 5 Mei a.s. ln dienst komt. Van do vervoersomvang wordt reeds kennis gegeven aan de B.B.A.; het ls dus niet aan de R.T.M. te wyten als er onvoldoende buscapaciteit ls. De burgemeester, hoofd van de pluatseUJke politie, der gemeente Zlerlkzee maakt bekend, dat het door hem by zyn besluit van 11 Maart 1953 uitgevaardigde verbod, zich tus sen des namiddags 11 uur en des voormiddags 5 uur, behoudens wet tige noodzakeUjkheld, op de open bare weg te bevinden, met Ingang van beden wordt Ingetrokken. Zlerlkzee, 4 Mei 1958. De burgemeester, hoofd van plaatseUjke politie, voornoemd, 8CHUURBEQUE BOEI JE. Zomervergadering Z.L.M. te Goea Do zomervergadering van de Z.L.M. die dit Jaar ln Schouwen zou wor den gehouden, zal niet doorgaan. Men zal zich nu uitsluitend beperken tot een vergadering In Goes, zonder ten toonstelling of lets dergeiyks in ver band met de ramp. Schepelingen schonken een koe aan melkboer Te Stavoniaao is do lcoe Aagje; die door offiolorea en bemanning van de t,Aagt«rdijk" was geschonken aan do zwaar gedupeerde molkbocr W. Stoufc- jesdijk, overgedragen. De overdraoht gesohiodde door kapitein Kruithof uit Tholeu, nadat burgcmceetor L. A. Ver- burg een inleidend woord had gespro-i kon, po burgemeester waa vol waar* doring over do spontano hulpVerirt ning door do bemanning van do t,Aag4 terdijlc"J Nadat de koe Ln het bewaarsohocl-i gebouw symbolisch aan do nieuwe clgrt naar was overgedragen,' werd zij door kapitein Kruithof naar de nieuwe sta] gebracht, begeleid door burgemoostep Verburg en zijn echtgenote,' m'evrouwi Kruithof, enkele leden van de beman ning van do „Aagterdijk" en verdere genodigden. Do koe was getooid tn!et een lint in do kleuren van do „Aagw tordijk"» Overste W. K. de Feiter verlaat de Nat. Reserve Warme woorden van dank voor scheidende commandant In aanwezigheid van kolonel W. vnu Hinten* inspecteur van do Nationale Reserve, pfüoioron, ondoroffioioron en manschappon, vertegenwoordigend do verschillende Zeeuwse afdelingen,' hooft de commandant Nationale Ilcscrvo ln 'Zeeland, de luitenant-kolonel W. IC. Ida Fester Woensdag op eon te Goes bcH legde bijeenkomst, wegens hot herein keu van de pensioonsgerechtlgdo leeftijd pffioicel zijn funotio neergelegd pn ofH sohcid genomen van pl zijn mede-i werkers. In een toespraak gaf do kon lonol vpn Hinten aan do opvolger vatf overste do Feijter, do tolajoor H. CL J. Verstappen, dc raad dieoa voetsporen te volgen, waarbij hy het ulcu,wo disn fcriptshoofd succes toowensto en oen beroep deed op do aanwezigen Ju het verband van de Nationale Reserve te biyvca atrydan yopr do vrijheid fkö lands, In een dankwoord richtte oVowffc© de Feijter zich tot al zijn medewerker* on herinnerde aan do goede samen wer king cn do hechte vriendschap, die tussen hen wpa gogroeld. De aoholdendo commandant verwelkomde do kolonel van Hinfce, de goraizopnacotdmandaot to Middelburg majoor J. Potteboom; do ovoreto b.d. O. Hoogera aio vriend; do kapitein van Banning, vcrtogonwoor-i digor van do Koninklijke Luohtnïaoht on do burgcm'ecstor von Ho.nteniaflo do heer CL „J. van Hootegctai. O verst o do Feyter herinnerde aan do. ijver en tiojrt wijding, waarmede manschappen en pU ficieren de zich voordoende moeilijk-i heden altijd weten pp te lossen; D,d majoor Verstappen vroeg de medewiert king Vpn alle aanwezigen bij zijn mjoei-l lijk werk. Namens de leden Van hot gehele distriot bood de kapitein PJ Kloosterman oen fraaie eohemcrlamp aan. Mej. A. do Feijter, dochter van do 'overste, werd oen ruiker bloemien aangeboden. Verder voordon nog het woord de tolajooc Potteboom!; overate Hoogera en luitenant CL Antheunisso, die een snuifpot en namens de drum band der N.R. een foto aanbood. Kb-i piteia Termohlen beloofde een foto van de staf en bnrgomiecster van Hootogcm gaf uitdrukking aan do waardering voor het ,door ovorsto do Fcijtor vert riohto werk. Namens do pndorofficio- ron sprak tenslotte adjudant do Mal; terwijl do reservist D. Rouw de govoe-f lens van de m'ansohappon tot uitdruk"1 king braoht. Op een 'a avonds ln „De Korenbeurs" to Goes belegde bijeonH komst maakten volen van do gelogen^ hchl gebruik porsoonlljk afscheid to nomen van overato do Feyter: (Verslag pntl. aan P.Z.G.)- Van gezaghebbende zydo to Washington wordt vernomen, dat een oventuoel voorstel van de Noordc- ïykcn om de krijgsgevangenen, die niet naar huls willen, naar India of Pakistan te zenden, door het V.N.- opperbevel „in gunstige overweging" zal worden genomen. KERKNIEUWS Ned. Herv, Kerk Aon Weer dan 30 predikanten li miet 1 Mei .eervol emeritaat verleend wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd, o.w. ds. A. P.. Beddinglus to Bovenlüiwpel on ds Joh. de Bres te St Maarte n «dijk. Ned. Herv. Kerk Beroepen to Amsterdam: A. Os kamp, Heemstede; te HoogkarBpel: G. M. Spelberg, Hilversum. Bedankt voor Hulzen: A. Klein Kranenburg, Kootwijk. INGEZONDEN STUKKEN M.CJD. kan leuk vertellen Als hy op zijn praatstoel zit, Maar hy heeft nog wat vergeten Dat hij toch wel heeft geweten Hoe het met die bruine bonen zit, Wie dóér lets meer van wil weten Gaat dus niet naar M.C.D. Maar naar St. b. d. V.l S. BIJ DE VAATE Zlerlkzee. Nood onder Oost-Duitse Vluchtelingen De aangekondigde koersverande ring van de Russische regering heeft nog niet tot gevolg gehad, dat de po litieke vluchtelingen ln Oost-Duits- land zyn vrijgelaten. Het gaat om tienduizenden, waarvan er velen zyn, die voordien een groot aantal Jaren hebben gezucht ln de concentratie kampen onder het Hitler-reglem. zy zyn ons voorgegaan ln de strijd te gen het fascisme en hebben daar door langer gezeten dan wy, die nu proberen hun belangen te behartigen. Van do politieke gevangenen ln Oost-Dultsland ln het algemeen ls meer dan een derde gedeelte aange tast door t.b.c., waarvan velen open t.b.c. hebben. Dit alles komt niet al leen door de wyze waarop de gevan genen worden behandeld, maar voor al ook door ondervoeding. De vrije wereld heeft ln deze een taak en een plicht te vervullen door met levensmiddelenpakketten do hel pende hand te bieden, wy hebben reden om to mogen vaststellen, dat deze pakketten Inderdaad in het be zit komen van de slachtoffers, die hierop aangewezen zyn. Trouwens er mag niet worden verondersteld, dat de Russische regering met de koersverandering, die zy heeft aan gekondigd, de organisatie waarmede wy samenwerken voor bet doorzen den van de pakketten, daarin een handbreed ln de weg zou staan. By de ramp, die ons vaderland heeft getroffen heeft niet alleen het Nederlandse volk, maar ook het bui tenland zich niet onbetuigd gelaten. Nu ls het onze taak om by te sprin gen door deze politieke gevangenen, die als voorvechters in de strijd voor Vryheid en Democratie gevangen zyn genomen, met de haven ln zicht, door gebrek aan voeding niet ten on der te laten gaan. Wij vragen U daar om wel uw bijdrage te willen stor ten op giro-rekening no. 42650 van de Hollandse Bank Unie N.V. te Am sterdam met toevoeging: Rekening Expogé-pakketten. Spoedige hulp ln deze betekent dubbele hulp! Hoogachtend, Nationaal Comité ter bestrijding van bet concentratlekampsysteem. ADVERTENTIES Verloofd: ALDA BRUNT en M. C. v. d. VLIET 2o stuurman O.H.V. Woorden, Singel 105 Zlerlkzee, Havenplein A 329 9 Mol 1953 Receptie van 3-5 uur n.m. Hótal „De dubbele Sleutel", Woerden Op 1 Februari werd ven onze zijde weggenomen, onze Innig ge liefde dochter, zuster, schoonzus ter en nichtje OATHARINA ln de Jeugdige leeftyd van 10 Jaar en 6 maanden A. VAN NIEUWENHUIZE L. P. VAN NIEUWENHUIZE-XIX en verdere familie Haamstede, 4 Mei 1958 Hiermede vervullen vrij de treu rige plicht U kennis te geven, dat de Heere by de ramp op 1 Febr. te Nieuwerkerk van ons beeft weggenomen, onr.e geliefde zuster, behuwdzuster en tante WILLEMPJE HOOGERLAND- VIEEGEVER (nog vermist) oud 50 Jaar en onze geliefde zwager en oom JOZIAS HOOGERLAND oud 65 Jaar en ons geliefd nichtje en verloofde JANNA HENDRINA HOOGERLAND ln de bloelende leeftyd van 21 Jaar en ons geliefd nichtje LAUBINA HOOGERLAND (nog vermist) ln de Jeugdige leeftyd van 15 Jaar Zeer zwaar valt ons dit verlies Zuld-Scharwoude, Dorpsstr. 52: J. G. VIERGEVER A. VIERGEVER-DE JONGE Zonnemalre, Bosweg B 126: G. VIERGEVER H. VIERGEVER-STOUTJESDIJK Utrecht, Tripkade 68: M. VIERGEVER J. VIERGEVER-v. WEELE Zlerlkzee, Vlsslop: PIET RENTIER En neven en nichten April 1953 Het heeft de Heere behaagd ln de nacht van 1 Februari van onze zyde weg te nemen, onze geliefde broeder, schoonzoon, zwager en oom JOHANNES J. DE BRUINE oud 47 jaar en 9 maanden onze geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante NEELTJE J. DE BRUINE geb. BAL oud. 44 jaar onze geliefde kleinzoon en neef JACOBUS A. DE BRUINE Oud 22 Jaar en 9 maanden onze geliefde kleindochter en nicht FRANCINA P. DE BRUINE oud 19 jaar en 3 maanden en onze geliefde kleldochter en nicht PIETERNELLA F. DE BRUINE oud 12 jaar en 8 maanden Allen te zype begraven Namens de families DE BRUINE en BAL Oosterland, April 1958 Voor do vele bawyzen van deelne ming, ontvangen na bet overlijden van onze geliefde man, vader, be huwd- en grootvader ANTHONIE JACOB STEENDIJK betuigen wy onze harteUJke dank Uit aller naam, N. M. STEENDIJK- VANLANGERAAD Zlerlkzee, Mei 1953 Voor de belangstelling en het mede leven, ondervonden ln verband met bet noodlot dat onze kinderen MACHIEL MOL en JOHANNA MOL-DE FEIJTER op 1 Februari 1953 heeft getroffen, betuigen vrij onze oprechte dank Fam. M. A. MOL-BOUMAN Fam. G. DE FEIJTER Goes, Mel 1953 Rijkskweekschool voor Onderwijzersfessen) MIDDELBURG Aanmelding voor de nieuwe cursus, schrlfteiyk of mondeling, liefst zo spoedig mogeiyk. Voor de lo klasse: bezltters(sters) van een UJL.O.-diploma of diploma H.BB. 3 jr of daarmee geiykgesteld diploma. Voor do 3© klasse: bezltters(sters) van een einddiploma H.B.S. met 5- en 6 Jr cursus, van een gymnasium cn van een inrichting met daarmee geUJk- gesteld diploma. zy die nog examen moeten doen, moeten zich reeds voorlopig melden. Nadere inlichtingen zyn to verkrijgen by do Directeur Noordstraat 29, Middelburg A. DE JONGE Net Dagmeisje gevraagd P. BKZUUEN, op dta Hoek, taL M

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1953 | | pagina 3