Onze Vorstin spreekt Haar woord tot de Veiligheidsraad DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Op de drempel van nieuw tijdvak" Pinay redt de Franse frank Staking in de Amerikaanse Staalindustrie niet doorgegaan Pluimveehouderij Nederland in Goede Vrijdag ZIERIKZLISatMNIEUWSBODE ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIÉN Prijs p«r 3 mnd. ;blj vooruitbetaling f 4.94, p. w. 38 ct. toss» numiiMft 10 el Verschijnt ladara werkdag Advertentieprijs 1 5 et oer mm Succesje* (ma» 15 mm.) minimum II,- p tigk WAARIN OPGENOMEN 1797-1889 DONDERDAG 10 APRIL 1952 No. 17081 108e Jaargang REDACTIE EN ADMINISTRATIE Lange Nobelstraet A 171, ZieHkzee, Postbus nr 1, Teleioon nr. 32, Girorekening nr. 137677 Uitgave: N.V. Drukkerij voorh token man Ochtman Lange Nobelstreat A 171 Zierikzes Ere-promotie aan de Columbia-Universitet Zij' werden uitgesproken door de •e-president, Dr Grayson Kirk. Andermaal sprak H.M. de Konin gin een rede uit, waar Zij dank bracht voor de grote eer Haar be wezen door de Columbia universi teit. Zij- zeide: „Ik gevoel my geluk kig nu toegetreden te zyn tot die gTote en hoogstaande gemeenschap, die geworteld is in de beroemde Amerikaanse academie, die men de universiteit van Columbia noemt en H.M. besloot met o.rn. te zeggen: Onze ty'd is een critieke tyd, maar Dinsdagavond hebben Koningin Juliana en Prins Bernhard en leden van het gevolg vier uur lang verbleven ln het gezelschap van de hoofd afgevaardigden bij de Veiligheidsraad, onder wie ook de Russische de legatieleider Jakob Malik. Het Koninklijk Paar werd bij' de verein, gepromoveerd in Literatuur 31 *J33r ^luimu trots oï> ingang van de Colony Club, waar de en Philiosophie van de universiteit Koningin het diner aanbood, ver- te Leiden, actief werkster voor de welkomd door de Nederlandse ge- verdediging van Haar landgenoten delegeerde Von Balluseck. Koningin tegen de noden in een tijd van we- 1 geloof dat we op de drempel van en Prins ontvingen de genodigden relddepressde, die door het voorbeeld een meuw en rlJllcer tydvak staan in de kleine salon. Het gezelschap van Haar eigen moed en standvas- van vijf-en-veertig personen begaf tigheid' (gedurende de vijf jaren vatac zich te kwart voor negen naar de opgedrongen ballingschap het ver grote balzaal en zette zich daar trouwen van' al Haar onderdanen in neder aan de lange tafel, welke ver- de uiteindelijke overwinning wist le- sierd was met speciaal per K.L.M. vendig te houden, sinds 1948 de kun- overgebrachte rode rozenl Ter rech- ddge, toegewijde en populaire Lands- terzijlde van de Koningin zat dö Pa- vrouwe van een vrijheidslievend en kistaanse premier Bokhari, die ge- groots volk". durende de maand April voorzatter Deze woorden, als deel van de van die Veiligheidsraad is. overwegingen' die hebben geleid tot Bokhari redde dat de „verstandige bet verlenen van het eredoctoraat in opmerkingen van Hare Majesteit de Rechtswetenschappen aan de Co- over het ontwikkelingsproces der lumbia universiteit, weerklonken menselijke aangelegenheden" tot be- Woensdagmiddag in de grote blauw rlriming 'Trtin.nf>n mnng»n' wanneer on- en^ zacht geel gestoffeerde aula van verstandig en onbeheerst wordt op- deze wereldberoemde universiteit. getreden, en als aansporing kunnen dienen waneer men traag en onver schillig is geworden. H M. de Koningin hield ook voor kLde rcSTwiSrii Nationale vergadering neemt de begroting 1952 aan De Premier de eerste die het klaarspeelt waarin wij leven, gaan we naar on- Premier Pinay van Frankrijk heeft De begroting voor 1952 bedraagt ze ondergang of wy komen tot vxe- Dinsdag tien m^i het vertrouwen 3.494.000.001X000 francs na een be de. Wij' komen dan nog niet in een vnTV Nationale Vergadering ge- zuiniging van 100.000.000.000 op de paradijs, maar tenminste tot vrede, kregen» Hij won, volgens Reuter, de uitgaven voor het bestuursapparaat n a Mm* inderdaad een door een combinatie van zijn en het herstel1. g ooi, standvastigheid en de ongetwijfeld De vertrouwenskwestie, die de re- grote opdracht voor IJ te vervollen over ^et gehele land verspreide gering de meeste zorgen baarde, ni. is door Uw streven naar veiligheid steun voor zijn pogingen tot redding het verlenen van amnestie voor be- voor de gemeenschap der volkeren", van de frano en stabilisering van de lastingontduikers, kreeg 250 stem- OM. besloot mot het: „Mijn schild prijzen. men vóór en 237 tegen, ende betrouwen". Van grote betekenis was ook het feit, dat by' stemming over de be- De Eve-pvomotie langrijkste vertrouwenskwestie het verlenen van amnestie voor be- Woensdag heeft de erepromotie lastingontduikers een derde van „ERG AARDIGE VROUW" Dinsdagavond1 heeft Koningin Jiuliana tijdens het diner, dab de leden van de Veiligheidsraad werd aangeboden in de Colony Club .te New York, een lang ge sprek gevoerd met de Sowjetrus- sische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad1, Malik. Na afloop van het diner zei Malik: „De Nederlandse konin gin is een erg gevoelige en erg aardige vrouw". Eisenhower's toekomst Het ontslag der Urker vissers in Argentinië Minister antwoord Kamerlid Minister Joekes heeft geantwoord op de vragen van het Tweede Ka merlid de heer C. v. d. Zaal (A.R.) in verband 'met door een Belgische reder aan Urker vissers in Argen tinië verleend ontslag. De minister deelt o.a. mede dat by dit ontslag ook andere motieven een rol hebben gespeeld dan de wei gering op Zondag te vissen» Onder meer zou de minder goede verstand houding tussen de Urker vissers en hun Vlaamse collega's van invloed' zijn geweest Van. ongeschiktheid en onwilligheid' is echter niets geble ken. Het. is ook niet gebleken dat dadelijk na het ontslag Belgische vissers gereed stonden om de plaat sen der Urkers in te nemen. Van de reis en de plannen had de minister eerst kennis genomen' nadat de plan nen zich in vergevorderd] stadium bevonden. Ter elfder ure werd' de stichting „Landverhuizing Neder land" ingeschakeld. Niettemin is nog een uitgebreid onderzoek ingesteld. Het voorstel van de Belgische reder om die gezinnen mede te laten rei zen, werd als zijnde onverantwoord) van de hand gewezen» Ten slotte heeft de stichting de be nodigde „verklaringen van geen be zwaar" aan de Urkers uitgereikt op grond van> de redelijke voorwaarden' voor de vissers en de voorzieningen1 voor hun achtergebleven gezinnen, beide contractueel vastgelegd. Na Jrpnnifinpming van de gerezen moeilijkheden1 zijn direct de nodige stappen' genomen' om de vissers hulp en bijstand) te verlenen, cxa. wat huisvesting en levensonderhoud be tref'. Ook worden pogingen) in het werk gesteld- om de door de Bef- giscne reder op zich genomen' finan ciële verplichtingen t.a.v. het onder houd van de in Urk achtergebleven' gezinnen door hem voorshands te doen nakomen. Helt ligt in de bedoeling om, indien een compromis met bedoelde reder t.a.v. de vissers niet mogelijk blijkt, deze elders in Argentinië in hun eigen vak te werk te stellen'. Reeds is ter zake contact opgenomen' met daarvoor in aanmerking komende Argentijnse werkgevers. De minister vertrouwt dat binnenkort een be vredigende regeling in dezen tot stand zal komen. Geen voortgang op Korea I y Hij, die niet de dienaar van velen kan rijn* zal ook nim- 4 I mer de ware meester, leider J J en bevrijder van velen zijn; T j dat is de betekenis van het t ware meesterschap. j D© onderhandelaar© over de kweet!e van toezicht op naleving van een wa penstilstand in Korea hebben ook Woensdag geen vorderingen gemaakt. Beide partijen bleven op ban standpunt staan wat betreft de kweeties van Sowjet-Russische vertegenwoordiging in een neutrale inspectiecommissie tij dens een wapenstilstand en herstel van vliegvelden. Aan het front was het in het alge meen rustig. Schepen der verbondenen gingen voort met hun besohieting van doelen. Behandeling Perzische kwestie wordt uitgesteld De president van het Internationale Gerechtshof te Den Haag heeft naar aanleiding van het Perzische verzoek om nitstel van hot mondelinge indienen der bezwaren in de zaak van de „Anglo Iranian" bcslotou deze prooodore een maand nit te stollen. De jniste datum zal nog bekend gemaakt worden. Duitse bommenwerper diep in de grond Onder de gemeente Bemelon nabij do molen van hot Gasthais worden Maandag en Dinsdag de wrakstukken van een Duitse jaohtbommenwerpcr, met behulp van een dragline, opge- ■graven. De beide motr.ren zaten zeven tot aoht meter diep in de grend. Er werden in totaal neg zes hemmen door di mijnopruimingsdienst uit*Venlo ge demonteerd. De werkzaamheden wer den u.tgevocrd deer een firma (Wol- ters en Gerrits) uit Nijmegen. Deze firma haaldo do vorige week eveneens een Duits vliegtuig bij Keesel uit de grond. Dc bij Rcmelen neergestorte Messor- schmidt werd 1 September 1944 dor - Amerikaanse jaob .vliegtuigen orrlaag- geschoten en hrerde zich diep in de zachte landbouwgrond. WFi'.KHhKif i' Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donderdagavond: Meer wind Veranderlijke bewolking met flinke opklaringen en slechts enkele ven- spreid optredende buien; na in dö nacht hier en daar mist, aanvanke lijk zwakke tot matige, latei- matige krachtige wind' tussen' Zuidoost en Zuid; aanhoudend zachter. 11 April. Zon op 5.53, onder 19.31. Maan op 21.35, onder 5.45. Laatste Kwartier: 17 April. plaats gevonden van Koningin Ju- $q Gaullistische afgevaardigden, die Lodge, is uit Parijs naar Ne liana als doctor honoris causa in de officieel in de oppositie zyri, vóór teruggekeerd. Hij zei, dat hij De campagneleider voer de verkie zing van generaal Eisenhower, senator New Yo *k uu«»j zeer be- Rechtswetenschappen aan de Go- stemden. moedigd is deer zijn bezoek aan Frank- Immbda universiteit te New York. Pinay is de derde premier die ge- rijk. „Ik ben van gevoelen dat ik „Juliana Louise Enrrna Maria Wil- tracht heeft de begroting van 1952 gesproken heb met dc nieuwe presi- helmina van Oranje Nassau, Konm- de Franse Nationale Verga.de- dent van de Verenigde Staten, die ccn girj der Nederlanden, dochter van r-mg aangenomen te krijgen; hij is een groot en algemeen geliefd sou- eerste die er in geslaagd is. Dit is de eerste na-oorlogse even wichtige begroting, waarbij geen nieuwe belastingen zijn ingevoerd het is tevens de eerste maal, dat be- Schapen zonder herder In een weiland langs de Vleutenso- weg te Utreoht zijn twintig schapen, achttien witte en twee zwarte, aange troffen, waarvan do eigenaar niet be kend is, nooh do wijze waarop de dieren in het weiland zijn gekomen. Zij zijn overgebracht naar de schut- stal van de veemarkt. Intussen vraagt de Utrechtse politic zich af cf de dieren afkomstig zijn van diefstal. TER ELFDER URE Truman's „Punt Vier"- programma blijvende vrede zal brengeu, niet alleen in Amerika, maar in de gehele wereld", aldus Lodge. De senator zal de oam- pagnc voortzetten. Truman nam de industrie over Honger en gebrek Een Japans lijnvliegtulg met 33 mini gingen) op grote schaal op die passagiers en vier bemanningsleden aan uitgaven van het bestuursapparaat boord werd op een vlucht van Hansda met succes ter goedkeuring aan het noar Osaka vermist. Later werd kan de wereld uitgeholpen worden pariement zyn voorgelegd. meld dat het wrak voor de Westkust Traman heeft ovër dë beiangryk- van Midden Honsjioe is waargenomen. Namens president mmister Aohcson -cp een ccnferentio van vooraanstaande personen uit land bouw eu industrie verklaard, dat dj Verenigde Staten niet kannen blijven bestaan als „een eiland van welvaart in een zee van menselijke ellende". „Door de vcrïeringen van de we tenschap", aldus de Minister, „kan do mensheid nu, voor het eerst in de geschiedenis, armoede, onwetendheid ellondo van de aarde wegvagen. Dit kan echter alleen geschieden, als do vooruitgang van de wetenschap gc- Ste punten van de begroting begon Het toestel had een noodlanding op Dinsdagmorgen om negen uur en zee gemaakt. De inzittenden zijn door was dertien' uur later geëindigd. een Amerikaanse mijnenveger opgepikt. Do dreigende staking ln do Ame rikaanse staalindustrie is afgelost kun nen worden door interventie van pro- sidont Truman, die de industrie heeft overgenomen, waardoor de staking on mogelijk werd. Eon half uur na hot afbreken dor ouderhandelingen tussen workgovors en Een bekende veevoederfabriek had in navolging van Engeland en Amerika, waar dergelijke oonforenties popuLir zijn, Donderdag in het gebouw Ti- voli eon conferentie belegd ter voor lichting van de Nederlandse pluimvee houderij. Uit vele delen van hot land w«ren paard gaat" mot politieke vrijheid, "lil do pluimveehouder» opgekemeo. Voorts do hondon van „totalitairen" kan de wetensohap gebruikt worden Jm dc be schaving (te vornietigen. Dc volken van Aziö ,cn Afrika hebben vernomen dat zij geen honger en gebrek behoe ven te lijden en niot ziek behoeven te zijn. Ook hebben zij gehoerd over do idealen van politieke vrijheid en zelfbestuur. Zij willen niot, dat bon natuurlijke "rijkdommen neg langer worden geëxploiteerd in bot belang ven buitonlanders, ook niet in hot belang van hot Sowjot-Russisoho imperialisme Zij willen hun hulpbronoen tot hun eigen welzijn ontwikkeld zien. Het lag in do bedoeling dat dc pre sident zou sproken, dcoh deze had Minister Achcson verzocht dc rede uit to spreken, aangezien hij zioh bezig ders zo gunstig mogelijk zijn. hield met de voorbereiding van een Op de conferentie, gewijd aan dc radiorede mot het ocg op de dreigende techniek van dc bedrijfsvoering, isdocr staking in do staalindustrie. ccn drietal deskundigen op pluiinveege- velc funotionarissen van landelijke pluimvee-organisaties. De voorzitter van de oentorentie tr. M. G. Wagonaar Hummelinok we» er in zijn openingswoord op, dat het pluimvechoudon nog ts weinig wordt gezien als een gespecialiseerd vak, ter wijl het daarentegen juist een tak van bodrijf is dio zoor veel vakkennis vraagt. Do vakkundigheid van dc pluimveehouder zal doer con goede voeding, huisvesting cn verpleging zor gen dat dc eieren in ons land zc geed cn zo intonsiof mogelijk werden ge producccrd. Aan de andere kant heelt de overheid dc zeer moeilijke tnok er voor tc zergen, dat dc maatschappelijk cur.diglitden ven dc pluiuivcebou- bied een lezing gehouden. Tevens werd een voorlichtingsfilm vertoond. Prof. dr. Jao. Jansen, hoogleraar aan do Loulteit der veeartsenijkunde te Utreoht, sprak over twoo belangrijke pluimvcezoekten, nl. do roods lang be kende Pullorumziokto en do zo boruohto Pseudovcgolpest, waarmoo do Nodor- landsc pluimveehouder eerst betrekke lijk kort geleden te maken hooft ge kregen. Vorsohijnsolen dio direot oen Pseudovcgolpest deen donken zijn: hot feit dat or oen groot OoJital üioren vrijwel gelijktijdig ziek wordt en hot optreden van beenzwokto en van ndom- hnlingsbezwaron. Mot zekorheid ovenwei kan de diagnose alloon door middel van het laboratoriumonderzoek wor den gesteld. De cersto govallen van Pseudovogelpest in Nederland hooft men do3r het nemen van nrastisohe maat regelen volkomen cnsohadolijk kunnen maken. Dc naderhand in Gcldrop ge constateerde cn uit België overgebrachte ziekte-uitbraak kou niot tijdig worden bedwongen en vanuit deze plaats heeft zich de ziekte ovor het gehele land verspreid. Prof. Jansen meende, dat het ver standig is op grote schaal tcgon deze ziekte te gaan enten en daarvoor ge bruik te tnakon von oon lovende ont stof. Hot hoofd van do toohnisohc dienst bij het Nedorlandse oicrcontrólestation, dc heer J. G. Konings hield een tech nische beschouwing over do beoordeling on do behandeling von eieren. Do manier waarop met do eieren wordt omgesprongen heeft grete invloed op de kwaliteit van het produot en dus ock cp do rontobiliteit van het bodrijf. Dc film „Nieuwe wegen in dc pluim veeteelt", liet een vergelijking zien tussen het bnttorijsystoem en do inten sieve oudstrccisclmcthodc. Beide nieu we huisvestingssystemen hebben in hot buitenland do laatste tijd vee opgang gemaakt. In aansluiting hierop ver telde de Rijkspluiinvocconsulcnt, do "r P. J. Wijle, het ccn en ander over zijn ervaringen in Engeland in Ame rika. vakbond had president Truman de mi- nistor van Handel, Sawyer, opdracht gegovon de industrie over te nemen eu te drijven. Voorts had Truman do mi nister gemachtigd met do vakbond van metaalarbeiders te onderhandelen ovor arbeidsvoorwaarden. In eon door de radio en televisie uitgezonden rede van uit het Witte Huis had Truman verklaard, dat „do nationale voiligheid en do vredeskon- son afhangen van de Amerikaanso de- fenbio-produotic en dozo produotlo hangt af van staal". Eén uur vóór het uitbreken werd de staking afgelast Een uur voor do staking von ongo- veor 650.000 arbeiders zou beginnen hoeft daarop do voorzitter van do bond van arbeiders in do staalindustrie, Murray, do staking afgelast. „Do ar- beidors zullen voor hun rogoring blij ven worken", aldus Murray. Truman vorklaardo voorts to ver wachten, dat werkgevers en werkne mers zoudon voortgaan met besprekin gen. „Hot is mijn oprochto hoop, al dus do president, dat de partijen zon der verwijl als hot mogolijk is van daag roods tot overeenstemming zullon komon". Bij het station Rho op 14 km. ton Noordwesten van Milaan is Dins dagavond do Oriëntoxpross ontspoord. 5 Italianen zijn ornstig en een aantal licht gewond. Do troin, die op wog was van do Balkan naar Parijs, was om 21.50 uur plaatselijke tijd nit Mi laan naar Zwitserland vortrokkon. Bij do ontsporing word do woning van een lijnworkor vernield. verschijnt de Nieuwsbode op dezelfde tijd Militairen per vliegtuig naar Korea Van Sohiphol is een eanvullingsdcta- ehcemnt van 25 Nederlandse vrijwil ligers per K.L.M.-vliegtuig naar Korea vertrokken. Het detaobement, dot cp 15 April docr een tweede van gelijke groette gevolgd zal worden, steat on- 'der commando van eerste luitenant F. J. F. M. Weyn Banningh uit Grosnlc, die reeds eerder bij het Nederlands detachement Verenigde Naties op Korea heeft gediend. De totaolstcrkto van hot N.D.V.N. zal hierdoor cp 750 man worden gebraoht. Eervolle uitnodiging Minister van den Brink zal Jaarbeurs in Toronto openen De Minister van Eoonomischc Zaken, prof. dr. J. R. M. van den Brink, heeft de uitnodiging vjn de Canadese regering aanvaard om op 2 Juni a.s. de officiële opening te verrichten v.n de „C.uadian International Trade Fair" te Tarente. Prof. van den Brink en zijn echt genote zullen de officiële gasten zijn van dc Canadese regering. Zij zullen op 1 Juni in Toronto aankomen eu daar gedurende drie dagen verblijven. .Naar verwachting zullen zij voer hun terugkeer naar Nederland tevens ccn bezoek brengen aan de Canadese hoofd stad. Het feit, dat Canada voor het eerst na de oorlog in Nederland met een inzonding op de Utreohtso voerjaars- bcurs is uitgekomen, alsmede de toe nemende omvang van het Ncderlands- Canadcse handelsverkeer, verlenen aan het bezoek van prof. van den Brink, hetwelk nauw aansluit aan dat van H.M. Koningin Juliana, cp dit mement aanzienlijke betekenis, z; deelt men van de zijde van hot Ministerie van Economische Zaken mede. Weer spionnage in Zweden Man gaf inbond van „gewichtige „documenten" door De Zweedes veiligheidspolitie heeft ccn nieuwe, ogonsohijnlijk zeer ernstige spionnago-affairo ontdekt. Ongovoor drie weken geleden bereikte dc veiligheids politie de eerste aanwijzingen. Er word door dc pclitie-ambtenaron onder hoog spanning gewerkt. Het spoor leidde tenslotte naar Sfcoto^holm. Zaterdag werd de eerste arrestatie vorrioht. Dc arrestant is een 57-jnrigo man uit Stockholm, die werkzaam is in over heidsdienst. In zyn funotic kreeg hij dagelijks inzage vnn „gowiohtige do cumenten". Hij zou vertegenwoordi gers van een „vrcomdc mogendheid" van dc inhoud cp de hoogte hebben gesteld. Zondag cn Maandag is dc ar restant aan een langdurig verhoer on derworpen geweest. De politie is er •thans zeker van, dat dc man in zijn 8pionnage-aotiviteit is geholpen dcor andere lieden. Men verwacht, dat nog verscheidene arrestaties zullon volgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1952 | | pagina 1