Het landbouwproefbedrijf „De Scheldemonden te Bruinisse officieel geopend EEN GROTE DAG VOOR DE LANDBOUW OP SCHOUWEN-DUIVELAND Stad en Provincie Landbouwproefbedrijf T Stichting bedrijf prachtig voorbeeld van samenwerking Ingezonden mededeling 99 Vrijdagmiddag werd te Bruinisse, In tegenwoordigheid van een daar toe uitgenodigd gezelschap, het Landbouwproefbedrijf „De Schelde monden" officieel geopend. De voor zitter van het bestuur van de Stich ting FroefboerderUen Zeeland, dhr. G. van Wacs, burgemeester van Westdorpe, heette allen welkom, in zonderheid de Commissaris der Ko ningin, Jhr. rar. A. F, C. de Casem- broot, de heren van Dellen en Kor- pershoek, reap. voorzitter en secre taris der stichting „Hulpactie Schel demonden" en verder allen, die op enigerlei wijze bJJ de landbouw of bij de totstandkoming van dit proef bedrijf betrokken waren geweest. Na te hebben gememoreerd wel ke diepe wonden het oorlogsge weld in de provincie Zeeland had te weeg gebracht en de actie om deze nood te lenigen, speciaal de Hulp actie „Scheldemonden" wees spre ker op het grote belang van de land bouw in ons vaderland en zeer ze ker in Zeeland. Dit grote belang van deze bedrijfs tak, had tot de stichting van dit proefbedrijf geleid, met de bij el kaar gebrachte fondsen, kon nu iets tot stand komen waarvan de gehele provincie kon profiteren en dat uit eindelijk ten goede komt van ons gehele volksleven. De stichting van dit bedrijf was verder een prachtig voorbeeld van samenwerking. In de eerste plaats zeker wel de samenwerking in de Landbouw zoals die na de bevrij ding tot stand kwam in de Stichting voor de Landbouw. Deze stichting bundelt niet minder dan zes agrari sche bevolkingsgroepen tezamen en hierdoor werd ook voorkomen, dat bet ingezamelde bedrag in zes delen moest worden gesplitst. Samenwer king was er ook met de georgani seerde landbouw en met de Over heid. Enorme steun werd ontvangen van de Landb ouwvoo rlichtingsdie nst terwijl er een prettige herinnering blijft aan de samenwerking met plaatselijke en provinciale autori teiten. Samenwerking was er ook in de totstandkoming van de architectuur waarover in.de verschillende com missievergaderingen langdurig be raadslaagd moest worden. Na het grote belang van het Land- bouwjfroefbedrijf te hebben ge-j schetst, waar in de practijk veel voor de Zeeuwse landbouwer was te zien en te leren, hoopte hy dat tot in lengte van dagen het proef bedrijf zy'n nuttig werk zou mogen verrichten. Hij beval de financiële zijde in het bijzonder aan in de aan dacht van de Provinciale autoritei ten. Gedenktegcl in de voorgevel Nadat de heer van Dellen, voor zitter van' de stichting Hulpactie Scheldemonden eveneens de bange dagen na de bevrijding had geme moreerd, waarby liy zeide dat het stichten van een proefbedrijf voor de Landbouw zeker niet in de be doeling van de initiatiefnemers van de actie had gelegen, maar dat dit plan nadat het ter tafel was geko men, het beste bleek dat voor ver wezenlijking vatbaar was en uitein-, delijk de gehele bevolking diende werd door hem en de heer Korpers- hoek een gedenktegel onthuld in de voorgevel van het Hoofdgebouw. Op deze gedenktegel, waarop het eiland Schouwen-Duivel and voor komt, met proefbedrijf, St. Lievens Monstertoren en Plompetoren, ge flankeerd door de Zeeuwse en de Hollandse Leeuw, komen de vol gende dichtregels voor: Door milde schenkingen Kwam dit bedrijf tot stand Tot zegen van de boer En welvaart van het land. Voorts namen van het bestuur der Hulpactie Scheldemonden en van het bestuur van de Stichting Proef- boerderijen Zeeland. De Commissaris der Koningin in Zeeland, Jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot, vond het om vele rede nen prettig deze middag de officiële In gebruikneming te kunnen bijwo nen. Als burgemeester van West- Kapeile was hU niet onbekend met het werk van de Stichting Hulp actie Scheldemonden en hU had in die dagen veel gereisd, ora hulp voor de zwaar getroffen gebieden te krij gen. De keuze vean bestemming der bijeengebrachte fondsen achtte hij gelukkig. HU beaamde de waar heid van de dichtregels op de ge denktegel, al had men zich wel op die tegel heraldieke vrUheden ver oorloofd, waartegen bedenkingen konden worden ingebracht De heer P. A. den Engelse, in specteur voor de Landbouw te Den Haag, verheugde zich eveneens over de totstandkoming van dit proefbe drijf. HU wees er op, dat hoe hoger de landbouw ontwikkeld is, hoe meer zich de behoefte aan weten schappelijke voorlichting doet ge voelen. Ir. M. A. Geuze, voorzitter van de Z.L.M., wees eveneens op de bete kenis van dit bedrijf voor het lich te zavelgebied, De proeftuinen in de WÜlielmina* polder dragen meer het stempel van de N.A.C. Met de stichting van dit bedrijf la een jarenlange achter stand weg gewerkt. Waar een proef bedrijf noodzakelijkerwijze, door het nemen der proeven sleeda met verlies werkt, achtte ook hij het bil lijk dat de Provincie aan dit bedrijf financiële steun zou verlenen. De heer J. Koopman herlnnorde aan het Selectiebedrijf van zUn broer ir. C. Koopman in de 20er en 30er jaren en zeide, dat een proef bedrijf reeds lang node werd gemist. Het is de heer J. W. van Oeveren geweest, die met zijn vooruitziende blik op landbouwkundig gebied, in de tijd dat hU Kringvoorzitter was van Schouwen-Duiveland van de ZX.M., reeds daarop heeft aange drongen. Hij deed een beroep op de landbouwers, die het direct aanging, ook financieel het proef bedrijf te steunen. Hij bood aan een gedeelte van de beplanting voor zijn rekening te nemen. Ook de heer C. Zwagerman, oud- Rij kszuivelconsulent, herinnerde aan' de figuur van de heer J. W. van Oeveren en aan de dagen na de be vrijding. HU roemde de bedryfslei- der, de heer L. bij de Vaate, die een van zijn oud-leerlingen was. De heer Bouman, Rijksconsulent voor de Boerderijenbouw ging de geschiedenis van de bouw van dit bedryf na. Oorspronkelijk was het plan de boerderij uit te voeren in laagbouw, de zg. geledebouw, maar hierop kwam men van lieverlede terug. Wetenschap ca practijk Burgemeester van den Berg uit Bruinisse achtte zich als mossel- en oesterkweker niet bekwaam, om de landbouw in al zijn tegenwoordige technische kwesties voldoende te beheersen. Hij herinnerde aan de te genstand die bv. het gebruik van kunstmeststoffen in het begin ont moette, maar meende te weten, dat de wetenschap veel vooroordelen had overwonnen, al geloofde hij niet dat ook thans reeds volledige over eenstemming tussen wetenschap en practijk bestond. Hij achtte het een eer dat een wetenschapsbedrijf thans te Bruinisse tot stand, was ge komen en hoopte op een vruchtba re samenwerking tussen de mensen van de practijk en de mensen van de wetenschap. De heer H. C. van der Zande, voorzitter van de Kring Schouwen- Duiveland van de Z.L.M., noemde deze dag een der gelukkigste van zijn leven. Als eerste die het idee had geopperd, voor de fondsen van de actie Scheldemonden een proef- Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot gelukkige bestemming der fondsen bcdrUf te stichten was hU dankbaar dat dit doel, een der vele waarnaar hij jaren bad gestreefd, thans was verwezenlijkt. Ook hU roemde de bedrijfsleider, de heer bij de Vaate, als een uiterst kundig vakman, die niet alleen we tenschapsman was. Namens de Kring Schouwen-Dui veland der Z.L.M. zegde hU toe een elevator voor 't nieuwe bedrUf, als een der machines die nog ontbreken Aard en wezen van het bedrijf Ir. van Beekom, het hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst voor de Landbouw in dat District, gaf daar na een boeiende uiteenzetting van aard en wezen van het bedrijf. Hy vertelde bijzonderheden over de za- vellaag en de bodemstructuur, het bouwplan waarin als typisch ak kerbouwbedrijf de hakvruchtcn en de aardappelen overheersten en stond stil bij de verschillende ras- en cultuurproeven die werden ge nomen. Ook drainageproeven met kraagloze buizen zullen toepassing vinden. Hij pleitte clementie, wan neer men bU de rondgang straks nog dingen zou vinden, die niet strookten mei de nieuwste opvat tingen als bv. de weideafrastering etc., daar niet alles in een jaar mo del kon worden gemaakt. Ir. Geuze bood namens de Kring Tholen en St. Philipsland een Cam bridge wals aan, waarna de heer van Waes nog woorden van waar dering richtte aan de heer ir. J. D. Dorst als de man die zich liefst op de achtergrond hield, maar die zo enorm veel voor de totstandkoming van dit bedrijf had gepresteerd. Woorden van waardering werden ook gericht tot de aannemers de heren Deurloo te Bruinisse, voor de bouw en Huibers voor de electro- technische installatie, alsmede en kele anderen. Na óe rondgang over het bedrijf sprak nog Ge heer Verhage, die sa men met de heer van Everdingen de Stichting Nieuw Walcheren ver tegenwoordigde. Ook hij bood aan een gedeelte van de beplanting te zuilen verzorgen. In zyn slotwoord stond de heer van Waes nogmaals stil by de grote betekenis van de samenwerking zoals die in de Stich ting voor de Landbouw verwerke lijkt wordt. MODEPRAATJE verzorgd door Atelier Croon, BeatrUsstraat 4, Rotterdam ONS SUCCES-PATROON VAN DE WEEK Twee luchtige zomer blo usjee voor kleine lapjes Model C 603 is een gekleed blousje met hoog gesloten bobbed kraag. Het mouwtje is aangeknipt en aan de onderkant afge werkt met een entre deux. De rug is ge heel glad en het voorpand is meteen apart ingezet vestje waarlangs ook een entredeux verwerkt is. Het vestje is mot een patje gegarneerd waar tevens de slui ting onder valt. Het patroon is verkrijg- baar in maat 88, 42, 46 f 0,50. Benodigde Btof van 80 h 90 cm. breed 1.25, tot 1.50 en 1.50 tot 1.75 mtr.: entredeux. Model C 627 is bedoeld van broderie of organdie. Heeft ook een aange knipte mouw en een smal sjaal kraagje en sluit van voren met een overslag met knopen. Dit model is verkrijgbaar in maat 40, 44, 48 h i 0.50. Voor dit model i3 1.60 tot 1.7 mtr. stof nodig. Hoe bestel ik mijn patroon? Plak aan de aderszijde van een briefkaart, naast en buiten de fran- ZONNEMAIRE Gunning restauratie gemeentehuis Naar wij vernemen wordt dje res tauratie van het gemeentehuis te Zonn^mairia .gegund aan dl© laiajgjste inschrijver, de he©r A. Groenevvegi aannemer te Zonnemaire, voor -de som van f7100. Rondgang „N* en ll»ft lm verband mot die verjaardaigi van ZKH Prins Bomhard maakte de muziekvereniging „Nut en Ui'b- spanning" een r.omdgarigi «door het dorp. Het hoofd dier O.L. School te Zonncmialre, do h©er A. J. van dio Glossen, slaagde v.ooir het 'oxamicai lichamelijke oefdofng. THOLEN Schoolkinderen op reis Dw hoogste klassen van d© O-L. school te Tholen hebben Vrifdag j.l. per autobus «een reisj© gemaakt door Belgisch Vlaanderen, waslij een bezoek werd gebracht aan Ant* werpen en Gent. Na dit bezoek koerde tooien over het vétor van Bres* kens via Walcheren en Zuid-Beve- land weer huiswaarts. De oudste kindienen van de Alge- mme Kleuterschool maken .Maandag 2 Augustus per autobus een reisje naar Breda, terwijl die jongst© kin deren Dinsdag 3 Juji een dagje ui!t. gaan. Zif gaan zich dan vermaken in de speeltuin „Zeezicht" te Ben- gen op Zoom. Gouden bruiloft Het echtpaar C. Quist—Oeffle- ïen alhier vierde Woehsdiag 27 Juni in huiselijke kring zSjn BC^jfaiüge echtvereniging. —Do oud-inwoner van Tholm, die heer P. Baaijl Jz. slaagde Dimsdiag j.l. te Delft als caüd. schoikundilg Ingenieur. De Ned. volksdansvereniging organiseert van 8 <tot 16 Juli oen Internationale volksdainswe°k. Hi} hoopt hlcmtedo in ions land' meer belangstelling te wakken yopr de volksdans In het algemeen en be* oogt daarnaast do volksdansers uit diverse landien in nauwer contact te brengen mot groepen hier to lande. De buiton]andls»o groepen, die •te gast zullen zijn in divers© sten den, zijn: ZwodJon, Nonen, Schotten» Belgen en Fransen. Vrijdag is voor de landbouw op Schouwen-Duiveland, maar vooral ook voor de Zeeuwse landbouw een belangrijke dag geweest. De bete kenis van het feit, dat op ons eiland een. modern geoutilleerd landbouw proefbedrijf is geopend, is zeer groot Het werk van een proefbedrijf moet gezien worden tegen de achtergrond van een steeds toenemende noodza kelijkheid van productieverhoging. De landbouw moet in de komende jaren het uiterst maximale preste ren. De boer moet daarom nog meer dan in het verleden van alle mark ten thuis zyn. Wetenschap en prac tijk dienen daarom des te steviger elkaar de hand te reiken en waar kan dit beter gebeuren dan op een landbouwproefbedrijf, waar alle na tuurlijke factoren gelden, hetzij gunstig, hetzy ongunstig als op ieder ander willekeurig landbouw bedrijf, maar waar de wetenschap pelijke research bij voortduring er op uit is een zo hoog mogelijk ren dement te behalen en de nadelige factoren uit te schakelen of te ver minderen? Het is daarom ook van belang, dat methode en resultaat van het nieuwe -landbouwproefoe- drijf niet op eenzame hoogten al leen blijven. De waarde- van het be drijf zou steriel zijn als do totale landbouw van het werk niet gron dig kennis neemt en er zijn voor deel mee doet. Op dit punt is een waarschuwing niet overbodig. De ervaring met talrijke proef velden op ons eiland heeft nog al eens uitgewezen, dat te weinig boe ren van de resultaten kennis nemen. Een oriëntatiedag naar een proef veld geldt voor velen als een verlo ren dag en dat is toch erg kortzich tig gezien. De wetenschappelijke re sultaten mogen nooit in een „ivoren toren" worden opgesloten, maar zij moeten rechtstreeks van invloed zijn op de dagelijkse landbouwprac- tijk. Dan komt een proefbedrijf vol ledig tot zijn recht. Natuurlijk vin den de resultaten van een bedrijf als het onderhavige hun weg toch wel. De landbouwvoorlichters zullen met de aldaar opgedane ervaring de boer op gaan, maar buitendien moet de landbouwer de waarde van een proefbedrijf voortdurend besef fen en zijn landbouwbeleid instel len op de daar opgedane ervaringen. Los van deze beschouwingen moge het tot verheugenis stemmen, dat het bedryf op Schouwen-Duiveland is gevestigd. Wij zullen ook in de landbouwsfeer het provinciale den ken zoveel mogelijk toejuichen, maar dat neemt het hartzeer niet weg om het feit, dat de „buitenge westen" t.o.v. Walcheren-Zuid-Be- veland als het Java van de Zeeuwse Archipel, er in het verleden nog al eens bekaaid zUn afgekomen. Alles was de belangrijkheid, de welvaart en de economische ontplooiing juist van deze buitengewesten kan bevor deren, mdet derhalve zeer worden toegejuicht. Het is to hopen, dat het bedrUf zal mogen werken tot heil van de Zeeuwso landbouw. Iets van de roem en de welvaart zal dan af stralen op Schouwen-Duiveland en zulks betekent een onmiskenbaar voordeel voor het eilondelUk loven. keerzegel het verschuldigde bedrag aan geldige postzegels en zend deze naar atelier Croon, Beatrijsstraat 4, Rotterdam. Vermeld aan de andere zUde duideRjk uw naam, adres en woonplaats en maat en nummer van het gewenste model. Plak nooit meer dan f 1 op een kaart, wat meer geplakt wordt is waardeloos. Girostortingen op nummer 271291 eveneens ten name van Atelier Croon. Afgehaald elke dag van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur, behalve 's Zaterdags. FINANCIEEL NIEUWS Jaarvergadering der Koninklijke Petroleum In de te Amsterdam gehouden jaarlijkse algiemen© vergadering'van aandeelhouders d©r N-V. Konink lijke"* Nederlands© Petroleum Maat schappij hoeft de Directeur- G©ne(- xaal Mr. B. Th- Wp van Kasseit dë volgende verklaring afgelegd over de moeilijkheden der AngJrtV Irania Oil Company in Perzië: ,Ik meen dat het nog te vroeg Is om voorspellingen te doen hp© de verwarde situatie in Perzië zal uitpakken. Onze groep heeft geen enkel rechtstreeks beiang in Pérzfë maar de Perzische bij drag© aan 'de wereldvoorziening van (olieproduc ten is. betrekkelijk gezien, toch van voldoende beian-g. dat bij afsnijden hiervan de gehele aardolje-induss trie ier direct of indirect een ze kers weërslag van zou gevoelen. Vandaar, 'dat de industrie op ver schillende plaatsen bezig is om' in geraeenselmppetijk overleg de no dige middelen te beramen ora ge zamenlijk ecu dergelijke situatie zo veel mogelijk voer do oHcverbruir kc-rj over gehele wereld, op te vangen. Om' verschillende redendci zou ik do dit stadium over bet. .on derworp miet meer willen zeggen"* De vergadering hechtte haar goedkeuring aan het verslag «en de winst- «n ver]ies rekening over 1950. Het dividend werd bepaald op 12 procent, waarvan 4 procent reeds als interim dividend is uitgekeerd. Het dividend is betaalbaar op 6 Juli ajs. Zowel woiordien van eritfek als hulde werden van de zijde der aandeelhouders uitgesproken. Een aandeelhouder' noemde het dividend van 12 procent een bedclaarsfoloi" en zeide niet te kunnen jdeleto in d© jubel over het verslag. Een andere aandeelhouder stélde volar het divi dend te verhogen in deze vorm, dat aan «aisndteeihouders berizinebbP- ric® zullen worden verstrekt Hij suggereerde ook, idht het bestuur de Amierikaamse regering zal verzoe ken orde te scheppen in Indonesië." Van tiestuurszijde werd betoogd dat beide suggesties onuitvoerbaar zijn. De Olveh van 1879 Dc Olveh van 1879 beeft over het jaar 1950 gunstige resultaten behaald, Nadat de normale afschrijvingen zijn verricht, bedroeg het winstsaldo bijna f 1.000.000,—. - Hiervan werd f 600.000,extra toegevoegd aan de premiereserve, ter versterking van dc grondslagen van de verzekeringen bij leven en ter verhoging van de reserve der pensioenverzekeringen van het personeel, terwijl het reste rende bedrag van f 393.000,— werd toegevoegd aan de extra reserve. Nieuwe verzekeringen werden in 1950 afgesloten tot een bedrag van f 51.800.000,-. Ondanks bet feit, dat de bestaande portefeuille, als gevolg van de deva luatie van de ruplah, in guldens uit gedrukt een vermindering onderging, bedroeg het verzekerd kapitaal per ultimo 1950 f 369.150.000,— tegen f 347.070.000.- In 1949, zodat de netto-vooruitgang ruim f 22.000.000 bedroeg. De premlereserve steeg van i 76.360.000,- tot f 82.322.000,-. De extra reserve bedroeg incl. het waarborgkapitaal per 31 December 1950 f 2.460.000,— De gemiddelde rente van de be leggingen bedroeg 3.5 pet. en de gemiddelde rente, benodigd voor de premlereserve per ultimo 1950 3.09 pet., zodat de rentemarge 0.41 pet. pet. bedroeg (over 1949 0.33 pet.) INGEZONDEN STUKKEN Hulp voor het zwakke kind Op 30 November 1948 had de wederoprichting plaats van de afdeling Zierikzee van het Centraal Genoot schap voor Kinderherstellingsoorden en Vacantiekolonlën. Deze vereniging heeft ten doel zwakke kinderen uit Zierikzee van alle gezindten, die door hun geringe weerstand licht ziek worden, op te nemen in één der vele koloniehulzen langs de Noordzeekust of in de Gelderse bossen. Voor de allerzwaksten bestaat een afzonderlijke verpleging, waar een individuele verzorging toegepast wordt, met boogtezonbehandeling en doorlicht- apparatuur. Sinds de oprichting van het Cen traal Genootschap werden plm. 200.000 kinderen opgenomen ter ver pleging. 80 procent keerde na een vijf- of zesweeks verblijf voldoende hersteld huiswaarts. De anderen bleven nog enige tijd of kwamen een volgend jaar terug. Hoevelen van deze kinderen zouden zonder dit instituut vaak na langdiylge ziekten (tuberculose) te gronde zijn gegaan 7 Daarom mag dit Instituut niet ln materiële nood geraken, Geeft dus allen Uw bijdrage met blijmoedigheid als op Donderdag 5 Juli de dames met een collectus bij LI komen. De zwakke bleekneusjes uit Zierikzee waarvan U de weer stand verhoogt, zullen U, met bun ouders, dankbaar zijn voor Uw offer vaardigheid. Namens het Bestuur, A. KONING-GROENENDAAL Secretaresse RADIO-PROGRAMMA Dinsdag 3 Juli HILVERSUM L 402 M. 7 nieuws. 7.15 gram. 7.50 Dagope ning, 8 nieuws. 8.15 gram. 8.45 orgel concert. 9 morgen wij ding. 9.15 gram. 9.30 waterstanden. 9.35 gram. 10.50 voor de, kleumers. 11 sopraan en pia no. 11.30 voor de zieken. 12 salon orkest. 12.30 land- en tuinbouwber. 12.33 voor bet platteland. 12.40 pia no en orgeL 1 nieuws. 1.15 medede lingen of gram. 1.20 financieel week overzicht. 1.30 orkestconcert. 2 voor de vrouw. 2.30 gram, 3.20 Paul Vlaanderen en het Madison myste rie, hooTspeL 4 Gedenkdag van de verklaring van de Amerikaanse on afhankelijkheid op 4 Juli 1776. 4.30 voor de jeugd. 4.50 kinderkoor. 5.20 Promenade-Orkest. 6 nieuws. 6.13 pianospel. 6.30 sport. 6.35 Exquise muziek. 7.05 Brief uit Pary3. 7.10 gram. 7.15 lichte muziek. 7.50 cause rie over de vli eg-medische dienst. 8 nieuws. 8.05 actualiteiten. 8.15 amusementsmuziek. 9.15 antwoord man. 9.30 causerie over de Italiaan se opera. 10.15 viool en piano. 10.45 Buitenlands overzicht. 11 nieuws. 11.15-12 gram. HILVERSUM H. 298 M. 7 nieuws. 7.15 gymn. 7.30 gram. 7.43 morgengebed. 8 nieuws. 8.15 gram. 9 voor de huisvrouw. 9.35 Pontifi cale Hoogmis. 11.15 voor de vrouw. 11.45 gram. 12 Angelus. 12.03 Me- tropole-orkest en soliste. (12.30-12.33 land- en tuinbouwberichten). 12.55 Zonnewijzer. 1 nieuws. 1.20 actuali teiten. 1.25 amusementsmuziek. 2 lichte muziek. 2.53 twee piano's. 3.15 gram. 3.30 Ben je zestig? 4 voor de zieken. 4.30 Ziekenlof. 5 voor de jeugd. 5.45 Regeringsuitzending: prof. dr. R. van Dijk: De Chinese volksplanting in Kalimanten Barat. 6 voor de jeugd. 6.15 filmmuziek. 6.30 pianospel. 6.45 sportpraatje. 6.54 Dit is leven, causerie. 7 nieuws. 7.15 actualiteiten. 7.23 Hier is Euro pa, vaudeville programma. 7.52 po litiek overzicht. 8 nieuws. 8.05 De gewone man. 8.12 Radio Philharm. orkest en soliste, (ca. 8.50 reportage) 9.55 sport. 10 tenor en piano. 10.35 Gesprek met mUn zoon. 10.45 avond gebed. 11 nieuws. 11.15-12 gram. Burgerlijke stand van Zierikzee Geboren: 24 Juni Eja Komolia. •d, van Pieter ML Hoekman en Lena Plmraoiaar; 28 Gooltske, d. van Qor- meiis D-ouw >en Gooltsko Pook Overleden: 27 Maria B©rrevoots 76 j., ©dhtgienioto von Marinus van Burgh; 28 Willem Hendrik van dier Weel©, 72 J., ©dhtgemoot van Mar- «uretha do Mocli,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1951 | | pagina 3