ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DAKOTA BIJ BANDOENG NEERGESTORT HET INDONESISCHE VRAAGSTUK WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Vier N.I.W.I.N-artisten verloren hierbij het leven I VRIJDAG 13 FEBRUARI 1948 No. 15819 101e Jaargang ABONNEMENT Pirij* per 3 maanden bij vooruitbetaling in Zierikzee f 2.75, daar buiten f 3,—. Losse nummers 10 ct. Verschijnt iedere werkdag Administratie Sehuithaven B 94. Giro 137677 Redactie: Lange Nobelstraat A 171. Tel. 32 Uitg.: N.V. Drukkerij v/h, Lakenman Ochtman Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee. Tel. 41 ADVERTENTIËN 12 cent per m.m. Bij contract special» prijzen. Succesjes maximum 15 m.m, (4 regels) f 1,— per stuk. Bij de vliegtuigramp in de omgeving van Padalarang zijn vier artisten om het leven gekomen, die voor de Niwin naar Indië waren gegaan. Het zijnde 38-jarige cèllist Jütllch, uit Rotterdam, de 26-jarige pianiste E. Everts, de 42-jarige voordrachtskunstenares F. Gerritsen en de 21-jarige violist R. B. van Dijk, alle drie uit Den Haag. Zij zouden gisteren van Batavia naar Nederland zijn teruggekeerd Gok de vijftien overige inzitten den van de Dakota zijn. om het lieven gekomen. Het vliegtuig was hiet gewone lijntoestel voor 'de dienist van Biandoeng naar Batavia, de Dakota 947. Het was om vier uur van het vliegveld, Andir ver trokken en vijf en, twintig minuten later stortte -hét neer en vloog in brand- op ongeveer vijftig meter afstand! van de spoorweg tussen de halten Tjiiamemn Sasaksaat. Volgens een baanwachter -wta-edde er tijdens de ramp- een noodweer. Do man hoorde de motoren van het laag vliegende toestel sputteren, waarna het schuin naar .omlaag schoot. Alleen de Cockpit is gedeel telijk uitgebrand. Aan boord 'bevonden zich elf mili tairen, de vier artisten en een be manning van vier koppen. Die vier artisten waren midden Octofcier in Indië aangekomen en on telbare malen voor burgers, en mi litairen met gro.ot succes opgetre den. Zij' waren langer jn Indonesië gebleven da;n aanvankelijk in hun voornemen had gelegen, omdat hun contract op aandrang van burgers en militairen was verlengd. Het was dan ook de 'bedoeling van de Niwin geweest om het ge zelschap bij zijn terugkeer in Neder- lanid van haar buitengewone Waar dering te doen blijken. Er is oip- Rusland handhaaft zijn aanspraken Rusland izal zijn aanspraken op Duitse herstelbetalingen niet ver minderen, aldus maarschalk Vas- sily Sokoioski, de Russische mili taire gouverneur van Duitsland., De productie in de Russische zone zal dit jaar met zeven tot tien procent moeten stijgen. De kosten van de bezetting zullen worden verminderd zot deelde Sokolofski mee in een vraaggesprek met Wilhelm Külz, de voorzitter van de liberale demo cratische partij. De Russen zijn niet van .plan de regering in hun zóne te reorgani seren, zoals de Engelsen en Ameri kanen dit hebben gedaan. De zui vering in de Russische zóne zal spoedig voltooid1 zijn. Wij beschouwen de ,niet-aeti,eve leden van de nazi-partij als Duit sers met dezelfde rechten als de anderen, wanneer zij tenminste be reid zijn aan de opbouw mee te werken, aldus Sokolofski. Hij achtte het een democratische plicht, dat alle Duitsers meehelpen in de strijd tegen „saboteurs, zwarte handelaars oplichters en agenten van het bui tenlandse imperialisme, die wij dik wijls zullen vinden, achter het mas ker van de democratie". dracht gegeven alle voorstellingen van de Niwin in Ned-ertamds-Ind'ië gedurende één dag te staken.- De stoffelijke resten zijn naar het hospitaal te Tjimahi overgebracht. Twee jaar tropendtenst is voldoende Hlet vo-qxinernan oiml de in militair i dienst door ta brengen tijd te ver lengen ihieeft die ouders van de diisnstpilidhtigem iin Indië in bewe ging getoradht. In die meeste Drentse- gemiesmteni zijn -eo-miité's gestidht, die zich ten doel stellen tegen -d-aza verlenging -te -ager-en. Er is e-ep provinciaal toestuur -gevormd, da-t -contact zoekt mat andere strek-en. De hiewiaging heeft zich snel tot Groningen uitgebreid -en ook elders is man in actie ig-ekomen. Men hoopt spoedig tot -een landelijke or ganisatie te geraken. De diucters igaain er van uit, dat een langere diensttijd dan twee jaar Djocja aanvaardt de positie van deelstaat In 'wlelilpgieMdh-te kringen te Bata via is miem vatn- jOioirdiael, dat il-e -brief van Ha-tta, waarin da Repu bliek zich bereidi verklaart pm aan- de interim-regering d-eei te mem-en, m-oet betekenen, diat D-jpkja de po sitie vain, deelstaat aanvaardt. Dit zon dun inhouden, -flat da souv-er-ei,- mitsiit van Nc-dierl-aaid tp-t het tijd stip, waa-rpp dieza aan de Ver-eniig- -die Staten va|n Indonesië zaïl wtor- dien (Overgedragen, wio-ridt -erken 1. In republik-ains-e kringen meent-imam diat id-e iinterim-regering -een van -dia -eerste punten van bespreking moet uitmaken -op dia vergaderingen van -die b-aide delegaties. T7" an andier-e repüb-likeiins-e zijide 'leid igaz-egd, -dat de Republiek -bereid- is de isoiuver-eMtieit -o-v-er |h-at gebied; af te staan zodra- zij- in de Antierim-riagering vert-eganwloioirdiigd lis. i f Aan N-edierlalndsie kant 'wlorlt ook idie opmerking gemiaakt, -dat -ie bie- dioie-ling van de br ii-ef vain Ha11a niet duidelijk is. Daarbij wijst m-en ie-r -dian op, dat -er -eerst -een Nede-iR lainidis-Reputo'lik-eins-e pioliiti-ek-e rega ling tot -stand- moiet zijn ge-kolm-en via -die ComlmliisHi-a van Drie. Tn Tiepu-b-lik-eiins-e krin-gen heerst de o-vertuiging, -diat de Nederlan ders zond-er ide hu-lp vain de Repu bliek niet -de Verenigde Staten van Indonesië zuil-en fcunn-en vormen. Diaarbij baseert m-en. ziicih op de m-en-ing, -diat -er -op h-et -ogenblik slechts -een -klein- aantal Indpmesi- sclhe bestuurders -en ambtenaren miet -die Nederlanders w'il sam-ep-wierken. Zij, -die deze -gedacht-en uitspre ken, zijn -er -ook van overtuigd, -d-at -de Nederlanders geen militaire ope raties m-aer -kunnen ondierneinfen, -omdat -de -ge-ld-middelen u-itgep-ut ra ken. Om -dezelfde r-ed-en a-dht mien hst uitgesloten, -dat Nederland voor o-ntoepaa-1-de tij-d -e-en bezettingsleger -op -de been zal -kunnen -houden. D r zij-n -steeds m-eer bewijzen voioir- Ihand-en, dat -de nieuwe r-epubli- fceinsö gedragslijn .is ,o.m -miet O-ost- fndotoesië en de andere staten, Welke met Nederland samenwerken, samen -t-e ga-ain, -om- zo i-n de gehele areh-ip-e-1 een stevig nationalis-tilsich front te vormen. .Neutrale 'w-aar-memers -mienen, d-a-t -die brief van Ha-tta -een middel nis om -de N-ed-er,landers, over t-e halen tot politieke onderhandelingen -en dat -de Nederlanders thans -d-e vol gen-die zet zullen -do-en. Zij -erfcemn-an Mspk, dia-t ons land -de -eerste romde Ih-eeft ge-wioidn-en door voordelige voorwaarden -t-e behalen bij -de fae- s-tandsoveT-asinkomst, -m-aar zij ach ten h-et mogalij-k, dat de Republiek die politieke troeven i-n hand-en zal blijven houdiem. Bij -die -opvo-eding zijn -t-uch-t -e-n gezag -onontbeerlijk, ma-ar J -evengoed, -ontplooiing j -eigen p-ersppplijkheiid. van WEERBERICHT Verwachting to-t -d-e -avond van 13 Februari: Na enkele aanvankelijke opklarin gen -spoedig w-eer to-en-emende be wolking mat opnieuw! tijdelijk regen en la-ter iets zachter, to-eniemende, en maa-r Zuiid of Zuid-West draaiende wind,. 13. iZoin op 8.01, ondier 17.47. Maan pp- 9.33, ondier 21.26. Eerste kwartier 18 Februari. oin-aainvaardibaar is. Zij achten Lnat bovendien onjuist, -d-a-t aan de thanis in Indië vertoevende iichti-ngen -die- die toezegging zouden- hebban gekregen van -e-en half jaar oplei ding in Nederland -en daarna an- idlerhalf jaar dienst in Indië in strijd, met diez-e bel-ofte ©en langer verblijf -in die tropen- Wondt opge legd. Te R-eu-zdl N.B- is bij h-et plot se ling -oversteken van de Weg die 4'5-ja-rige V. L. aanger-eden dooreen autobus. Hlet slachtoffer overleed spoedig. Hij laat z-es kinderen- na. E-en. vijfllng is geb-oren in ,'t dis trict T-anjo-r-e in V-ooir-Indjë. Twiej van -die kind-eren zijn -reeds gestor ven. Minister J. R M. v d Brink zal in grote lijnen het werk van ziijin voorganger voortzetten. P.ro-f. van -den Brink -heeft bij zij-n eerste rede, al-s minister v-a-n -economische zaken, i-n -d-e Tweede Kamer verklaard, -dat -hij i-n hoofd zaak het beleid van minister Huijs- man-s zal' voortzetten. D-e minister kon in. -de -huidige éèoiniomi-sch-e -situatie enige gunstige aspecten ontdekken. Dat zij-n «het niet voorkomen van inflatie -en -de grote sociale rust, welke si-nds de bevrijding heeft geheerst. Daartegenover sta-ait, -da,t ons na tionale vermogen zeer v-eel klei ner is geworden en aan idat kleiner w-ord-en is nog nauwelijks -e,en einde gekomen. Nederland heeft ze-er dringend dollars no- idig. Dat «er v-oo-r het Duitss vraagstuk -n-oig steeds geen op lossing is -gevonden, beeft be langrijke economische gevolgen voor ons land. Wanneer -de prijzen «op d-e -in- t-ernatiioinalte markten zullen da len, zal «dat eerder -gunstig dan UI ongunstig vo.or ons zijn. Onze -i||| export is n.og niet groot genoeg zij zal nog moeten toenemen. D-e minister deelde verder me de, -dat er over een winkelslui tingswet tu-ssen -de departemen ten overleg wo'rdt gepleegd. Met het werk aan d-e v-esti-gjngsiwtet is het ministerie .reeds v-er ge vorderd. Ben prijzenwet is i-n voorbereiding. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zal de minister met alle kracht be vorderen. Wanneer in b-ep-aailide takken, van -d-e middenstand bijv. de groe'ntenhaind'el, sanering nodig Is, wil hij medewerking verlenen'. Pro-f. van den Brink zal het op prijs stellen als de vaststelling van winstmarges met 'het bedrijfs-l-even geschiedt. Zeer binnenkort zuil-en (een aantal marges in het kruid-e- fniersbedrijf worden herzien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 1