ill DERDE BLAD Tweeërlei (zelf)bespiegeling Donderdag 1 Januari 1948 Het ie een door de traditie als het ware geheiligd, gebruik, bij de jaarwisseling ziek over te gewen aan beschouwingen en bespiegelin gen, evenzeer gericht op het ver leden als op de toekomst. Vasthoudend aan dit gebruik, zou ik thans hebben te schrijven over het Marshall-plan, de strijd tussen Oost en West, over Indonesië, Pa lestina, India en Pakistan. Eerlijk gezegd, mij ontbreekt thans de moed, dit pad te bewan delen; liever blijf ik dichter bij huis en vèr van alle politiek. „Tweeërlei (zelfbespiegeling" staat er boven dit stukje, en de grondslag voor deze overpeinzing vond ik in twee boeken, van twee jonge Nederlandse auteurs. In October van d,it jaar verscheen de roman „De Avonden" van Simion van het Reve. Bert Voeten publi ceerde in Juli 1946 „Doortocht", het oorlogsboek, dat hij bijhield in de jaren 19401945. Door omstandigheden las ik dit laatste boek juist in deze laatste "kSagetn van 1947 voor het eerst;, kort nadat ik „Die Avonden" eigen lijk min of meer.,,,, had. door geworsteld. Een vergelijking tussen beide boe ken ligt, geloof ik, niet voor de hand, aan mij drong zij zich slechts op, doordat ik ze zo spoedig na elkaar las en onder invloed van de neiging tot bespiegeling, waarop ilk in de aanvang wees. Van het Reve was 23 jaar toen hij „De Avondian" schreef en Voe ten zal ongeveer even oud, zijn geweest, toen hij zijn dagboek be gon. Dit laatste is blijkbaar een journaal, onder directe invloed van de gebeurtenissen, geschreven. „De Avonden" beschrijft, hoe Van het Reve die laatste tien avonden van 1946 op bezoek bij1 enkele vrienden 'doorbrengt, met daaromheen een minutieus© schildering van het milieu ki zijn ouderlijk huis, hier dus eveneens de journaalvorm, met d,it verschil echter, dat hier idq dingen achteraf werden neerge schreven. Met deze, oppervlakkige, uiterlij ke gelijkenis houdt de overeen stemming tussen beide auteurs op. Voelen schrijft het oorlogsgebeuren. Wat er buiten Nederland geschiedt oppervlakkig, aan die hand van de gegevens, waarover hij als dagblad journalist beschikt. In zijn verhaal van wat er in ons land, gebeurt, suggereert hij met sobere middelen zijn haat en machteloze w,oedie te genover de barbar, anhoir.de, die hier vijf jaar heer en meester was. Dat hij zijn deel draagt van het werk en de risico's van het verzet, wordt men slechts terloops gewaar; die honger in het Westen bij het na deren van het einde, wordt werke lijkheid voor de lezer, zonder dat de schrijver eigen honger-reacties (d,ie beslist aanwezig moetan zijn geweest) etaleert. In enkele natuur beschrijvingen, ah.w. en passant geschreven, in de formulering van een tedere gedachte voor de ge liefde vrouw, wordt de distantie voelbaar, die Voeten kans zag te handhaven tegenover de grootste persoonlijke en collectieve ellende. ^Het einde van dit journaal (4, Mei 1945 is de laatste bladzijde) voor voelt met welhaast visionnaire hel derheid1, de teleurstelling, de kater die op de bevrijding zal volgen. „De Avonden" van Van het Reve is deze kater. In dit boek is geen woord oorlog, geèn letter politiek en evenmin is het, naar mijn me ning, de neerslag der wanhoop van mige critici het meenden te moeten kwalificeren. In „Die Avond,en" is ,een reeks tamelijk alledaagse fei ten ,en verschijnselen „a travers d.'un tempérament" tot een menigte zeld zame trivialiteiten verlaagd,. Met het zo summier weergev m van inhoud, en sfeer van Vai.n het Reve's boek, ben ik mij bewust hem te kort te doen. Er zijn tal van facetten aan dit werk, die be spreking verdienen en die het feit, dat hij er de Reina Prinsen Geer- ligsprijs (een aanmoedigingsprijs voor jonge talenten) mee verwierf, ruimschoots rechtvaardigen. Dit al les valt echter buiten het bestak van mijh betoog. Waarom Ihet mij op dit ogenblik gaat, is d,e vaststelling van het feit, dat, met een tussen ruimte van an derhalf. jaar, twee jonge Neder landse auteurs, béide van een for maat, dat op, zijn minst, veelbelo vend is, twee naar ziel en geest zo volstrekt verschillende boeken publiceren. Het eerste behandelt het som berste, naar geestigstdankbare on derwerp, op een wijze, die de lezer aan het slot een zekere bevrijding schenkt, dank zij de positieve le venshouding van de auteur, die ons uit elk,e bladzij tegemoet treadit. Het tweede heeft niets met oor log of bezetting te maken, maar er stijgt niettemin een walm van levenswalging en wanhoop uit o,p, die ik symptomatisch acht, niet voo,r een generatie, maar voor de periode van verval, waarin wij thans leven. Deze boeken, in hun onderlinge samenhang-naar-de-tijd, zijn een, te- ben aan de wand. Dat in het kamfp d,er jonge Nederlandse letterkunde d;it hellende vlak van positivisme naar negativisme in zulk een be angstigend. tempo werd! omlaag ge gleden, zegt iets over ,onze tijd. Het is niet opwekkend, maar wiel goed, en noodzakelijk een dergelijk verschijnsel te herkennen en te signaleren. J. P.. G- Sneeuwploegen moesten New York uitgraven Nadat New York Vrijdag door een felle sneeuwstorm was geteis terd,, sloeg Zondagmorgen de be woners de schrik om het hart, toch het opnieuw begon te sneeuwen, doch gelukkig hield de bui spoedig op en koh het ontzaglijke werk van het vrijmaken der voornaamste ver keerswegen regelmatig voortgang vinden. Ruim zeventienduizend main en honderden .sneeuwploegen met rollende kranen en bulldozers zijn sedert Zaterdagmorgen bezig de stad uit te graven uit de meer dam een halve meter dikke sneeuwlaag, waaronder zij bedolven ligt, zodat hier en daar werkelijk al weer een stukje wegdek zichtbaar wordt. Van regelmatig verkeer is echter zelfs op die voornaamste avenues en verbindingsstraten nog geen sprake, te meer daar de autoritei ten 1 strikte voorrang £©ven aan vrachtwagens, die de hoogst nodige levensmiddelen, zoals melk, brood en eieren aanvoeren uit de 'Omlig gende voorstadsfabriekein. In het door de sneeuwstormen getroffen gebied zijn tot 'dusver 56 mensen om het leven gekomen, waarvan 12 te New York'. De mees- ten huinner stierven van' uitputting, toen zij trachtten zich een weg door het noodweer te banen. De' sneeuwstorm woedde behalve in New York opk in dele® van Nieuw- Engeland,, Pennsylvamië en in het gebied, ten Zuiden van Washington. Inmiddels ligt het auto- en bus- verkeer in Manhattan totaal stil; langzaam aan worden honderden van de ongeveer 2900 gestrande bussen uitgegraven, evenals parti culiere wagens, die bij duizenden ■op alle hoofdwegen van de stad plotseling tot stilstand waren ge- Indonesië op de tweesprong De voorstellen van de Commissie van Drie De Nederlanders hebb en de nieuwe voorstellen met betrekking tot het staken van het vuren, die Vrijdag- door de Commissie van Drie zijn ingediend, voor 80 a 90 pet. aan vaard. Die Nederlanders hebben na een gehouden informele vergadering van de leden der commissie, ,dr. Beel en de Nederlandse delegatie, de Commissie van Drie schrittelijk van hun standpunt ten aanzien van de voorstellen- op de hoogte ge steld. Deze aanvaarding is niet van toepassing op de politieke prin cipes, die de commissie van goede diensten zou hebben vervat in haar plan, dat de basis moet vormen voor,een regeling van het geschil. De nieuwe voorstellen van de Commissie van Drie heeft het Re publikeinse kabinet eveneens ge accepteerd, zij' het met enige amen dementen. D'joeja neemt ongeveer dezelfde houding aan als de Ne derlanders, die de voorstellen voo;r 80 a 90 pet. acceptabel achteinj. De komende dagen zullen voor de situatie in Indonesië beslissend zijn. Weduwen- en wezenpensioen zal worden verhoogd De regering heeft een wetsvoor stel tot wijziging van die pensioen wet ingediend, waardoor het we 'd,uw'en- ,en wezenpensioen belangrijk zal wordien verbeterd. Tjot nu toe kon de weduwe van een ambtenaar pensioen ontvangen over 'een salaris van ten hoogste drieduizend gulden. Volgens deze wijziging zal dit bedrag tot 4500 gulden worden verhoogd. Daardoor zal de weduwe .dan in plaats van 1400, 2000 gulden p'ansioen kunnen krijgen. Het pensioen van de halve wees zal van driehonderd to,t vierhonderd vijftig gulden kunnen stijgen, vain de hele wees zeshonderd tot negen honderd gulden en van het gezin van 2400 tot 3600 guldien. Om de kosten voo,r deze verho ging per jaar f 350 000 te kun nen dekken, zal 'de bijdrage voor gezinspensioen van 61/2 procent tot zes en een tiende procent wordieri verhoogd.. Verder zal het rijk bij dragen. 1 Een andere voorgestelde wijziging is, dat aan de arbeidsccntractanten die ambtenaar worden, ook de ge degenheid wordt geboden, voior hun pensioen de oointracttijd in te ko pen, welke bij andiere openbare lichamen is doorgebracht dan waar bij zij tenslotte ambtenaar zijn ge worden. Deze wijziging heeft te rugwerkende kracht. Petroleum wordt duurder Lichtpetroleum, tractorpetroleum, speciale benzines, stookolie, mine rale terpentijn en verfverdunner uit minerale terpentijn zullen met in gang van Januari in prijs worden verhoogd.. Lichtpetroleum onder andere zal twee cent duurder wor den. Die oorzaak vam deze prijsstij ging is dat met ingang van) 1 'Ja®, invoerrechten geheven zullen wor den. Bovendien is de wereldmarkt prijs voor alle aard,olieproducten belangrijk hoger geworden. Rumoer in assurantiebedrijf Het is in het assurantiebedrijf dat 'tot taak heeft andere mensen rust en zekerheid in het bestaan te verschaffen, op het ogenblik helemaal niet rustig. In de be drijfsgroep Makelaars in Assuran tiën, Assurantiebezorgers ©n Assu rantie-agenten is er namelijk on der de dagelijkse leiding over ver scheidene kwesties zulk een on- tv H. A. WALLACE heeft per radio bekend gemaakt, dat hij zich candidaat gesteld heeft voor het presidentschap der Ver Staten by de eind 1948 te houden verkiezingen Zijn partij, die ©en politieke or ganisatie naast die Republikeinen en Democraten zal zijn, wil niet in de eerste plaats zetels in het Congres veroveren, maar zich concentreren ,op het presidentschap en het viee- presLdentsdhap. Men verwacht niet, dat Wallace kans maakt om in 1948 presidient te wordien. Hij zal echter steun aan Truman onttrekken, hetgeen ertoe zou kunnen leiden, dat er eeni re publikein president zou worden. Wallace geniet krachtige steun van die uiterste linkervleugel der vakverenigingsleden, voorts van de negers en die radicale jongeren, maar men verwacht, -dat er geen vakbondsleiders achter hem zullen staan. De meer dierheid der vakver- enigingsleden zal hem vermoedelijk niet steunen, wegéns zijn vriend schap voor de Sowjet-Unie. nister. van financiën er aan te pas is gekomen. Het resultaat is nu, dat het be stuur van de Hoofdgroep Verze kering en dat van de bedrijfsgroep bij' elkaar .zijn gekomen, om1 een voorstel' van de minister te be spreken, waarbij alle bestuursle ien van de bedrijfsgroep aftreden en een geheel nieuw bestuur worlt gevormd. Indien de bedrijfsgroep dit voorstel niet accepteert, za! zij Waarschijnlijk moeten verdwijnen. De moeilijkheden in deze bedrijfs groep hangen nauw1 samen met de „sanering van de verzekeringstus senpersonen", daar de minister een aantal beroepen onverenigbaar heeft verklaard met het vak van assu rantie-agent. Alle 23 inzittenden van een Da kota, die i'n Voor-Indië is neerge stort, zijn om het leven gekomen. Het toestel, dat op weg was naar Bombay, is twintig minuten na het vertrek uit Karatsji verongelukt. De 23-jarige P. v. D„ die de Kerstvaeantie bij1 zijn ouders te Loosdrecht doorbracht, is, toen hij met een vriend op de plassen aan het jagen was gedood, doordat de haan van zijn geweer ergens achter bleef haken. Het geweer ging af en Van D. kreeg een volle lading hagel in de keel. 4 Ehige tijd geleden heeft de Oos tenrijkse politie de lucht gekregen van een nazi-complot, dat zich ten doel stelde de voormalige strijd krachten der nazi's te mobiliseren. De politie te Graz heeft nu 35 personen gearresteeiri, die tot het complot hebben behoord. In een voorstad van Napels is een helicopter van het Amerikaanse vliegtuigmoederschip Midway neer gestort. Twee der inzittenden kwa men om het leven; 'de derde werd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 9