„DE MARKTHALLEN VAN PARIJS" aJ DANSMUZIEK CONCERTZAAL-BIOSCOOP - ZIERIKZEE I ADRI DONDERDAG 1 JAN. 1948 REMINGTON BOEKENNIEUWS ADVERTENTIES 1 en I DrSCHERPHUIS een parkeerplaats voor rijwielen en auto's WEILAND 3 uur - 7 uur en 9,15 uur =1 Een van de mooiste films ooit gemaakt: Regie William Wyler Met GREER GARSON en WALTER PIDGEON Bovendien de Nederlandse film Toegang 14 jaar Café SLAGER Drukkerij G. G. SCHOONAKKER Groot o jk y Nieuwjaars 13 Jt\ I-V in „Het Wapen van Burgh" door Johnny Brand's Dansorkest Aanvang 2 uur 30 en 7 uur 30 Hotel BOM „DE MËEBAAL" „DE WERELD ONDER HYPNOSE", idopr L. Sclhwiarzsdhil'di. Uitg. N.V. A'damsche Boek- en Cou rant Mij. Bovenstaand boiek, waarvan de Oorspronkelijk© titel luidt: „T|h,e world; in trance" en in bet Neder lands vertaald door E. Lopes Car- dozo, is gesdhreven door ean der knapste journalisten van oinze tijd. Hij sdhrij'ft geschiedenis, zo, dat men haar leest als een roman. Maar daarbij is :hij tot en rrret giedoicu'mein- teerd. Met grote scherpzinnigheid' en kennis van zaken behandelt ihij in dhronologisebe volgoirde de Euro pese geschiedenis van 19181943, Volgens zijn opvatting wordt deze periode beheerst doio:r Duitslands streven zidh te onttrekken aan de bepalingen van bet verdrag van Versailles en om zich voio:r te toe- reit-n op >een nieuwe oorlog, waar door bet geheel Europa aain zidh hoopt te onderwerpen. De grondgedachte van dit boek is, dat maciht, ispeciaal miliitaire macht, nog steads ©en factOir van fundamentele betekenis is in de wereldgeschiedenis en dat het geenszins onverschillig is in welke banden zich 'deze maciht bevindt. Diit 'boek is een waarschuwing, omdat opnieuwi bet gevaar van on enigheid: tussen de overwinnaars dreigt, alsmede de onderschatting van de kracht van de verslagenen. Alleen door klaar inzicht van lei ders en volken wordt de vrede in de naaste toekomst gewaarborgd. KERKNIEUWS RENESSE. Tot Kerkvoogdi din- Ned:. Herv. Kerk werd1 gekozen dhp. N. A. Krijnse Locker. ZONNEMAIRE. Ger. Kerk. 1 Jan. 10 uur dhr. Aalbersberg. OOSTjERLAND. Ger. Kerk. 1 Jan. 10.15 uur D®. S. Greving van Zie rikzee. Ger. Gem. 10 uur leesdiienst. Oud: Ger. Kerk. 9.30 uiur leesdienst. NIEUWERKERK. Ger. Kerkj. 1 Jan. 10 uur leesdiienst. BiRUlNISSE. Ger. Kerk. 1 Jan. 9.30 uur Dis. Bremmer. Geir. Gem. 11 uur leesdienst. Het aantal slachtoffers van ide strijd tussen Joden en Arabieren, be draagt sinids de Uno het besluit lot verdeling van Palestina heeft ge nomen, reeds meer dan 390. Op de onbewaakte overweg bij het station Vries-Zuidlaren is een personenauto door de sneltrein uit Den Haag gegrepen. Twee personen- werden gewond, vain wie een ern stig. Eind November bedroeg het aan tal geregistreerde geheel werklozen 24.600 tegen 22.400 eind October 1200 (1000) personen ontvingen ge heel oif gedeeltelijk wachtgeld, ter wijl 13.700 (7900) D' U W-arbeiders geregistreerd stonden. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje Antoinette Maria Pieternella (NETTIE) A. de Jonge P. J. de Jonge—de Looze Rotterdam, 23 Dec. 1947 Robert Owenstiaat 3 Geboren Anthonie Hendrik Zoon van C. J. v. Dongen C. v. DongenSchouwenaar. Dreischor, 27 Dec. 1947. Ie Kerstdag 1947 zijn verloofd: SUUS v. d. WEELE en ADRI v, d. REEST Brouwershaven, Haven B 19 Eindhoven, Weteriogstr, 7. 1 Januari 1948 verloven zich: LENY STOUTEN en JAN VAN WESTEN Zierikzee, Bagijnenstraat 334 en 333 2 D.V. 5 Januari a.s. hopen !jf onze lieve ouders, g! ff Leendert van de Panne Adriaantje Kloet, g S hun 25-jarlge echtver- y eniglng te herdenken. Dat zij nog lang voor 2 elkaar en voor ons ge- (f spaard mogen blijven S is de wens van hun 4 dankbare kinderen 4 JAAP. ADA en Scharendijke, 30 Dec. Voor de talrijke bewijzen van toegenegeoheid, in verschillende vorm mij betoond bij mijn vijftigjarig apothekersjubileum, aan allen mijn hartelijken dank GASILLE Zenuwarts Spreekuur in het Wijkgebouw Vrijdag 2 Jan., van 9-11 uur Het Bestuur van de Cal. Polder Burgh-en-Westland zal bij inschrijving verhuren: gedurende het seizoen 1948. Inlichtingen bij de Dijkgraaf. Burgh, 30 Dec. 1947. Jac. Blom, Dijkgraaf. H. J. A. Blom, Ontv.-Griffier. te pachten gevraagd. Br. letter H, boekh. W. de Vries Rz„ Zierikzee, „MRS. MINIVER" Melkveehouders moeten hun Margarinebonnen, welke deze week worden bekend gemaakt en ook de volgende bonaan wijzing in Januari inleveren op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag bij onderstaande Winkeliers Oosterland C. Stouten Bruinisse C. Kik Sirjansland C. Bal Nieuwerkerk M. de Bil Ouwerkerk Jac. Boot Zierikzee D. bij de Vaate Kerkwerve Wed. v. d. Bos Schuddebeurs J. P. de Regt Dreischor K. v. Dixhoorn Noordgouwe Van As Zonnemaire J. de Visser Brouwershaven P. van 't Hof Looperskapelle Wed. Kloet Scharendijke Bij de Vaate Eikerzee Wester voort Ellemeet A. Boot Serooskerke Reinhoud Noordwelle H. v. d. Maas Rentsse L. A. v. d Nood Haamstede I. A. Bakker Burgh J. Kloet „DE DUIF" De Vertegenwoordiger van het Nederlandse Beheersinsti tuut te Zierikzee deelt mede, dat het Bijkantoor Tholen (p/a. de heer T. Dijkslag) per 1 Januari 1948 wordt overge dragen aan de Vertegenwoor diging van het Nederlandse Beheersinstituut te Goes, A, Joachimkade 28, tel. 2144. NIEUWJAAR 1948 Dreischor levert nog VISITEKAARTJES voor directe levering. Bij de intrede van 't Nieuwe Jaar. wens ik alle familie, vrienden en kennissen een ge lukkig en voorspoedig nieuw jaar toe. Soldaat 1ste kl. 1-3-3 R. Inf. P. M. v. d. BIJL v. Zonnemaire Medan, 1 Januari 1948 J. MEGANCK Eikerzee, 1 Jan. 1948 p.f. A. J. BEIJE S. BEIJE—MEIJER Serooskerke g.n. L. C. HANSE D. HANSE-KLAPWIJK Eikerzee. 1 Januari 1948 p. f. P. HANSE J. C. HANSE—DE R0C Eikerzee, 1 Januari 1948 p f. Sold. Ie kl. JAN DE MEIJ 3e genie Veld Cie 280213001 Padang (Sumatra) wenst alle familie, vrienden en kennissen een gelukkig 1948 toe Te koop, prachtige SCHRIJFMACHINE met lange wagen f 550, Brieven letter A, Bureau van dit blad W, Capelle C. CapelleSmalheer Haamstede, Hoogezoom p. f. JAC. VAN SPLUNDER Wz. Zonnemaire p.f. C. v. SPLUNDER P. v. SPLUNDER-HUBREGTSE Scharendijke, 1 Jan. 1948 p.f. J. Smalheer W. J Smalheer—O verbeke Haamstede p. f. FAMILIE v.'d. LINDE Kruidenier Scharendijke, 1 Jan. 1948 p. f. JAC. KASPERS A. KASPERS-v. d VEEN Rijwielhandel Zonnemaire p f. C. DIJKMAN Garage Haamstede p. f. J. FL0HIL J. FL0HIL—BEZUIJEN Scharendijke, 1 Jan. 1948 p. f. B A. STEENDiJK en familie Saspolder Nieuwerkerk. 1 Jan. 1948 p.f. H. M. Zijta P. A. Zijta—Goudswaard Winkelier Haamstede p. f. L KRISTELIJN C. P KRISTELIJN-STOEL Scharendijke, 1 Jan. 1948 p. f. T. PRIEMUS Slagerij Eikerzee, m.g. W. v. Sluijs D. M. v. Sluijs—Verjaal Haamstede. Hoogezoom g. n. J. D. v. Nieuwenhuize N. K. v. Nieuwenhuize-de Jonge Slagerij Haamstede g. n. XLt DORREMAN Commissionair Scharendijke, 1 Jan. 1948 p. f. S. VERJAAL K E. VERJAAL-BOOT Scharendijke g.n. Een vulpen bij de VULPEN DOKTER a f 14.per stuk met gouden pen. Alle klanten een voorspoedig nieuwjaar toe gewenst. H. RINGELBERG H. C. RlNGELBERG-v. d. BOS Scharendijke, 1 Jan. 1948 Repard. p. f. Haamstede g. n. J. REINHOUD J. REINHOUD—KRISTELIJN Serooskerke g.n. Aan alle abonné's. familie vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar Agent STOUTJESDIJK Nieuwerkerk Vanuit Ned Indië wens ik familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. JOH's van DIJKE Salatiga (N.O.I.) 1 Jan. 1948 Familie J. PRINCE Wagenmakerij Serooskerke g.n. Nieuwerkerk p. f.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 8