Gemeenteraad Renesse NED. BLINDEN BOND f 7 Juni Nicola Petkof, de Roemeense boerenleider werd gearresteerd, een eerste maatregel om de Balkan-op- po sitie te liquideren. Terwijl te Parijs op 27 Juni opnieuw de mi nisters van buitenlandse zaken Bevin Bidault en Molotov in conferentie bijeenkwamen, werd in Amerika het veto van president Truman over de z.gjn. „worgwet" door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat met 2/3 meerderheid overstemd. Wolken zonder zilveren rand Niet «weinig wierp de Parijs© con ferentie begin Juli een sombere schaduw vooruit. Immers 1947 was het jaar der politieke teleurstellin gen, die de breuk tussen Oost en West tot het somberste feit van het jaar maakten. De catastrophes die in December scherper werden om lijnd, hadden een stelselmatige voorgeschiedenis. Reeds in Juli ont snapt© Frankrijk aan een 'revolutie, die een groep van 20.000 revolution- naire-faseistische elementen voorbe reidden. De bedoeling was de rege ring Ramadier omver te werpen. De regeringsnotitie kon evenwel de poging in de kiem smoren. Tegen ide achtergrond van deze sombere feiten, kreeg de viering van de 171ste verjaardag der Amerikaanse onafhankelijkheid opl 4 Juli wel een bijzonder relief. De volksstemming Sn Spanje, waar 85 pet. van de be volking zich voor de Caudillo ver klaarde, was niet meer 'dan een farce. Hetgeen moedgevend was, in vergelijking met deze teleurstellen de gang van zaken in Europa, was de bijeenkomst te Parijs van 22 landen, ter bespreking van het Marshall-plan. Amerika kwam1 tot de overtuiging, dat „de wereld moet draaien, met of zonder Rus land, hetgeen een waarborg vormt, idat Europa zich met hulp van de U.S.A., nog een toekomst zal kun nen veroveren. Griekenland bleef een gevaarlijke omrusthaard in de Balkan. Op 14 Juli1 ontketenden de guerillastrijdkraehten een nieuw of fensief van Albanië uit. Zonder twijfel vormde Griekenland één der voorterreinen, waar de strijd tussen communisme en democratie werd gevoerd'. Hierbij moet aange tekend worden, dat de demo cratie ter plaatse niet op een wijze werd vertegenwoordigd, als gezien de omstandigheden wenselijk was. 'Bj| monde van de minister van landbouw werd er van Amerikaanse zijde op gewezen, dat het Marshall plan' tot mislukking is gedoemd, indien in die diverse, voor onder- r<steuning in aanmerking komende landen, niet wordt toegezien: „op een zorgvuldig beheer der voedsel bronnen". Dat het menens was met de voorbereidingen voor het Mars hallplan, bleek ook uit de graain- conferentie, die op 9 Juli te Parijs werd gehouden. Een bijzonder fa cet van de Joodse tragedie vorm de de poging van 4500 Joodse vluchtelingen, aan boord van de Exodus", om in Palestina aanland te gaan. Een ultimatum! tot debar- katie aan de Franse kust mislukte waarop de vluchtelingen inaair Duits land werden overgebracht, om daar te worden geïnterneerd. Veto-oorlog 1' Op 29 Juli werden de Engels- Russische handelsbesprekingen af gebroken, terwijl terzelf dertij d in de Veiligheidsraad het He veto werd uitgesproken, door de Rus sische gedelegeerde, ditmaal n.a.v. het besluit tot handhaving vaneen controle-commissie op de Balkan. Te Genève werd een internationale arbeidsconferentie gehouden, terwijl A de toestand op de Balkan met een schril licht werd beschenen, door de arrestatie van M a n i u, de Roe meense boerenleider. Langzamer hand begint zich dan in Engeland een nieuwe crisis of te tekenen, waartegen Labour, inderdaad met de moed der wanhoop, vecht. Een reeds langer verwacht program van nieuwe bezuinigingsmaatregelen, wordt door minister Attiee aange kondigd, om de dreigende econo mische crisis de baas te kunnen worden. De Aziatische brandpunten De uitzonderlijk droge zomer had nog andere gevolgen dan mislukte oogsten en nauwelijks bevaarbare rivieren. Een kolossale brand teis terde het Reichswald, waar 6800 ha. bos in de as werd gelegd. Ten teken dat de jeugd anno 1947 nog niet ten prooi is aan het defaitisme, dat zozeer zijn stempel op de sa menleving drukt, werd van 1021 Aug. de Jamboree gehouden te Moisson (in de buurt van Parijs)' waar padvinders uit alle lauden der wereld bewezen, dat vriendschap tussen de volkeren geen fictie, maar tastbare en heerlijke realiteit zijn kan. Wil men Egypte zien als de poort 'die toegang verschaft tot de Groot- Aziatische ruimte, dan kan ook Egypte en Voor-Indië in één adem worden genoemd, temeer waar de liquidatie der Westerse macht 'in beide landen met grote soortgelijke beroering gepaard ging. Vooiralwas Egypte toonbeeld van opstand en verwarring, toen op 12 September bekend werd, dat de Britse troepen nog niet het land zouden verlaten. In de Penidsjaab ontbrandde een felle strijd, die ontaardde in een slachtpartij, door Sikhs van de Mo hammedaanse minderheid. Een natuurramp, in de vorm van een ongekend hevige tornado teis terde Florida, een storm die blijk baar voortwoedde in de V.N., waar ditmaal Marshall in een rede tot de gedelegeerden ernstig critiek op het misbruik van het vetorecht door Rusland deed horen, maar tegelijk met de constructieve gedachte van een alzijdig vredesplan voor de dag kwam. Reeds eind September kon worden gezegd, dat Frankrijk's po litieke motor totaal was vastge lopen. Naar het jaareinde Enkele maanden scheidden dan nog van het jaareinde, waarin het politiek gebeuren een dramatisch, hoogtepunt bereikte. Tijdens de 30ste verjaardag van de Russische October-revoiutie, die met het tra ditionele pompeuze ceremonieel ge voerd werd, hield Molotov een op zienbarende rede, waarin hij ver klaarde, dat het atoombomgeheim niet langer meer bestaat. De strijd in Voor-Indië ging ten koste van stromen, biioed, onvermoeid verder. Niet minder dan 50.000 slachtoffers werden alleen in de Pendsjaab ge teld. Als een sprookje in deze rauwe werkelijkheid deed het huwelijk aan van de geliefde Engelse toekomstige troonopvolgster Prinses Elisabeth met luitenant Philip Mountbatten. Hertog van Edinburgh. Het huwe lijk werd met eeuwenoud ceremo nieel in de Westminster-Abbey te Londen voltrokken. De maand De cember kan helaas niet anders wor den gememoreerd dan door de chaos in Frankrijk en het mislukken der Loudens© conferentie in herinnering te brengen. Frankrijk viel de eer te beurt te worden verkozen tot de plaats waar het eerste groot scheepse communistische experi ment werd toegepast. Alle midde len, als staking en sabotage, wer den te baat genomen. Evenwel stelde Marianne haar minnaars niet teleur. De regering Schuman her kreeg de controle over het land en het communisme beleefde een échec, waarvan de betekenis ver reikt buiten de landsgrenzen. De mislukte Londense conferentie ver diepte de politieke kloof tussen Ootst en West. Hoopvol is deze ont wikkeling niet. Het ideaal van een eensgezinde wereld, dat rijpte in de donkere oorlogsjaren, kreeg er een geduchte knauw door. Gezien de ontwikkeling der laatste jaren ligt 'echter misschien niet alleen voor Rusland, maar ook voor het Westen in het isolement de kracht die nodig is om de welvaart te bevorderen. Of het mogelijk zal zijn, dat Oost <en West, ieder met de zo aparte levensstijl en levensop vatting, vreedzaam naast elkander kunnen leven, is een vraag waar van bet 'antwoord in de schoot der toekomst ligt verborgen. Al leen het vertrouwen in de opperste Leiding, zal het mogelijk maken, ondanks deze beklemmende vraag, die op de bodem van elk mensen hart brandt, het nieuwe jaar met opgeheven hoofd in te gaan. Vergadering v. d. gemeenteraad op Maandagavond 22 December. Voor zitter burgemeester W. H. Scholder. Aanwezig alle leden. De provincie Zeeland deelt me lde, dat, zulks naar aanleiding van een schrijven van de Raad, de toe stand van het wegdek Zierikzee-Se- roioskerke haar volle aandacht heeft. Ged. Staten verlenen machtiging tot verhoging uitgaven voor de huisvuil-ophaaldienst. Van af 1 Jan a.s„ is door B. en W. dhr. L. de Ruijter aangewezen voor het op halen van huisvuil. De Raad keurt eén voorstel van B. en W. goed, om 10 cent per inwoner, to;t wiederopzigging toe, beschikbaar te stellen aan de Stichting Zeeland voor Maatschap pelijk en Cultureel Werk, en Econor misch Technologisch Instituut. Bericht is ontvangen, dat vergun ning verleend kan worden voor de bouw van 2 middenstandswoningen Het Departement van Binnenland se Zaken stelt in een schrijvejn voor, om de vermakelijkheidsbelas ting tot 50 procent te verhogen. Het college van B. en W. heeft, zulks naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten, aan 'dit college medegedeeld, dat zij de be staande toestand inzake vermake lijkheidsbelasting .gehandhaafd wenst te zien. Het gevoerde beleid van B. en W. wordt door de Raad gesanctio neerd. Inzake betere verkeersregeling op Schouwen-Duiveland, in hoofdzaak veerverbeterihg Zijpe-A. J.-Polder. is deze zomer een comité «gevormd, dat ondanks herhaald verzoek nog steeds niet door de minister in audiëntie is ontvangen. De Raad besluit in een schrijven aan de betrokken minister, deze te willen verzoeken; deze audiëntie zo spoe dig mogelijk te willen verlenen. De raad zal voorts ide R.T.M. verzoeken deze zomer speciale boot treinen naar de duinstreek te la ten, rijden. Een verzoek van het Burgerlijk Armbestuur om de kosten tot ver pleging van een achterlijk kind'voor haar rekening te mogen nemen, wordt goedgekeurd. De subsidie aan het B.A. wordt met dit bedrag verhoogd. De raad machtigt B. en W. over te gaan tot verkoop 'der ouide hand- brandspuit. Inzake subsidie aanvrage Z.L.M. voor nieuwe Landbouwschool be sluit de Raad- op voorstel van B. en W. geen subsidie per H.A., geen subsidie per inwoner te verlenen,. Alleen zal een subsidie van fl.10 per leerling verleend worden, inge val een leerling uit Renesse die school bezoekt. Ged. Staten, van Zeeland delen in een schrijven mede, dat dit college bezwaar maakt tegen het instellen van een dienst van Sociale Belan gen, in die zin, zoals dat op de vorige raadsvergadering besloten was. Op voorstel van B. en W. wordt de oude toestand besten digd- De zitting hebbende leden van, het Burgerlijk Armbestuur, t.w. mevr. Hoogenboom-v. d. Wekken, die he ren C. Akkerdaas en N. Beije, ne- In de eerste week van, het nieuwe jaar komen 3 blinde artisten naar Schouwen, om in 5 plaatsen een mooi afwisselend programma uit te voeren. Deze avonden gaan uit van de bekende Ned. Blinden Bond. Wij weten dat ide bevolking van' Schou wen steeds grote belangstelling ge toond heeft voor het streven van deze organisatie en zo zal ook dit maal de belangstelling allerwege wel weer heel groot rijn. Gusta van der Heijden, violiste en Jojh. Slegteohorst, pianist, Zijn twee zeer begaafde blinde musici. Zij bezit ten beiden einddiploma Kon. Con servatorium den Haag en in ide vele plaatsen wiaar Zij lOptredemi, wekt hun prachtig samenspel steeds grote bewondering. Zij hebben voor Schouwen een zeer aantrekkelijk en voor een ieder bevattelijk program ma samengesteld. Maar er wordt nog meer geboden. De blinde pro pagandist Joh. van den Berg, zal' medewerken als declamator en hij' zal de aanwezigen ongetwijfeld boeien met verzen uit de verzets poëzie en vrolijke voordrachten. Voorts geeft hij' een overzicht van al het werk van de Ned. Blinden- Bond. Als. bijzondere attractie zal tenslotte worden vertoond, de in drukwekkende film over de trouwe diensten der geleidehonden „Wa kende Ogen". Men zal' dus genie ten' van schone muziek te geven door blinden en van mooie voor drachten op allerlei gebied. men met ingang viah 1 Jan. «ontslag In een schrijven delen rij mede, dat zij zich gepasseerd voelen, aan gezien er zonder dat rij er in ge kend waren, een Dienst van Sociale Belangen ingesteld zou worden. Van de zijde van het college van B. en W. wordt hieromtrent mede gedeeld, «dat er van opheffing van het Burgerlijk Armbestuur geen sprake zou Zijn, doch dat hun werk zaamheden uitgebreid zouden wor den, Uitbreiding van werkzaamhe den moet men eerder zien als een waardering van hun prestaties, dan als een negering van hun instantie. De naam zou gewijzigd worden ia Dienst vain Sociale Belangen. Vervolgens wordt overgegaan tot verkiezing van 3 leden voor het Burgerlijk Armbestuur. Gekozen werden mej. Perduin, en de heren R. Bienefelt en L. Lemsom. Bij rde ropdvraag wijst de heer Hoigerland op de slechte afvoer in de Laan van het rioolwater voor de woning van dhr. Houtman. Verbetering is aanstaande. Voorts informeert hij', wanneer de publieke doorverbinding aange bracht wordt; ook hier zal naar gevraagd worden. Voorts stelt hij voor om aan mej. de Feiter-van den Berge een cadeau te overhandigen, als dank voor de diensten in het belang ider gemeente verricht, in gelijken zin» zoals het cadeau aan de gemeente werkman v. d. Werf. B. en W. zul len zich hierover met mej. v d. Bout nader verstaan. De 'heer van Klooster zou gaarne zien, 'dat er uniforme huisvuilem mers aangeschaft worden. B. en W. zullen een onderzoek naar de kosten- instellen. De heer ide Roo klaagt over de slechte medewerking van bepaalde instanties, die betrokken rijn bij het bepalen van schadevergoeding van gebouwde eigendommen op gronden, die thans voor het bouw rijp maken van grond voor de 16 woningen onteigend zijn. B. en W. zullen zich hierover ontfermen. Tot slot vraagt de heer van Klooster of de Rederijkerskaiper >>De Watergeus" nog bestaat. De heer de Roo deelt mede, dat deze Inderdaad nog bestaat. De heer v Klooster hoopt, dat deze vereniging b.v. door samensmelting met een andere vereniging, weer tot nieuwe blo,ei mag komen. Hierna sluitiine.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 7