GREPEN BIT RET WERELDGEBEUREN üfül ■jlkP 1 Een jaar van veel beroering ging voorbij Misschien dat het de historieschrijver gegeven zal zijn, een milder oordeel over 1947 te vellen, wij kunnen niet anders, met de nuchtere feiten voor ogen concluderen, dat het een onevenwichtig jaar vol spanning en beroering is geweest, zonder een voortgaan op de weg des vredes, zoals de mensheid had gehoopt. Politieke troebelen, groei ende tegenstellingen en catastrophale stakingen markeer den de tijd tussen 1 Januari en 31 December van dit smartenvolle jaar. life Él Zowel politiek, economisch als so ciaal is ihet tijdperk van een jaar zo rijk aam gebeurtenissen, idat het slechts bij benadering mogelijk is 'n enigszins waarheidsgetrouw over zicht te geven van de feiten in hun onderlinge samenhang, die te- samen een jaar geschiedenis vor men. In hoeverre Amerika militaire pa raatheid, voor het behoud van de vrede noodzakelijk achtte, bleek door de standaardisering van wa penen der Engelse en Amerikaanse legers, waartoe qp 2 Jain., na onder linge besprekingen werd besloten. Gelijkertijd ontving de U S.A. vol ledige rechten in het gebied van de Stille Oceaan. Een belangrijk' feit, daar hier de sleutel der we reldverdediging is gelegen. Enge land bleef een socialistische koens varen. Op; 1 Januari k'wam de matioi- nalisatie der kolenmijnen tot stand (1500 stuks). Over Oost-Europa breidde zich de schaduw vain de dictatuur uit, wiel somber geïllu streerd met een reeks arrestaties van prominente politieke figuren. Hongarije ging aan de spits, waar ioip' 4 Januari 55 personen de harnjd van de politieke politie op de schouders voelden, onder beschul diging, dat zij ;het regiem Horthy met geweld willen herstellen. Dat ook Rusland verdere militaire in- terresses bezat, bleek uit een eis aan het adres van de Noorse rege ring, op 11 Jan., om faciliteite|n voor Russische militaire bases op Spitsbergen te verkrijgen. Niet ge heel los hiervan stond wellicht het bezoek van ;gemeranl Montgomery aan Moskou, die overigens met voldoende eerbetoon werd ontvan gen. Belangrijke mutaties vonden piaats onder militaire en politieke leiders in 'het land van Uncle Sam. In Duitsland werd Lucius D Clay opperbevelhebber der Amerikaanse zóne, i.p.v. Joseph Mc. Narney, ter wijl de minister van buitenlandse zaken, Byrnes, op 8 Jan. zijn plaats moest inruimen voor de, voor zijn economisch hulpverleningsplan zo bekend geworden generaal Marshall Europese planning Onder voorzitterschap van de grote oorlogsleider Winston Chur- hili, werd een voorlopig comité, voo-r een Verenigd Europa opge richt. Een nog al naar de lamp ruikend plan, dat evenwel door de aanhangers als de Deus ex machina1 wordt aangemerkt, die het Avond land uit de misère moet helpen. Frsnkrijk's politieke hemel was reeds lang niet wolkeloos, maar door de samenstelling van het ka- binet-Ramadier op 23 Jan., scheen een periode van progressief rege- rh gsbe'eid aangebroken. Ook eco nomisch zat de Sovjet-Unie niet stil. In Januari werden die eerste resultaten van het na de oorlog opgezette vijfjarenplan bekend ge maakt, waarbij cijfers werden ge lanceerd, die de wereld tot naden ken stemden. België kon Zijln lastige koningskwestie maar ;niet kwijtra ken, terwijl Duitsland, behoudens de naijr v erkers in het Roergebied, al leen „ondergronds" de activiteit ontplooide, die in feite, uiteraard anders gericht, noodzakelijk was en lis, om het land uit de chaos te helpen. Dit bleek b.v. uit een rap port van de Internationale Com missie ter bestudering van Euro pese vraagstukken, waarin werd vermeld dat de in het geheim wroe tende nazi's over zoveel financiële bronnen in het buitenland beschik- kan, dat daarmede de voedselvoor ziening der Westelijke zones voor drie jaar mede zou kunnen worden betaald. Negatieve posten Dat Je arbeiders in Engeland al lerminst tevreden waren, bleek uit een ernstige transpoirtstaking op 17 Jan., die de voedselvoorziening in hoge mate in gevaar bracht. Griekenland kreeg een nieuw ka binet dat als een zwaar blok aan het been, een mtdogenloze strijd tegen de guerillastrijders had te voeren. De Poolse verkiezingen ver sterkten de regeringscoalitie, waar door het land geheel in het Russi sche kielzog kwam te varen. De Amerikaanse bemiddeling inChima bleef zonder succes, die troepen werden teruggeroepen, waardoor 't oude cultuurland ten prooi bleef aan een alle krachten wegzuigende burgeroorlog. Ondanks het feit, dat Frankrijk zich bij ide voortduuir in stelt op het Franse Imperium werd bij ordonnantie van de hoge commissaris in Indo-China, Cochin- china erkend ais vrijstaat. Dooir samenstelling van het kabinet de Gaspari in Febr. kreeg Italië een drie partijen regering, die nog1 geen waarborg voor politieke irustbleek te zijn. De Engelse staking had een acute koilenschaarste tot gevolg. Vele industrieën kwamen stil te liggen. De conservatieven kwamen, iin de weer en betichten' die Lab our - regering verre-gaand onvermogen in de tenuitvoerlegging der regerings- taak. Zonder twijfel speelde de uit zonderlijk strenge winter Engeland ook. parten. Vrede voor de as-satellieten De Fransen keken op hun neus toen de beruchte Rif-Kabielenleider Abd-el-Krim, van de aangeboden gastvrijheid in Frankrijk geen ge bruik maakte, maar stilletjes in Egypte aan wal stapte, wiaar hij tesamen met de Groot-Moefti van Jeruzalem dadelijk snode plannen begon uit te denken. Op 11 Febr werden te Parijs de vredesverdra gen geratificeerd met de voormalige as-satellieten, waarin vredesvoor waarden zijn verwerkt, die veel van hun effect hebben verloren, doordat deze landen geheel op het kompas van Moskou varen. Van te voren confereerden de pl.v. minis ters van buitenlandse zaken der Grote vier, tevergeefs over de vre desverdragen voor Duitsland en Oostenrijk. Naar aanleiding van groots opge zette razzia's in de Engelse en Amerikaanse zóne, waarbij de wijd- yerspreidste Nazi-organisatie op gerold werd, verklaarde generaal Me Narney, een vijftienjarige bezet ting van Duitsland noodzakelijk te achten. Palestina vormde één der lastige knopen in het politieke touw reden waarom op 14 Febr. deze kwestie, bij besluit der ministers van buitenlandse zaken, de Pales tijnse kwestie voor de Veiligheids raad word gebracht. Atoom-contróle, zaak van wantrouwen Op 6 Maart verklaarde de Rus sische .gedelegeerde in1 de Veilig heidsraad voorstander te zijn van vernietiging der atoombommen. Eerst daarna kan een controle systeem effectief werken, een stand punt, dat Amerika uiteraard niet delen kan. In de schaduw van deze verklaring viel het Frans-Brits ver drag vain onderlinge vriendschap, ter bevordering van de vrede. Op 7 Maart waarschuwde Churchill in een vlammend protest tegen het •weghalen van het Britse gezag in Voor-Iindië, waarbij hij de bloedige botsingen tussen Mohammedanen en Hindoes voorspelde. Duitsland bleef de piêce ide resistance voor. de Big Four, die op 11 Maart elkaar te Moskou troffen, waarbij positieve resultaten uitbleven. Ongeveer ter- zelldertijd 'deden de machthebbers der aarde zich horen. Stalin, met een loflied op het Rode Leger., ter gelegenheid van de 29ste ver jaardag en president. Trumam met een rede, waarin hij grote fiinairr- ciële steun aan Griekenland en Tur kije toezegde. Tegelijkertijd werd in Amerika ide anti-stakimgscam- pagne der regering bekroond met de gerechtelijke vervolging van John Lewis, een der grote macht hebbers in de arbeiderswereld. Van verstrekkende betekenis was de Iin- ter-Aziatiscbe conferentie, die op 23 Maart te New-Delhi begon, waarop 32 Aziatischelanden, meer dan de helft van de totale wereld bevolking vertegenwoordigend, aan wezig waren, Feiten en cijfers Op 22 Maart werd in Japan het familieconcern Zaibatsu ontbonden hetgeen een stap verder betekende op de weg der democratisering. In Duitsland werd het proces gevoerd contra Rudolf Hoess, ide grootste moor denaar aller tijden, die de 'dood van vier millioen mensen op zijn geweten heeft. Zweden zag zich gedwongen de invoer drastisch te beperken ein ide strijd tegen de in flatie aan te binden. In Frankrijk predikte generaal de Gaulle het verzet tegen het communisme, ter wijl op' 1 April koning George van Griekenland overleed, iin één der meest dramatische episodes der Helleense geschiedenis. Een opstanld op Madagascar werd door het Franse bewind onderdrukt. Om de wereldvoedselnood te lenigen werd te Rome een wereldraad voor de voeding opgericht. Generaal Franco verklaarde, dat Spanje een kathor liek-socialistisehe staat- zal worden, inet hemzelf als staatshoofd. Dat Amerika niet achter bleef bij de hulpverlening voor de wereld, werd bewezen met het voor een groot deel' ten uitvoier gelegde Unrra- program, waarmede een bedrag van 2.496.644.000 dollar wias gemoeid Geenszins een bewijs van gebrek kan economische moeilijkheden, voor Amerika, waar door een tragisch ongeval in een mijn te Cemtraliai, 111 mijnwerkers de dood vonden, naar aanleiding waarvan Lew# op nieuw een staking aankondigde. Te zelfdertijd vonden grote voedsel- demonstraties plaats in de Brit se zóne, terwijl op 7 April gene raal de Gaulle in Frankrijk, de R.P.F. (Rassembfement du Peuple Francais) om zich verzamelde. Gro te beroering verwekte ide terecht stelling van Dov. Guner, een Joodse ondergrondse strijder, schuldig aan ide moord op twee Britse militairen. Op 24 April ging Helgoland, een bastion der Duitse defensie, met 7000 ton explosievein de lucht in. Een vreselijke ramp trof de Ame rikaanse stad Texas-City, aan ide Golf van Mexico, waar een Frans schip detonneerde, weilke explosie een reeks andere tengevolge had. Niet minder dan 800 doden en 3000 gewonden waren te betreu ren. De vooruitgang van de vlieg techniek kon worden gemeten aan de sensationele wereldvlucht van de Amerikaanse vulpenfabrikant Reynolds, die in krap 39 uur de wereld rondvloog. Politieke tegenstellingen in Amerika In Amerika keerde Henry Wallace zich tegen de Truman-dccW'tte. Wal lace verwerpt de tegenstelling Rus- laind-Amerika en kant zich tegen de „politieke leningen", zoals zij in de Truman-doctrine zijn gelanceerd Speciaal in Zuid-Amerika werden maatregelen genomen de macht van het communisme te breken, o.m. door het ontnemen van de politieke rechten aan de communistische par tij in Brazilië. Van grote politieke betekenis was het bezoek van de Engelse Koninklijke familie gedu rende 14 weken aan Zuid-Afrikai, waar zij' met grote luister en eer betoon werd ontvangen. Engeland ging verder op weg naar de vrijheid voor de koloniën. Op; 3 Juni werd de dominion-status Voor-Imdië aan geboden, Zo werd practisch de macht in handen gegeven aan de drie grote partijen, de Hindoes, da Moslems en de Sikhs. Het recht grijnsde over de Balkan, toen op w J Wr 't Als dank voor de hulp, welke Nederland na de oorlog van Engeland heeft ontvangen, werd door onze Minister van Landbouw, min. Mansholt een groot aantal vaarzen aan de Engelse Regering over gedragen. Een aantal vaarzen op de markt te Reading.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 6