dec INDISCHE TRAGEDIE TWEEDE BLAD Donderdag 1 Januari 1948 Een jaar geschiedenis Staande^ aam met einde van .het voor Ned,. Indië zo, ontzaggelijk' veel bewogen jaar, is (het moeilijk, een geheel nauwkeurige balans op te maken. De schokkende gebeurte nissen, in het Rijk overzee, zijn van zeer verstrekkende betekenis, ea betekenis die ziöh geenszins beper ken laat binnen de tijdslimiet van een jaar, of zelfs enkele jaren. Tom o,p 10 December 1946 de regering verklaarde, ,de overeen komst van Linggadjati te aanvaar den, ontketende dit bericht, een po litieke storm van ongekende hevig heid, in ohs land. Hetgeen begrijpe lijk was, gezien de enorme bete kenis. Linggadjati- wias, een mijlpaal ,op een .'politieke wieg, d.ie voorheen Nederland nooit had betreden. Hier mede was wel de vreugde in de politieke groeperingen, due Lingga djati van meet af aan voorstonden verklaard., ma.a;r niet de veront waardiging van de politieke groe- r pen, d.ie zich stelselmatig en princi pieel van de door de regering ge volgde Indië-politiek hadden gedis- tancieerd,. Linggadjati immers wiaiS niet een, langs evnlutionnaire weg behaald succes, maar die kcinsekwei- tie van d.e kat iin het nauiwl, dié Ook ditmaal rare sprongen maakte. Het volslagen karakterloze beleid voor de ondertekening van de ba sis-overeenkomst, had, het aantal nijpende problemen van de Indische volkshuishouding, die cm een oplos sing vroegen, ontstellend, groot ge maakt. De langgerekte besprekingen1 mochten niet in nieuwe onderhan delingen overgaan, maar eindelijk' in een ondertekening van een ac- eoord, uitmonden. Deze voorgeschie denis kwam de .objectiviteit van dc overeenkomst Inlet ten goedie. Zij was afgedwongen, maar niet als positieve daad door ons gesteld. Uit d,it feit, zijn alle gebeurtenissen in 1947 te verklaren. De republiek, die ondanks haar hoog van de da ken geschreeuwde pretentie, niets meer en niets minder bleef, dan een product van Japanse blankehhaat, was zich bewust geworden van 'haar macht over de Nederlanders, die in Indië op hete kolen zaten ep, helaas nog zitten. Hoe klaar d,it besef van de wer kelijke betekenis, van het accoord ,cok in Nederlandse regeringskrin gen doordrong, bleek uit de z.g.n. Nederlandse interpretatie van de basis-over,eenkomst, die feitelijk een slag om d,e arm betékende, een cor rectie, de noodzakelijkheid waar van te laat werd, ingezien. Natuur lijk verwierp de republikeinse re gering deze Nederlandse interpre tatie. Ce tragedie van een bevel Het bevel „staakt het vuren",d,at het z.gn. bestand, inluidde, werd' in de praktijk tot een faroe, die in wrangheid, haars gelijke in de geschiedenis nauwelijks kent. Op 20' Jan. v.cnd, de •beruchte Chinezen- moord, plaats, waarbij honderden slachtoffers vielen. Kenmerkend, voor een onophoudelijke intimidatie van republikeinse zijde, was- de be zetting van Krian d,oo,r Nederlandse troepen op 5 Febr. De onderlinge sfeer was toen reeds dermate ver troebeld, dat van enige vruchtbare samenwerking geen sprake meer zijn ken. De periode MaartJuli kenmerkt zich doorpolitieke acti viteit, waarbij wederzijds voorstel len ien tegenvoorstellen wierden, ge- raai optreedt aLs trait-d'unicn tus sen beide partijen. Reeds ,in ihiet begin van het jaar wierd, heit doc,r de overal zidh open barende afsehieidiing'Stondenz, duide lijk', dait de republiek zich aller minst er op, .kon beroemen, repre sentatief te zijn voor de Indische volkeren. Wij1 inp5men die onafhan kelijkheidsverklaring der Soendane-, zen op, 4 Mei,, de separatistische beweging op Madioera en de ver-» dene consolidatie van da „Grote Oosit" buiten de republiek om. Politiële Actie Na een reeks mislukte besprie- kimgen, waarbij tenslotte de „ge meenschappelijke (gendarmerie"de piièpe de resist araos vormde, kon digde de Nederlandse minister-pre sident op Zondag 20 Juli. inheen radiorede aan, dat de landvoogd Dr. van Mook machtiging was ver leend,, met de hem ter beschikking staande strijdmacht politioneel op itie treden. De republiek sloeg een dramatische toon ,aa|nj en wendde zich bij monde van Scekarno' tot pres,idient Truman en Ihet Ameri kaanse volk. In een bliksemsnelle ien militair volkomen geslaagde operatie, zwermden de onderdelen van de Ëxpediiticinmaire Macht over grote delen van Java en Sumatra uiit, Stellig was die republikeinse macht volkomen 'geliquideerd, als de Vei ligheidsraad niet tussenbeide was gekomen. Op 31 Juli kwam dia Indo nesische kwestie, gelijktijdig aan hangig gemaakt door de regeringen van India en Australië, in de Vei ligheidsraad aan de orde. Na lang durige debatten werd op 1 Aug. een resolutie aangenomen, wiaariin beidie partijen werden aangemaand de vijandelijkheden onmiddellijk te staken. De geschiedenis herhaalt zich De tijdi nadien verstreken, heeft een herhaling te zien gegeven, van die tijd onmiddellijk volgend op de ondertekening van de basis-over eenkomst, alleen met een zeer groot gradueel verse'h,il, wet de intensi teit dier wederzijdse activiteit be treft. De republiek verwierp Ling gadjati en voerde een propaganda, waarvan duizenden slachtoffers, vernielde ondernemingen, platge brande kampongs (en vele, soortge lijke schanddaden de resultaten zijn. In deze stelselmatig groeiende chaos, hield-, d(3 Nederlandse sol daat, het geweer bij de voet .iin eeh onvergelijkbaar uithoudingsvermo gen. Bulten Dijoeja om .ging het vrij- wioirdiiingsprcices dpr Indonesische volkeren .gestadig verder, io,p ean wijze, id.iia voor Djocja weinig meer dan een échec betekende. De be sprekingen op de „Renville", als pover resultaat vain verdere in menging van de Veiligheidsraad, tenslotte vormen een laatste poging om tofch nog we,er met dieze repu bliek tot overeenstemming te ko men. Of hiervoor nog een dringen de noodzakelijkheid bestaat, zaji het nieuwe jaar leren. De tijd; dringt iq, Indiië. Het is nauwelijks te .ge loven, dat de kwaadwilligheid van pen enkele greep, nog langer die ge lukkige ophouw' van eien nieuwe Indische gemeenschap, zal kunnen belemmeren. De Joodse ereraad adviseert de heren A. Asscher en prof. dr. D. Cohen uit te sluiten van het be kleden van ere-ambten en. bezol digde functies van elke aard bij' enige Joodse instantie of instel ling voor de duur van het leven. Aan de dagvaarding van Chris tiansen, de voormalige commandant der Duitse bezettingstroepen in Ne derland, .wordt gewerkt. Als deze gereed is, zal zijn zaak voor het RiizQndjece, Gerechtshof te Arnhem Gemeenteraad Duivendijke Maandagmiddag vergaderde de gemeenteraad. Voorzitter de heer H. R. Niebcrg, burgemeester. Het presentiegeld vpor ,cle leien van de Raad wordt vastgesteld' o,p f 2.per lid per bijgewoonde ver gadering. De beslissing op het verzoek van de Z.L.M. om subsidie ten behoeve van de lagere landbouwschool te Nieuwer kerk, woirdt voorlopig aan gehouden. Besloten wordt aan de heer C. Gast, burgemeester te Brou wershaven, overeenkomstig' diens verzoek, te verkopen enkele afge sneden stukjes grond, als gevolg van de ontgravingen in Schouwen aan de Z Z. van de Scheodersweg, ter grootte van 600 resp. 115 cA., met de bedoeling dat deze gedeel ten zijkantweg door hem worden opgehoogd en gevoegd bij zijn per celen. Met de door de districts- oipzichter getaxeerde prijs van f 0.20 per vlerk. Meter gaat de raad ac coord. Aan A. Dalebout alhier, worden, met ingang van 1 Januari 1948 onderhands verpacht voor 6 jaren, de grasetting van 'de Kerkweg en de Galeeweg, tegen een pachtprijs van f 2.50 per jaar, onder beding, dat aarn de Ga'eeweg geen vee mag worden geweld. Met 6 tegen 1 stem, die van de heer v. d. Weele, wordt besloten de jaarwedde van (je ambtenaar ter secretarie in overeenstemming te brengen met het dien,overeen komstige Rijkspersoneel' (schrijver 2e klasse) en de desbetreffende sa larisregeling conform vast te stel- 1tem. Vastgesteld wordt het raadsbe sluit waarbij, Ouder voorbehoud dat de van het Rijk te vragen geldelijke steun wordt verkregen, bedragen van ten hoogste f942.50 en volgens globale schatting f 42.900,— beschik- baar worden gesteld, onderschei denlijk ten behoeve van het verkrij gen van bouwterrein en de bouw vah 4 arbeiderswoningen, van ge meentewege. Uit 's Rijks kas zullen gelijke bedragen aan voorschotten ten behoeve van gemelde doelein den, alsmede een zo, hoog mogelijke jaarlijkse bijdrage in het te ver wachten ie kort op de exploitatie worden aangevraagd en aanvaard. De Raad gaat accoord met de inhoud van een schrijven van Ged. Staten inzake de aanvulling der jaarwedderegeling vo,or de secre tarissen en ontvangers met een re geling voor d,e vergoeding van ver plaatsingskosten, comform bijge voegd concept-besluit. De pensioensgrondslagen voor de heren H. R. Nieborg en P. M.' v. id'. Berge worden in de functie van ambtenaar van de Burg. Stand vastgesteld o,p resp. f3 en f73—. Besloten wondt' tot de aankoop van het gebouwtje van het Bur gerlijk Armbestuur, staande te Lo,o- perscapelle, voor de som van f500. Vastgesteld wordt de ter tafel liggende ontwerp-verordening, hou dende regeling omtrent de toepas sing van art 1 der Woonruimtewet 1947. Bij' de bespreking van het punt Begraafplaats is de Raad unaniem van oordeel, dat het perceel A 56 (rechterzijde) het meest in aanmer king komt om als begraafplaats te worden, bestemd'. De nodige stappen zullen worden ondernomen teneinde een gedeelte van dit perceel in eigendom te verkrijgen, welk per ceel gelegen, is tussen Loopers- kapelle en Brijdorpe. Op voorstel van de heer v. di. Weele wordt besloten de voorma lige school fe Looperskapelle voor eigen rekening te doen slooen. Hierna sluiting met dankgebed. jHet Griekse kabinet heeft de wet van 1929, waarbij de commu nisten buiten de wet werden ge- - 1i-J.«-13 RADIO-PROGRAMMA Dicpderdag 1 Januari 1948. HILVERSUM I (301 M.) Let op de Zenderwisse 1 iin g 8 nieuws; 8.15^gram.; 8.25 hoegmis; 9.30 nieuws; 9.1,5 Thomanerkoor; 10 kerkdienst; 11.30 gram.; 11.45 koor zang; 12.15 dans,o.rkest; 12.30 weer- overzieht; 12.33 vervolg 12.15; 12.55| Zonnewijzer; 1 nieuws; 1.15 Kath nieuws; 1.20 Kareol-septet; 2 vrij' pin blij; 2.40 gram.; 3 Weihnachts- oratorium; 5 radio,-jeugd journaal 5.30 orgel; 6 de vaart der volken; 6.20 marsmuziek; 6 30 regeringsuit- zending; 7 nieuws; 7.15 een kwar tier dubbel vier; 7.30 actueel ge luid; 7.45 gram.; 8 nieuws; 8.05 programma-proloog; 8.15 Kopinkl zangvereniging; 9.30 causerie; 10.00 met band en plaat; 10.30 nieuws; 10.45 avondo verdenking; 11 piano; 11.3012 gram. HILVERSUM II (415 M.) 8 nieuws; 8.15 nog vele jaren; 8.45 B.B„C.-sympho,nie-orkest; 9.15 mor genwijding; 9.30 waterstanden;- 9.35 Nieuwjaarsvitaminen; 10 30 voor de vrouw; 10.35 orgelconcert; 11.15 groeten van zeevar,en,den; 11.30 weerden en muziek; 12 zangklasse; 12.20 concert; 1 nieuws; 1.15 AVRÖ- tourinee-orkest; 1.45 groeten van zeevarenden; 2 dte Kwintetspelers; 2.40 declamatie en piano; 3 voor de zieken1-; 4 u kunt het geloven of niet; .4.05 reprices; 4 30 The dan sant- 5,30 gramofoonm.; 6 nieuws; 6.15 spiortpraatje; 6 30 vaudeville- (arkest; 7 het klokje van zeven...; 7.05 pistaches); 8 nieuws; 8 C5 Nieuw jaarswensen vam staatslieden; 8.15 contact mét Zwitserland; 9.15 Tho- masvaer ein Pieternel; 9.45 grata.; 10 phïlh. orkest; 11 nieuws; 11.15— 12 gram. Vrijdag 2 Januari. HILVERSUM II (415 m.) 7 nieuws7.15 .gram.; 7.30 reveille; 7.45 woerd vio,oir de dag; 8 niéuws; 8.15 Ghr. Gem. Koor; 8.30 klassieke mor.genklamken; 9.15 voor de jonge zieken; 9.30 vrolijk programma; 10.30 morgendienst; 11 oelloi en piano:; 11.30 orgel; 11.45 Musette- orkest 12.15 gram.; 12.30 weer- iOiverziciht1 |uieiiwis1.15 Metrppiole- orkest; 1.45, gram,.; 2.20 van oude en nieuwe schrijvers; 2.40 orgelcon cert; 3.25 Amcora-trio; 4 voor dracht 4.20 ensemble Lachman4.45 vioio.1 en piano; 5.20 wérken voor strijkorkest; 5.45 grote stad kleine melodie; 6.15 lezing; 6.30 re geringsuitzending; 7 nieuws;7.15 geestelijke liederen; 7.30 actueel ge luid:; 7.45 veilig verkeer; 8 nieuws; 8.05 programma-proloog; 8.15 N.C. R.V.-koior; 8.45 hoorspel; 9.30 ka merorkest; 10 vragen aan. voorbij gangers; 10.30 Iharprecital; 10.45 avond-overdenking; 11 nieuws; 11.15 —12 lichte avond,klanken. HILVERSUM I (301 M.) 7 nieuws7.15 gram..; 8 nieuw®; 8.18 opera-programma; 8.50 voorde huisvrouw;; 9 lichte micrgenklanken 9.30 waterstanden; 9.35 Calvet-kwar tet; 10 morgenwijding; 10.30 voor de vrouw; 10.45 liederen van Grieg; 11 voordracht11.20 >o,chten|dicon- cert; 12 Taingolanid,; 12.30 sport agenda; 12.35 ballróiom-orkest1 nieuws; 1.15 zang en orkest;-2 kookkunst; 2.20 Beetihoven-program- maij 3 (ons volk in zijin dichters; 3.20 siolisten-concert; 4 orgel; 4.30 tus sen twaalf en zestien; 5 piano-duo 5.20 wij; en de mtuziek; 6 nieuws; 6.15 Vara feliciteert; 6.35 the Ram blers; 7 denk oml de bocht; i7.15 regeringsuitzending; 7.30 bet geloof der ondie kerk; 7.50 tien voor adnt; 8 nieuwis; 8.05 trio,; 8.130 icUinsuis; 9 men vraagt; 9.30 schuldig otf on schuldig 9.50 op vleug'len van mu ziek; 10 buitenlands overzicht; 10.15 swing and, sweat; 10.40 vandaag; 10.45 avond wijding; 11 nieuws; 11.18 —"10 ie,\rTrv>i^m,rMrniiCip!h rfh rilripno^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 5