Zaeprantsoenen verduisterd T,oen de p.v. H'ilko zeep- en parfu- meriefabriiek de vorige week Ihaar recapitulatie maakte van de bon nen voorraad, ontdekte men, dat er aan de voorraad 45 000 rantsoenen zepp ontbraken. Een door de Zaan- damse recherche .ingesteld onder zoek bad tot resultaat, dat een 29- jarige Zaandammer, die in deexpe- d.itie van biet bedrijif werkzaam was, aangebonden kon wiorden. Deze K. bekende zich in een tijdsverloop van zes maanden de bonnen en pip- plakvellen te bebben toegeëigend,. Hij had de bonnen door zijn broer laten verkopen. Moord te Beekbergen Buren waarschuwden op de 2e Kerstdag de politie te Beekbergen, dat zij de 49-jarige alleenwonende Tj. F. de Bo sinds enkele dagen niet hadden gezien, zodat zfij een ongeluk vreesden. Toen de politie zich toegang tot ide woning had verschaft, vond Zij in de hal het l'ijk van de man, met wonden aan het hoofd, klaarblijkelijk met op zet toegebracht. De moord moet reeds enige dagen vóór Kerstmis zijd gepleegd. Vakbeweging Op 1 October 1.1. telden volgens eera overzicht van het C.B..S. de vakbonden van het N.V.V. 322 800 C..N.V. 126.400, KAB.., 243.900 en E.V.C. 171.500 leden, tegen resp. 300.300, 119.100, 224900 en 169.400 leden op; 1 Jan. 1947. Van jde niet bij een vakcentrale aangesloten or ganisaties zijn na 1 Jan. 1947, toen deze 146.900 leden telden, geen eij- fers b ekend Vliegveld te Haamstede In de Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de begroting 1948 van. Verkeer en Waterstaat; deelt 'de minister ten aanzien van de vliegvelden in Zeeland onder meer mede, dat er naar gestreefd ■wordt elk aan te leggen lucht vaartterrein onder te brengen in een N.V., waarin zowel ide over heid als het gewest deelnemen. Van de aangevraagde 20 millioen gul den zal voor Haamstede f 150.000 besteed worden. Het vliegveld Haamstede zal een afmeting krijgen van 100 H. A. (vroeger was het 33 H.A. groot). Gemeenteraad Stavenisse Vrijdag 19 December kwam de voltallige gemeenteraad in open bare vergadering bijeen. Voorzitter burgemeester L. A. Verburg. De voorzitter herinnert aain het eervol ontslag van Jhr. Queries van Ufford als Commissaris der Koningin, dankt hem voor het vele werk voor de gemeente en provin cie gedaan en deelt mede, dat met ingang, van 1 Februari 1948 Jhr. de Casembroot als Commissaris is benoemd. Van het Waterschap is bericht binnengekomen, 'dat f 500.wordt bijgedragen in de kosten oprit bij de Molen, dus ongeveer een derde. In afwachting van het officiële be richt wordt het Waterschap thans reeds dank gezegd1. Beslcte". wordt voor de verorde ning haven- en, kadegelden weer de goedkeuring aan te vragen voor volgende jaren. De minister van binnenlandse zaken wiordt verzocht het salaris valn administratief per soneel der gemeente aan te passen, aan de regeling van het Rijksper soneel. Dit houdt in het gromdsala- ris, waarin de verschillende toesla gen zijn opgenomen. De eerste amb tenaar ter- secretarie wordt gelijk geacht aan een Rijksschrijver 1ste klas en kan .alzo een maximum salaris ontvangen van, f 2520. Qok een tabel voor jeugdig personeel1 is bijgesloten. Aan het ministeriële verlangen zal worden voldaan. Van de Z.L.M. is een verzoek oim earn bijdrage ad. 10 ecnt per inwoner, 10 cent per ba. en. f 17.50 per leerling voor de Landbouw school, die gesticht zal worden te Scherpenisse. De voorzitter stelt voor dit ver zoek in te willigen. Dhr. Stoutjes- idijk juicht net toe, dat er gelegen heid wordt gegeven, maar meent dat de animo te gering, is. De «voor zitter: er is 55 geraamd, thans zijn er een 30-tal leerlingen ingeschre ven. De heer Stciutjesdijk wil liever afwachten. Dhr. v. d. Slikke meent, dat het overal achteruitgaande is. Hiji ziet er niet veel van komen. Het Onderwijsinstituut loopt beter, meent de heer v. d. Slikke, maar landbouwonderwijstenslotte kan het straks ook plaatselijk worden gegeven. Na stemming wordt het voorstel' m.a.st. verworpen Geen. vergunning1 wordt verleend vcoir de bouw1 van twee kamertjes in de woning van de heer Winter. Dit wegens materiaalschaarste. Er zal dus één kamertje gebouwd wor den,. Een verzoek van ge'or. Heijboer om aankoop van grond voor uit breiding bergruimte in Bos en O. Achterweg. B. en W. stellen voor een stuk te verhuren, wat z.h.s!t. wordt aangenomen. De gemeente-werklieden Moerland en Smits verzoeken om salarisver hoging. Dit wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Van het Burgerlijk Armbestuur is een schrijven n.a.v. het besluit in de vorige vergadering, omtrent 4 nieuwe woningen of) verbouw Ar menhuizen. Het bestuur adviseert 4 nieuwe woningen. Hierover ont staat een discussie, daar B„ en W. opnieuw voorstellen het vorige be sluit in te trekken en de 4 nieuwe woningen te zetten,. Dhr. Tazelaar is bereid toe te stemmen, indien het totaal bedrag hiervoor 15 jaar x f 325.— zal zijn. Een en ander zal1 nader worden onderzocht, zodat ook dit punt wordt aangehouden. Pufnt 4 van de agenda, omvat het voorstel van B. en W. tot vaststel ling van: a. uitbreidingsplan met beboiuwingsvoorschriftenb'. veror dening inzake de aard der bebou wing en het gebruik van gronden c. besluit tot het leggen van bouw- verbod en tot vaststelling van bij zondere rooilijnen. De Voorzitter wijst er op, dat |de voorschriften ter inzage hebbengelegen en door 7 personen bezwaren zijn ingediend, toil, door L.. J. van Dalsen, Wed. G. L. Potappel', W. ide Rijke, L Roiozemond, Jobs. ide Vries, en, Wed. L. van Zuien. Wethouder Potappel steunt het voorstel' van B. en W'. niet Dhr. Hage meent ook, dat mensen die bezwaren ibebb'en ingediend door het uitbreidingsplan Zwaar worden gedupeerd. De voorzitter acht het plan nood zakelijk. Er mo.et een schema zijn en geen willekeur. Het zou droe vig zijto, als de gemaakte kosten ad f 900.voor niet zijn geweest. Men is het erover eens, idat het plan te groots is, maar over iedere factor kan apart beslist worden. Na stemming wordt het uitbreidingsplan verworpen. Alleen wethouder v. d. Slikke en Leune stemmen voor. Vaststelling volgt van de veror dening op de heffing van een be lasting op vermakelijkheden. Het Rijk stelt 45' en 50 pet. Zh.st. wordt het aangenomen en de ver zoekschriften van Horeca en Bios coopbond om hiertoe niet over te gaan, voor kennisgeving aangeno men. Tot inö toe was het opladen van huisvuil ter plaatse vrijwillig. Thans is het van overheidswege voorge schreven. Aan deze zekere dwang zal' men ook hier moeten voldoen. Dhr. Tazelaar meent, dat er dan weer personeel zal moeten komen. Dit zal bekeken worden. Zonder h.st wordt het daarna, .aangenomen Het afkopen van erfpachtsrec'ht wordt met 6—1 stem aangenomen (de heer Leune tegen). Een schrijven van .de N.V. P.Z. E.M is binnengekomen, n.a.v. het besluit in vorige vergadering. Hier in wordt nogmaals aangeraden de straatverlichting ondergronds te ma ken. De palen zijn slecht, dus be staat de kans, indien men hier niet op ingaat, dat er straks helemaal geen verlichting is. De 'heer vain Bevaren beschouwt het „zoals de voorzitter het uitdrukte'' als een dreigement en zegt: geef niet toe dan maar 5 minuutjes voor de jcinigeiui. De iheer Tazelaar vraagt zich af, wie het recht heeft oim een kabel in Stavenisse te leggen zonder toestemming van de Raad? Met dreigementen moeten ze niet komen. Na nog enige discussie wordt gestemd en het huidige voor stel verworpen, duis het vorige be sluit gehandhaafd: geen onder grondse straatverlichting. Voor stemmen ide beide wiethouders en de heer Leune. De heer Leune stelt dan voor alsnog over te gaan tot het bou wen van 6 wloiningen. Weth:. v. id. Slikke ondersteunt idit voorstel. De heer van Bevaren twijfelt aan de grote woningnood' hier. Na stem ming blijkt alleen de heer Leune en weth. v. d. Slikke er voor te zijin. Bi': het benoemen van nog 2 com missieleden voioir de woonruimte wet (reeds zijn benoemd Dr. Bernhardi, de heren van 't Veer era Kllppel, wordt een keer .ojf 9 glesiemd. Dhr Leuine stelt vooir om de gehele Raad zitting te laten nemen' (behal ve wethouders). Daar er echter al 3 personen zijin benoemd, kuton'en toog slechts 2 zitting nemen, en blijven de anderen reserve. Dit wil er m,iet in, ook niet het voorstel -om te loitera. Tenslotte werden be noemd, nadat benoemde raadsleden hebben 'bedankt: P. Hage Az„ C. v. Putte, J. Stoel, Iz. de Vos en H. W. Zachariaisse. Na rondvraag sluiting. VOOR DE JEUGD Beste jotogens en meisjes. Hiet raadsel, dat wie niet aato opia ito-het-Slingerbos durf dien opgeven wlas: Ik gooi het iwlit op 't dak en 't komt er gaal af. Wat is het? De oplossing .its: eeto ei. Neen, voor opa wlas 't geen goed raadsel. Stel je voor dat (hij ging proberen of 't waar was. Als hij' geen kippeln houdt, ging zijto enige ei' er op die manier aainj! J Het raadsel vajn merel M. d. V. iwias niet helemaal im orde en daar om plaa tsen iw(3 't toog eens. In toto. 4, een plaats im Utrecht, kregen wte een letter te veel, wamt onze M's bedoelde er Vreeland mee. Hier komt die verbeterde opgavie: v 2. v x x 3. v x x x x 4. vxxxxxx 5. vxxxxxxxd 6. x x x x x x d 7. x x x x d 8. x x d 9. d 2. is hol; 3. is licht; -4. het tegengestelde van later; 5. wloirdt geliefd,; 6. provincie; 7. viervoetig dier; 8. einde (Engels). Een H.B.S.- er vertelde me, dat no. 8 (end' is ien ik fluister je het nu maar in je oor. Maar... :aan niemand, ver der vertellen hoos! 't Blijft tiusisien ons. Nieuwe raadsels, versjes, ver haaltjes kun je sturen aan De Merelclub, p/a Zierikzeese Nieuwsbode Zierikzee. DE N I W I N -ACTIE Na een tijdvak van activiteit vopr de N1W|IN is hier ter stede een kleine periode gevolgd, waarin de d,rukte op de lijn niet zo (groot was. Dit heeft niet weggenomen, 'd.at af en toe toch belangrijke be dragen tem bate van de NfWjl'N konden worden overgemaakt, welke in eein of andere voirm aan de Ne derlanders militairen ,en burgers ten goede gekomen zijn. Nu doet het d,aarbij er op zich zelf niet zo heel veel toe, hoe het geld, naar Den Haag gaat, wiaiar het besteed wordt, als het maar ten goede komt aan hen, voor 'wie het be stemd, is, en zo goed! mogelijk aato- gewiend, wordt. Maar, zolang 'er een plaatselijk comité is, verdient het toch wel de voorkeur ide^e gelden langs dit comité 'te doen gaan. Het bestaat uit de volgende leden Jhr. Mr. J. Schuuirbequie Boeije, Voorzitter. H. G. Fermin, Secretaris. D. C. A. Luigt, Penningmeester. W. P. A. Brouwer. J. Gouiraou. Mevr. L. E. Heering-Miriidelberg. J. L. Legemaate. Mevr. J. M. J. Nieuwienhuijsen- Dooirman. J. L. G. Simmers. Mevr. J. H- F,, v. d,- Vliet-Kpopman. Een enkel woord, over onze plan- nep. Op 13 Januari 1948 zal, om te beginnen, ,in de Concertzaal te Zie rikzee de toneelvereniging K.N.O. uit Nieuwierkerk ©en opvoering ge ven vato het bekende toneelstuk „Suikerfreule" van Hetori van Wer- meskerken. Verder staan op het programma: een loterij', ©en actie met sluitzegels, een collecte eto nog 'enkele plannen, welke nog uitge werkt moeten worden. Maar, niet alleen wij, doch ook Gijzelf kunt aap de NIWjljN-acti© grote steun verlenen door in uiw eigen omgeving hiervoor te wer ken. lp 'de komende 'wiekien en maan den zijn er ongetwijfeld' feestelijk heden, grote vergaderingen, bijieen- klomsten van allerlei aard,, w'aar men eens extra die aandacht op het werk van die NIWI.N kan ves tigen >eto voor dit werk een bijdrage kaïn vragen. Wiaar men me deleven kan vragen voor de solda ten en burgers, die daar ini.de tropen onder zo, ontzaglijk moei lijke en vaak gevaarlijke omstan digheden huin dienst en arbeid moe ten verrichten. Wij hier hebben, waj. er dan ook soms wel eetos is, hét zoi ontzaglijk veel beter ©n ge makkelijker dan zij. Wainpeer Gij' d,an een bedrag groot of klein, dat doet er niet toje bijeen hebt, draag dit dato even af bij de Penningmeester, de heef Lpgt aan de Rotterdamse Bapk al hier 'Of op de postrekening van de Bank po. 3822, onder toevoeging: ten b'ate van de. Niwin-aetie. Is U dit lastig, overhandig 'de bijdrage d.ain aaln een van de bestuursleden, die, evenals wij', het verder zeelr gaarne verzorgen zal. Wij' zullen U zeer 'erkentelijk Zijto. LANDBOUW en VEETEELT De wereld-paardenstapel wordt voor 1946 geschat op 75.2 millioen stuks, waarin Europa (zon der Sovjet-Unie) 17.9 mill., Sovjet- Unie 8 mill., Noord-Amerika 17.8 mill., Azië 12.1 mill., Zuid-Amerika 17.8 mill., Afrika 3.2 mill., Ooeanië j U/2 millioen. I,n vergelijking met het gemiddel de voor 1934—'38 is de teruggang 19.5 millioen paarden of 21 pet een gevolg van landbouw-mechani- tie era tweede wereldoorlog. In Europa verminderde de paarden- stapel sedert 1934—'38 met 5 mil lioen, in de Sovjet-Unie met 7.6 mil- lioien stuks.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 2