STAD EN PROVINCIE Gemeenteraad Oosterland iü sische kwestie. Ondanks dit trieste feit, leefde Inidië meer ia de ge- dadhtensfeer van .ons volk, dan vroeger, bo© tegenstrijdig dit ook moge klinken. Al laaiden 'de harts tochten fel op, er was ook gelegen heid, om te helpen en deze gelegen heid liet ions volk niet ongebruikt voorbijgaan. Zo adopteerde Den Haag, de Indische stad Pontianak op 18 Sept., toch wel een bewijs, dat er nog vele warmklpppemde harten voor de Indische volkeren1 worden gevonden, hetgeen voor de toekomst geen geringe verwachtin gen levendig houdt. Ondanks het „groot alarm", dat geslagen wend rond, de eerste Zuidpoolreis van de „Willem Barendsz", niet het minst door het geruchtmakende boek van Dr. Melchior, waarin de hygiënische toestanden aan boord van deze „eerste" Nederlandse walvisvaar der fel werden gehekeld, vertrok op 4 October het schip opnieuw, naar de ijzige poolzeeën, op jacht naar nieuwe buit. Van politieke, betekenis was het uittreden van Mr. Oud uit de P. v. d. A., waardoor duidelijk openbaar werd, dat de éénheidsgedachte, die aan het ontstaan van deze rege ringspartij ten grondslag lag, op onjuiste veronderstellingen was ge baseerd,. Onder de plechtigheden van de eerste orde, moet zeker ge noemd, worden de doop van Prinses ^Marijke op 9 October, in de Dom kerk te Utrecht, op welk ogenblik het Nederlandse volk, zich weer één gevoelde, geschaard rond het Oranje huis. Op 14 October vond in Verenigde Vergadering der Sta ten Generaal, de plechtige beëedi- gimg plaats van' H.K.H. Prinses Ju liana, als regentes der Nederlanden. Naar het jaareinde Een der merkwaardigste proces sen uit de geschiedenis van het redht, werd, op 29 October behan deld voor de Amsterdamse Redht- ban, n.l. de zaak Han van Meegeren, die zeifgeschilderde werken als ech te Vermeers verkocht en deze daar toe ook met de naam Vermeer signeerde. Het proces trok grote nationale en internationale belang stelling. Dat bij de strijdvraag van Meegeren al ,of niet een groot kunstenaar het recht en de on bezoedelde naam van de oud-Hol landse schilderkunst voorop werd' gesteld,, is een feit, waarvan de be tekenis buiten de begrenzing van GÜt incidentele geval uitgaat. Zeeland, inzonderheid Walcheren, betaalde zijn tol aan de oorljog, maar de wederopbouw werd niet duidelijker gedemonstreerd, dan door de ,boomplantdag Walcheren" Op 4 Nov., waarbij Oi.mi. de „Britse premier aanwezig was. Eens zal' ook het Zeeuwse landschap weer schuilgaan in het groen van nieuwe aanplantingen, die de grauwe her innering aan het smartelijk oorlogs gebeuren zal wegnemen. Nederland veroverde meer ter rein, vooral ook op zee. Op 29 Oc tober vertrok een geheel gerestau reerde „Nieuw Amsterdam" voor een eerste proefvaart naar Rotter dam 'en op 21 Noiv. viohd de offi ciële overdracht plaats van het m.s. „Willem Ruys" door „De Schel de" te Vlissingen aan de Rotterdam se Lloyd,, die bij deze gelegenheid het praedicaat „koninklijke" ver wierf. Hiermede is de Nederlandse vloot verrijkt met twee trotse zee kastelen, die in het buitenland de roem prediken van de Nederlandse 4 scheepsbouwers 'en een ondubbel zinnig getuigenis afleggen van de Nederlandse wil, om de door de oorlog teweeggebrachte achterstand snel in te halen. Ond,anks teleur stellingen in het binnenland, on danks beslissingen, speciaal met be trekking tot Indië, die het buiten land, wellicht „nog niet" kan ver werken. staat da Nederlandse naam schreven. Ean belangrijke omstan digheid, die helaas niet altijd tela volle werd, uitgebuit, maar die des ondanks telkens werd bewezen, niet in het minst ter gelegenheid, van het bezoek van de Canadese mi nister-president op 12 No v., die door de Amsterdamse Universiteit toet- ere-diOicto'raat in de rechtsweten schappen werd, aangeboden. Laten wij met deze hooggestem de woorden, dit overzicht mogen1 besluiten, in de wetenschap, dat Ook nationaal, in 1947, ondanks1 vele teleurstellingen, positieve da den werden [gesteld, die voor de toekomst van grote betekenis zijn. Z1ERIKZEE. Blijkens een desbe treffende advertentie in dit num mer, wordt het bijkantoor Tholen van het Nederlandse Beheersinsti tuut per 1 Januari samengesmol ten met het kantoor te Goes. Van bevoegde zijde vernemen wij nader, flat het bijkantoor Zierikzee, ulti- timo Februari eveneens in de Goes- se vertegenwoordiging wordt opge nomen, evenwel met 'dien verstande dat een correspondentschap blijft gehandhaafd, ten huize van de di recteur, de heer M. G. Fermin, alhier. Tijdens de Tweede Kerstdag werd in de N.I.W.LN.-bus in Con cordia" f 28.90 gevonden, in het ,jHuis van Nassau" f41.22; in de café's van P. Harinck on Bi. Gt. Moermond ieder f 7.80. Voor de Stichting voor de Landbouw in Zee', and zal ,de secre taris ir. J. D. Dorst zitting nemen in het bestuur van het Ecen. Technl. Instituut. De heer M. E. Padmos, op zichter van, de Rijkswaterstaat in het Arrondissement Rotterdamse Waterweg te Rotterdam, is met ingang van 1 Februari ia.s. be noemd tot Technisch Ambtenaar in vaste dienst bij' gemeentewerken te Wassenaar. De leerlingen van de RK Par. Schooi hebben een actie gevoerd voor de jongens van de Zierikzeese Paroidhie in Indonesië". Met over gave en enthousiasme werd door de grotere jongens en meisjes een Kerstgroet geschreven, verlucht met een passende illustratie. Allen leg den op 2e Kerstdag een kleine gave neer ean de voet van de kribbe in de kerk. Bij! d,ie gele genheid werden vele Kerstliederen gezongen. Nu reizen de samenge stelde pakketjes naar die jongens overzee. Ze bevatten velerlei sur prises. ZONNËMAIRE. Op de avond van de Tweede Kerstdag gaf de V.V. Zodnemaire in haar clublokaal Flo- hffl voor een goed bezette zaal, ihaar eerste uitvoering in dit winter seizoen, waarbij een revue werd opgevoerd: „Daar zit 't 'm in", door Niemeijer en Moswinkel. Deze opvoering viel zeer in de smaak bij het publiek; vooral het optreden en zang der dames-medewerksters. In de pauze had een geanimeer de verloting plaats tot stijving der kas vain de vereniging. Aan het slot der revue dankte de voor zitter' speciaal de dames-medewerk sters en pianiste voor de gelever de prestaties. Een collecte ten bate van de N1WIN bracht f42.50 op. Met een gezellig bal werd ook deze uitvoering besloten. Heden 1 Januari wordt de revue,her haald. OOSTERLAND. Donderdagavond le Kerstdag had in het kerkgebouw der Ned. Herv. Kerk alhier de Kerstféestviering met de kinderen der Zondagsschool plaats, onder leiding van Ds. van den Broeck. Aan de hand vain een liturgie, sa- deze bijeenkomst gehouden, terwijl hiertussendoor één der Zondags- schoolonderwijzers, de heer L. van Dijke, een vrije Kerstvertelling werd gehouden. Een fraai verlichte Kerst boom imponeerde het geheel. Het kerkgebouw was geheel gevuld met belangstellenden. Een woord van dank ,aan allen, die. hebben, mede gewerkt aan het wélslagen van fleze avond is hier zeker op zijn plaats. De Chr. Meisjesvereniging hield in samenwerking met de Knapen- vereniging haar Kerstfeest Vrijdag avond in het Jeugdgebouw. Deze bijeenkomst, welke onder leiding Stond van Ds. v. d. Broeck, volgde een liturgie, terwijl ook voor de beide verenigingen een voordrach tenwedstrijd op het programma stond. Onder de vele goede deel nemers behaalde van de M.V. Jae. v. dl Maas Od. de eerste' prijsy terwijl' van de KV. Wout Verhoek' Kz deZe in de wacht sleepte. Ds. van den Broeck, zowel als mevr. Versluis, vertelden beiden een boei end Kerstverhaal. BRUIN1SS.E. Een Kerstfeest zon der feestelijke Kerstfeestviering van de Zondagsschool zou niet volledig zijn en daarom war,en ook weer ve len bijeen in het Nedi. Herv. Ver enigingsgebouw' om met onderwij zers ten kinderen gezamenlijk „het hoge feest" te vieren. Die onderwij zer M. Krijger vertelde het Kerst verhaal naar Lukas 2, die onderwij zer A. die Koning het verhaal van die „Wijzen uit het Oosten", terwijl de onderwijzeres mej. de Jonge een Kerstverhaal vertelde. Dis. Marsman sloot met dankzegging. De mosselverzending was de voorgaande week, tengevolge van de daarin vallende feestdagen be langrijk minder. Door de kwlekers te Bruinissie wierdien aan de ver schillende handelaars afgeleverd on geveer 1500 tonnen mosselen. Aan gevoerd. werden ongeveer 150 ton nen mosselzaad'. SCHERPENISSE. Vorige wiaïk Woensdag is onder deze gemeente aan de zeedijk het lijk aangespoeld van een onbekende 30-jarige man. Wat zijin afkomst betreft tast men volkomen .in het duister, 'daar hij geen papieren bij' zich had,. Zater dag j.l. is hij1 op de algemene be graafplaats ter aarde besteld. Vergadering1 van Zaterdag 20 Dec. onder voorzitterschap van burge meester A. C. van der Have. Alle leden aanwezig. Mededeling ge schiedt, dat in de vacature van le ambtenaar is voorzien door de be noeming van de heer A. A. Gunst te Oud-Beijerland. .Indiensttreding zoi mogelijk 1 Februari a.s. Met de opzichter van de Centrale Dienst is gesproken, zowel over het stichten van een. nieuw gemeen tehuis, ais over de restauratie van het bestaande gebouw. In het laat ste geval zal tevens uitgezien moe ten worden naar een bergplaats voor brandspuit, lijkwagen, wagen reinigingsdienst, enz. Alvorens een' besluit te nemen wordt aanbevo len de nieuwe finaneieringsoegelipg af te wachten. Voorlezing geschiedt van een schrijven van het gemeentebestuur van Rijssen, waarin wordt medege deeld, dat het door deze gemeen te aangeboden geschenk met grote dankbaarheid is aanvaard. Het wandbord zal een goede plaats ont vangen in de raadszaal aldaar, als een blijvende herinnering. De brief besluit, dat Rijssen dankbaar is voor hetgeen' zij1 voor onze ge meente heeft mogen daan na de zware tijd, welke zij moest door maken en zij hoopt, dat ook voor onze gemeente weer tijden van voorspoed zullen mogen aanbreken Na vaststelling van de staat van oninbare en nog te verhalen pos ten, behorende bij de gemeentereke ning 1945, wordt ook 'deze rekening voorlopig vastgesteld op de vol gende voorgestelde bedragen: ge wone 'dienst, inkomsten f 145.733.08. uitgaven fl 46.155.95, nadelig slot f422,87; kapitaaldienst: inkomsten en uitgaven f 13.122.87. De héér Stoutjesdijk brengt bij monde van de commissie van onderzoek rap port uit. Vastgesteld worden regelen .om trent 'de toepassing van art. 1 der woionruimtewet 1947, st.bl. nr. 291. Volgens deze regelen is het ver boden een woongelegenheid in ge bruik of - medegebruik te nemen of te geven zonder schriftelijke ver gunning vahi B. en W. Formulieren daartoe zijn ter secretarie ver krijgbaar. Besloten wordt met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten een crediet in rekening-courant aan te gaan voior 1948 van f60.000.Het crediet bij de Boerenleenbank wordt bierbij: nader bepaald op flO.OOO Een verzoek om subsidiëring „Stichting Zeeland voor maat schappelijk en Cultureel 'werk'' en „Economisch Technisch Instituut" wordt aangehouden. Op voorstel van de voorzitter wordt daarna besloten namens de gemeente een gelukwens te zenden aan de nieuw-benoemde CoinmisJ- saris der Koningin in deze provincie Aan het einde der vergadering dankt de voorzitter de raad voor de prettige samenwerking In het afgelopen jaar, wenste een zalig uiteinde en een goed begin en sluit de vergadering. I Het lijntoestel van de dienst AmsterdamLeeuwarden van de K.L.M. dat Zaterdag in een mistbank boven Leeuwarden raakte en met de linkervleugel de Bonifaciustoren raakte. De top van de vleugel brak af doch de piloot slaagde er toch nog in een goede buiklanding te maken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 15