Een jaar Vaderlandse geschiedenis FRAGMENTEN UIT HET JOURNAAL VAN 1947 Zij, die ons ontvielen Door goed gerucht en kwaad gerucht, onderging de natie een nieuw vredesjaar, rijk aan spanningen en teleurstel lingen, evenwel ook met verblijdende gebeurtenissen, die niet alleen de volkse samenleving versterken en verrijken, maar ook het onweerlegbaar bewijs leverden, dat voorbij cie einden van deze zware tijd, ook voor Nederland nog een toekomst met welvaart en brood voor allen, binnen de grens der mogelijkheden is gelegen. Het moge waar zijn, d,at Neder land; zijn eisen, als voormalig "bezet te mogsndlhieiid!, tjo.v. het versla gen Hitler-Diuitsland toit een mini mum heeft beperkt, dit residu van onze verlangens bleef gehandhaafd. Op 14 Jan. werdi die Grote Vier een Nederlands memorandum overhan digd, waarin de Nederlandse wen sen t.o. van Duitsland, waren ge kristalliseerd;. Het hoofddoel van Nederland' lis het scheppen van af doende waarborgen voor vrede en veiligheid;, terwijl het herstel van de Duitse welvaart noodzakelijk is, vcor zover Europa en die wereld dit eist. j Reeds vooruitlopend op het Mars hall-plan beijverde Nederland zich, te komen tot economische samen werking met andere landen, inzon derheid met België. Op| 8 Jan!. kWam een aanvullend financieel aceoordi tot stand, waardoor het goederen verkeer tussen beide landen weer werd geregeld. Onze handel met Duitsland, waarvan het herstel der nationale economie in hoge mate afhankelijk is, had; de voortduren de zorg der regering. Op 20 Jan. werden te 's-Gravehhage besprekin gen gevoerd; tussen een Nederland se, Britse 'en Amerikaanse handels delegatie, waarbij; als resultaat werd geboekt, dat voortaan direct con tact tussen de Nederlandse en Duit se zakenwereld, mogelijk werd. Nationale rampen Rampen bleven Nederland niet be spaard.. Op 17 Jan. vond1 te Muiden een catastrophal© ontploffingsramp plaats, bij het vervoer, van Duitse granaten. 14 militairen en twee ar beiders vonden hierdoor de doo|d. Op 26 Jan. stortte boven Kastrup, het vliegveld van Kopenhagen, een K.L.M.-Dakota neer, waaTbij alle 16 passagiers en 6 leden van de be manning om het leven kwamen. On der de passagiers bevond zich prins Gustaaf Adolf van Zweden en de beroemde Amerikaanse zangeres Gr&ce Moore. Een dier knndlgste K.L.M.-piloten gezagvoerder G. J. Geyssendorffier werd eveneens slachtoffer. De buiten alle herinnering strenge winter, maakte bijzondere maatre gelen noodzakelijk. Teneinde de brandstoffen voorziening althans 'eni germate garant te kunnen stallen, werd, een beroep op id© mijnwerkers gedaan, die op Zondag 2 Febr. ge- heel vrijwillig arbeid verrichtten. De regering meende het noodzake lijk te achten, de minder goed ge situeerden, door een exclusieve maatregel, uit de ergste nood te! moeten helpen. Op 20 Jan- wierden de 'eerste bonnen van het coinsnmen- tencrediiet geldig, Waarmede een be gin Was gemaakt, niet een trits so ciale maatregelen, die in 1947 ten uitvoer werden gelegd. Scherpe doornen in het Nederlandse vlees Een van deze doornen was zon der twijfel de zuivering 'en berech ting, een lastige opgave, in de op lossing Waarvan men niet iop be vredigende wijze slagen kon. In zijn requisitoir contra C. Piek, leider van Winterhulp Nederland1, die op 4 Febr. voor het Bijzonder Gerechts hof te Den Haag terecht stomd|, luchtte de bekende mr. Zaaier zijn hart, en stelde de ontoereikendheid van het regeringsbeleid,, t.o.v. de berechting van politieke delinquen ten aan de kaak. De met de weder? opbouwi bereikte resultaten, waren niet dusdanig, 'd,at zij; critiek over bodig maakten. Deze critiek, werd speciaal op het punt van de orga nisatie naar voren gebracht op een bijeenkomst te Nijmegen, van de Vereniging van Nederlandse ge meenten, waar mr. J. Oud, zich fel kantte tegen de „alles overheersen de centralisatie van de wederop bouw". In de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp' tot sticbtimlg van een „Welvaartsfonds Surina,- me", fwerdi gewezen op 'de achter uitgang in de economische ontwik keling van dit land1. Verblijdende groei Naast de verbluffende groei van het door de K.L.M. gespannen lucht- verkeersnet, die talloze nieuwe luchtverbindingen tot stand bracht, staat de aanwias der koopvaardij vloot, die thans 2ji/2 (millioen ton meet. Op 4 Febr. nam die Tjweedie Kamer het Wetsontwerp aan tot het toekennen van ©en uitkering ineens aan gepensionneerden. Op 12 Febr. kreeg, door aanvaarding van het desbetreffende wetsontwerp de nieuWe spelling, een wet telijke ondergrond. Ten dienste van economische planning, werd, een Wetsvoorstel aangenomen tot instel ling van een centrale Planicommissi© als adviserend instituut voor de re gering, ter voorbereiding van ©en Centraal Economisch plan. 18 Febr. brak de jubel los in het vrije Ne derland, toen H.K.H. prinses Juliana, het leven schonk aan ©en prinses, die met de namen Maria Christina, iin de burgerlijke stand Werd in geschreven. Geenszins een definitieve, maar een voorlopige oplossing werd: ge vonden van het radiovraagstuk, door het inwerking treden van de Nedi. Radio-Unie op 16 Febr. Gees telijke paraatheid bleek uit een vas tenbrief van de Nederlandse Aartsi- hisslehop „Divini Redemptoris" te gen het goddeloze communisme. Feiten allerlei Bij; K-B- van 1 Maart, wierdi de heer L. Neher, minister van .open bare Werken en wederopbouw. Als positieve bijdrage in de culturele Wederopbouw van het land, werd van 1—8 Maart de boekenweek ge houden, Binnen het .kader van de bijzondere rechtspleging, Werd op 10 Maart tegen Ans van Dijk, als eerste vrouw in Nederiandl, de idooid- straf geëist. In een memorie van toelichting door de E. K. op de be groting van buitenlandse zaken', werd; Nederlands buitenlandse po litiek gestipuleerd,, een politiek waarbij blokvorming wordt verme den ien de iinter-Europes© samen- Werking als noodzakelijk wordt aan gemerkt. De scherpte van het In disch debat kwam tot uiting in de geruchtmakende zaak Lunshof, hoofdredacteur van het weekblad „Elsevier", die illegaal fragmenten van de geheime Linggadjati-notulen publiceerde. L. werd hiervoor door de Rechter-commissaris te Amster dam op de vingers1 getikt. Bij het proces ien in perspolemieken kwam het „beroepsgeheim" van d©#jouma- liist pp onaangename wijze in de verdirukking. Het N.V.V. verklaarde zich tegen fusie met die E,V.C. Een brand; in de ondergrondse werken van de staatsmijn Hendrik te Brun- sum, pp 24 Maart, kostte 13 men sen het levein. Ingrijpend,, maar in hoge mate billijk, was het wetsont werp inzake bevordierihg van dtoei- matige verdieling van woongelegen heid. Een bewijs dat ook „kwalita tief" de K.L.M. haar reputatie hoog hiel,di, vormde het toekennen van de z.g.n. Veiiliigbeidisprijs. Begin April Was het goudi uit de zee, pf liever uit de NieUwe Waterwag, als steen op te vissen. Ih 1940 verging de loodsboot, die een groot deel van de goudvoorraad uit Nederland naar Engeland moestoverbrengen. Bij1 biaggerwerkzaamlheden kwamen gouden staven ter waarde van f 4.1i62.'50'0 te voorschijn. Hoe schitterde Neerlands roem toen Nederlandse kennis te hulp werdi geroepen, om een overstro mingsramp in het .gebied, van de rivjer die Trent ©n Norfolk' in En geland;, te helpen bezweren. Er deed zich hier een ongezochte gedegen heid vpior, de vriendschap tussen de naties, kernachtig te accentueren. De onderwijzers, kregen' een finan cieel idnwtje in de rug, idppr een K.B., dat verhoging 'der salarissen aaankondiigd©. Uit een goedgevulde schatkist .ging dit niet. Dat bleek [wiel uit de njota van minister Lief- tiinck aan' de T. K-, Waarin de de- viiezenmpodi van ons land op open hartige tw'ij',zie werdi bespreken. Op 21 Mei |w|erd, alom in den lan dje, de grote Nederlandse sdhrijver biste,ri'cus P. C. Hooft, herdacht, bij gelegenheiidi van zijn 300ste sterf dag. De walvisvaarder „Willem Ba- rendisz" keerde op 23 Mei behouden uit het Zuidpoolgebied terug. In de zelfde maand (werd pok het pro ces gevoerd contra Jhr. Mr- D. J. ide Geer, voor het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam, waarbij deze prominente figuur 'een paeda- gogisehe straf jwnrd, opgelegd'. Op 15 Met iwerdi het 60-jarig bestaan van het Leger des Heils herdacht, terwijl op 5 Juni het stoffelijk over schot van d,e gnotp staatsman Dir. H. Golijin, ter aard© Werd besteld, nada't het uit Duitsland naar Ne derland (Was overgebracht. Op de jaarvergadering vaini de Z.L-M: 'te Middelburg kondigde minister Mans- holt ©en zes-jarenplan voor deland- bouWl aan, waarbij; o.m. ©en zuivere land,aanwinst van 40.000 h.a. zal worden verkregen. Op 20 Juni be stond 'de onderzee-dienst der Kon. Marine 40 jaar. Dit •roemruchte wfa- pen wlerd door H.M. de Koningin met de Militaire Willemsorde 4e klasse onderscheiden. De natuur scheen een ©orrectie in tropische zin te (ondergaan, want op 27 Juni noteerde de Bilt ide warmste idag sinds 100 jaar. Dingen die ons bezig hielden Zou de overrompelende wending in de wereldgeschiedenis, toch in de harten van vele ©x-N.S.Bi.'eirè enige indruk hebben gemaakt en tot ■enig berouw' hebben gevoerd, opge sloten ais duizenden Waren in de enge ruimte van het internerings kamp? Een vraag, die in zijn alge meenheid; moeilijk is te beantwoor den. In die richting wees een schuld bekentenis van vele ex-nationaal- socialisten, die op Zondag 7 Juli, van vele kansels werd, afgelezen. Wij, zijn geen kenners dier harten en die hopp1 kan slechts bestaan'-j Opi 26 Januari stortte een K.L.M.- Dakota, a© PH-T.C.R., op het vlieg veld; Kastrup bij Kopenhagen neer, waarbij een der beste Nederlandse piloten, G. J. Ge ys sten do rf f er, een K.L.M.-pionier bij uitnemend- beidi, om het leven kwam. Op 5 jMaart overleed; één der pro minente figuren op financieel ge bied;, Mr. L. J. A. T|V ip, oud-presi- dent van ide Nederlandse Bank, in de Leeftijd van 70 jaar. Een man van zeldzame begaafd- bei'd; W.illem Pijper, ontviel o,p Maart aan het Nederlandse muziek leven. Een componist van naam, een vruchtbaar musielus en een cri ticus met een gevreesde pen. De oud-minister van binnenlandse zaken in het 4e en 5e kabinet Colijn en in het 2e kabinet de Geer, de heer H. van Bp ©ij en, overleed op 30 Maart. Een amdiere figuur uit het poli tieke leven, Mr. W. L(. Banjon d© Vos van Stieenwijk, minister van staat en oudi-voorzitter van de Eerste Kamer, overleed op 12 April. Op 8 Mei, ontviel de sportieve politicus, Staatsraad Mr. J. B- Kan, Nederland door de dood. D© overledene was oud-minister van Binnenlandse Zaken en gedurende vele jaren Secretaris-generaal van dit departement. Een der oprichters van de S.D. A.P., W. H. Vliegen, oud-lid der Eerste en Tweed© Kamer, overleed op 29 Juni. dat deze hartekreet, uitgesproken in het aangezicht der millioenen do den, ,opredht is gemeend. Duidelijk Wlerd, dat de militaire toestand: in Indonesië, geenszins een diemobilisati© op grote schaal mogelijk maakte. Niettemin kwam ,op '21 Juli, het s.s. „Volendam,".,. met ©en eerste contingent gedemo- biliseerden in Nederland aan. Van de vele prestaties op sportgebied, noemen wij', de traditionele afstand- marsen, die dit jaar in 'een tropische hitte werden gehouden', in of lie ver rond, de zo zwaar getroffen oude „Keizers"-stad Nijmegen. De gevallenen van de „stijkelgroep", een Nederlandse spionnagegroep in Duitsland, die tijdens ide bezetting wierd, verraden, werden op 1 Aug. in ©en plechtige bijeenkomst in de Grote Kerk te Den Haag herdacht. Een bewijs, dat de Nederlands© goodwill, in het buitenland, geens zins teloor ging, vormde het toe gestane crediet van 195 millioen dollar, dat ide Wereldbank cMs ver leende. Ter gelegenheid! van het eeuw feest van de Amerikaanse stad Holland (Michigan), zond H.M. de Koningin, 'een boodschap op 13 Aug. daarin de gepaste trots vertolkend over het stempel van het Neder landse volkskarakter, dat landgeno ten op een vreemde omgeving druk ten. In alle eenvoud;, maar met gepasfe vreugde, w'erdi de 67e jaar dag van HJM. de Koningin op 31 Aug. (gevierd;. Ook in 1947 werden Nederlanders gevonden, waarin nog de echte pioniersgeest levendig was, (dl© eenmaal in de historie, het rijk overzee groot maakte. Op 9 Sept. kwam het s.s. „Tabinta" met 789 boeren, vno/uwien en kinderen in Canada aan, waar deze emigranten zich een nieuw bestaan zullen trach ten te veroveren1. Rond de troonrede De troonrede op Woensdag 17 September, wierd, dit jaar uitgespro ken door de minister-president Dr. Beei voor de verenigde Kamers der Si. G, Een troonrede in mineur; die gewaagde van de zorgelijke in ternationale toestand, en de ongun stige 'ontwikkeling van de Indone-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 14