Shakespeare's Macbeth TIERDE BLAD REDACTIE en ADMINISTRATIE DRiE belangrijke projecten van de Ziecikzeese Nieuwsbode Donderdag 1 Januari 1948 Deze grote projecten, die iciriidanks de vel© practisehe moeilijkheden, als financiering ien materiaalvoor ziening, worden aangepakt, bewij zen, dat de wil om te slagen pre valeert boven Ihet defaitisme, dat in de ma-oorlogse tijd zo vaak wordt gevonden. Moge 1948 getuige zijn, van een gelukkige voortgang op de ingeslagen weg, tot meerdere welvaart van cns eiland,. VORST IN AANTOCHT Dagen lang heeft een stroom van warme peeaanlucht grote delen van Europa overspoeld.. De warme lucht stroom is geleidelijk meer naar het Zuiden verschoven. De grenslijn of 't fr.ont ligt. nu boven. Midden-Frank rijk en Zuid,-Duitsland. Aan het front trekken kleine storingen met grote snelheid, van West naar Oost. Onder invloed van deze storingen zijn in de bovenloop van Rijln en Maas enorme hoeveelheden regen gevallen. De waterstand, in de ri vieren vertoont d.an o,ok een aan zienlijke was. De verplaatsing van de warme luchtstroom naar Zuidelijker breed ten hangt samen met het doordrin gen van een koude van de iPcpl afkomstige luchtstroom, d,ie de 'Brit se eilanden bereikte en pok onze grenzen heeft overschreden. Hoewel de Poollucht oorspronkelijk een tem peratuur heeft van 10 toit 20 graden onder nul, is deze op zijn tod.it over de oceaan zoveel verwarmd1, d,at de temperatuur op de breedte van Schotland, tot omstreeks het vriespunt is opgelopen. Aangeiien de wind voorlopig nog blijft waaien tussen West en. Noord, zal de tem peratuur in cns land, overdag bo ven het vriespunt blijven, maar m de nacht kan, vooral bij heldere hemel en tijdelijk wat minder wind, plaatselijk flinke vorst in het Oos ten des lands optreden. Een departementale blunder Vorige week ontving de familie H. te Heinkenszamd bezoek van twee leden der Militaire Politie. Die kwa men eens kijken of de zoon des huizes, die zich per 4 December jJt. op de Sloterdijk zou ingescheept hebben, misschien i,n de ouderlijke woning ondergedoken zat! Grote ontsteltenis bij de betrokken familie, want die wist niet beter of de jongen was normaal vertrokken De politiemannen hielden echter vol,, dat hij gedeserteerd was en zetten hun nasporingen voort, zon der dat zij echter resultaat boek ten. Ongeveer een hele week lang ver keerde de hele familie H. in beang stigende onzekerheid. Toen ontving ze een nuchter bericht, van het de partement van oorlog, dat er een vergissing in het spel was en dat de „deserteur" wel degelijk met de 'Sloterdijk was meegegaan om zijn plichten in het verre Indie te doen. Toevallig kwam even daarna ook de eerste brief van de jonge sol daat binnen. wensen de trouwe lezers der courant een gelukkig en voorspoedig 1948 toe Wanneer men elders aarzelt, Schouwen en Duiveland, een pluim op de hoedi te steken, dan kunnen wij het beter zelf doen, overigens zonder een spoor van zelfingeno menheid. Het afgelopen jaar toon de aan, dat het eiland zich stelsel matig opricht uit tie oorlogsointnad- dering. Drie belangrijke projecten vroegen in 1947 de aandacht, die belangrijk als ze zijn voor Ihet her stel van het economische leven in het algemeen, meer dan waard zijn, hier nog eens in herinnering ge bracht te worden. Er is allereerst de Wederopbouw van huizen en boer derijen. Op een in October gehou den persconferentie bleek dat Schouwen en Duiveland, zioh t.o.v. andere delen des lands, in gunstige zin onderscheidt. Wat de intern© organisatie van de Wederopbouw Noord-Zeeland betreft, deze is een voorbeeld, vo,or andere plaatsen in de getroffen gebieden, waar door onophoudelijk geharrewar tussen verschillende instanties, vaak veel kostbare epbouwtijd, verloren gaat. De practisehe resultaten zijn nave nant. In een gelijkmatig tempo wordt aan de opbouw gewerkt, ter wijl de diverse plaatselijke uitbrei dingsplannen voorspellen, dat Schou wen en Duiveland, zich binnen af zienbare tijd, op een betere woon- aceomiodaitie zal kunnen beroemen, den voor de oorlog. Van bijzonder belang voor het eiland, inzonderheid voor Schouwen is het ontwateringsplan, tot. de uit voering waarvan het Waterschap Schouwen, na langdurig wikken en wegen besloot. Het is zeer te lo ven, d,at de vooruitstrevendheid het hier tenslotte wio|n, van een mis plaatst conservatisme. Mogelijker wijze bestaat hier en daar nog wel twijfel aan d;e noodzakelijkheid van het nieuwe ontwateringsplan. Maar dit kan toch slechts gevonden wor den bij hen, die de nadelige gevol gen van de slechte ontwatering, niet aan den lijve ondervinden. De ont watering was achterop geraakt, en beter den lapmiddelen, die ook veel r-k geld kosten, was een groot plan, waardoor met aan zekerheid gren zende waarschijnlijkheid kan wor den aangenomen, dat het met de ontwatering van het „laage van Schouwen" nu definitief in orde komt. Intussen behoeft men de ogen niet te sluiten, voor de inderdaad zeer hoge lasten, waarvoor de in- gelandien tenslotte zullen worden aangesproken. De verbetering van de ontwatering, zal evenwel de ren tabiliteit van de bedrijven groter maken. Dit gevoegd, bij de aan lokkelijke rijkssubsidie, die voor het ontwateringsplan wordt verstrekt, vormt voldoende motief om het be sluit van het Waterschap Schouwen toe te juichen. Noemen wij tenslotte het nieuwe plan van de N.V. Waterleiding maatschappij Schouwen en Duive land, dat zich reeds in een gevor derd stadium van ontwikkeling be vindt. Wanneer het hart uit een waterleidingstelsel wordt weggesne den, of zoals hier wordt opgeblazen, dan kan alweer alleen een groot plan uitkomst brengen. Ook dit plan heeft men aangedurfd. Het eiland, is hard op weg naar een vooroorlogse watervoorziening. Het gevolgde systeem, waarin hydro- foorstations en waterreservoirs te zamen de rol, van watertoren spe len, is geenszins een experiment. Andere plaatsen kennen dit sys- Insluiping en diefstal Terwijl de bewoners even een boodschap waren gaan doen, is een tot heden onbekend persoon binnen geslopen in de woning van de fam. P. de Heer, aan de Verbrandestraait te Thoiien. Bij thuiskomst bemerkten de bewoners, dat enige huishou delijke kleine artikelen benevens geld en kleren verdwenen waren. De politie stelt een uitgebreid on derzoek in. De laatste tijd wordt opgemerkt, dat herhaaldelijk onbe kende personen overdag de ronde doen te Tholen. Nu de brug niet meer bewaakt wondt en vrij is, is de kans op diefstal en inbraak! aanmerkelijk groter gewonden. LUCHTVAART Merkwaardige landing Een van de merkwaardigste lan dingen, die ooit door een vliegtuig gemaakt zijn, vond, in de staat Il linois plaats. Daar moest een privé- vliegtuig d,es avonds landen ,op een pas aangelegd vliegveld. Er stak een geweldige storm op, die gepaard ging met een hevig onweer. Op het vliegveld, was nog geen verlichting aangebracht >en het werd, buiten steeds donkerder. De vrouw van de piloot hoorde het vliegtuig rond cirkelen ,en zij wist dat in een wijdie omtrek geen andere landings plaats was. In haar wanhoop be!da zi] de politie op. De dienstdoende inspecteur liet onmiddellijk twintig agenten van die motorbrigade uit rijden. De motoren werden rond het vliegveld, opgesteld en de agen ten lieten hun koplampen over het veld, schijnen. Even later landde het toestel veilig op het veriicnte veld. Zo landde ook eens de„Uiver" rm tiet vliegveld te Albury (Aus- Onregelmatigheden op het Dis tributiekantoor te Schagen zijn aan het licht gekomen, waarmee een bedrag van f 14.000 is gemoeid. Een distribu ie-ambtenaar en een zwarte handelaar zijn aangehouden. Woensdag 14 Januari e.k. treedt voor het Nutsdepartement te Zie- rikzee de heer Ed. Verkade op. Hij zal Shakespeare's treurspel „Mac beth" ten tonele 'brengen, een ver tolking waarmede de heer Verkade zich in de Ibop der jaren een grote naam heeft verworven. Macbeth, koning van Schotland, van ca. 1040—1057, maakte zich ïQ 1040, nadat hij koning Duncan ver moord, had, van de troon meester, maar werd later dooir Duncan's zoom Maloolm van de troon gesto ten ,en door Macduff in ieen (gevecht gedood. Macbeth is de hoofdpersoon van Shakespeare's treurspel uit diens periode (tot 1608) waarin ihij „Julius Cesar", „Hamlet", „Othello" „King Lear", „Coriolanus" en „An- tonius" ,em „Cleopatra" schreef. Een verering van Shakespeare is er nog steeds. Men bewondert hem om zijn onuitputtelijke rijkdom aan beelden, het reusachtige terren dat hij bestrijkt, het enorme aantal sna ren dat hij kan bespelen, zijn diep doorgronden van de menselijke ziel en zi,n groot medegevoel. Het eerste bedrijf behandelt het ontstaan van de onrechtvaardige be geerte in een overwinningsroes, op het legier der Noren, dat Schotland binnenviel, en het besluit tot dp daarheen voerende misdaad, die in het tweede bedrijf plaats grijpt, on danks alle waarschuwingen van het geweten en het verkrijgen van ihet begeerde, n.I. de Schotse kroon. Het onrechtmatige bezit en de innerlijke 'Onzekerheid van de bezitter wordt 1 Jan. Zon op 8.48, onder 16.38. Maan op 21.25, onder 11.45. 2 Jan. Zon op 8.48, onder 16.39. Maan op 22 52, onder 12.04. Reorganisatie en modernisering der R.T.M. Binnenkort verschijnt hèt rapport van de commissie, welke de ver voersproblemen op die Zuid-Holl. eilandieni en Noord Zeeland Schouw,en-Duivelamd, en St.-Philips- land, onder de loup© zal nemen. Dit rapport zal stellig niet ad,vise ren althans dit is de mening van het „AD." tot opheffing van d,e R.T.M. Verkeerstechnisch niet, omd,at de geringe bevolkingsdicht heid, van de eilanden, met hét zwak ke onderlinge verkeer van de be woners 'enerzijds en de grote on regelmatigheid, in de vervoersbe hoeften anderzijds (men denke aan de bietencampagne) ©en verkeers middel vraagt, dat zowel voor be perkt, als voor massaal transport is geschikt. En dat is nog steeds het railverkeer. Bovendien zal de commissie de R.TM. die hand boven het hoofd houden, omdat rijk en provincie voor ruim vier millioen aan rente loze voorschotten hebben verstrekt. Veel meer ligt de conclusie voor de hand, dat ide commissie zaT ad viseren, de R.T.M. te reorganiseren (met dien verstande, dat de over heid er meer zeggenschap in zal krijgen) en te moderniseren, waar aan men in de eerste plaats zal denken aan een aanvulling van heft' autobusmateriaal. Daarnaast zal die commissie enge- twijfela, aandacht schenken aan de verbetering van de wegen en de havens en misschien wel aan brug gen. Maar een, die het Zijpe over spant, zal er nog wel niet komen, De oplossing is daar: een grote boot met z.g. koplading, dié, onafhan kelijk van het reizigers vervoer per R.TrM-, voortdurend' de auto's te Zijpe 'en A.J. Polder overzet. 1 Macbeth grijpt naar nieuWie 'On rechtmatige middelenteneinde zich de gewenste veiligheid te verzeke ren: gevolgen van zwakte, ontstaan door gebrek aan innerlijke zeker heid, ©n evenwicht. Het eerste deel van het vierde be drijf behandelt het steunen van 'd© schuldige op bijgeloof en het nemen van steeds roekelozer besluiten uit innerlijke onzekerheid en wanhoop. In het tweede deel verenigen de tegenstandiers zidh uit een recht matig verzet. De eindstrijd Wiordt in het vierde bedrijf behandeld. De nederlaag van ld© schuldige en het herstel van het geschonden recht. Het lot brengt Macbeth op het slagveld tegenover Macduff, de wrekér van het onrecht. Uit diens mond hoort hij, voor hij de dodelijke slag ontvangt, dat de heksen en ihet bijgeloof hem hebben misleid,. Het treurspel eindigt met de toespraak van Maloolm, prins van Cumberland, Duncan's oudste zoon, Waarin deze mededeelt dat Lad,y Macbeth zichzelf doodde, en waarbij de Schotse graven uitgeno digd wiorden naar Scone te komen, pm hem, de Prins, tot koning van Schotland te zien kronen. Ook dit Koningsdrama getuigt van Shakespeare's onuitputtelijke rijk dom in de aanschouwelijke voor stelling van het gehele menselijke leven, van de niet te overtreffen meester in de aanschouwelijke weer gave van sterke hartstochten. Wie kan, verzuim© niet op de eerstvolgende Nutsavcnd op 14 Januari tegenwoordig te zijn, als d,e heer Ed. Verkade Macbeth ver- 4-' a A-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 13