STAD EN PROVINCIE Gemeenteraad Haamstede KERKNIEUWS SPORT Zierikzee I—R K F C I 0-1 Offic ële bonnenlijst ZIERIKZEE. Tot hoofd der Open bare Bewaarschool is met ingang van 1 Januari benoemd mevrouw BrouwerSteur, in plaats van mej. Z. Papeveld, die onlangs, na een' lange diensttijd1, treffend afscheid nam van de kleuterschool. BROUWERSHAVEN. Geslaagd het examen eerste stuurman grote vaart, de heer A. A. Becu, geh- te Cadzandi (Z.-V.). ZONNEMAIRE. In het wacht lokaal der R.TrM. is onlangs ten bate van .de Maatschappij, een te lefoonaansluiting gemaakt, teneinde eventuele dienstberichten door te kunnen geven. In verband met het ön void oende- afgeslo ten-zijn van het toestel kan de jeugd „gratis" tele foneren. Een en ander zou ernstige stagnatie in het tramverkeer te weeg kunnen brengen. Voor de veiligheid van het tramverkeer is het te hopen, dat de sluiting van het toestel ook „sluitend" wordt gemaakt. NOORDGOUWE. In de 24 Dec. j.l. gehouden vergadering van de Landbouwsociëteit, werd de heer L. J. van Gastel Jz. op eenvoudige Wijze gehuldigd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum (in Sept. j.l.) als voorzitter van de Landbouw sociëteit. De waarn. voorzitter, de heer Joh. L. Vis, voerde hierbij het woord en bood de jubilaris na mens 'de leden als stoffelijk blijk van waardering een fraai schilder stukje aan. De ijver en toewijding van de heer van Gaste! moge mede blijken uit het feit, dat ia die 25 jaar precies honderd vergade ringen werden gehouden, waarvan hij: er slechts één heeft gemist. ST.-ANNALAND Als werkbaas in dienst van de Ned. Beide-Mij', te ThOlen is met ingang van 29 Dec. jJL benoemd, die heer M. C. Vroeg- op, alhier. Onlangs kwam de gemeenteraad voltallig bijeen, onder voorzitter schap van burgemeester Jhr. Röell. Na de notulen en ingekomen stuk ken komt ter tafel' een verzoek tot 'het verlenen van' subsidie aan de op te richten lagere Landbouw school te Nieuwerkerk. Op voor stel van B. en VV. wordt dit ver- zoek aangehouden. De aangeboden rekening 1946 en de begroting voor 1948 van het Burgerlijk Armbe stuur wordt goedgekeurd. Dan komt aan de orde benoeming hoofd der school. Na toelichting door de voorzitter van de diverse candidaten wordt met algemane stemmen tot hoofd der O.L. School ingaande 1 Januari 1948 benoemd, de heer J. Kuperij, tnans onder wijzer te Steenderea. In verband hiermede wordt de datum van in gang van het ontslag aan dhr. G. J. Spanjaard nader vastgesteld op 1 Januari. In verband met de voorgenomen rattenbestrijding wordt aan de al gemene politieverordening een be paling toegevoegd, dat het verbom den is etensresten e.d. neer te wer pen, terwijl het gedoogd moet1 wor den dat in gebouwen of op erven bestrijdingsmiddelen warden neer gelegd tot het doden van ratten, terwijl het verboden is deze be strijdingsmiddelen. te verwijderen. Op voorstel van B. en W. wordt beslaten een subsidie van fO.10 per inwoner te verlenen aan het Tech nologisch Instituut Zeeland, ingaan de 1 Januari J948. De aangeboden gemeenterekening 1945 wordt hierna z.h.st. vastge steld: inkomsten f 171268.48, uitga ven f 183642.38, nad. slot f 17373.90. Komt aan de orde een voorstel van B. en W. om tot verharding van het duinpad Vuurtoren-strand over te gaan. Dit pad zal dan warden verhard met een puinlaag waarover een Laag split. De voor zitter deelt mede, dat de N.V. „Mooi Haamstede" bereid gevonden is in deze kosten een bijdrage te verlenen. Z.h.st. wordt het voor stel van B. en W. aangenomen. Weth. den Boer deelt mede, dat de schoolgelden béwaarsehoolonder- wijs op last van het Ministerie ver hoogd moeien worden, omdat de ge meente noodlijdend is. De laagste tarieven zullen f0,30 per week per kind moeten bedragen. De com missie bewaarschool zal dit punt nader bezien. Bij de rondvraag vestigt de heer P. Slager de aandacht op de slechte toestand van die Scheepswerfstraat; dit heeft reeds de voile aandacht van B. en W. Verder bespreekt hij de straatverlichting aan dè Hooge- weg en Sluispad, wat nader zal worden bezien. Aan het einde der vergadering wenst de voorzitter de leden met hun gezin een gelukkig nieuwjaar en hoopt dat 1948 voor de gemeente 'een goed jaar moge zijn. Weder kerig biedt de heer de Bruine de voorzitter dè beste wensen aan voor hem en zijn gezin. Hierna volgt sluiting. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen naar Scherpenzeel-Woudenberg; Maarn (Ned. Prot.-Bond)Ds. H. J. Barnouw, em.-pred. te Vries (Dr.) vroeger te Zierikzee. Ger. Kerk. Beroepen te Ouderkerk aan de IJsel: Dis. C. A. Vreugdehhil te Oud-Vossemeer. Leger ides Heil®. ZIERIKZEE Nieuwjaarssamenfeomst 7.30 uur VOETBAL. Zierikzee verschijnt met 3 inval lers. Rei'nen staat nu linksback, Blok linkshalf en Krello reehtsbinnlen. Koster wint de opgooi en laat Zie rikzee tegen de zon en wind hl spélen. Op een zwaar terrein trap pen de groenroden af. Het begin is vrij slap-. De eerste gevaarlijke aan val komt van Zierikzee's linker vleugel, waarbij Gilijamse goed doorloopt, maar de vallende doel man kan nog juist corner werken waaruit Koster hard naast schiet. Een goed door Koster genomen vrije schop schiet Krello te zacht in om de doelman te passeren. Aan weers zijden laat het plaatsen en schieten nogal! te wensen over. De Zierik zee-voorhoede speelt te peuterig om succes te kunnen hebben. Ook en kele hoeksphoppen voor beide par tijen teverdri niets op en de vrije schoppen, die scheidsrechter Dul- lemans nogal eens uitdeelt, wor den vooral door Zierikzee slecht genomen. De linksbuiten der gasten ver knoeit" een mooie kans -door naast te söhieten en de linksbinnen kogelt ever de lat. Zierikzee mist dan ook een kans alis de doelman mist. doch niemand toeloopt. Uit een hoekschop kanjert Koster net over. De linksbuiten mist weer een fraaie kans en Hage slaat de bal goed uit zijn heiligdom. Dogger en van Aken grijpen ook enkele malen goed in. Eerstgenoemde maakt hands, wat Üe scheidsrechter voor gezichtsbe scherming rekent en de rechtsback der gasten eveneens, wat hem ont gaat. Met een bril wordt gedraaid Na de rust zit RKFC er direct vinnig op en de Zierikzeeverdedi- ging moet enkele malen flink in grijpen. Hage is echter safe, wat niet altijd van van Aken en de middenspelers gezegd kan worden. Bij RKFC is de doelman niet altijd klemvast, maar hij heeft Vrouwe Fortune niet tegen zich en weet zijn doel zuiver te houden. Uit eeta hoekschop der gasten wordt de bal opnieuw voorgezet, waarna de rechtsbinnen naast schiet. De doel man boft als hij al uitlopende mist en een schot van Gilijamse kan stoppen. RKFC neemt dan de lei ding, als uit een voorzet van rechts de Ziërikzee-verdediging onvoldoen de wegwerkt en het leder van mfehtbij1 langs Hage in de hoek wordt gewerkt (0—1). Zierikzee zet dan een snelle aan val op, waaruit Gilijamse inkogelt, doch d.e doelman al vallende corner werkt. Deze wordt achter geplaatst. Als bij een Zierikzee-aanval hands wordt gemaakt, neemt Koster de vrije schop keurig, doch even keu rig veegt de doelman de bal over de lat De hoekschop wordt wegge werkt. Zierikzee krijgt nog enkele hoekschoppen te nemen, maar zon der succes. Zierikzee probeert de gelijkmaker te fabriceren, maar zón- dei* succes en als soheidjsrechter Dullemans, die enkele aanvechtbare beslissingen nam, doch de teugels strak hield, einde blaast, heeft RKFC een zwaar bevochten over winning behaald. Een gelijk spel had de verhouding beter weerge geven. Zierikzee IISchouwen I Donderdag 1 Januari (Nieuw jaarsdag) spelen de Zierikzee- reserves een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schouwen I. Aan vang half 3. Scheidsrechter is dhr J. J. v. d. Berge. Als beide ploegen volledig uitkomen zal het aan spanning wel niet ontbreken. DAMMEN. DAMCLUB ZIERIIKZEE. A. Hage—J. Bil 2—0; D. Kardol N. v. 'd,. Werf 2—<0; C. 'J. de Jonge—H. die Vlieger 2—0; E. A. de LpioffI. Hage 20; N. v. d. Werf—A. Hage 0>—2H. de Vlieger D. Kardol 0—2I. Hage—J. Bil 2—0; E. A. de Looff'—Q. J. de Jonge 21—0; D. Kardol—I. Hage 2—0; H. de VliegerJ. Bil 0—2; C- Berre- voets— C. J. de Jonge 0—2; A. Flik- weertD. Kardol 0—2; A. HageI. Hage 2—0. Damclub Renesse. 13e ronde. V. id:. WerfBoot 20; SteurE- Kostense 0—2; Stein voort—Goed- bloed: 0—2; V. d. ZandeDalebout 20; Brandenburg—Fasol 2—0. De Tlhoolse Damclub speelde Dins dagavond j.l. voor de club-compe titie de volgende w'edstrijden, waar van de uitslagen zijn; Af. A.: M<. Schot—C. J. de Korte 02; A. Mi- Geluk—A. M. Labruyere 0—2; D. de Vos—J. Laban 0—2. Tengevolge van zware regenval heeft men in België, Frankrijk en Luxemburg en West-Duitsland met overstroipingen te kampen. Ruhr,' Main en Saar traden buiten, hun oevers. In 1944 werd: het Duitse vest- zakslagsChip „Tirpitz" bij Tromsö (Noorwegen) door de geallieerde vliegers tot zinken gebracht. Men heeft het sdhip gelicht en de lijken van 1209 Duitse zeelieden geborgen. Zij zullen hn een massagraf worden begraven. In Zwitserland hebben Iawin|es ontstaan door de zware regens, op enkele plaatsen slachtoffers ge- maakt Bij het Roode Kruis te Semarang zijn onregelmatigheden ontdekt. Duizenden stuks kleding verdwenen op onnaspeurlijke wijze. Reeds zijn enkele vooraanstaande personen in hechtenis genomen. Te Phoenix in de Amerikaanse staat Arizone stapte een dezer da gen de 23-jarige Francis Joseph Bressi het bureau van de sheriff binnen om te vertellen, dat hij in de afgelopen vijf jaar met acht vrou wen was getrouwd geweest en dat hij zich zes keer aan bigamie had schuldig gemaakt. voor het tijdvak van 4 tot ieu met 17 Januari 1948. Elk 'der volgende bonnen, geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 713: 091 Melk; 31/2 liter melk 094 Melk: 6 liter melk 096 Melk: 6^/2 liter melk 096 Vlees: 100 gram vlees 097 Vlees: 300 gram vlees 098 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 099 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 114 Algemeen: 100 gram kaas tof 125 gram korstloze kaas 116 Algemeen: 1800 gram brood (geldig tot en met 10 Jan. a.s.) 117 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (geldig toit en met 10 Jan. as1.) 118 Algemeen: 125 gram koffie (reeds aangewezen) 119 Algemeen: 50 gram thee (reeds aangewezen) 103 Reserve: 800 gram brood (geldig tot en met 10 Jan. a s.) 106 Reserve: 400 gram brood (geldig tot en met 10 Jan. as.) BONKAARTEN KD, KE 713: 594 Melk: 10 liter melk 595 Melk 11 liter melk 596, 597 Vlees: 100 gram vlees 598 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 599 Boter: 125 gram margarine $r 100 gram vet 616 Algemeen: 400 gram brood (geldig tot en met 10 Jan. a.s.) 617 Algemeen: 400 gram brood pf 1 rantsoen vermicelli ejd. (geldig toit en met 10 Jan. a.s.) 618 Algemeen200 gram brood (geldig tot en met 10 Jan. a.s.) 603 Reserve: 400 gram brood (geldig tot en met 10 Jan. a.s.) 605 Reserve: 100 gram kaap of 125 gram korstloze kaas BONKAARTEN MA, MB, MC, MD(, MF, MG, MH 713 (bijz. arbeid, as. moeders en zieken). 1033 Brood: 800 gram brood 1038 Boter: 250 gram boter of'mar garine of 200 gram vet 1032 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet 1034 Kaasi: 200 gram kaas of 250f gram korstloze kaas. 1039 Eieren: 5 eieren 1037 Melk: 5 liter melk 1031 Vlees: 300 gram vlees 1035 Vlees: 200 gram vlees Een doide potvis is op het stranli te Schiermonnikoog aangespoeld.'t Dier is acht meter lang en moet naar schatting 3000 kg. wegen. Vliegtuigen van de luchtmacht der Chinese regeringstroepen zijn een groot offensief begonnen tegen de communisten, die hevige aanval len doen op de oude hoofdstad van Mamdsjoerije, Moekden. Voor Denemarken wordt met 1948 verlaging van de levensmid- delenrantsoetnen aangekondigd. De Denen krijgen minder boter, meer margarine enmeer sigaretten. Bij de typhoon die de Philippij- nen heeft geteisterd, hebben 64per sonen het leven verloren, 27 op varenden van een gestrand Deens stoomschip worden vermist. Reeds zijn 8 koppen op de dodenlijst geplaatst. De hefbrug bij Barendreöht, die in September 1944 bij een aanval door geallieerde vliegtuigen dus danig werd beschadigd, dat de hef- installatie onbruikbaar was, is weer in gebruik genomen. 1 De Canadese minister-president Mackenzie King is voornemens zich in de loop van het komende jaar terug te trekken. Gesneuveld zijn in Indonesië van 18 tot 22 December vijf Nederlandse militairen: vier werden gewond en een verdronk. Op 27 en 28 Decem ber: zes gesneuvelden en veertiexK gewonden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 10