ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 DONDERDAG 1 JANUARI 1948 No. 15784 101e Jaargang ABONNEMENT Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling in Zierikzee f 2.75, daar buiten f 3,—. Losse nummers 10 ct. Verschijnt iederen werkdag Administratie Sehuithaven B 94. Giro 137677 Redactie: Lange Nobelstraat A 171. Tel. 32 Uitg.: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee. Tel. 41 ADVERTENTIËN 12 cent per m.m. Bij contract speciale prijzen. Succesjes maximum 15 m.m. (4 regels) f 1,— per stuk. Bij een MIJLPAAL van de TIJD Warneer wij op die Oudejaars avond, c)ns een zuiver beeld willen vormen, van het jaar 1947, dat weg gleed in de mist der eeuwen, dan zal die van -gedachten vervulde be schouwer, niet l-oiuter het oog mo gen richten op- het overzienbare vlak der materlei Wanneer de eco nomie alleen bepalend, zou zijn voor het -gestorven jaar, d,an was eiri hoogstens te wij-zen op -een smar telijke l-eemte, op een knoop- in a,e piannen, waaraan factoren schul dig zijn, die -stuk vooir stu-k uit da baaierd, van feiten en gebeurtenis sen zijn op- te sporen. Maar het ka rakter van het jaar is niet met be hulp van een materiële balans te determineren. De vraa-g Is, of er ee-n op-w-aartse groei- der cutvleuig,el-de en gedemo raliseerde mensheid vi-el waar te nemen. Een niet langer onderwor pen zijn aan -de steenharde wetten, d.ie door de ,jstof onttroonde gees t-en" zijto gedicteerd1. Was er een eollectiev© verootmoediging, als mi nimale schuldaflossing, van de dure prijs -door milli-o-enen gesneuvelden voer -de vrijheid' betaald? Wais er -een terugkeer tot de onverganke lijke waarden van liefde, geloof, opofferingsgezindheid, eerlijkheid en strikte rechtvaardigheid? Het ont kennend, antwoord op -deze vragan is ons misschien in de mond' blij ven steken, maar dat doet aan ihiet beklemmend, karakter ervan niets af of toe. In -de sfeer van ©en wae- Aicedige -tederheid, die als een fluïdium, de 'Oudejaarsavond door trekt, zijn wij' misschien genei-gd; ge weest, -de dingen in een warmer, in ©en verzoenender licht te zie|n, maar redien daartoe, wias er in feite niet. Za oioit^ d.an was 1947 eep jaar van 'teleurstellingen 'en gebro ken illusies. Niet alleen in groot verband, waar het diplomatieke spel in zija oude vorm 'terugkeerde, met een eindeloos botsen van principes, met telkens weer langs elkaar heen praten in ©en sfeer van egoisjme en 'individuele overgevoeligheid. Maar vooral ook in de menselijke ge meenschap, nationaal en internatio naal, werdien niet die daden gesteld, d.ie het geloof in de „betere wieraldi" konden in stand' houden, laat staan verstevigen. rjeae -ontnuchtering hebben Wij' het nieuw© jaar mee ingedragen en dat maakt het begin niet gemakke lijk. Niettemin is er een vertroos tende ien moedgevende gedachte. Zo goed, als iedere da-g, geeft ook elk jaar de mensheid' een nieuwe kans. Ho© chaotisch het wereldbeeld ook zijn mag, deze jaarwisseling als een punt in -die ontwikkelingsgang der historie wijst er o,p-, -dat -de tijd voor de beschaving, in lankmoedig heid, wordt gerekt. Imnftrs er be hoeft ge-en twijfel te bestaan, of deze wereld gaat een of andere toekomst tegemoet. Vrw-irtoraciirxrlp irvn irfrfr fnt mn ijntfr Met luchteblauw en pannerood Was de wereld schoon beschilderd. Maar door onze zonden, zijn hier, zijn daar Die kleuren verweerd en verwilderd. ALBERT VERWEY -■erbarminglo.ze duisterheid'. Met de- ZiTgedach-t© mogen 'wliji ons echter niet verzoenen. Hlet is laat in die tijd', maar niet té laat, om eindalijk te beginnen, 'de Kerstboodschap het omkeren o,p- de wieg ihet terug naar de bronnen onzer Christelijk© •eciltuur als daad te stellen in 'de praktijk. Ieder mens afzonder lijk dient af te dalen, va,n een troon, die hij zichzelf w'ellicht heeft' opgericht, -oim in nederigheid zijn naaste te dienen. Hierin ligt de - si out ei voor de beterewereld, 'die ■Vrijheidshelden in bun laatste uren •zidh voor o-gen stelden. Niet van stelsels of systemen alleen, is de hulp- te verwachten, die de wereld moet behcedien voor een totaal gees telijk en materieel verval. Zij' zul len slechts de mechanische wereld opvatting, die de geest-en steeds- meer doordrenkt, tot het zegevierend' evangelie onzer mislukte -eeuwi ma ken. D-e mens enzer dagen, moet weer stijgen, tot San aristocratie- van geest en hart, in de- wetenschap- dat -eigen tekortkomingen, hetide aal van een gelukkige samenleving -der volk-eren, ifi de praktijk 'belem meren tot werkelijkheid, te rijpen. Vanuit -deze gezichtshoek bezien, is die taak, die het nie-uwe jaar indi vidu, natie -en w'ereld oplegt, zwaar, maar t-e aanvaarden in het vaste geloof, 'd,at voorbij het moieras van deze lage tijd', de -schemeringen van -een licht© morgen kunn-en -op-lichten. BONNEN VOOR KOFFIE EN THEE Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat voor het tijdvak van 4 t.m. 17 Januari ben 118 Algemeen wordt aangewezen voor 125 gram koffie ien b-on 119 Al gemeen voor 50 gram th-ee. I productie zal worden bereikt, dat I van ©en verergaring van d© w'oining- I uooidi geen sprake meer zal zijn. Alles zal in het w'erk wprdien ge- stel-di pui bielemmerendie factoren op j te heffen. Er mag worden aange- - pomen dat in 1947, ondanks de ■langdurige vorstperiode het bouw plan voor 80 pet. zal worden ,ge- reailiseerd,. Beken en rivieren zetten landerijen blank De wel-e regens, die gedurende de afgelopen -dagen zijn gevallen, heb ben het wiater in de OverijsielSie beken, kanalen en rivieren- sterk doen stijgen. Hier en daar steeg het zelfs z,o hoog, 'd,at het over d© dijken liep- en nabij-' gelegen landerijen blank kwamen te staan. Bij Vriezenvac-n moesten boerderijen worden ontruimd, andere werden door het water geïsoleerd. Oiok in die omgeving van Almelo en Bergentheinj heeft men met klei ne overstromingen te kampen ,ge- hadi. Het wiater -staat er op- jttei wiegen. Over de verkeersweg Al melo,Ommen stroomt het water. Die Maas in Zuid,-Limburg is sterk gewassen. Binnen 16 uur steeg het water -ruim een meter. f Van chocolade naar suikerwerk De sterke stijging op de wereld markt van de prijzen in caoaor bonen maakt het ons land on mogelijk de omvang van zijn aan kopen, te handhaven. Door de nog in het land zijnde voorraden te zamen met de duurdere te ver werken, kan op de binnenlandse markt de prijsverhoging zeèr ma tig rijn. Teneinde een doorsnee- prijs en een noodzakelijke beperkte bevoorrading van de handel mo gelijk te maliën, is een verb-oid tot aflevering -en vervoer van cacao bonen -en. andere grondstoffen naar Het Bouwplan 1947 voor 80 pet uitgevoerd Per 1 No,v. 1947 Waren noin-di 38.000 wloningen in aanbouw en was -er voioir rond, 5000 -woningen rijks- goedbeu-rilng verleend, doch met de bouw! hiervan wa-s nog niet be gonnen. H-et aantal woningen, dait is aanbesteed,, doch nog ni'et is voorzien van -een rijksgoed,keuring, kan per 1 Nov. 1947 op rond 1000 Worden gesteld. Van de 41.000 zwaar beschadigde w'oningen zullen per 1 Jan. 1948 circa 4500 nog niet bewoonbaar zijn. De rond 400.000 licht bescha digde woningen zullen per 1 Janu ari 1948 vrijwel all-e weer bewoond kunn-en w-ordien. Verwacht mag wor den, dat van d-e per 1 'No-v. in aanbouw! zijnde woningen er in het tijdvak lot 1 Januari 1948 nog circa 2-000 -wioiningen gereedkomen. Uit het voorgaande volgt, dat per 1 Januari 1948 ca. 36.000 woningen Of van -de cacao- en chocolade fabrikanten afgekondigd. Productie en bevoorrading in het nieuwe jaar -dien-en zich aan de gewijzigde om standigheden aan te pussen. Gevolg zal rijn dat in het versnaperinlgs- as-sortiment -een verschuiving na-ar de suikerproducten' plaats beeft. Vechtpartij met dodelijke afloop Op Tweede Kerstdag heeft te Sliedrecht een vechtpartij met do delijke afloop plaats gehad. De 24-jarige P. Bi. en, ide 23-jarige P. L. bezochten in enigszins beschon ken toestand een café. Tijdens een partij biljart, waarbij nog enige glazen bier- werden gedronken, kre gen de beide vrienden ruzie. Toen, de caféhouder Meyer de vechten den wilde scheiden, trok B. een dolkmes en bracht de caféhouder een stoot in de hartstreek toe, waardoor Meyer enkele minuten later overleed. Die beide mannen zijn dezelfde avoind in hun res pectieve woningen gearresteerd. Nog tweehonderd politieke delin quenten zullen waarschijnlijk bin nenkort naar Indonesië vertrekken. Het eerste contingent van 119 vol doet uitstekend. '.Men is over hun werk, dat mïllioenen dollars en deviezen bespaart, tevreden. Honderdduizenden inwoners van New York zijn het weekend in touw geweeist om de stad te bevrijden van dh sneeuw, die vijftien uren achtereen en ook Zondagmorgen nog een paar uur op de stad was neergevallen. Aan boord van een Chinese ri vierboot, die bij Hankou op de Jangtse voer, is brand uitgebroken. Er ontstond ©en paniek onder de 700 passagiers. Men vreest, dat on geveer vijfhonderd mensen om het leven zijn gekomen. In de Belgische dumps zijn grote hoeveelheden oorlogsmateriaal opoe- slf gen. Geruchten doen op het ogenblik de ronde dat van dit materiaal /nr te t> rf ann r1t> r&n&rimr*** 1 i i u

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 1