Lotion Malwida 31 Spr. wees erop, dat de aangetredenen een dapper besluit hebben genomen- Dapper, aldus spreker, omdat ge weet dat ge komt te staan tegenover een niets ontzienden vijand en uw moed en uithoudingsvermogen zwaar op de proef zullen worden gesteld. Het is verheugend' dat gij met zoovelen zijt. Vele duizen den zijn er nog in dit land, bezield met een Jan Saliegeest. Zij begrijpen niet, dat zij het nationaal-socialisme niet kun nen tegenhouden. Gij echter hebt den nieuwen tijd wel begrepen en u opge maakt om samen met de kameraden van de Duitsche weermacht ten strijde te trekken. Nadat spreker den mannen de verze kering had gegeven, dat hun materieele verzorging aan het front, dank zij het organisatievermogen der Duitsche kame raden, uitstekend zou zijn en dat hij zich persoonlijk het lot der achterge bleven verwanten zou aantrekken, be sloot hij zijn toespraak: „.trekt dan heen, waar de strijd u wacht. Heel Nederland, heel Europa kijkt naar uw daden. Hou- zee Vervolgens sprak ir. M u s s e r t de mannen toe. Gij staat op het punt, mijn kameraden, ons vaderland te verlaten. Geen dienst plicht dreef maar de meèsten, wellicht- allen, zullen gedreven zijn door idealisme. Wij allen weten, dat het ons oneindig veel liever geweest ware, indien een Nederlandsch leger in het Oosten had gestreden. Maar al levert dan ons volk als zoodanig niet zijn aandeel in dezen strijd, de beweging levert dit aandeel wel, zoo nu als in de toekomst. Want altijd als een volk in nood verkeert en nimmer heeft het Nederlandsche volk in zoo grooten nood verkeerd als thans staan er mannen op, die bereid zijn alles in te zetten voor de wederopstan ding van dat volk. Het nieuwe Europa teekent zich reeds af, doch eerst zal de geweldige kolos van het communisme moeten worden neergeslagen. Dan zullen Germanen de wacht in het Oosten moeten betrekken en ik zal alles doen, wat in mijn vermo gen licht om ervoor te zorgen, dat naast de Duitschers, naast de andere volkeren van Europa, ook Nederlanders hun aan deel in deze wacht zullen leveren. Ik wensch u geluk met uw besluit, aldus besloot ir. Mussert zijn rede. Het is een moeilijke dag voor u, doch dui zenden binnen onze grenzen en honderd duizenden daarbuiten hebben ditzelfde af scheid meegemaakt, dus ik weet, dat gij hard genoeg zult zijn. Of anderen ons niet begrijpen, laat ons onverschillig. De historie zal over ons rechten en zij zal zeggen: „ja, deze mannen deden hun plicht, zij waren de echte vaderlanders". Ik dank u voor uw toewijding, voor dit besluit en roep u, mijn kameraden toe: tot weerziens en hou zee. Nadat het muziekkorps het Wilhelmus had gespeeld, richtte ook SS-Grup- penführer Rauter nog eenigewoor den tot de kameraden van Waffen SS en legioen. Hij memoreerde, dat het legioen in den strengen winter- van het afgeloo- pen jaar zich aan het Oostfront bijzonder heeft onderscheiden. Het ijzeren kruis eerste klasse werd aan 35 leden uitge reikt en het ijzeren kruis tweede klasse aan 360 leden. Spreker wenschte den vertrekkenden veel wapengeluk en sprak de hoop uit, dat zij zich zouden gedra gen als vertegenwoordigers eener nieuwe frontgeneratie. Nadat hij eén Sieg Êeil op den Führer had uitgebracht, dat drie werf werd herhaald en het muziekcorps de Duitsche volksliederen hacT gespeeld, droeg ir. Mussert de manschappen over aan den vertegenwoordiger van de Er- ganzungsstelle der Waffen SS. SOS n X tZ S3 Zelfbeheersching beteekent beteugeling van driften en hartstochten. D\e harts tochten zijn, vurige paarden die de levenswagen trekken, inaar door lie rede beteugeld moeten worden. Feuilleton Roman van Rise Wernecke Gabi! Mevrouw Scheele maakte een afwerende beweging. Ach ja, daar weet je natuurlijk nog niets van. Gabi is den laatsten tijd steeds zonderlinger geworden. Een paar weken geleden is het al begonnen; ze werd steeds on- uitstaanbaarder, nerveuzer en nog slor diger in haar werk dan 'ze vroeger reeds was. Tenslotte bleef ze eenvoudig weg en stuurde een attest, dat 'zie rust moest nemen in velband met een „zenuwover spanning". Ze heeft voorloopig ontslag genomen en Eva heeft een kaart van haar gekregen, een kaart uit Capri, waar op ze meedeelde, dat het haar uitste kend ging en dat ze zich kostelijk amu seerde. Die zal wel niet meer terug komen. Enfin, ik gun het haar. Maar Mevrouw Scheele krijgt plotseling een schitterend idéé hoe staat het met jou? Natuurlijk, dat is toch het ei van Columbus! Jij moest het instituut overnemen, Marga! Een 'betere zou ik er niet voor kunnen vinden! De Amerikaansche belang stelling voor den Congo In de Duitsche pers wordt de aan dacht gevestigd op een telegram van de Exchange Telegraph, volgens hetwelk de voormalige Belgische minister-president Janson bij zijn terugkeer uit Londen naar New York, waar de vroegere Bel gische regeering is gevestigd, aan de pers heeft verklaard, dat de Belgische Congo zich meer en meer ontwikkeld heeft tot een 'belangrijken verkeersweg voor de Amerikaansche strijdkrachten, die zich naar het Midden- en Verre Oosten begeven. De regeering van deze kolonie doet wat binnen haar vermogen ligt' om deze verbinding te vergemakke lijken door vliegvelden en autowegen, spoorlijnen en waterwegen te verbeteren. In dit verband dient een artikel be langstelling, dat het Amerikaansche blad News Week de vorige maand gepubli ceerd heeft onder den sprekenden titel „Old Leopold Personal Colony Is Demo cracy's Newest Arsenal". Aan de hand van de kaart wordt het Amerikaansche imperialisme in dit artikel gewezen op de groote rijkdommen van deze Belgi sche kolonie. Als producten noemt men koper, goud, diamanten, radium, cobalt, katoen, rubber en palmolie. Aan rub ber en koper bestaat er in Amerika groote behoefte. Palmolie kan volgens den schrijver voor vliegtuigen worden gebruikt. Aan den Belgischen minister van ko loniën, prof. Albert de Vleesehhauwer te Londen en aan den gouverneur van den Belgischen Congo, Pierre Ryckmans, wordt de lof toegezwaaid, dat zij deze kolonie in een bolwerk tegen de spil hebben veranderd. Prof. de Vleeseh hauwer is na een bezoek aan den Bel gischen Congo speciaal naar New York gevlogen, om er de Amerikanen op te wijzen, dat deze kolonie net. als in den eersten wereldoorlog menig gat in de Amerikaansche grondstof fenvo orziening kan stoppen. News Week herinnert er tenslotte aan, dat de rubberproductie van den Belgischen Congo, die in 1900 nog 5000 ton bedroeg, intusschen tot 1000 is gezonken. Ook al wil men dit Cijfer thans weer opvoeren, de behoefte aan rubber in die V. S. zal door dén. Belgischen Congo nauwelijks worden ge dekt. (V.P.B.) Schoenenverkoop volgende week verboden In verband met de inventarisatie van de voorraden schoenen hier te lande, is in de periode van !2 tot en met 9 Augustus 1942 het koopen, vérkoopen en afleveren van alle soorten schoenen in den meest uitgebreiden zin, met in begrip van pantoffels en leerloos schoei sel, verboden, ook al zou hiervoor een geldige schoenenbon worden ingeleverd. In verband met het bovenstaande is de geldigheidsduur van de schcenenbon- nen, die in genoemde periode verloopen, verlengd tot en met 15 Augustus 1942, Zonder dat hiervoor afstempeling van den bon door den distributiedienst noo- dig is. Brandstoffen, Gedurende de periodie van 1 tot en met 31 Augustus 1942 geven de met de woorden „Generator Anthraciet 8ste periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één H.L. anthracietnootjes 4 of 5. Gedurende hetzelfde tijdvak geven de met „Generator turf 8ste periode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. Voor de vaste brandstoffen geven van 1 Augustus 1942 tot en met 30 Aprd 1943 de met 03 KF gemerkte bonnen: der kookhaarden recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen voor kookdoeleinden, met uitzondering van anthraciet en baggerturf. mmmi i iT 1 iIlUTTTr Zondagartsendienst Zierikzee Zondag 2 (Augustus: dr. v. d. Graaf en dr. van Leeuwen. Nu is het aan Marga om te bloZem Ik heb helaas ook een onoverkome lijk bezwaar, zegt ze met een verge noegd lachje. En mevrouw dr. Scheele begrijpt het onmiddellijk. Marga-kintd! Deze om helzing wordt nog onstuimiger dan de eerste. Direct, toen ik je Zag, dacht ik bij mezelf: die Marga is totaal ver anderd! Die ziet er zoo stralend uit! Daar moet iets mee aan de hand zijn! Mijn hemel, wat vind ik dat heerlijk! En je ziet er werkelijk heel anders uit je bent slanker geworden en dien afschuwelijken bril heb je gelukkig ook thuis gelaten, maar je ziet er uit i hoe zal ik zeggen nou, eenvoudig als een stralend, overgelukkig 'bruidje! Er volgt nog een uitvoerig, Zeer vrou welijk en Zeer persoonlijk gesprek en pas, wanneer Marga op het punt staat afscheid te nemen, schiet mevrouw Scheele eensklaps te binnen, dat er in tusschen nog een pakje voor Marga is gekomen, een pakje uit Kopenhagen. Ze heeft het voor Marga, wier adres haar niet bekend was, Zoolang in bewaring genomen. Waar kan het nu toch uit hangen? Tot haar eigen verrassing vindt me vrouw Scheele het pakje. Het is inder daad uit Kopenhagen afkomstig en allereerst komt een brief van Tora Carlsberg te voorschijn en vervolgens RADIO-PROGRAMMA Zondag 2 Augustus: 8 Lichte gram.; 8.15 De zin van het boer zijn; 8.30 Donizetti-Verdi-Bizet (gr.) 9 BNO: Nieuwsberichten en gesproken programma-uittreksel; ^15 Studiodienst; 10.15 Balletmuziek (gr.); 10.20 Zondag morgen zonder zorgén; 11.30 De stem der SS; 11.45 Neerlands stem van het Oostfront; 12 BNO: Nieuwsberichten en populair actueel' praatje; 12.15 Gevraagdè platen; 12.40 Uit Berlijn: Het Duitsche Volksconcert; 14 Cyclus: Nederlandsche schrijvers spreken over eigen werk14.20 Muziek van Franz Liszt (gr.); 14.30 En semble Willy Kok;- 16.80 Voordracht; 15.45 Omroeporkest17 Luisterspel: „Hoe broeder Vroolijk in den Hemel kwam"; 17.30 Bertus van Dinteren en soliste; 17.45 BNO: Sportuitslagen en Oostlandpraatje; 18 Bertus van Dinteren; 18.45 BNO: Nieuwsberichten; 19.05 Sport van den dag; 19.30 Amusementsorkest; 20.15 Cabaret- programma: „Van ireizen en trekken"; 21.15 Melodisten; 21.45 BNO:: Nieuwsbe richten; 22 Nocturnes van Chopin (gr.) Van 22.15 alleen voor de Radio-Centrales die over een lijnverbinding met de stu dio beschikken; 22.15 Platen lachen U toe (gr.); 23 Gevarieerd orkestprogram ma (gr.) tv,- HILVERSUM II. 301.5 M. 8 Arnhemsche Orkestvereeniging (opn.); 8.30 Marschmuziek (gr.); 9 BNO: Nieuws berichten en gesproken programma-uit treksel; 9.15 Luisterspel: „Als je maar goed luistert"; 9.45 Vroolijke noten (gr.); 10 Toespraak door H. J. Woudenberg; 10.15 Zang met pianobegeleiding; 11.00 Omroep-meisjeskoor; 1130 Orkestmuziek (gr-); 12 BNO: Nieuwsberichten en popu lair actueel praatje; 12.15 Omroep-Kamer- koor en orgelspel (opn.); 12.45 Cyclus: Het Evangelie en de Temperamenten; 13.05 „Wie en wat waren onze voor ouders?"; 13.20 Lichte £angsoli (gr.); 13.40 's-Gravenhaagsche aecordeon-ver- eeniging,; 14 Orgelconcert; 14.30 Omroep- Symphonie-Orkest en causerie „Carl Sohurioht"; 16.00 Boekbespreking; 16.15 Zang met pianobegeleiding; 17 Ernst van 't Hoff en zijn orkest; 18 „Operaouver- ture (gr.); 18.15 Reportage: „U kent hen, maar kent U hen ook?" Prof. Dr. R. van Geneehten.; 18.30 Vierhandige pianovoor dracht; 19.15 Gram.; 19 30 BNO: Nieuws berichten; 19.40 BNO: Militair weekover zicht; 19.50 Spiegel van den dag; 20 BNO: Engelsche uitzending: „DutchNews Reel"; (voor de Radio-Centrales: Gram.); 20.15 Het Zepparoni kwartet; 21 Toon dichters en hun werk in de anecdote I; Muzikaal programma; 21.45 BNO: Nieuws berichten; 22 ÖNO: JMilitair overzicht; 22.10 Avondwijding; 22.15—24 Zie Hilver sum I. Maandag"3 Augustus: HILVERSUM I. 415.5 ML 6.45 Gram.; 6.50 Ochtendgymnastiek; 7 BNO: Nieuwsberichten; 7.15 Luchtige melodietjes, gr.;' 7.45 Ochtendgymnastiek; 8 BNONieuwsberichten en gesproken programma uittreksel; 8.15 Muziek van oude meesters, gr.; 9.15 Voor de huis vrouw; 9.20 Otto Dobrindt en zijn or kest; 10Gevarieerd programma, opn.; 11 Radio-Vacantieschool; 11.20 Ensemble Joan Lancé; 12 Fluit, altviool, gitaar; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: Nieuws- en zakelijke berichten13 Zang en piano 14 Omroeporkest; 15 Voor de vrouw; 15-45 Zang met orgelbegeleiding; 16.00 Bijbellezing; 16.20 Zang met orgelbege leiding; 16.45 Luisterspel: Rieter Pieters zoon; 17.15 BNO: Nieuws-, zakelijke- en beursberichten; 17.30 Bertus van Dinte- kolonisatie?"; 18.15 Lichte gram.; 18.45 BNO: Nieuwsberichten; 18.55 BNO: In ternationaal zakelijk praatje; 19.05 Liedje van verlangen; 19.15 Pianocomposities, gr.; 20.15 Residentie-orkest, opn.; 20,00 Liederen van de Falla, gr.; 21.21 Haar- lemer Orchester Verein, opn.; 21.45 BNO: Nieuwsberichten; 22 Vioolsoli, gr.; 22.30 Familiereünie, gr.; 23.15—24 Zomerspel, gr. HILVERSUM II. 301.5 M. 6.45—8.15 Zie Hilversum I. 8.15 Lichte een tasehje. Het tasöhje, dat Marga verloren heeft. Met ©en impulsief ge baar tast Marga naar het smalle vakje aan den buitenkant, waar zie het recept heeft bewaard. Het vak is leeg. Het recept is dus werkelijk gestolen. En Tora schrijft, 'dat ze na (herhaalde informaties bij de politie, toCh eindelijk weer in het bezit is gekomen van Mar- ga's tasehje en dat (het haar genoegen doet het nu te kunnen terugsturen. Overigens maken zij het allen goed. Hartelijke groeten. Marga schudt (haar hoofd en laat mevrouw Scheele het tasehje zien. Wat kan er nu toch met dat recept gebeurd zijn? Ach hemel, ja, mevrouw Scheele slaat zich voor het voorhoofd, ze is toch verschrikkelijk vergeetachtig. Ze is intusschen een paar dagen in Kopen hagen geweest, waar 'ze ook nog even heel zakelijk en vriendschappelijk met de Ejeströms heeft gesproken. De hee- ren stonden eenvoudig paf. Ze hadden er-geen idéé van gehad, dat dat recept' eigenlijk niet meer of minder dan het eigendom van mevrouw Scheele was. Het was hun door een hun onbekenden chemiker aangeboden en 'zij waren vol komen te goeder trouw geweest. De mogelijkheid bestond dus, dat die onbe kende de vinder van het tasehje was, hoewel het even goed zbu kunnen, dat hij slechts als tüsschenpersoom was op- gram.; 9.15 Beethoven-Schuman-program- ma (gr.); 10 Morgenwijding; 10.15 Héry Janos Suite (gr.); 10.40 Wetenswaardig heden; 10.50 Zang met pianobegeleiding; 11.30 Reportage; 11.40 Gram 12 Bertus van Dinteren en zijn orkest; 12.45 BNO: Nieuws- en zakelijke berichten; 13 Actueel nieuws voor boer en tuinder; 13.15 Gra- nadinas, Spaansch muzikaal programma; 13.45 Lichte gram.; 14 Het Nederlandsch Pianoduo; 14.30 Viola d'amore en clave- cimbel; 15 Platenvariatle; 15.45 Luister- flits No. 22: Kareltje Karper's Liefdes drank; 16 Gerard van Krevelen en zijn orkest; 16.45 Lichte liedjes (Gr.); 1715 BNO: Nieuws-, zekalijke- en beursberich ten; 17.30 Pianovoordracht; p8.10 Otto Hendriks en zijn orkest; 18.30 Een be roep op waarheid en rechtvaardigheid, een woord gericht 'tot "de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk; 18.15 Otto Hendriks en zijn orkest; 19.10 Gram.; 19.30 BNO: Nieuwsberichten; 19.40 BNO: Friesch praatje over actueele vragen; 19.50 Spiegel van den dag; 20 Promenade, gevarieerd programma; 21 Politiek week- praatje; 21.15 Vuurwerk van Musettemu- riek (gr.); 21.45 BNO: Nieuwsberichten; 22 BNO: Politiek praatje; 22.10 Avondwijding 22.15—24 Zie Hilversum I. RADIONIEUWS Zondag 2 Augustus Ernstige muziek. Tot besluit van den Bruckner-cyclus dan den NederiandSchen Omroep brengt het "Omroep Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel om 112.15 uur (Hilversum II) een uitvoering van verschillende der mooi ste koorwerken van den grooten mees ter. Om 14.30 uur wordt voor den zen der Hilversum II het Omroep Symphonic Orkest geleid door Generalmusikdirektor Carl Schuricht. Het Zepparoni-kwartet speelt om 20.15 uur (Hilversum II). Land en volk. Om 8.15 uur hoort u in de bekende serie „De zin van het boer-zijn" over Hilversum I een causerie van Dirk van den Bospoort. Cultureele uitzendingen Om 14 uur (Hilversum I) spreekt J. A. v. id. Made ov'er eigen werk. JaC. de Haas draagt om 15.30 uur voor den zender Hilversum) I gedichten voor over de zee en over hen, die de zee be voeren. Om 16 uur (Hilversum II) hoort u een beschouwing van Prof. Hans Merx over het nieuwste boek over Jos. Seb. Bach van Prof. F. Hasse.. Lichte muziek. In het programma „Zondagmorgen'zon der zorgen", dat om 10.20 uur over Hilversum I te beluisteren is, treden op als solisten: 'Kees Borry met vroolijke Nederlandsche liedjes e.a. Vraag gesp rek. In de serie „U kent hen, maar kent U hen ook?" (hoort u om 18 uur (Hil versum -II) een vraaggesprek met Prof. Mr. Dr. Ri. van Geneehten. Gesproken woord. Om 10 uur spreekt voor den zender Hilversum II H. J. Woudenberg. Naar Afip uit Bangkok verneemt 'zou maarschalk Tsjiang Kai-sjek opnieuw naar Indië gegaan Zijn om te cohferee- ren met den vertegenwoordiger van. president Roosevelt. Naar de Britsehe berichtendienst meldt, heeft de minister voor Indië, Amery, verklaard: „men is voornemens de regeering van Tsjoeng- king onmiddellijk materieele hulp over den weg door Birma te doen toekomen, zoodra de omstandigheden dat veroor loven". [ij De gemeenteraad van de internationale nederzetting van Sjanghai heeft be kend gemaakt, dat ook het gebied van de internationale nederzetting epidemisch door cholera is aangetast. Het bureau van gezondheid der Fransche nederzetting, waarop de epidemie even eens is overgeslagen, heeft strenge sa nitaire veiligheidsmaatregelen genomen. getreden. Maar hoe het ook rij, dat is nu van geen belang meer. Alles is Goddank weer heelemaal in orde ge komen. En het instituut? Marga heeft nu eenmaal haar hart aan de zaak ver pand en wenschte ook o(pi dit punt te worden gerust gesteld. Dat zal ik dan wel moeten verkoo- pen, ..zegt mevrouw Scheele en Marga voelt zich bijna droevig gestemd door het gemak, waarmee mevrouw Scheele berèid schijnt dit, haar bloedeigen kind op te geven De zilvergrijze beklimt in een eleganten boog den steilen pas en stopt boven op den top. In de stralende, zuidelijke lentezon ligt heel in de diepte een bijna brutaal «blauw ïpeer en midden daarin een klein eiland met cypressen en ro.od- witte poppenhuisjes. Hé ja, hier is 't mooi! zegt Marga, uit den grond van haar hart. Ja, dat is werkelijk mooi; hier blij- ven we een poosje, niet? Herbert Prins stuurt de zilvergrijze voorzichtig door de steile bochten. Dat is waar ook, verbreekt Marga even later het zwijgen, vandaag zullen ze thuis onze kaart we ontvangen heb ben. Stellig, ja, vanmorgen waarschijnlijk 'Hei NATUUR-geleermiddel Leege flesch met capsule inleveren RECHTZAKEN Economische Hechter te Middelburg Zitting van Donderdag 30 Juli. B. van Dommele, 77 j., landbouwer te S t.-Ann a 1 an d, wegens het feit, dat hij in Februari 1942 te St.-Annaland heeft algeleverd 200 kg. bruine boonen (Overtr. als voren). Eisch: f50 of 10 dagen hechtenis. Uit spraak: f40 of 20 dagen hechtenis. H. Stouten, 61 j., landbouwer te Bru i- nisse, wegens het feit, dat hij in Maart 1942 te Bruinisse heeft- -afgeleverd 200 kg. steenkolen,, aijders dan. tegen inle vering der daarvoor vereischte bonnen, toewijzingen of vergunningen. (Overtr. Vaste Brandstoffenbeschikking). Eisch: f25 of 10 dagen hechtenis. Uit spraak f 15 of 5 dagen hechtenis. W. Meerdink, *51 jaar, veekoopman te Zierikzee, wegens het feit dat hij in November 1941 te Zierikzee een geit heeft doen slachten. (Overtreding slachtverbod). Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. Uit spraak: 6 maanden gevangenisstraf. Verdachte Meerdink is verschenen en zegt niet zelf de opdracht to>t slachten te hebben gegeven. De Off. van Justitie acht het feit be wezen en eisch t minimum straf van 6 maanden gevangenisstraf. Mr. C. J. B. du Croo, optredende als raadsman van verdachte, verklaart, dat de vrouw van verdachte aan den zoon de opdracht heeft gegeven tot slachten. Verdachte heeft dus niet opzettelijk ge handeld. De politie heeft zelf gerapporteerd, dat verdachte uitnemend bekend staat. Vleesch van het geslachte dier is niet verkocht, maar in het gezin met 11 kin deren gebruikt. Pleiter vraagt geen vrij heidstraf te willen opleggen, maar te volstaan met groote geldboete. Uitspraak 6 maanden gevangenisstraf. J. M. Ringelberg, 46 j., schaapherder te Zierikzee, wegens het feit dat hij op 1 December 1941 te Zierikzee een1 schaap heeft geslacht. (Overtreding als voren). Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. Uit spraak: 6 maanden gevangenisstraf. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Met ingang van 1 Aug' is de rijksklerk met vakexamen der directe belastingen enz. J. Vermeulen, verplaatst van Goes, kantoor directe be lastingen naar hier, inspectie van 's Rijks belastingen. De burgemeester deelt ons mede, 'dat na Maandag ontvangen verzoeken voor vrijstelling van rijwielinleveriing niet meer kunnen worden aangenomen. OUWERKERK. Onze dorpsgenooten L- Hack en J. H. Hage Jz., slaagden voor het hoofdakte-examen. De eerste voor A.B., de tweede voor B. TiHOLEN, Alhier overleed in den ouder dom van 77 jaar Adr. 'C. v. Luyk. De overledene was een bekende persoon lijkheid in deze gemeente op kerkelijk gebied. Jaren fungeerde hij als ouder ling der Ned. Herv. gemeente, tevens •was hij president-kerkvoogd. Door de marechaussee alhier is ge vankelijk overgebracht naar Middelburg, de 20-jarige A. R., welke verdacht wordt al. Gehuwd: Herbert Prins en mevrouw Marga Prins, geboren Faust. Kom hier, jij geboren Faust! Het staat bijna ge- Lijk met zelfmoord, maar Herbert Prins ikust haar toch, al' sturende, midden op haar mond. Wat zullen ze er wel van zeggen? vraagt Marga peinzend. Ik geloof, dat we toch beter een brief hadden kun nen schrijven. En 'ze denkt onwillekeurig aan Lutz. Onzin, zegt Herbert Prins lachend, alle ap- en dependenties van onze verloving en huwelijk heeft Hetty al an derhalf jaar geleden genoten. En nu zal je brave schoonzuster waarschijnlijk maar één ding doen: ze springt natuur lijk uit haar vel en dan steunt ze: wat zullen de menschen daar wel van zeg gen? Nou, wat denk jij dat de menschen zullen zeggen'? Twee zulke uilskuikens dat kan toch onmogelijk goed gaan! Pas op, Her- bert, daar staat een geilt! Met een paar oogen, zoo, geel als barnsteen, kijkt de geit van haar be scheiden plaatsje op 'den berm verbaasd de stofwolk na, die de zilvergrijze ach ter laat. Dan tilt ze voorzichtig haar achterpoot op en krabt zich bedenkelijk den kop. EINDE. - 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1942 | | pagina 2