GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN wi A JA. mm JOLAJ MJ--V m H) m mm 1 5 c NEDERLANDSCHE OMROEP Elk der volgende bonnen Beschikbaar per persoon Gaeft recht op het koopen van: t/m. jaar t/m. 18 jaar H t/m. £i Vol waa senen Een heid 28 Deo. t/m. 3 Jan. 1942 in tijdvak van één week 01 A brood 01 B brood 4 rants. I V8 rantsoen brood oi gebak 9 18 22 18 rants. 01 A vleesoh 01 B vl.waren 1 rantsoen 1 7s rantsoen vleesoh of vl.waren i v, 3 3 3 rants. 01 A aardap. Is/. kg aardappelen i 3'/. 5 'U 3V. 01 B aardap. kg aardappelen V, V. 28 Deo. t/m. 27 Jan. 1942 ia tijdvak van vier weken 184 algemeen 1 kg suiker f .1 1 1 ba: 01C of 01D Reserve 50 gram oaoao 50 .50 gram 189 algemeen 500 gram jam 25® 250 250 250 gram 185 t/m. 188 algemeen 1 rantsoen bloem, brood of gebak 4 4 4 4 rans 02D030 Reserve 250 gram rijst 500 gram 190 algemeen 250 gram haverm. of peulvr. 250 250 250 250 g'ara 191 algemeen 250 gram gort 250 250 250 250 gram 192 algemeen 100 gram vermioelli of maizena 100 100 100 100 gram 179 t/m. 183 algemeen 100 gram> kras 500 500 500 500 gram 01 A t/m 04 A melk I 373 liter melk 28 14 liter 01 B t/m 04 B melk I i3/4 liter melk 7 7 liter 28 Deo. t/m. 5 Jan. 1941 in tijdvak van 9 dagen 01 botar 01 vet 125 gram 125 gram boter i boter met redactie J 150 250 250 250 gram Bijzondere rantsoenen 21 Deo. t/m. 31 Jan. 1942 57 boter 57 vet 1125 gram 125 gram boter boter met redactie 125 250 250 250 gram 28 Deo. t/m 21 Febr. 1942 - 193 algemeen 250 gram kofiiesurrogeat 250 250 250 250 gram De volgende bonnen\zijn binnenkort niet meer geldig Na Zaterdag 27 December Na Woensdag 31 December: 49 brööd, Vléesob, vieesohwaren, melk I, 01 ijm 04 H.K. brandstoffen. 01 t/m 11 aardappelen. 150 t/m 163 en 167 algem. C.V. brandstoffen. 164 algemeen. JE xeep 2e periode oaoao. 14 petroleum. E toiletxeep. J textiel (mannen). Bonnen F en 6 Rijst blijren geldig tm 24 Januari 1942. DAMRUBRIEK Corespondentie: Bureau van dit blad, onder motto: „Damrubriek". Het spelverloop an vraagstuk 2 was: 39—33, 33—28, 43—38, 37x48, 48—42, 30— 25 en 35x2. Het is haast een zuivert geconstrueerd probleem. Het werd uit gevoerd in de damclub „Houdt Stand" te Sappemeer en door ons ontleend aan het Orgaan van de Prov. Gron. Dambond'. We ontvingen goede oplossingen van: L. J. Schults te Laren; D. Kardol, W, Heuseveldt en A. J. Flikweert te Zierik- zee; L. Beije, Wi v. d. Veer en A. J,. v. d. Velde te Oosterland. Vraagstuk ,4. 1 2 Li* ia s- 3E3 19 48 49 12, 13, 15, 16, 13, 19, -45. 46 47 Zwart8, 24-26. Wit: 27, 32—35, 37—40, In deze stand speelde wit zeer onbe dachtzaam 34—29, waarop zwart de partij uitmaakte. Men lette wel op: deze keer as het zwart, die de slagzet uitvoert. Hoe? RADIONIEUW 8 intaresianta grepen uit Hat programma van dan dag Donderdag 25 December Ernlstige muziek. Van 14.30—15 uur H'sum I geeft Cor Kee een Kerstconcert, op het oudst-be- speelde orgel in Nederland, te weten bet orgel in de Ned. Herv. Kerk te Qoist- huizen. i I - Van 13.30—14.80, zelf dep zender, ho,ort U „De Geboorte van Christus" van Lud- wig Weber. Kerstspel met medewerking van het Nederlandscfi Kamerkoor, acteur en een klein cabaret. Regie: "Louis Gim- berg. Het geheel opder leiding van Felix de Nobel. 20—21 uur H'suroj I vindt een concert door het Omroep-Symphonie Orkest o.l.v. Pierre Reinards plaats. Begonnen wordt met Pfitzners Ouverture tot de Kerst opera „Christelflein". Soliste is Annie Hennes. Ook het Nederl. Kamerkjopr werkt aan deze uitzending mede. Felix de Nobel heeft de leiding. Lichte Muze. Ie Kerstdag van 19.30—20.15 uur wordt den luisteraars een kunstzinnig program ma aangeboden, samengesteld door Alex de Haas en getiteld: „De Kerstgedacht in het charson". Medewerkenden zijn: Ma ria Rosée, Alex de Haas, Mariette Serie, Philip la Chapelle, Vroolijke Klaverblad, Klaver Drie en de Romancers. V o io r d e j e u g d. „Hoe het dennetje Kerstboom werd", een kerstsprookje van Jaques Idserda, met muzikale begeleiding en onder lei ding van £1. Kunz, wordt van 16.45— 17.05 uur (H'sum II) ten gehoor,e gebracht. Hoorspel. „Stille Nacht Heilige Nacht" is de titel van een hoorspel door Hans Kunz, hetwelk van 20.3021.15 uur over den zender H'Sumi I wordt uitgezonden. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM, 22 Dec. Vlas. Aangevoerd 1650 kg blapw f 1—1,40, 895 kg HqU. geel f 1—1,45. Weliswaar was de aan voer ter beurze iets grooter, "doch de handel bleef groptendeels op het land plaats vinden. Op de beurs werd alles verkocht tegen vastgestelde prijzen. ST.-MAARTENSDIJK. Gedurende de wieek van ,15 tot 20 Dec. is over de vei ling alhier -.vervoerd: Uien 170.000 k.g. Prijsklasse A £4.90; afwijkend f3.92; p. 100 kilogram. bent er niet voor den Omroep, doch de Omroep is er voor U. Dat de Omroep dit begrijpt, blijkt óók uit de rijke, stemmingsvolle Kerst- programma's, waaruit we hier een greep doen. INLEIDING TOT HET KERSTFEEST: Woensdag 24 December Hilv. t1. .23.00 uur: Kerst nachtverhaal. 23*40 uur: Kerstliederen* Inleiding door Kerstklokken. 2e KERSTDAG Ie KERSTDAG 9.3S UUR HILV. GANTATE VOOR DEN 1 en KERSTDAG UIT BACH S WEIHNACHTSORATORIUM. 13.30 UUR HILV. I. KERSTSPEL „DE GEBOORTE VAN CHRISTUS" 14.30 UUR HILV. I. KERSTPROGRAMMA OP HETOODST BESPEELDE ORGEL VAN NEDERLAND. 16.45 UUR HILV. II. „HOE HET DENNETJE' KERST BOOM WERD". KERSTSPROOKJE VOOR DE* JEUGD. 17.00 UUR HILV. I. KERSTPROGRAMMA. BARITON MET PIANOBEGELEIDING. 19.30 UUR HILV. IJ. „DAAR RUJSCHT LANGS DE WOLKEN" EEN KERSTGEBEUREN IN'YOLKS- LIED, CHANSON EN POËZIE. 21.00 UUR HILV. I. KERSTEPOS „STILLE NACHT. HEILIGE NACHT", 14.50 UUR HILV. I. KINDER-OPERA ,;BROERTJESl KERSTDROOM" 15.S0 UUR HILV. f. VIKING!" - „HALLO VIKING. HALLO LUISTERSPEL. 17.30 UUR HILV. I. CANTATE VOOR DEN 2en KERSTDAG. UIT BACH'S WEIHNACHTSORATORIUM. 17.30 UUR HILV. II. KERSTGROET AAN ONZE LAND» GENOPTEN IN DEN VREEMDE. 18.00 'UUR HILV. I. SPORT IN DE KERSTDAGEN. 19.30 UUR HILV. f. WINTER-POTPOURRI. 20.45 UUR HILV. I. KERSTTRILOGIE. Met zulke programma's is het duidelijk, dat U den Omroep niet missen wilt. Daarom zal ook in 1942 „de /radio" de oude, vertrouwde vriend des huizes blijven in de Nederlandsche huiskamers SPORT VOETBAL, Tot secretaris der elftalcommissie der vv. Renesse is benoemd de heer C. B. Hogerland, zulks in de plaats van dhr. W. v. d. SIuijs', die zijn, functie heeft neergelegd. Uitslagen van Ide Thoolsche competitie: St.-AnnalandWHS—WWW 6—1 Tholen: Thoolsche BoysVrederust 42 Programma voor Zaterdag! 27 December: Bergen op Zoom: Vrederust—WHS. St.-Maartensdijk; WWW—Thoolsche Boys W.H.S.-W.W.W. 6-1 Zaterdag j.l. vond de returnwedstrijd~ plaats tusschen WHS en WWW. Het was wel te verwachten dat WHS zijn best zou doen na de vorige week gei leden nederlaag. Hoewel, WHS de overwinning verdien de, is de uitslag wat geflatteerd; Over de wedstrijd 'het volgende: WHS is volledig. WWW heeft een invaller voor v. Beveren. De eerste aan val is voor WHS, doch de beide backs staan hun mannetje. Daarna gaat het spel gelijk jop, maar de voorhoede en middenlinie spelen slecht. Vooral de spil wordt gemist en er is gieen verband tusschen de spelers. Na 10 minuteiFttraHkt WWW een doel punt dat niet wordt toegekend. Even later haakt de rechtsback van WWWi een der voorhoedespelers binnen het strafschopgebied. Uit de strafschop breng!t Heijboer den. stand op 1—*1. Vijf minu ten later slaat dezelfde speler de bal met de hand weg en er wordt weer een strafschop toegekend.Deze wordt weer in een doelpunt omgezet (2—0).Intps- schen heeft (de voorhoede van WWW, pech doordat |de bal verschillende ma len tegen paal en lat geschoten wordt. Kort voor de rust brengt WHS de stand op 3—0. Na de rust heeft WWW de geheele opstelling gewijzigd, maar dit brengt niet veel verbetering. WHS maakt een prachtig doelpunt als een bal van links afgemeten naar den vrijstaanden Burgers wordt geplaatst dié keihard in kopt (4—0). Langzamerhand komt WWW los, maar gevaarlijke aanvallen zijn er weinig. Ze hebben echter geweldig veel pech, want weer wordt eenigè malen tegen paal en lat geschoten. De snelle uitvallen van WHS zijn veel gevaarlijker en uit een van deze wordt het 5—0. Eindelijk gelukt het den linksbuiten Bil de eer te redden, maar verder komt bet niet. ondanks de vele pogingen. Een kwartier voor het einde doelpunt WHS nog eenmaal en zoo komt het einde met een ^-I-overwinning voor WHS. Schouwan II Veterenen Elftal Donderdag (le Kerstdag) speelt het 2e elftal van Schouwen in het Sportpark! een vriendschappelijken wedstrijd tegen een Veteranenelftal. Aanvang 3 uur. VOETBAL. - N.V.B. Het programma voor de Kerstdagen •luidt: le klasse. Afdeeling V. GroningenGVAV—Veendam. Vriendschappelijk. Rotterdam: Feijenoord—Zwaluwen (le Kerstd)ag. AmsterdamA'damsch Elftal—Zwaluwen (2e Kerstdag). Het le klasseprogramma voor Zondag 28 December luidt: DISTRICT. I. Dordrecht: DFC—Ajax. DISTRICT II. Haarlem: Haarlem—Hermes DVS. DISTRICT IV 's-HertogenbosckBVV—PSV. Tilburg: LONGA—Spekholzerheide. Tilburg: Willem II—Roermond. Eindhoven: Eindhoven—Picus. Breda: NAC—Helmond. Maastricht: MVV—NOAD. DISTRICT V. Heerenveen: Heerenveen—Be Quick. Leeuwarden: Leeuwarden—Achilles, Groningen: Velocitas—RSC. Sneek: Sneek—HSC. PREDIKBEURTEN Donderdag 25- en Vrfftdag 26 Dec. (Xe en 2e kerstdag) Zondag 28 December Serooskerke. le kerstdag 11 ure, de. Veen. 2e 7.30 ure, Kerstfeest Zondags- sohool. Z. 3,30 ure, de. Boeohloo ren Elkerxee. Burgh. le kerstdag 11, ds. Saraber (Coll. xending) en 7 ure, Kerstfeestviering en Coll. zending Suriname. 2e 11 ure, ds. Saraber (Liturgische dienst, Koorzang- Kerbkoor en Coll. xending). Z. 11 uro, ds. Saraber. OnwBrkérk. le kerstdag 11, ds. Heij boer en 4 nre, Kerstfeestviering Zondags school. Z. 11 ure, ds. Aalbers ran Sir- jansland. Brninisse. le kerstdag 10, ds. Mars man en 2.30 ure, ds. Aalbers ran Sir- jansland. Z. 10, ds. Marsman en 2.30 are, Leeskerk. Gtref. kerk. le kerstdag 10.30 en 3 ure, ds. Unger. Z. 10.30 en 3 ure, ds. Spoelstra van Anna-Jaoobapolder. Geref. gem. le kerstdag en Z. 10 30 en 3 ore, Leeskerk. Oud-g®ref. kerk. le kérstdag en Z. 10 en 2.30 nre, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. kerk. le kerstdag 11 en 3.30 nre, ds. Spoelstra. Z. 11 en 3.30 uxe, ds. Unger ran Bruinisse. St.-Flllysland. le kerstdag 11, ds. Dam- sté van Stavenisse en 3.30 qre, Leesdienst. 2e 11 ure, Leesdienst. Z. 11, ds. de Bres van St.-Maartensdijk en 3.30 nre, Lees dienst. Geref. gem. le kerstdag 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienet. 2e 11 nre, idem. Z. 11, 3.30 en 7 ure, idem. Oud-geref. kerk. le kerstdag 10.30, 3.30 en 7 ure, ds. Blaak. 2e 10.30 ure, idem. Z. 10.30, 3.30 en 7 ure, Leesdienet. 8t.-Maartensdijk, le kerstdag 11, ds. do Bres en 3.30 are, Leesdienst (Beide beurten ooll. noodl. kerken en pers.) 2e 11 nre, ds. de Bres, Z. 11, Leesdienst en 3.30 nre, ds. de Bres. Gebouw Rehoboth le kerstdag 8 ure, ds. A. Postaia, Herv. pred. te Sohore. Ned. geref. gem. Z. 11, 3.30 en 7 30 ure, Leesdienst. Oud-geref. gem. Z. 11, 3.30 en 7.30 ure, Leesdienst. Ond-Vossemeer. Z. 11 en 3.30 ure, ds. v. Eist. Geref, kerk. Z. 11 en 3.30 ure, ds. Vreugdenhil. Oud-geref. kerk. Z. 11, 3.30 en 7 nre, Leesdienst. St.-Annaland. le kerstdag 11 en 3.30 ure, ds. v. Griethuysen. 2e 11 ure, idem, Z. 11, ds. v. Griethuysen 'en 3.30 ure, Leeskerk. Geref. gem. le kerstdag 11.10, 3.40 en 7.10 nre, Leeskerk. 2e 11.10 nre, idem. Z. 11.10, 3 40 en 7.10 nre, idem.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1