- RADIO-PROGRAMMA Woensdag 24 December HILVERSUM I. 415.5 M. 7.15 Gram.; 7.45 Ochtendgymnastiek; 7.55 Gram.; 8 BNO: Nieuwsberichten; 8.15 Gram.; 9,15 Voor de huisvrouw; 9,25 Gr.; 11 Voor de kleuters; 11.20 Ensemble Os* kdr Savoy en solist; 12 Gram.; 12.25 Voor den boer; 12.40 Almanak; 12.45 BNO Nieuws- en economische berichten; 13,00 Nederlandsch Kamerorkest; 14.15 Revidp Sextet; 15 Voor de vrouw; 15.20 Piano en zang; 16 Bijbellezing; 16.20 Voor de jeugd; 17 Gram.; 17.15 BNO: Nieuws-, economische- en beursberichten; 17.30 Nationale Jeugdstorm; 18 Gram.; 18.15 Volksgezondheid; 18.30 Be Ramblers; 19 Actueel halfuur; 19.30 Gram.; 19.45 Een kerstwoord van Ir. A. A. Mussert; 20 Gram.; 20.30 Romancers en solist; 21.15 Gram.; 21.45 BNO: Nieuwsberichten22 BNO: Engelsche uitzending: The Dutch Achievements in the Netherlands Indies (Voor de Radio-Centrales Gram); 22.15 Kerstmecfitetie22.45 Kerstliederen; 23,00 Radiotooneel; c.a. 23.40—24 Kerstliederen (opn.) HILVERSUM II. 301,5 M. 7.15—8.45- Zie Hilversum I. 8,45 Gram.; 10 Morgenwijding; 10.15 Zang met piano begeleiding; 10.40 Voordracht; 11 'Gr.; 12 Ensemble Willy Kok; 12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten; 13.05 Gram.; 13.15 Klaas van Beeck en zijn orkest; 13.45 Orgelconcert; 14.15 Voor dracht 14.35 Gram.; 15 „Les Cloches ue Corneville" (gr.pl.)16 Zang met piano begeleiding16.45 Gram.; 17 Voordracht; 17.30 Omroeporkest; 18.30 Reportage; 19 Actueel halfuur; 19.30—20 Zie Hilversum I; 20 Residentie-orkest; 20.45 Vertrouwde kerstklanken; 21.15 Residentie-orkest; 21.15 BNO: Nieuwsberichten; 22 Gram.; 22.15—24 Zie programma Hilversum 1. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE Voor de eerste Nutslezing in het seizoen 1941—'42 trad gisteravond de heer J. Vijverberg te Schuddebeurpi op, die, na ingeleid te zijn door den voorzitter van het Departement, mr. W. Nieuwenhuijsen, een pauserie hield oser „de glorie van Schouwen", h.l. de Schouwsche vogelkolonies in de inlagen aan de Zuidzijde van ons eiland. De heer Vijverberg is door woord, 'beeld en ge schrift over de zeevogels, die onze kus ten bewonen, bekend geworden, vooral als fotograaf van meeuwen, sterns, plu vieren, wulpen, enz. enz., die over de dijken, weiden en duinen van ons lage landje zweven. Op de hem eigen gemoe delijke wijze heeft hij van zijn erva ringen bij het fotografeeren van deze guxgeu vaA ueze vogels m ae vnje naiuur, wanneer ze zich onbespied wanen. Maar het scherpe oog van de camera, verdekt opgesteld op hillen of in duinen, heeft hun uitingen en levenswijze op de ge voelige plaat vastgelegd, zoodat ze den leek een kijkje geven in hun dierenwereld Schitterende opnamen heeft de heer Vij verberg kunnen maken van zijn geve derde vrienden, vaak met opoffering van veel tijd en lang niet ónder gunstigfe weersgesteldheid. Voor den niet-Schou- wenaar heeft hij de zeevogels naderbij gebracht door zijn opnamen in de vrije natuur en zijn causerie over de gedragin gen en levensuitingen van wat zich op ranke wieken boven duin en dijk voort- beweegt. Jammer dat een technische sto ring der projectielamp "belette dat na de pauze een tweede serie platen van de zeevogels niet kon worden vertoond. De voorzitter dankte den heer Vijverberg hartelijk voor zijn interessante causerie. POORTVLIET. In de Ned. Herv. Kerk zal op de le Kerstdag in beide diensten een collecte worden gehouden, daar de jaarlijksche rondgang door de gemeente niet kan worden gedaan. Bij den landbouwer J. J. v. dl. Slikke in het mond;- en klauwzeer uit gebroken. SIRJANSLAND. In de plaats van 'dhr. J. J. Kosten, die voor diaken bedankte, is gekozen dhr; L. Klink J.bz. Tot koster is in de vacature, ontstaan door het «bedanken van dhr. M. v. d. Velde, met 1 fan. as. benoemd dhr. A. van Dienst SCHERPENISSE. In ide gehouden ver gadering van het kiescollege der Ned, Herv. kerk werd gekozen tot ouderling de heer A- C. Kievit en tot diaken de heer A. Potappel, zulks in de plaats van resp. de heeren D. C. Slager en M- D. A. Geuze die voor een herstem ming niet meer in aanmerking wen^ch- ten te komen. Bij het wegtrekken van een rolstee had de werkman C. T. het ongeluk uit té glijden en te vallen mét het gevolg dat hij zijn been brak. Hij moest naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom ver voerd worden, alwaar het been gezet werd. Daarna kon de patiënt thuis ver pleegd worden. j Feuilleton Uit de Nieuwsbode van vóór vijfentwintig Jaar Van 22—28 Dec. 1916. Voor het exa men le stuurman groote stoomvaart slaag de té 's-Gravenhage de heer D. M. Schoo geb. te St.-Philipslarnd. Te Leiden werd tot arts bevorderd mej. L. C. Bolle, geb. van Re nes se. éij het te Deventer gehouden exa men voor diploma krankzinnigenverple ging! slaagde oa.. mej. A. P. Kwaak te Noord welle. Voor de akte B, M.O. Fransche taal en letterkunde plaagde mej. L. C. van Ballegooijen te Zie rik zee. Èoman van Christel Broehl-Delhaes 29 Nadruk verboden Laat u dien jongen toch bouwen, als hij het kan, m'n waarde Menschlin, adviseert hij den magistraat. Men mag iemand toch niet beletten te laten zien, waartoe hij in staat is. Geen valsche piëteit, alsjeblieft! Breuder heeft den schouwburg ge bouwd.... zegt de burgemeester aarze lend. En een beetje verbouwd, luidt het antwoord van den fabrikant. Prachtige voorgevel, schitterende foyer, kostbaar materiaal, maar een veel te klein too- neel, een bekrompen toeschouwersruimte en een beetje slechte accoustiek i Menschlin trekt een bedenkelijk ge zicht. Die Braubach debiteert daar een paar vrij onaangename waarheden. Maar hij kan het zich veroorloven. De leden der Bouwcommissie, zoo oppert hij opnieuw zijn bezwaren, je begrijpt tcoh wel, m'n beste Braubach, dat ik die menschen niet eenvoudig den stoel voor de deur kan zetten. Installatie van den heer C. P. Lenshoek als burgemeester van Goes Vrijdagmiddag is de heer C E. P. Lens hoek geïnstalleerd als burgemeester der gemeente Goes. De plechtigheid, die in de Raadszaal ten Stadhuize plaas. ha;d, werd o.a. bijgewoond door den Beauf tragte van den Rijkscommissaris voor Zeeland, den heer W. Münzer, den heer Mr. Dieleman, wnd. Commissaris der Pro vincie Zeeland, den Ortscommandant, de beide wethouders, tal van functionaris sen der N.S.B., hoofdambtenaren der ge meente en andere genoodigden. De heer Lenshoek werd aan zijn wo ning door de W.A. afgehaald. Nadat hij de Raadzaal was binnengeleid, hield wethouder de Roo de installatierede. Nadat de wethouder den burgemeester den ambtsketen had omgehangen, sprak laatstgenoemde een rede uit. Spr. be grijpt, dat zijn benoeming -met zeer ge mengde gevoelens is ontvangen en dat het meerendeel 'der inwoners afwijzend staat tegenover het nationaal-socialisme, Spr. zal de bevolking van Goes en* zijn medewerkers trachten te overtuigen van het goede van de nations al-socialistische idee. Daarna toonde' spr. aan* dat de mationaal-soc. opvatting is gebaseerd op Godsvertrouwen, liefde voor volk en va derland en eerbied voor den arbeid. Vervolgens wees spr. er op, da'f Goes een landbouwcentrum is. Industrie ont breekt bijna geheel. De volgende proble men zullen de aandacht vragen: uitbrei dingsplan, rioleringsstelsel, uitbreiding sportvelden, zweminrichting An speelter reinen voor de jeugd. Het werk van N.V.D. en W.H.N. zal spr. krachtig steunen. Er is op dit gebied veel te doen. Bijna 10 pet. der bevol- Van de ambtenaren verwacht spr.- nauwgezette plichtsbetrachting en deél- neming aan den positieven- a-rbeid in den geest van den nieuwen tijd. Bij tegenwer king zal spr. met groote gestrengheid optreden. Spr. eindigde zijn rede met zijn bewondering en dankbaarheid uit te spreken in Hitler, die ook ons land be schermde voor het Bolsjewistisch gevaar. Vervolgens uoerden het woord de heer W. Münzer, Beauftragte, dié opmerkte, dat ook Nederland voor de nat. soc. ge dachte moét worden gewonnen en die Goes onder het bewind van den nieuwen burgemeester alle goeds toewenschte. Nadat de heer Noom, groepsleider der N.S.B., een foto had aangeboden voo** zijn werkkamer, heeft de burgemeester in gezelschap van den Beauftragte de W.A. en de Nat. Jeugdstorm op de Groote Markt "geïnspecteerd. Vervolgens werd in de Korenbeurs een druk bezochte receptie gehouden, waarna in het voormalige Weeshuis het nieuwe bankwartier van de W.A. werd geopend. w #S <*S lEen talent 'wordt in stilte gevormd maar een karakter in den stroom déiJ wereld. Financieel Weekoverzicht i De koersverliezen, (die het publiek sinds 'het uitbreken van de vijandelijkheden in den Stillen Oceaan op zijn aandeelen- bezit heeft .geleden, zal men vermoede lijk op ongeveer 1 a l1/-! milliard gul den kunnen schatten^ wanneer men voor oogen houdt, idat de waardedaling alleen op de .aandeelen van de tien maatschap pijen, waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dagelijksche index-be- rekening baseert, reeds meer dan een half milliard gulden beloopt. Het algemeen koersniveau is ook thans na de daling ,van 195,2 tot 172.4 nog', steeds bijna tweemaal zoo hoog «als op 9 Mei 1940; ook is het bijna even hoog als het October-gemiddelde van het loo- pende jaar. Beschouwt men de periode sinds het uitbreken van den oorlog in den Pacific, dan valt te vermelden, dat de laagste koersen voor de „Indische" fondsen onder dezen verzamelnaam ook Koninklijke en Nederlandsche Scheep vaart Unie begrepen op 11 December werden bereikt. Een krachtig herstel volgde; 'maar een terugslag bracht het koersniveau vrij d^ht in de buurt van, den llden. Aandeelen Koninklijke ondergingen naar verhouding dezelfde scherpe daling als de Indische aandeelen. Gaat men van de laatstbekende a,officieele" cijfers (die over .1938) van het Koninklijke-Shell-con- cern uit, dan blijkt, dat van de totale! concernprodüctie ad 129.900.000 ton in Nederlandseh-Indië 5,400.000 ;ton of 18 o^, en pp Britsch-Borneo 914.000 ton, of 3 °/o, werd voortgebracht, zoodat de ruwolie-productie in den Nederlandseh- Iridischen Archipel met totaal 21 o/o een vijfde van dé óoncern-oliewinning beliep. Natuurlijk beperkt ihet belang van Nederlandsch-IncLië en Britsch-Bomeo als petroleumprodueent zich niet tot voren genoemde productie. Er dient ook met de productie van de Amerikaansche (Standard Oil) 'belangen rekening te niet prodüceerende terreinen op "fïieüw- Guïnea en tenslotte mogen de verwer kingsinstallaties zeker niet verwaarloosd worden. (Robaver). LANDBOUW EN yEETEELT De industrieel, man van de daad zon der achterom te zien, bij wien slechts de capaciteiten tellen, steekt een sfgaér op en werpt over het vlammetje van den aansteker, een vluchtigen, sporten den blik op den magistraat. Alle respect voor je goede gezind heid, mm waarde. Ik wil je er ook waar achtig niet inpraten. Alleen dien jon gen mogen we niet meer uit het oog verliezen. Natuurlijk niet!* Geen sprake van! Trouwen® voor zijn leeftijd is het heel wat, wat we hem opdragen en van hem verwachten. Braubach knikt. Plotseling schijnt hem iets te binnen te schieten. Apropos, hoe was totok weer het adres van dien jongen Kyber? Arend- straat, Nummer? Vijf? Dank je Ik wou dien jongen vriend inviteeren, eens zien, of hij dansen kan en de jonge meisjes een 'beetje het hoofd op hol kan brengen. Zooiets mag ik wel Alleen de uitnoodiging tot bijwoning van een soirée bij de Braubachs is reeds voldoende om Erich zijn kalmte de doen verliezen. Mijn hemel, bij Braubach moet hij komen, een der vóórnaamste ingeze tenen van de stad? Een schitterende villa in het Richard Wagnerpark met een «normen tuin, breede opritten en een geweldigen staf personeel. Érich heeft' HET BEHOUD VAN DEN RUNDVEESTAPEL II. Springt idus vooral nu de noöidzakelijk- heiid van melkcontróle in het oog, vpor een rationéele .bedrijfsvoering onder al-l'e omstandigheden kan zij niet warden ge- mist, daar voor elk bedrijf een zoo groot mogelijke productie een eerste eisch is. Naast dit opvoeren of in stand houden ,i van de productie moeten de schadelijke invloeden worden verwijderd of geweerd Schadelijk voor het bedrijf zijn o.a. be smettelijke verwoestende vlekken als tuberculose (minder productieve dieren. 1 vroegtijdige uitvallers), besmettelijke voorwerpen (minder melk, onvruchtbaar heid), streptococcen-uierontsteking (ver minderde melkgift). Voor een rationeele bedrijfsvorming is de bestrijding van deze ziekten dus eveneens noodzakelijk. Er is een spreekwoord, dat zegt-. Als het getij verloopt, verzet men de bakens. Dat wil zeggen: wanneer de maatschap- eens in zijn leven in de hall van deze sprookjesachtige villa gestaan. Donker- roode tapijten, fonteinen van het duurste marmer, bronzen beelden en palmen. Zoo iets vergeet men niet meer. Destijds was i Erich er als gymnasiast geweest om voor een. of ander liefdadig .doel gelden in te zamelen; nu zou hij als gast dit paleisf wederom moeten betreden. Bij de Brau bachs! Hoe is het ter wereld mogelijk?! Maar daar staat het op de keurig ge drukte uitnoodiging. Het is duidelijk zijn naam, de naam van een OndergeschiKt ambtenaartje op het bureau van Gemeen tewerken. Is dat misschien ook het werk van Johanne? Maar hoe zou Johaaxne de Braubachs kennen? Wat willen ze van hem? Ja, waarom moet ihij bij de Brau bachs komen? Hij pijnigt zich het hoofd laat den brief aan zijn moeder zien. Moe der®, zelfs de bescheidenste en eenvoudig ste, zijn altijd trotsch, als hooge maat schappelijke kringen zich voor hun kin deren interesseeren; zij vermoeden promotie, een kans om vjopruit te komen in de wereld. Waarom je bent uitgenoodigd, dioet er minder toe, vindt ze. De hoofdzaaK is, dat ze je gevraagd hebben. Maar moeder, schiet hem plotseling te binnen, ik heb immers niet eens een smoking. Tot dusver heeft hij er nooit een noodlg (giehad, zoqrfat hij hét gemis er van ook nooit heeft gevoeld. pelijke toestanden dusdanig veranderen dan is het gewenscht hervormingen aan te brengen. Dat wil natuurlijk niet zeg gen, dat men met alle winden moet meewaaien, doch dat wil evenmin zeggen, dat men blind mag zijn voor alles wat( nieuw is. Overigens de melkcontróle is niet nieuw Integendeel, reeds vele jaren is men er mee bezig en kan de provincie Friesland komt de eer toe, op dit gebied de baan* breker te zijn geweest. Hoe groot 'het nut van de melkcontróle wel is, hebben de Friesche boeren over het algemeen zelf ingezien., want er is in geheel Fries land vrijwel geen veeboer meer te vin den, die niet aan melkcontróle doet. Wat is eigenlijk melkcont'róle? Een contrólevereeniging heeft monster nemers in den regel jonge jongens en één of meer gediplomeerde con troleurs. De monsternemers nemen op gezette t ijden 's morgens en 's avonds een melkmonster en brengen dit naar r_den controleur. Deze onderzoekt de genomen monsters op vetgehalte en houdt daar van aanteekening op melklijsten. Wanneer een geheel controiejaar is afgeloppen, dan worden deze melklijsten naar den land- bouwconsulent .gezonden. Deze teekent verschillende cijfers uit die melklijsten aan en fiateert vervolgens de melklijsten, waarna ze teruggezonden worden naar dem betreffenden 'boer. Vereischte is, dat iedere controlekoe wordt gemerkt. Welk nut heeft men hiervan nu? In ide eerstq plaats weet men na een jaar, welke koe het meeste vqt geeft aan de hand van de melklijsten. Wan neer hij dan zijn vee gaat selecteeren, dan ruimt hij natuurlijk in de eerste plaats dat vee op dat het minst produc tief is, dat wil zeggen, wier melk hetj minste, het laagste vetgehalte heeft. In de plaats daarvoor koopt hij goed, liefst stamboekveë in ide plaats en hij krijgt n% .verloop van eenige jaren een vee stapel, die heel wat meer waard \is. Immers hij heeft höogproductieve koeien overgehouden. En onder hoogproductie' verstaat de boer tegenwoordig in de eer ste plaats koeien, wier melk een hoog vetgehalte heeft, want de melk wordt thans naar het vetgehalte uitbetaald en een half of een heel procent meer veil beteekent ook één of twee centen meer voor ide liter. VOOR DE HUISVROUW Bevriezing van de waterleiding Het is dezen winter door brandstof- sehaarschte, door schaarschte aan lood voor Reparatie, door transportmoeilijkhe- Gooi geen oude tuben wegSlechti tegen Inle- veringvan een willekeurigeoudetubemetdop kunt U voortaan een in tube verpakt product koopenl „Nederlandse^ Fabrikaat" den en verduisteringsbepalingen ten zeer ste noodzakelijk om alle voorzorgsmaat regelen tegen bevriezing van de Water leiding te nemen. Reeds nu dient men zijn maatregelen te treffen. 1. De hoofdkraan en de aftapkraan eonlroleeren. Dit is zeer eenvoudig: n!ien draait daartoe de hoofdkraan, die zich meestal bevindt in den meterput, in den kelder of de kelderkast of onder-, de vestibule, dicht en probeert dan een kraan in de *woning. Blijft deze doorloo- pen, dan sluit de hoofdkraan niet goed af en moet zij dus gerepareerd worden* 2. Bestaat de installatie uit verschil-', lende gedeelten, die afzonderlijk kunnen worden afgesloten, dan controleert men op dezelfde wijze de stopkraan van die verschillende leidinggedeelten. 3. Leidinggedeelten, die voorloopig niet meer gebruikt worden, bijvoorbeeld voor tuinbesproeiïng, garage, enz., kunnen hét beste reeds nu worden afgesloten en af getapt. Het kan dan niet meer worden vergeten. 4. Voorts dienen thans zooveel mogelijk voorzorgen -te worden getroffen, om de huizen te beschermen tegen het indrin gen van felle koude. In elke woning is er wel iets te doen: het gesloten .houden f Winterhulp Nederland komt te hulp. De Kerstgaven in den vorm van waardebonnen brengen een lach in vele gezinnen en worden met vreugde begroet. Polygoon Notke Dan ga je direct naar Schmidt en laat je er een aanmeten! beslist me vrouw Kyber. Hij zal een uitstekend figuur maken in smoking, haar groote, slanke jongen. Kan je eigenlijk ook wel goed dansen? Danften, hoezoo? Wel, waarschijnlijk vraagt Braubach' een paar jonge menschen om danspart ners voor de dames te hebben. Erich kijkt haar wantrouwend aan. Er glijdt een schaduw over zijn gezicht. Daar heeft hij zelf nog geen oogenblik aan gedacht. Natuurlijk, zoo zal het zijn: Braubach zoekt een paar r.epre&entieve jongelui, die als danspartner voor zijn vrouwelijke invité's kunnen fungeeren. Misschien heeft hij van Meuschjin iets over den bouw van het ziekenhuis ge hoord, toevallig zijn naam opgevallen en zijn jteus op hem laten vallen. Zoo maar eens voor de aardigheid..:. ?ijn open jongensgezicht trekt zich in een koppige plooi. Laat dat maar met die smoking!, moeder. Ik ga er niet eens heen. Mevrouw Kyber is sprakeloos. Ben je niet wijs, jongen? Zoo'm prachtige kans zoo met voeten te tre den? Wat verbeeld je je eigenlijk? Brau bach kan toch niet meer doen dan je uitnoodigen? Ik ben geen gigolo en geen salon ridder. Dan moet, hij anderen uitzoeken. Laat hij den jongen Menschlin en con sorten maar vragen. Die leenen zich daar beter voor. Erich! Mevrouw Kyber is bleek van verontwaardiging. Je bent een eigen- - wijze dwarsdrijver! Nee, mama, luister nu eens naar me! Ik wil toch ook eens wat worden, niet? Welnu, dat mag ik niet zoo met me laten sollen en me van alle kanten laten besnuffelen en becritiseeren. Ze zullen me later moeten vragen; het moet geen gunst zijn. Eric, een weigering! staat gelijk met een beleediging, Hoe zal Braubach dat opnemen? Misschien wordt je wel uit geschakeld van verdere medewerking aan den ziekenhuisbouw, Ericli glimlacht, een veelbeteekenend lachje, Laat dat maar aan mij over, moeder! Ik zal je eens wat in vertrouwen zeggen: als de Bouwcommissie mijn ontwerpen afwijst, gooit ze haar eigen ruiten in. Ik heb allang gemerkt, dat ze bij den burgemeester zeer in den smaak zijn gevallen. Die heeren zullen heusch zoo dom niet zijn. En mochten ze zich toch op de een of andere wijze laten beïnvloe den, nou, dan weet ik wel, wat ik doe. Wat wil je dan doen? vraagt zijn moeder angstig en bijna fluisterend. Zonder hen werken! (Wordt vervolgd)t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 5