ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE m OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DINSDAG 23 DECEMBER 1941 1797 - 1889 HITLER NEEMT ZELF HET OPPERBEVEL VAN HET LEGER OP ZICH Met JDuitschland voor' een vrij Nederland ABONNEMENT t Prijs: In Zierikzee [ƒ1.60, elder* [ƒ1.90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt lederen werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98ST0 JAARGANG No. 14818 ADVERTENTIES I Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents.* Bij contract speciale prijzen. Suc cesje! op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. j VON BRAUCH1TSCH AFGETREDEN OPROEP AAN DE SOLDATEN De Führer heeft met ingang van 19 dezer het opperbevel van het leger op zich genomen. In verband met het feit, dat de Führer zelf het opperbevel van het leger op zich heeft genomen, wordt het volgende communiqué gepubliceerd Toen de Führer op 4 Februari 1938 het bevel over de geheele weermacht persoonlijk op zich nam, geschiedde dit uit voorzorg, wegens het destijds reeds dreigende militaire conflict, waarbij het om de vrijheid van het Duitsche volk zou gaan De staatsraison eischte gebiedend de concentratie van alle krachten in gén hand. Slechts zóó kon de voorbereiding! tot succesvollen tegenstand slagen, waar bij men wist, dat deze nog veel meer dan in den wereldoorlog van 1914—1918 die het Duitsche volk door dezelfde te genstanders was opgedrongen, zou leiden tot een „totalen oorlog". Toen de. staats man Adolf Hitler besloot, zijn eigen veld heer te zijn, sprak bovendien nog mee het bewustzijn van zijn innerlijke roeping en de hem eigen bereidheid .tot aanvaar ding van "verantwoordelijkheid. Het verloop van dezen oorlog heeft de juistheid van deze opvatting meer en meer bevestigd. In vele opzichten drong zij evenwel pas door, toen de oorlog bij den veldtocht in het Oosten afmetingen aannam, die alle vorige voorstellingen te boven gingen. De uUgestreKUitta van ntri oorlogstooneel, de nauwe verbondenheid van de operatieve oorlogvoering te land met de politieke en oorlogSeconomische doeleinden, benevens de numerieke om vang van het leger in verhouding rot de andere deelen der weermacht noop ten den Führer de operaties en de be wapening van het leger volgens zijn in tuïtie ten krachtigste te beïnvloeden en zich alle essentieele besluiten op det ge bied persoonlijk voor te behouden. De FühTer heeft derhalve als conse- ouente voortzetting van zijn besluit van 4* Februari 1938 op 19 December 1941 besloten, met volle waardeering voor de verdiensten van den thans afgetreden op perbevelhebber van 't leger, generaal- veldmaaTSchalk v,on Brauchitseh, de lei- dingjan de geheele weermacht met 't op perbevel van het leger in *zijn hand to vereenigen. D« oproop In verband met het feit, dat de Führer hèt opperbevel van het leger op zich heeft genomen, heeft hij den volgenden oproep aan de soldaten van het leger en Waffen 'S.S. uitgevaardigd: „Soldaten van het leger en van de Waffen S.S.: De strijd voor de vrijheid van ons volk, ter beveiliging van zijn bestaansvoor waarden voor de toekomst, ter afwending van de mogelijkheid, om ons om de 20 of 25 jaar onder een nieuw voor-1 wendsel maar in den diepsten grond steeds als gevolg van dezelfde jioodscb- kapitalistisehe belangen den oorlog aaii te doen, nadert zijn hoogte- en keerpunt. - 1 Aan het Duitsche rijk en Italië, bene vens aan de, fc|.ee ds met ons verbonden! Staten is het geluk ten deel gevallen, in Japan eei wereldmogendheid als nieu wen vriend en strijdmakker te hebben gekregen. Dit land zou in denzelfden vorm en onder dezelfde voorwendsels ge worgd worden als wijzelf. Door de blik- semsnelle vernietiging van de Amerikaan- fiche Pacific-vloot en van de Britsche strijdkrachten te Singapore, de bezet ting van talrijke Engelsch-Amerikaansche steunpunten in Oost-Azië door de Ja- pansche weermacht, treedt deze oorlog nu in een nieuw, voor ons gunstig stadium Daardoor staan wij echter thans ook voor beslissingen van wereldomvattende beteekenis. De legers in het Oosten moe ten na hun onvergankelijke en in de wereldgeschiedenis weergalooze .overwin ningen op den gevaarlijksten vijand van alle tijden thans als gevolg van het plotseling invallen van den winter van het bewegings- in een stellingfront woe den overgebracht. Hun taak is het, tot het aanbreken van het. voorjaar even zoo fanatiek en taai datgene te behouden en te verdedigen, wat zij tot dusver met onmetelijke heldenmoed en onder zware offers hebben veroverd. Van het nieuwe Oostelijke front wordt daarbij niet anders verwacht, dan wat de Duitsche soldaten destijds, vijf en twin tig jaar geleden, Pbeds hebben volbracht in vier Russische oorlogswinters. Iedere Duitsche soldaat moet daarbij het voor beeld voor onze. trouwe bondgenooten 'zijn. Bovendien echter worden, evenals in den afgeloopen winter, nieuwe formaties opgesteld en vooral nieuwe, betere wa pens uitgereikt. De bescherming van dit. front aan de Westelijke zijde wordt van Kirkenes tot aan de Spaansehe grens versterkt. De moeilijkheden der organi satie van de verbindingen aan dit front, die thans een geheel werelddeel omvatten en tot Noord-Afrika reiken, zijn te over- xut tul gwlulvhvai. - - De toebereidselen voor ae omniaaeixijKc hervhatting van den offensieven strijd in het voorjaar tot de definitieve ver nietiging van den tegenstander in het Oosten moeten onverwijld getroffen wor- dën De inleiding tot beslissende oorlogs maatregelen van anderen aard is aan staande. Deze taak eischt, dat weermacht en vaderland worden aangezet tot de grootst mogelijke prestatie en gebracht worden tot gemeenschappelijke activiteit. De voor naamste drager van den strijd der weer macht nu is het leger. Derhalve heb ik lander deze omstan digheden vandaag besloten, als opperste bevelhebber der Duitsche weermacht, de leiding van het leger zelf op mij te nemen. Soldaten, ik ke* den oorlog reeds uit de vier jaar van de geweldige worsteling in het Westen van 1914 tot 1918. Ik heb de verschrikking van bijna alle mate- Tiaalveldslagen als eenvoudig soldaat zelf doorgemaakt. Tweemaal *ben ik gewond én dreigde tenslotte blind te worden. Wat u ook kwelt, belast en benauwt, is mij derhalve niet vreemd. Maar, ik heb na vier jaar oorlog geen seconde getwij feld aan de herrijzing van mijn volk en het met mijn fanatieken wil eenvoudig Duitflch soldaat klaargespeeld de geheele Duitsche natie na meer dan vijftien jaar werk, weer aaneen te sluiten en van het doodvonnis van Versailles te bevrijden. Mijn soldaten, gij zult derhalve begrij pen, dat mijn hart u geheel toebehoort, dat mijn wil en mijn werk standvastig de grootheid van mijn en uw volk die nen, dat mijn verstand en mijn besluit vaardigheid slechts de yernietiging van den tegenstander kennen, d.w.z. de zege vierende beëindiging van dezen oorlog). Mijn soldaten van leger en Waffen SS., wat ik voor U doen kan ten aanzien van de behartiging van uw belangen en ten aanzien van de aanvoering, zal geschie den. Wat gij voor mij kunt en zult doen, dat weet ikmij trouw en gehoorzaam volgen tot de definitieve redding van het rijk en daarmee van ons Duitsche v.olk. De Heef zal de overwinning niet ontzeggen aan zijn dapperste soldaten. kilometer; zij is meer dan een vijfde grooter dan het gezamenlijke vasteland der aarde. De vijf wereldeelen kunnen er 'gemakkelijk in verdwijnen. Deze zee is ook de idiepste van de ons bekendq zeeën; bij de Philippijnen een piepte gemeten van 10.739 meter. De Stille Oceaanscheidt Oost-Azië, Australië en de eilaifdenwereM tusschen Oost-Azië en Australië van de Amerü- kaansche continenten. In het Noorden en het'Zuiden sluit hij zich aan bij dé ijs- z®ën van de Noord- en de Zuidpool. Ten'Zuiden van Kaap Hoorn, de uiterste spits van Zuid-Amerika, staat hij in ver binding met den Atlantischen Oceaan. Ten Zuiden van Azië staat de Stillei Oceaan door middel van tal van zee engten, waarvan de voornaamste in eco nomisch én strategisch opzicht de Straat van Singapore is, id verbinding met den Indischen' Oceaan. Voor ons, Europeanen, begint de Stille Oceaan in het Verre Oosten.* Vooir den Amerikaan echter is dit Verre Oosten het „Verre Westen". Amerika breid-die zi'ch van de staten aan den Atlantischen Oce aan steeds verder uit naar het Westen, in de richting van Galifomië, Seattle en Vancouver. Voor den Amerikaan liggen China en Japan derhalve in het Westen. In de laatste tietallen jaren zijn da reusachtige afstanden boven den Stillen Oceaan door het vliegtuig doorkruist Betrekkelijk kleine, tot dusverre bijna vergeten eilandjes hebben zich plotseling bekendheid verworven, dóórdat zij -wer den uitverkoren totluebtbases. DE OORLOG IN DEN STILLEN,OCEAAN Japan b.h.ericht de wateren rond Hongkong HEVIGE STRIJD AAN HET OOSTELIJK* FRONT DE STILLE OCEAAN OF PACIFIC D« grootst! zia op hot wereldrond De Stille Oceqan, of, zooals deze zee ook vaak wordt genoemd, de Pacific, verdient thans 'eerstgenoemden naam allerminst meer. nu de vijandelijkheden tusschen Japan, Amerika en Engeland zijn uitgebroken. Ook de naam Pacific (de vreedzame) is niet toepasselijk meer! Toen- deze zee ontdekt werd, heette zij „Zuid zee". Deze naam werd haar gegevendoor Balboa, die als eerste in 1513 de landi engte van Panama overstak. De groote Portugees Magelhaes noemde haar „Pa- cifischen" of Stillen Oceaan, omdat hij, na een stormachtigen overtocht, die drie maanden had geduurd, in deze zee voort durend kalm weer trof. De Stille Oceaan vormt de grootste zee van onze planeet. Zij beslaat een) oppervlakte van 176 miilioen vierkante de vloot, in nauwe samenwerking met de legerafdeelingen, ide wateren om Hong kong volledig beheerscht en de vijande lijke versterkingen op het eiland aanvalt. De Asahi Sjimboen meljit, dat de val van Hongkong aanstaande is. Japansche oorlogsschepen hebben Hongkong volkomen-omsingeld over een om trek van 900 zeemijlen, zoodat de Brit sche kanonneerbooten, torpedojagers, mijnleggers en andere oorlogsvaartuigen, in totaal -een honderd, in feite niet meer kunnen ontkomen. Een niet nader aangeduid oorlogsschip, #aldus meldt het blad verder, heeft in *de wateren van Hongkong meer dan 100 Britsche vaartuigen vernield. Van een Japansch steunpunt in Zuid- China meldt Domei: De Jppansche troepen te land hebben het breken van den vijandelijken tegen stand op verscheidene plaatsen van het eiland Hongkong voortgezet. Japanscne vliegtuigen hebben Zondagochtend in duikvluchten aanvallen ondernomen op Britsche kanoneerbooten in de Deepwa- ter Bay, waarbij zware schade wend aan- - gericht. Aan den anderen kant heeft de Japansche afdeeling in de 'buurt van Happy Valley, een renbaan in het uiter ste Oosten der stad, verscheidene ge vechten geleverd met de Britsche ver dedigers. Jépaniche transportschepen bij de Philippijnen Het DNB meldt uit Sjanghai: In Manilla is officieel bekend gemaakt, dat men Maandagochtend iin de^-golf van Lingayen een - reusachtige vijandelijke vloot heeft waargenomen, die op tachtig transportvaartuigen geraamd werd. On getwijfeld betrof het een expeditie in I grpotschen stijl tegen de Phillippijnen In- dezelfde officieele medledeeling wordt voorts gezegd, dat het vliegveld var( Nichola Maandag acht uren lang gebom bardeerd is Japansche vliegtuigen hebben gisteren verscheidene verkenningsvluchten onder nomen boven Luzon, vooral boven vlieg velden bij Manilla en Cavite. Manilla had driemaal luchtalarm, Hoogvliegende toesteller, wierpen bommen uit op Ca vite, waar verscheidene branden uitbra ken. De stemming te Manilla js zenuw achtig en gekenmerkt door ontevreden heid over de mageren inhoud1 der offi cieele berichten, aldus meldt het DNB uit Sjanghai. Volgens een Reuterbe richt uit Manilla heeft het Amerikaansehe hoofdkwartier op de Philippijnen geen verbinding meer met de basis Dava-o -op het eiland Min* danao. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EjJROPA Het opperbevel ider weermacht deelde mede: De gevechten in den centralen sector van het Oostelijke front houden met onverminderde hevig heid aan. Verscheiden krachtige aanvallen van iden yijand werden afgeslagen. In (den sector» van een legercorps werden Idadfbij 20 Sov jet-pantserwagens vernield. Ook aan het omsingelingsfront voor Le ningrad werden heftige, door pantserwagens ondersteunde, -uit- valspogingen met aanzienlijke ver- liezen voor den vijand verijdeld. Daarbij werden 19 vijandelijke pantserwagens vernietigd. De luchtmacht heeft met veel succes vijandelijke troepen- eri voer tuigencolonnes, concentraties van [pantserwagens en batterij- en ka- zematstellmgen bestookt. In de Noordelijke en jn de Finsehe zone. van het Oostelijk front wer den transp ortb e wegingen van - den vijand met succes verstoord door de vernietiging van ravitailleerings- materiaal, treinen en spoorrails. Aan de. Oostkust van Engeland plaatste het luchtwapen in den, af geloopen nacht voltreffers op een groote fabriek. Verkenningsvliegtui gen beschadigden (in het zeegebied om Engeland twee vijandelijke sche pen door bomtreffers. gevechten voort, waariwj krachten der verbondenen te land en in de lucht helfdhaftig strijden. Een afdeeling Duitsche gevechts vliegers vernietigde bij een aanval op een Britsch vliegveld en op concentraties svan voertuigen van den vijand verscheidene vliegtui gen en talrijke vrachtauto's. Tusschen 13 en J9 December 1941 heeft de Sovjet-luchtmacht 81* vlieg tuigen verloren, waarvan er 45 in luchtgevechten en 30 door lucht doelgeschut werden neergeschoten. De rest werd op den grond ver nield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijk front 18 eigen vliegtuigen verloren." Het opperbevel van de weer macht- maakte Maandag het vol gende bekend: In de middenzone van het Oostelijk front zijn sov- jetaanvallen gestrand op den taaien tegenstand onzer (troepen. De lucht macht heeft Izware gevechten van het leger (ondersteund* door krach tig optreden tegen veldstellin- gen. formaties van pantserwagens, kol'onnes, voertuigen en spoor wegen. Aan |dc Zuid-Oostkust van Engeland hebben gevechtsvliegtui gen in den afgeloopen nacht bom en geworpen top havenwerken. In Noord-Afrika geen Igroote gevechts handelingen. Bij luchtgevechten zijn 7 Engelsche jachtvliegtuigen neer- geschoten.-. Op het eiland Malta heb ben afdeelingen der Duitsche lucht macht overdag en des nachts sche pen en (Opslagplaatsen in de haven van La iValetta met bommen van zwaar en (het zwaarste kaliber be stookt. 4 (vijandelijke jagers werden neergeschoten, zonder eigen verlie zen. Bij yruchtelooze aanvallen van enkele. Britsche vliegtuigen in het Kabaal gebied en (in de Duitsche bocht, verloor de vijand 2 bonn - menwerpers. Wannéér verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 17.27. Morgen (Woensdag) zon op 9.60; zon onder 17.28. Maan onder 0.01 op 13.19 Tnsschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Eerste kwartier Donderdag 25 December. Volle Maafi Vrjjdag 2 Januari. Laatste kwartier Vrjjdag 9 Januari. Andere formaties hebben in den ochtend van den 20sten de haven van La Valeria op Malta op doeltreffende wijze gebom bardeerd. Een Italiaansch verkenningsvliegtuig dat door. drie Spitfires werd aangevallen, schoot er een neer, trof een tweede en keerde onbeschadigd op zijn basis terug. Twee vliegtuigen, die in het weermachts bericht van Vrijdag éls vermist waren opgegeven, zijn op een onzer bases te ruggekeerd, na twee vijandelijke jagers tigen, dat de vijandelijke kruiser, waar van in. het weermachtsbericht van Maan dag werd gemeld, dat hij in het Oosten der Middellandsche Zee door een onzer duikbooten getorpedeerd was, tot zinken gebracht is. V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten In 'een extra-bericht maakte Maanr dagmiddag het opperbevel van de Duitsche Weermacht het volgende bekend Een op den Atlantischen Oceaan opereereifde duikboot heeft een vlieg tuigmoederschip getorpedeerd. Het schip is gezonken. Het verloren gegane vliegfuigmoeder- schip behoorde tot een klasse van 5 schepen die in 1939 op stapel waren gezet. De naam van het schip is nog onbekend» Italiaansch weermachtsbericht Heldhaftige strijd der verbondenen In Noord-Afrika Het 567ste communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier luidt Ten Westen van Derna, dat weer door vijandelijke strijdkrachten bezet is, duurt de vijandelijke druk op onze divisies voort. Gevechten van plaatselijk karakter vonden plaats bij Solloem en Bardia. In den nacht van 19 op 20 December hebben Duitsche luchtstrijdkrachten met zichtbaar succes militaire (doelen van Tobroek hevig gebombardeerd. Een bat terij luchtdoelgeschut werd vernietigd. DE NIEUWE BONNEN De secretaris-generaal van landbouw visscherij maakt bekend, dat in ver band met de Kerstdagen de per 28 dezer aan te wijzen wekelijksche en vierweke- lijkscbe bonnen Teeds op Dinsdag 23 dezer op de gebruikelijke wijze zullen worden gepubliceerd. Op deze bonnen zal •reeds Woensdags 24 dezer mogen worden gekocht. DISTRIBUTIE VAN THEE EN PEULVRUCHTEN De secretaris-generaal van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de met „168" genummerde bon van de bonkaart (algemeen, welke js aangewezen ter ver krijging van veertig gram thee, nog tot en met Zaterdag 3 Januari as. bij de winkeliers mag worden ingeleverd. Ook de met 169 genummerde bonnen van de bonkaart algemeen, wielke zijii aange wezen voor het bestellen van peulvruch ten', mogen nog tot en met Zaterdag 3 Januari a.s. worden gebruikt. KERKNIEUWS r Geref. Kerk. Kerstfeestviering te Kapelle Woensdag- avond 24 December 7 uur, in de zaal van den heer van Stein.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4