PHILIPS LAMPEN TC TC Nieuwjaarsadvertentiën Nette Jongen Rhumpunch Goedkoop an doeltreffend „SUCCESJES 't Was 1 April A. Timmerman Cz. 't Was 1 April FA.JVDVALK- GROSSIER -ZIERIKZEE Fa. Gebr. de Vos, Dam 'tWas 1 April hoogfijne roomboter A. de Bruine Zonder vergunning! regenjassen M. JSNOEK N.V. Bank voor Schouwen en Dulveland 't Was 1 April Distributiekring Zierikzee nieuwe Melkkaarten worden uitgereikt DISTRIBUTIEKRING „HAAMSTEDE" Uitreiking nieuwe melkkaarten Qoadbo opc OfCecst- en Gi)Tle!iiDjaacs- ^Eelegcammen in hef binnenfandsefi oecheec Gffaloe prijs fof en met (Sfuuc een telegcam mef da (Seesfdagen 't Was 1 April 't Was 1 April Firma •Zierikzee - Telef. 110. Van do ALGEMEENE KAART/: Bon nr. 151 i/m 154, geldig voor ko«k, beschuit, gebak en brood. Bon nr, 157»/m 160, geldig voor kus. Van de BROODKAART Bon nr. 48, geldig voor, brood, koek, bseohuit en gebnk. Van de BOTERKAART Bon nrs. 55 en 56, geldig voor roomboter. Van de VETKAART Bon nrs. 55 en 56, geldig voor roomboter tegen gereduo, prijs. ZENDT UW TOEWIJZINGEN OM VLUG EN VOORDELIG TE I WORDEN BEDIEND AAN: i ST. DOMUSSTRAAT - TEL. 58 In afwijking van vorige jaren, bestaat er gelegenheid, deze te plaatse^ in de nummers, die op 1 en 2 Januari verschenen. De regelprgs bedraagt: van 1 tot 5 regels 75 cent, meedere regels 15 cent. De inzendlog voor beide nummers moet geschieden uiterlijk Mnnndag 29 December De Directeur Gevraagd per 1 Januari voor de administratie Sohrijjfmaohinekennis geeft voorkeur Persoonlijke aanmelding 's avonds van 7—7.30 uur. Drinkt de aangewezen drank voor* de feestdagen Aanbevelend, P. D. Verst rate, Telofoon 61 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART Intrekking dispensatie van het verbod tot het bewerken van smeltveiligheden De Secretaris-Generaal van het Département van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt, met verwij zing naar zijn desbetreffende publi- oatie in de Nedcrlandsohe Staats courant van 18 dezer bekend, dat met ingang van genoemden datum de dispensatie van het verbod tot het bewerken van smeltveiligheden is ingetrokken. Dit beteekent, dat met ingang van bovengenoemden datum verboden is smeltveiligheden te repareeren zonder vergonniDg^van het Bureau Voor de Metalenverwerkende Industrie, Ri- ouwstraat 186 te 's Gravenhage. Ondernemingen, welke een ver gunning voor het repareeren van smeltveiligheden wensohen te ont- vaogen, dienen zioh te wenden tot bovenvermeld Bureau, onder over legging van een schriftelijke ver klaring van de N.V. Kema te Arnhem, inhoudende, dat de gerepareerde smeltveiligheden aan de daaraan te stellen eisohen voldoen. Omtrent den aard van deze eisohen kunnen ge gadigden zioh in verbinding stellen met de N.V. Kema. Gevraagd: Een flinke Di«nstbodaf go*-d loon en een Werkvrouw. PLAATING, Dam. Besteedt uw boter en vetbonnen goed! Koopt daarvoor bij ons van de bekende Zwerver's fabrieken Fjjn van smaak! Steeds voorhanden, ook voor uw extra rantsoen telefoon 64, Haamstede Enkele kinder- en lichte heren- Egyptisch linnen Blokweg A 531, Zierikzee telefoon 182 V i Directeur: J. C. VAN DER KREKE Telefoon 28 (2 lijnen) Telegr.-adres „Schouwenbank" Postrekening 7877 Bankierszaken Rekening courant, handels- en landbouw- credieten,' incasso's, overmakingen per giro Deposito's: Rente met 3 dagen opzegging Rente met 1 maand opzegging 1 Rente met 1 jaar opzegging 3 Effecten- en couponzaken: Aan- en verkoop van effecten, verzilvering van coupons, voorschotten op effecten, ad ministraties Open bewaarneming met volledige administratie Ondergrondsche safe-inrichting Zaterdag 27 December GEBN zitdag ie Haamstede. Te koop: Een Overjas, leeftijd 14—15 jaar. AdresBureau van dit blad. Aan personen van 14 jaar cn ouder zullen op onderstaande plaatsen, data en uren ZIERIKZEE Woensdag 24 December Wijk A en B van 9 tot 12 uur Wijk C en D' 2 5 BRUINISSE Zaterdag 27 December ran 9 tot 12 uur OOSTERLAND en SIRJANSLAND Zaterdag 27 .December van 10 tot 1 uur NIEUWERKERK Zaterdag 27 December van 10 tot 1 nur OUWERKERK Zaterdag 27 Deoember van 3 tot 4 uur DREISCHOR Zaterdag 27 December v«d 10 tot 1 uur NOORDGOUWE Woensdag 24 December van 10 tot 1 uur ZONNEMAIRE Zaterdag 27 December van 10 tot 1 nur BROUWERSHAVEN Zaterdag 27 Deoember van 10 tot 12 uur Alleen de Diatributiestamkaarten van personen van 14 jaar en onder moeten worden medegebracht, derhalve van personen, geboren vóór 2 Januari 1928. Uitreiking zal geschieden aan personen, welke zijn ingeschreven in bet Bevolkingsregister van een der tot den Distributiekriag Zierikzee behoorends Gemeenten. Aan Melkveahoudars zullen gaan kaartan worden uitgereikt DI8TRIBÜTIEKRING ZIERIKZEE, De DirecteurJ. v. d. BERGE. aau personen, die ingeschreven zijn in ééo der onderstaande Ge meenten, en geboren zijn voor 2 Januari 1928. Aan melkvee houders worden voorloopig nog geen kaarten uitgereikt. HAAMSTEDE Dinsdag 23 Deoember a.s. van 14,30^tot 17 uur BURGH (op Gem Hais Burgh) Woensdag 24 Deo., a.s. van 15 tot 16,30 uur N00RDWELLE Woensdag 2$ December a s. van 9.30 tot 10.30 uur DUIVENDIJKE Woensdag Deoember a.s. van 10 tot 12 uur RENESSE Dinsdag 23 Deoember a.s. van 10 tot 11 uur .alleen voor personen aan wie nog geen melk- kaart is uitgereikt en geen veehouder zijn. Stamkaarten van betrokken personen moeten worden medege bracht, na uitreiking van deze kaarten wordt gehouden te Haam stede op 29 December as. van 10 tot 12 uur, ook voor per sonen die hun bonboekjes nog niet afgehaald hebben. De Leider Distributiekring Haamstede, N. D. DE SCHIPPER 6 3an. '42 fèen goede loensch indeden lijd loocdf duf)hel geioaacdeecd Persoonlijk afwezig van Woensdag 24 Dec. tot en met 2 Januari 1942. JAC. v. d. KOMMER, Dreisohor. is een advertentie in de rubriek 'tt Maandag in de nummers van - Dinsdag - Woensdag en Donderdag OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DÉN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN MAXIMEM WINKELPRIJZEN VOOB'VLEESOH EN VLEESCHWAREN Bericht No. 79. Aan het publiek mogen ten hoogzte de volgende prijzen in rekening worden gebraoht Gekookte worst boterham-, lunok-, tafel- en knakworst f 0.19 p. 100 gr Geldersoke rookworst 0 20 n Snij worst 0 24 Bloedworst //010 Tongen worst n 0.13 H Nierkaas (nierwoTst) v0.13.ff n le. ver worst f 1.40 per kg h 0.30 ,i stel n 1.a kg Pr 0.20 ff 160 a 0.60 it a f 1.10 per kg II 1.ff II I, 0.20 1 0.60 per stuk s 0 25 n 0.15 I, ,i 1.60 kg J 1.40 per kg a 0.30 h stel I, 1— I, kg *II 0-20 a n H 1.60 a a Berliner Saksische Hasgsohe Leverkaas Zure zult Corned beef (niet in blik) Gebraden gehakt Leverpastei in glas pus statiegeld Rookvleesoh Nieren Zwezerik m. hartzwezerik Milt Maag (gebroeid) ff 0.21 p. 100 gr ii 0.18 ff ff 0 12 n 018 y n H 0.10 n a n 0.21 a I, a n 0.17 n n ff 0.13 I, a a n 0.24 n n n t 1.per kg ii 1.10. n n a 0.60 n n i, 0.60 Runderen Tong Hersens Hart Long Lever Uiers Varkens Tong Hart Long Schapen Kop m. tong Hart Long Lever Graskalveren Tong Hersens Hart Long Lover Nuchtere kalveren, geiten en bokken Tong f 140 par kg Hersens 0.30 stel Hart 1. - Long ff 0.20 ff Paarden Tong i 0.75 per kg Milt Lever 1.n u Pooten Nieren u. 0.40 n Soepbeenen (knoesten, hakken en mergpijpen) Bij b«zorgiog aan hnis mag ten hoogste 10 oent voor iedere bestelling worden bij gerekend. HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS STRAFBAAR BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR Nieume opgaven knnnen de vroegere ongeldig maken. Lever Nieren Milt Nieren Milt Pooten Nieren Zwezerik m. hartzwezerik Milt Pooten Lever Zwezerik Milt Pooten f 1 60 per kg 130 a ii 0.60 a f 1.30 per kg 0 60 n 0.05 stuk I 1.— psr kg 1.10 ff n 060 0.20 f 1,10 per kg ff 1-10 ff 0.60 a ii 0.077,ff stuk f 0.10 per kg ff 0,20 ff f 0.40 per kg Laat Uw Konijnen voor de Kerst dagen vakkundig slachten voor de vellen. Aan huis te ontbieden. D. PEUTE, Breestraat C 559, Zsee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3