Het rooken Dr. Schilling 1—0 Zlerlkzee - Rotterdam ADVERTENTIES. J. G. LA SEUR AFWEZIG Kerstvacantie Dinsdag 23 Dec. Donderdag 25 Dec. afwezig Landhuis 't Was 1 April Niemeijer's Tabak Erkend De Beste 't Was 1 April SUCCESJES 'tWas 1 April WAARIN 't Was 1 April Zakagenda's 1942 Boekh. S. Ochtman Zoon 't Was 1 April HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ -Trekking van 22 December. f2000: 6242. f1000: 4331, 6823. f:400: 4198, 4203, 4387, 14867. f203: 8100, 16458, 18548. floO: 1266, 1355, 7446, 9048, 11319, 16697. BOEKEN EN BROCHURES DE REGELS VAN DEN WEG. De ANWB heeft een brochure uitge geven over de nieuwe voorschriften van het verkeer. Kort maar duidelijk wor den hierin ide onlangs van kracht ge worden regels uiteengezet, geïllustreerd door een grootaantal teekeningien. WEEKBLAD .WIJ". In afwachting van het Aanstaande Kerstfeest opent hét nummer van deze week met een fraai geïllustreerd ar tikel, Kerstmis 1941". Een oud Kerstverhaal n.a.v. Matth. 2 7—13 opnieuw verteld, sluit hier op passende wijze bij aan. Interessant is het volgende artikel, ge titeld „Werkend Student". „Met de microfoon aan het front" en „Kerstmis 1941" geven een serie pak kende foto's uit het Duitsche leger. In het bijvoegsel „Hoofd en Hand" treft men o.a. het tweede raadsel voor de raadselcompetitie aan, terwijl het kin derbijvoegsel ook gedeeltelijk aan Kerst mis is gewijd. SPORT 4—3 2-0 0—3 3-0 4-3 3-2 2—2 7—4 4-1 VOETBAL. - N.V.B. 21 December. le klasse. DISTRICT I. DOS—VUC FeijenoordAjax ADO—Xei^xes D FC—EDO DWS—Stormvogels DISTRICT n. Haarlem—Sparta Blauw WitEmma VSV-DHC HDVS-HBS RFC't Gooi DISTRICT in PEC—Enschede Tubantia—Hengelo DISTRICT IV Willem II—NAC NOADBW Helmond—Picus PSV—Eindhoven RoermondLonga Spekholzerheide—MV V DISTRICT V. GVAV—Leeuwarden Be QuickHSC HeèrenveenLSC Sneek—Velocitas Achilles—Veendam Onderafdeeling Zeeland, le klasse E. Stoombootdlenst DECEMBER 1941. Ven ZierikzeeVen Rotterdam D. 23 D. 23 'en. 10,— V. 26 }em. 9,30 V. 26 ill. 27 Z, 27 10,— M. 29 9,30 M. 29 Heden overleed, geheel on verwachts, ome beste Vriend, J. A. DE MEULMEESTER. in den kreohtvollen leeftijd ven 27 jeer. Fem. R. KORSMAN. Ellemeet, 20 December 1941. Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde vrouw, moeder, behuwd- én grootmoeder, Mej. JOHANNA STOUTJESDIJK, geb. Bom, in den ouderdom ven 79 jeer en 6 meenden, Nieutoerkerk, CORNS. STOUTJESDIJK ANTHz. J. A. STOUTJESDIJK Ge. 1 M.e STOUTJESDIJK— t. d. Bos. Numanidorp, P. A. PRINS-Stoutjesdijk. J. PRINS. En Kleinkinderen. Nieuwerkerk, 21 Deo. 1941. 4-3 1—3 3—2 0-2 3-2 0—1 0-0 3—1 4-1 2—3 3—1 2-3 Zierikzee I—Noordgouwe I 8—2 Zierikzee II—Renesse I 4—4 2m Bridgedrive «Hotel van Oppen" De belangstelling vqoir de 2e Bridgedrive, Zondag in Hotel van Oppen gehouden, was weer zeer grqot te noemen, want niet minder dan 5 dames en 35 heeren namen er aan deel, terwijl tevens 4 re serves aanwezig waren om eventueel openvallende plaatsen onmiddellijk te kunnen vullen. Verschillende „nieuwelin gen" waren van de partij, terwijl „de jeugd" ook goed vertegenwoordigd was. Daar voor tien tafels geen speelschema te ontwerpen is, werden dubbele ronden gespeeld, evenwel zoo, dat ieder paar ook aan elk tafeltje speelde. De groep- indeeling was voor ditmaal zoo dat'de „cracks" in één groep zaten. Nu viel het, dat in deze groep de beste kaartenzaten. Zoo werden hier o.m. klein en groot, slem geboden en gemaakt. Na ongeveer 5 uren spelens (wel wat te lang voor sommige spelers) was de kamp beslist en 'kon de commissie achter de bekende deuren verdwijnen om uit te maken wie een keuze zouden mogen doen uit de fraaie collectie kunstvoorwerpen van de fa. Murk. De uitslag was tamelijk verrassend te noemen, want slechts één prijswinnend paar van de vorige maal had zich als zoodanig weten te handhaven De overigen waren werkelijk diep gezon ken. -Daarentegen kwamen in de even groep de nummers laatst van de vorige maal, dank zij het energieke spel van den leider thans als eerste prijs-^innaars uit de bus. De bekerhouders toonden zich!, ondanks het tijdelijk uitvallen van een hunner, ook weer eens van hun goedie, zijd ei door als no. 3 te eindigen. Ook „de jeugd" nam lang geen onverdienstelijke plaatsen £!n. Tot slot geven we hier den uitslag: Oneven paren: le prijs de heeren N. v. id. Wolf en M. de Regt met 30 matchpunten; 2e prijs de heeren J. C. Stol te en J. Stevense, Renesse, met 391/2 matchpunten. Even paren: le prij's de heeren C. C. Un^er en L. Canters! met 35 matchpunten; 2e prijs de 'heeren G. J. V. Labrand en H. A. E. van Griet- huijsen met 38I/2 matchpunten. Met belangstelling ^ien wé de vol- i gende drive tegemoet, doch spreken I hierbij de hoop uit dat bij groote i deelname in ,twee groepen wordt (ge- speeld en precies op tijd begonnen wordt 1 De Heer en Mevrouw DU BOIS- van Splunder zeggen, ook namens de wederzij dsohe ouders, hartelijk dank voor de vele belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. JAN KOLE en MARTHA J. DÜSSEL zeggen, ook namens wederzijdsohe familie, hartelfjk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun hnwelijk ondervonden. Wemeldinge, 22 December 1941. Voor de vele blijken, van belang stelling bij het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, KOMMERTJE PIE- TERNELLA KRIJGER—Elenbaas, betuigen wij onzen oprechten dank. Namens de familie, J. M. KRIJGER. Brninisse, 22 December 1941. Tandarts is morgen tot en met a.s. Zaterdag 'Uit de hand te koop: Een goed onderhóuden m«it Erf en Tul», genaamd //De Zelke", aan den Provinoialen straat weg en den Platten weg te Zierikzee; en een perceel Weiland achter ge meld Landhuis. Beide spoedig te aanvaarden. Te bevragen bij Notaris J. A. BIERMASZ te Zierikzee. maagversterklnde nil i ril slijmafdrijvende i ILLLh ▼•n l. j. grootenidorst APOTHEKER UTRECHT zulverenhet bloed, ver doven gal en slijm en bevorderen den tfoe- don ttoeleuig. BIJ hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting,, kunnen zij niet genoeg wor den aanbevolen. Zij munten uit door hunne «u:hta werking, zonder kramp of nadcelige gevolgen, zoodat raen in afcuit blijft zijne gewone bezlg- nepen te verrichten. Per doos met ge bruiksaanwijzing 30 cent. Elscht vooral urootendorst-pillen met «bovenstaand fabrieksmerk. Verkrijgbaar bil de voor naam*'* Apotheken en DrógUkn, Het pijprooken is een kunst, waarvoor zelfbeheersching, vasthoudendheid en plichtsbesef noodzakelijk zijn. Zelfbe- heersching, omdat een nerveus man nooit behoorlijk kan pijprooken. Vast houdendheid, omdat alle begin moeilijk is en alleen zij die volhouden hef ware rookgenot zullen kennen. Plichtsbesef, omdat een goede rooker zich tegen- over zijn vriend, de pijp, verplicht gevoelt en deze steeds met zorg zal gebruiken en onderhouden. De vol gende practische wenken zullen U hel pen bij het juiste rooken van Uw pijp. 1. Trek steeds rustig, met korte halen. Rook nooit snel, met lange halen, dat bederft pijp en tabak. 2. Neem Uw pijp niet te veel uit den mond, dat dóet een goede pijprooker niet. 3. Leg Uw pijp liever weg wanneer ge erg vooroverge bogen werkt, zelfs een oude rot gaat dan nat-rooken. 4. Rook Uw pijp volkomen leeg. Vooral bij het inrooken van een nieuwe pijp is dat van belang, daar, wanneer U haar de 'eerste keeren onvol doende leegrookt, het later moeilijker zal zijn om de tabak tot het laatste draadje te laten opbranden. 5. Rook een nieuwe pijp eerst binnenshuis rustig' en bedaard. De kop mag vooral dón nooit te heet worden. Tabaksfabriek THEOBORUS NIEMEIJER N.V. Afd. „Adviezen voor Pij prookers" Groningen Van 1-4 regels f 0,70 O. MOERMOND is het adres voor reparatie, lak- en bieswerk, eleotr. rijwiellampen, handwarmers, ketting- kasten, stuurtassohen, jasbesohermere. Gevraagd: Alle soorten 2de handsch meubelen, kleeren en opruimingen, aan hooge pryzèn. D. tPEUTE, Breestraat O 559, Zierikzee. Te koopEen goed onderhonden Kablqal en een Tafel. Te bevragen bij P. MEERMAN, Noordstraat A 259, Oosterland. Te koop gevraagd: 8 è.10 jonge Kippen, W.L., broed 1941. Brieven met opgaaf van prijs bij den Agent D. v. d. SCHELDE, Noordwelle. Te koop Staarlploegen en 1 Moorploeg, JOH. LEENHOUTS, Hoefsmid met Rijksdiploma, Zierikzee. Het beste adres voor lak- en bies werk, reparaties, nieuwe en gebrnikte rijwielen, is het Bijwielhnis Lange Nobelstr., Zzee. Beleefd aanbevelend. Te koop Een parlljtje droog© MUTSERD (snoeisel), bij T. A. BLOM, Renesse. ZAAILIJNZAAD Zeenwsoh Brabantsoh en Hollandsoh, iKeuringsoijfer 9. W. L. KLOMPE, Tholen. j GEEN GELD TOE, nur Int uw I konijnen niet mishandelen, vermoor den of pijnigen. Laat se vakkundig i slachten. D. PEUTE, Breestr. 659. j Te bekomen voor de kerstdagenRoode kool, Groene-, savoye- en puljeskool Raapjes en Peeën, Knolselderie en Ajuin. I M. DE JONGE, Gat v. Westen 491, Zzee. Zonder boni Nieuwe en gebrnikte Rijwielen, w.o. Gazelle, Burgers en Juneker, gemont., nog met lucht banden bij O. MOERMOND. Te koop gevraagd EEN NUCHTER OF JONG VAARSKALF. J. L. HOOGENBOOM, Renesse. Flinke Dagdienstbode gevraagd, door mej. T. BAKKER, Hoogezoom, Haamstede. U ook adverteert,. welk ander reolame-middel U ook gebruikt, U kunt er slechts mensohen mee bereiken, die vandaag de oonrant hebben gelezen en se morgen evenzeer zullen lezen. Vandaar dat COURANTENRECLAME onweersprekelijk de grondig gevoerde basis is van iedere reolame oampagne Agenten Kantoorhouders en Boekhandelaars verzoeken wij de bjj hen in gekomen Nieuwjaarawensehen ons zoo spoedig mogelijk te doen toekomen. Te Directeur DE NEDERLANDSCHE BANK n.v. De Nederlandsohe Bank N.V. te Amsterdam deelt mede, dat zij het platina, dat ingevolge artikel 9 van de. Deviesenverordening 1940 en artikel 44 van bet Deviezenbeslnit 1941 aan haar is of moest worden aangeboden, thans wensoht aan te koopen. Met het oog hierop worded inge zetenen, voor zoover zij platina of platina-metalen (onbe werkt of halffabrikaat) in eigendom hebben of daarop eenig recht kunnen doen gelden of daar over eenige macht uitoefenen, als bedoeld in artikel 44, vierde en vijfde lid van het Deviezenbeslnit 1941, opgeroepen dit platina vóór 15 Januari 1942 aan De Nederland- fche Bank te verkoopen en over te drigen. Het platina kan op iedereh werk dag, behalve des Zaterdags, tnarohen *10 en 12 uur worden ingeleverd bij de Hoofdbank van De Nederlandsohe Bank té Amsterdam, Kamer I. Des- gewensoht kan de inlevering ook geschieden door bemiddeling van een partionliere bank, die hiervoor een kleine provisie in rekening^ zal brengen. De betaling vau den koopprijs zal eerst knnnen geschieden nadat het metaal vanwege De Nederland sohe Bank is nagezien, gewogen en gekeurd. Op grond van het bepaalde bij artikel 44, zesde lid van het Devie zenbeslnit 1941 zijn de prijzeD, waar tegen bedoelde metalen door De Nederlandsohe Bank worden aange kocht, vastgesteld op in diverse uitvoeringen platina iridium rhodium palladium ruthenium osmium f 2,41 per gram fijn - 4,90 - 9,04 n tt s 1»77 tt tt ti 3,77 tt n ti - 3,01 Bij aankoop van haliïtbrikant wordt een toeslag betaald. Het tarief hiervoor is voor belanghebbenden op aanvrage bij De Nederlandsohe Bank verkrijgbaar. 0FFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ Regeling Inzake het verduurzamen van visch De Nederlandsohe Vissoherijoen- trale maakt bekend, dat met ingang van 7 November 1941 in werking is getreden het Besluit No. 3 van de Nederlandsohe Vissoherijoentrale, inzake bet verduurzamen van visch, hetwelk de volgende bepalingen in houdt 1. Het verduurzamen, als bedrijf, van visch, schelpdieren, schaal dieren, deelen daarvan, waar onder ook begrepen hom en kuit is slechts toegestaan aan hen, die in het bezit zijn van een daartoe door de Nederlandsohe Vie8oherijoenVale afgegeven schriftelijke vergunning. 2. Aan een vergunning, als boven bedoeld, kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbon den. Met name kan een ver gunning tot het verduurzamen van bovenbedoelde producten de wijze van verduurzamen tot één of meer bepaalde werkwijzen beperken en een beperking in houden ten aanzien van de hoe veelheden. A anvragen tot de verkrijging van bovenbedoelde vergunning moeten worden ingediend bij de Nederland sohe Yispohei ijoentra'e, Jnliena van Stolbergplein 3-4, 's Grarenhage.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2