Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Dinsdag. 23 December HILVERSUM I. 416.5 M. 7.15 Voor de rijpere jeugd van het platteland; 7.30 Gram.; 7.45 Ochtendgym nastiek; 7.55 Gram.; 8 BNO: Nieuwi^e- richten; 8.15 Politiek weekpraatje (opn.); 8.30 Gram.; 8.35 Ochtendgymnastiek; 8.45 dram.; 9.15 Voor de huisvrouw; 9 25 Gr.; 10.30 Orgelconcert; 11 Voor de vrouw; 11.20 Ensemble Jack der Kinderen; 12 Orgelconcert en zang; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: Nieuws- en economische be richten; 13 Zang en piano; 13.30 John Kristel en zijn orkest; .14.15 Gram.; 14.30 De lichte toets; 15 30 Zang met piano begeleiding; 16 Bijbellezing; 16.20 Gram.; 16.45 Sport en spel voor de jeugd17 Gram.; 17.15 BNO: Nieuws-, economische- en beursberichten; 17.30 Kahula's Hawai- ians en Don Carlos Órquestra; 18 Boek bespreking; 1815 Ramblers; 18.45 Gram.; 19 Actueel halfuur; 19.30 Amusementsor kest; (Van 20.15 alleen voor de Radio centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken); 20.15 Gram.; 21.45 BNO: Nieuwsberichten; 22 BNO:Engelsche uitzending: Economie News from Holland of gram.; 22.15—24 Gram. HILVERSUM II. 301,5 M. 7.15 Gram.; 7.30—8.15 Zie Hilversum I. 8.15 Gram.; 8.30—8.45 Zie Hilversum I. 8.45 Gram.; 10 Morgenwijding; 10.15 Gram.; 10.40 Vroeger en nu; 11 Zang en piano; 1140 Gram.; 12 Boyd Bachman en zijn orkest; ly2 45 BNO: Nieuws- en economische berichten; 13.05 Klaas van Beeek en zijn orkest; 13.35 Gram.; 14 Hobo, cello en harp; 15.30 voor de zie ken; 16 Vergeten meesters der Opéra Comique"; 16.45 Viool en piano; 17.15 BNO: Nieuws-, economische- en beurs berichten; 17.30 Omroeporkest en solisten (opn.); 18.15 Het Jodenvraagstuk; 18.30 Gram.; 18.45 „In een nieuw licht bezien" (voorbereid door de N.S.B.); 19 Actueel halfuur; 19.30 Reportage; 20 Gram.; (Van 20.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken); 20.1(5 Otto Hendriks en zijn orkest; 21 Gram.; 21.45 BNO: Nieuwsbe richten; 22 BNO1: Toelichting op hetweér- machtsbericht; 22.10—22.15 Avondwijding. VERSCHILLENDE BERICHTEN Keritgave voor armlastig*!) De persdienst van het NW schrijft: Zooals men weet, ontvangendie on dersteunde werkloozen een Kerstgave en een extra-uitkeering. De sociaal-economi sche afdeeling van het NVV heeft er bij den secretaris-generaal van binnen- landsche zaken op aangedrongen om deze uitkeeringen ook toe te kennen aan de zoogenaamde armlastigen. Als gevolg daarvan heeft genoemde secretaris-gene raal dezer dagen aan de burgemeester# een circulaire doen toekomen, waarin hij er op wijst, dat door de buitenge* wone omstandigheden in elk ondersteund gezin nooden zijn ontstaan, welke door de gebruikelijke ondersteuning: niet kun- .nen worden gelenigd. De secretaris-ge neraal acht het derhalve wenschelijk, dat door de burgemeesters wordt bevorderd, dat ook de armlastigen een kerstgave ontvangen en wel tot een bedrag, be rekend overeenkomstig de regelen, gel- deiïde voor de werkloozen. Eenzelfde gedragslijn dient te worden gevolgd voor de extra-uitkeering. OP BON «08 HK» ALLEEN TURF VERKRIJGBAAR De secretaris-generaal van het depar tement van Handel. Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat, teneinde de ge legenheid tot het betrekken van turf op bon „08 HK" van de brandstoffeni kaart K uit te breiden, de geldigheids duur van dezen bon is verlengd' van 31 December 1941 tot en met 30 April 1942. Zooals bekend, geeft'de bon „08 HK" van de brandstoffenkaart K, welke is uitgereikt (aan verbruikers, die 'hun ,huis met [haarden en kachels verwar men en wier woning vijf of meer ver- Itrekken bevat, recht op het koopen van hetzij 195 k.g. persturf (300 stuks), het zij 200 k.g. baggerturf (450 stuks), het zij 275 k.g. uit de peel afkomstige turf, hetzij 200 k.g. overige soorten turf. GORT OP HAVERMOUTBON De secretaris-generaal van het depair- \ment van Landbouw en Visseherij maakt kend, dat de met „1 rantsoen haver- it" gemerkte bonnen in den vervolge Ive op het koopen van een rantsoen móut, havervlokken, haverbloem, •ort, aardappelmeeLylokkèn ofgrut- (gemengd meel) tevens recht even op het koopen van ,een gort, gortmout, ignrtbloem, alle -uttenmeel, rijstgries en aard- NIET PRATEN, MAAR DOEN Er is nu lang (gienoeg gepraat. Men heeft het er nu lang genoeg dver gehad en ieder kan weten dat ginds in het Oosten een harde strijd wordt gestreden. Er is nu lang genoeg over gesproken, dat in den winter de hulp aan gewon- de strijders dringender dan ooit noodilgi is. Het praten moet nu in daden wor den omgezet. Niet praten, maar doen. Steunt de Hederlandsche 'hulpexpedi tie, die op het strijdtooneel in Rusland' haar menschlievende taak gaat verrichten Stort uw bijdrage, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravesnhage. RECHTZAKEN Politierechter te Middelburg Zitting van Vrijdag 19 December. K. v. D.., 28 jaar, landarbèider te A.J.-Rolder, wegens mishandeling van J. A. en j. L. van Beek. Eiséh f15 b.. s. 10 h. Uitspraak f lO b. s. 5 d. De moord te Rijibergen Op 12 Juni j.I. werd op een bosch-l pad., onder |de gemeente Rijnbergen hel lijk gevonden van den 40-jari)gten land bouwerszoon 'Jj. (G©erts uit Ulicoten, ge meente Ghaam (N.-Br.) G., die paar het onderzoek uitwees, langs bosch- :en heidewegen van Ginne- ken in de richting van de Belgisch^ grens was gefietst, was door twee scho ten uit een revolver gedood. Na een uitvoerig onderzoek werd 9 dagen later (overgegaan tot de arresta tie van. den 25-jarigen J. Goyaarts uit Ginneken. van wien vaststond, dat hij met den vermoorden man in ketting- handel-affaires betrokken ;was geweest Niettegenstaande verscheidene bezwa rende omstandigheden bleef de verdachte ontkennen. Een groot aantal getuigen was in deze Zaak gedagvaard. Nadat deze waren- verhoord, hield de Officier v. Justitie zijn requisitoir. Aan het'einde |daarvan vorderde hij, 15 jaar gevangenisstraf. Uitspraak 3 Januari a.s. Da moord te Dordrecht De rechtbank te Dordrecht heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen den 38- jarigen H. JI. K. en den 32-jarigen D, F. W., beiden te Dordrecht, waarvan! de eerste ervan werd beschuldigd in jFebruark^den koopman R A. C. van As te hebben vermoord en de tweede, K., hierbij behulpzaam Ite zijn geweest. Het O.M. [had tegen K. 15 jaar lg|ev. straf, met [aftrek van de voorloopige; hechtenis en (daarna ter beschikbaarstel ling van de regeering en tegen W. 5 jaar gevangenisstraf met aftrek. De recht bank heeft de verdachten conform de zen eisch veroordeeld. Kapitein schoot kolonel neer Tijdens de (oorlogsdagen in Mei 1940 op tweeden Pinksterdag, heeft in de consistoriekamer van de Ned. Herv. kerk te Durgerdam ide 36-jarigle kapitein van de mariniers R J. v. d. Ende een re* volversehöt op izijn chef, den kapitein-; ter-zee (kolonel) N. A. Rost van Ton-< ningen, (gelost en daarna in het wilde? weg op straat twee burgers doodge schoten en twee anderen gewond. Kor lonel Rost van Tonningen werd ernstig aan het hoofd gewond door een koglel', die dwars door de neusholte was ge lgaan. De dader was zeer overspannen en had enkele pachten achtereen niet gesla pen. Hij scheen in het feit, dat de ko lonel een broer was van den bekenden nationa al-socialist, aanleiding (tot wan trouwen te (hebben gevonden in diens persoon en Sn de defensieve organisa tie ter [plaatse, waarvan kolonel Rost van Tonningen 1de leiding had1. Niemand vertrouwde hij (daar meer. Van de hem toegebrachte verwonding is kolonel Rost van Tonningen [genezen. De Haagsche rechtbank heeft bij uit spraak van 10 Juni j.I. ontslag van) rechtsvervolging aan den verdachte ver leend op grond van ontoerekenbaarheid [tijdens het plegen van de daad, doch de officier van justitie, die tien jaren gevangenisstraf had' geëischt, is in hoo- ger beroep gegaan. Het vredesgerechtshof heeft, dezer da gen die izaak behandeld'. De proc.-generaal, prof. dr. R. van Genechten, requisitoir nemend, zeilde tot slot, dat hij niet stond op het standpunt van de vergelding. Hij achtte het vol* <Soende indien verdachte 4uit de maat* schappij Wordt verwijderd, 'totdat de nieu- we maatschappij tot rust zal zijn ge komen. Spreker concludeerde tot vijftien jaar gevangenisstraf met ontzegging van het recht dm bij de gewapende macht te dienen., Uitspraak 30 December. I Nederlanldsch-Indië beleefde Vrijdagmid- 1 dag de eerste oorlogshandelingen van de Japanners. Water- en lahdvliegtulgien 1 vielen de aan de Westkust van Borneo gelegen stad P.ontianak aan, welke de residentie is van den gouverneur van het Westelijke deel van het eiland. De 1 aanval duurde ongeveer 45 minuten. Het aantal dooden schijnt aanzienlijk te zijn, lajdus de Deutsche Ztg. i. Nied. l ZIERIKZEE. In het ,,Huis van Nassau" is vorige week een konijnententoonstel ling (gehouden, (uitgaande van de vereeni ging van .konijnenfokkers op Schouwen- DuWeland. Het pantal inzendingen be droeg 110, (terwijl dhr. P. J. van Hal uit Oostburg als keurmeester fungleerde. Deze tentoonstelling mocht zich in een [glroote belangstelling verheugen. Jammer was 't dat ide zaal een beetje klein was. De volgende tentoonstelling [zal men mis schien weer de beschikking hebben over een grootere zaal. Maar met deze expo sitie is de vereeniging goed vooruitge gaan, ook ,wat het ledental betreft, daar ze de 45 gepasseerd is. Ieder die wat voor deze mooie sport voelt, geve zich op als lid. BRUINISSE. De afdeeling Bruinisse van Het Groene Kruis hield Vrijdagavond een algemeene ledenvergadering, die slechts matig was bezocht. Nadat de voorzitter, de heer C. Koel- mans, was voorgegaan in gebed, liet hij in een kort openingswoord eeniige fei ten op de vereenigihg 'betrekking hebben de, ide revue passeeren, op idie meeste waarvan bij' de algemeene jaarvergade ring -nog nader zal worden teruggekomen Wel -drukte hij de ledien op het hart, om de kwitantie voor -het tweede half jaar, wanneer deze zal woerden aange boden, direct te voldoen. Bij de aanbie ding van de kwitantie over het eerste halfjaar heeft dit zeer veel" te wienschen overgelaten. Het bestuurslid oud-burge meester Hage vindt hierdoor aanleiding voor te stellen, om in verband met de sehaarschte aan pasmunt voor te stel len, dat de contributie voor 1942 ineens ?al worden geïnd, welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenamen. De kwestie waarvoor -deze vergadering is bijeengeroepen is reeds langen tijd hangende en in ide bestuursvergadering van alle kanten bekeken. Wil de vereeni ging haar recht op subsidie handhaven-, dan is men verplicht de verpleegster mej*. van den Bergé op haar 55ste levensjaari te pensioeneeren, wat de vereeniging ge durende een 14-tal jaren een uitgftve zal kosten van ruim f600 en wellicht f700. Ten-einde ide middelen daartoe te vin den is een circulaire aan all-e leden gei' zonden om vrijwillig ide contributie, te verhoogen, Deze actie leverde f 200 op. Aan het gemeentebes-tuur is gevraagd om subsidieverhooging, wat idoor den bur gemeester eveneens is toegestaan. De sub sidie. lis gebracht van f 200 op f 500, ter-i wajl op het salaris van de verpleegster f100 mag worden ingehouden. Door het verkrijgen van een donatie komt iets »meer voor andere posten vrij, zoodat op deze manier deze onverwachte uit gave kan worden gedekt, mits die mede werking van hoogere instanties nog wordt verkregen. Alle aanwezigen zien de billijkheid en -de noodzakelijkheid' van de pensionee ring, die wettelijk wordt voorgeschreven in, zoodat het 'bestuursvoorstel om een verzekering voor deze pensioheenilng af te sluiten met algemeene stemmen wordt aangenomen. Bij de rondvraag vestigt de heer C. Hoek -de aandacht op de voorstellen die Dokter van Dop verleden jaar op Ide vergadering heeft -gedaan en waarin ge sproken werd over stichting van een wijkgébouw, -een consultatiebureau enz. Hij .meent -dat wanneer het publiek iets meer zag van het werk van het Groene Kruis, vooral wat betreft de betere on derbrenging van het materiaal en indien mogelijk in den vorm van een wijkgé bouw, ide liefde voor (de vereeniging.onge twijfeld zou .groeien. Ook anderen onder anderen de heeren de Korte en ide Koning dringen op een andere koerè aan, idan de platgetreden paden idie het bestuur altijd heeft be gaan. De discussie idle over -een -en ander, ontstaat geeft dokter de Hoek aanleiding om als bestuurslid -en lid der vereeniging op staanden voet te bedanken. Wat door de leden -en in het bijzonder door dien heer Hoek naar voren wordt gebracht bestempelt hij als fantasiën en lueht- kasteelen. Ook de voorzitter meent dat •een wijkgébouw in de naaste toekomst wel tot ide vromé wenschen zal blijven behooren evenals zooveel andere plan nen en verbeteringen, die het bestuur wel zou willen uitvoeren, doch idie steeds afstuiten op financieele bezwaren. De heer Hoek betwist het dat zijn ideeën zouden bestaan in luchtkasteel-en 1 en fantasiën, zooals dokter ide Koek zegt. Een mensch kan volgens hem zonder een zekere mate van fantasie niet be staan, doch dokter, de Koek zegt dat de grootsté dwazen ook de grootste f.an- tasien hebben en dat hij Bruiiniisse veel te lang kent om iniet te weten wat wiel en wat niet in de gemeente voor ver-* wezenlijking vatbaar is. Het debat wordt daardoor al vinniger j en nadat dokter van Dop nog als zijmi meening heeft uitgesproken, -dat er wel onderscheid mag wórd-en gemaakt tus- schen ihet opkomende -en het oudere ge slacht, wat de uitvoering van vroeger niet gedachte mogelijkheden betreft, wordt de vergadering door den voor zitter gesloten -en door Ds. Marsman met dankzegging geëindigd. OUDi-VOSSEMEER. Aan [dhr. C. v. d. Graaff is 5n verband met ongesteldheid op zijn verzoek eervol ontslag verleend als agent (der distributie te Poortvliet. THOLEN. Ter gelegenheid van haar 15- jarig bestaan, gaf Tholen's Dames-, Man nen- -en Kinderkoor, onder de eminente leiding van haar directeur, dhr. Schutte van Bergen op Zoom, Vrijdagavond j.I. hi Ide zaal van hotel Hoek, een. schitterend geslaagde uitvoering. Na een openings- en welkomstwoord- van -den voorzitter, -den heer Jac. van Elsacker, werden verschillende zangnum mers keurig uitgevoerd, die getuigden van goede oefening -en bekwame lei-ding. De attractie van den avond was de opvoe ring -der operette „Repelsteeltje". Op wer kelijk eenigê wijze werd deze operette vertolkt én opgevoerd. Marietje Contant, de prinses, Anna Burgers, de molenaar Anna Pollie, Miranda en Marietjq van der Hoeven, Repelsteeltje, trokken bijzon der ide aandacht door hun leuke voor- dracht. Ook het spel der anderen was af. Gezien de leeftijd der spelers, was de opvoering een waar succes. Na afloop werd den heer Schutte door den voorz. j dank gebracht voor ide uitnemende wijze, waarop hij de operette ingestudeerd had en voor zijn keurige leiding bij den zang Door Repesteeltje werd hem onder luid applaus een mooi bloemstuk aangeboden. De heer Schutte wekte all-e aanwezigen op, hun medewerking te geven voor den bloei der vereeniging, door of lid, of contribuant te worden. Mej. Nora Odink, welke op prachtige wijze voor de begeleiding op de piano zorgde, werd onder idank een mooie theemuts aangeboden. Dhr. Odink was de tolk van het publiek (-de zaa-1 was; tjokvol), toen hij hartelijk -dankte voor dezen aangenamen en buitengewoon ge slaagden avond. Daar velen moesten wor den afgewezen, wegens plaatsgebrek, werd de uitvoering Zaterdagavond weer voor een volle zaal herhaald, j De vangsten van bliek waren minder dan vorige week, doch daartegenover werden -eenige duizenden kg schardijm aangevoerd, welke voor de rookerij wer den verkocht tegen f 0,4-0 per kg. Dé verzending van mossels was ongeveer j gelijk aan vorige week, de verzending van oesters met het oog op de Kerstda- i gen was ruimer. Dinsdag 30 dezer zal er gelegenheid zijn tot inenting en herüneniti-ng der inge zetenen. Tot -en met 23 dezer kan men zich hiervoor opgeven bij -d-r. Duinker. - Naar wij vernemen, heeft de actie der 'burgemeesters in het Eiland inzake het zitting houden van den Kantonreeh!- iterii n het Eiland, succes geboekt, zoodat volgend jaar door iden kantonrechter te Zierikzee, geregeld zitting zal worden gehouden in een der plaatsen in ïi-et; Eiland Thol-en. Gezién de moéilijke ver binding met Zierikzee, wordt deze han deling zeer op prijs gesteld, i— le teai 2e* Kerstdag 'zal geen "post worden bezorgd, doch zal er gelegenheid zijn tot afhalen, op het kantoor des mor- 1 gens van 9-^9,30 uur. Op de konijnententocxnstelling te Steenbergen behaalde onze stadgenoot de Jieer J. v. Zetten, een le prijs z.g. met zijn ingezonden gr. Chinioilla's O. ram, idem met O. voedster 2e pr. z.g. en. 4e pr. met jonge voedsters. Tevens een medaille voor het mooiste fokpaa-r. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. ELKERZEE. De freer C. M. Kristelijn, die gedurende vele jaren de [gemeente als ouderling -diende, stelde zich als zoo danig niet pieer herkiesbaar en werd vervangen door Iden hee/ J. C. Linders te lEllemeet. In de vacature van diaken (vac. P. Klo§t) ©werd gekozen de heerl J. den Bleijker te Düivendijke, die even wel voor tdeze benoeming bedankte, zoo dat een nieuwe stemming zal moeten volgen, tot notabelen werden herkozen: dhr. W. Dijkman te Eikerzee en J. C. Linders te [Ellemeet en in de plaatsl van dhr. J. Ringelberfg1, die zich nietj meer herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer fF. Ringelberjgi te Eikerzee. LAND- EN TUINBOUW D« Landstand Tot secretaris van de afdeeling Zee land van -den Landstand is benoemd) de heer Aalbregtse, thans glemeentesecre- taris van Oostburg. POST-TELEGRAAF-TELEFOON E«n jubiUum «n aan afichald Zondagmiddag vond in het Postkantoor te Zierikzee de huldiging plaats van den heer W. J. H-eule, -die op 16 December den dag mocht herdenken, -dat hij «vóór 40 jaren in dienst trad bij d-e PTT. Daar den héér Heule met ingang vart dien datum tevens eervol ontslag uit zijn betrekking van adjunct-commies was ver- leend, ging de herdenkin-g van zijn jubi- leurn tevens met zijn. afscheid gepaard, j Het geheele PTT-personeel uit ZieriK- zee, was,, voor zoover het aanwezig kon zijn, hierbij tegenwoordig, alsmede kantoorhouders en bestellers uit Schou wen. Als eerste spreker voerde de directeur van het PTT-kantoor, de heer D. Opdien, het woord. Deze herinnerde aan de langdurige loopbaan van den heer Heule, -die na achtereenvolgens te Am- sterdam, Oude Tonge, Rotterdam en Veghel werkzaam te zijn geweest, 34 jaren van zijn -diensttijd Vin Zierikzee had -doorgebracht. Spreker richtte ver volgens zijn hartelijke gelukwenschentot den jubilaris en bood hem, namens den Diirecteur-Generaal een oorkonde aan. Hierna sprak de Directeur een woord van afscheid tot -den heer H-eule en sprak hij den wensch uit -dat deze nog langen tijd van zijn ambteloozen tijd zou mogen genieten, in het bijzijn van zijn echtge- nopte, wat een heerlijk slot van beider levensweg zou zijn. Namens het staats bedrijf overhandigde spr. hierna den scheiden-den functionaris een schriftelijke dankbetuiging. Namens het kantoorpersoneel sprak vervolgens de heer P. Staal een woord van afscheid tot den heer Heule. Hij dankte -dezen voor de aangename sa menwerking gedurende de vele jaren en voor zijn hulpvaardigheid, wanneer «r. moeilijkheden waren. Spr. hoopte -dat de heer Heule nog vele jaren in goede ge- zondheid en in een rustige, gezellige sfeer van zijn pensioen zou mogen ge nieten. Namens het geheele personeel bood spr. -den scheidenden functionaris hierna een- mooie aquarel, benevens een vaas met rozen aan, om met een toe passelijk gedicht zijn toespraak te be ëindigen. i Namens -de bestellers dankte hierop de jieer A. van Oost den heer Heule voor de aangename samenwerking, waarna de heer A. Wiggers eeniige woorden van afscheid sprak. Ten slotte voerde -de scheidende jubi laris zelf het woord. Spr. wierp een- terugblik op zijn langduri-gen iloopbaan waarin hij vele collega's heeft zien ko men en gaan. Hoewel hij ze niet alle meer voor den geest vermag te halen, heeft hij aan allen toch0 de prettigste herinneringen daar allen hem steeds wel willend zijn tege.moet getreden en behulp zaam zijn geweest. Den Directeur danttt spr. voor zijn' vriendelijke woorden en voor het getuigschrift dat het Staats bedrijf hem heeft willen schenken. Ook dé andere sprekers brengt spr. dank, zoo mede ook het verdere personeel voor de goede wenschen en ide goede verstand houding die er steedis tusschen hen en spr. heeft -geheerscht. Mede namens zijn echtgenoote dankt hij voor de fraaie ge- - schenken, die een -eereplaats in zijn wo- ning zullen krijgen, om met -de beste wenscheo, voor allen te besluiten. i Hiermede was het officieele gedeelte afgeloopen, doch bleven de aanwezigen l nog eenigen tijd gezellig bijeen, t Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig jaar Van 22—28 Diecemb'er 1891. Op 66- jarigen leeftijd overleed te Zierikzee dr. D. B. R. Zuurdeeg, arts aldaar. Tot onderwijzer met hoofdakte te Brbinisse werd benoemd de heer M. fF. van Staalen te Ouwerkerk. Jhr. C. C. Th. Six bedankte voor, lid van den raad der gemeente Z i e r k- ze e, wegens vertrek naar elders. De bisschop van Haarlem benoem- de tot [kapelaan te Zierikzee, dhr. J. Groense ite Kwadendamme. i D-r. A. v. d. Hoeven vestigde zich r als giirts in de gemeejite Zierikzee. i Het A.N.P. meldt uit Berlijn: j Naar verluidt zullen de wederzijdsche krijgsgevangenen door bemiddeling van het Roorie' Kruis Kerstpakketten bekomen. - Van Duitsche zijde is de zending van 70.000 pakketten toegestaan, welke _via Marseille naar de plaatsen hunner be stemming worden verzonden. Deze Kerst gaven zijn niet alleen voor de Britsche krijgsgevangenen, doch ook voor de bur- ger -geïnterneerden bestemd. De legerleiding1 van het keizerlijke hoofdkwartier heeft Zaterdagavond be- kend gemaakt, idat de Japansche troepen op Mölakka het eiland Penang op den avond van 19 December hebben ingeno men en |dat zij hun opmarsch op het schiereiland Malakka (in zuidelijke ricïï- l ting vportzetten. BUSLICHTINGSTIJDEN ZIERIKZEE Nieuwstraat: Kraanplein: 't Vrije: Op w érkdagen: 4.15 4.20 4;25 11,15 11.20 11.25 15.05 15.10 1515 19.35 19.40 19.45 Op Zon- en Feestdagen: I 8.05 8.10 8.15 Niet de ezlel. doch U qiênt te. Weten oat het geleiden van diec^en» qooc^ee-n opeen c^jwieu GE-Z.ETE.N BERJJDEC^ VEREODEN lö' AJ^rr 27. WEOENX/EC^SEEV^S^egeuNG? Seym-Polygoon

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1