HOEST ABDIJSIROOP in alle vormen. Parelwitte tanden door PRODENT met DISPERGON tegen tandsteen. HEERLIJK SCHUIMEND! groote tube 25 ct. ZEER GROOTE TUBE 37! ct. v".v.. «Gooi geen oude tuben wegSlechts tegen inle- veringvan een willekeurigeoudetubemetdop kunt jj voortaan een in tube verpakt product koopenf ÜPAIM /j»<Lr_ ;,^.eacx.LancUea Faonüaat" RADIONIEUWS Lui«torw«d»t' ijd voor d« kinderpostzegels De centrale propagandacommissie voor de weldadigheidspostzegels schrijft: Zooals is gemeld, zal op tweeden Kerstdag van 13.40 tot 14 uur een groote luisterwedstrijd door den Nederlandsehen omroep worden uitgezonden, ten behoeve van de actie voor dg kinderpostzegels. Gedurende deze twintig minuten zal een dierenfabel getiteld: „Ik wou zoo graag worden gegeven, welke is samengesteld door Toon Rammelt. In dit spel treden, behalve een verhaler, elf dieren op, die niet met name worden genoemd. Het is de taak van de luisteraars, te raden, welke dieren dit zijn. De namen moeten onder elkander genoteerd worden en de eerste letters vormen, in de volgorde waarin zij zijn opgeschreven, een woord, dat moet worden ingezonden aan een nader bekend te maken adres. Dit woord moeten de luisteraars inzenden op een briefkaart, met ten minste 2 kinderpost zegels van 5 cent. Voer dezen luisterwedstrijd is een groot aantal prijzen beschikbaar. EEN M'DWiNTERSPEL De Nederlandsehe Omroep heeft in het programma voor den Midwinterdag, Zon dag 21 December, opgenomen het luister spel: „Het wentelend wiel wil wachten", door Dirk van de Bospoort. Deze titel in Germaansch stafrijm slaat op het nauw met de oud-Germaansche godsvereering verbonden gebruik, dat op den Heiligen Avond voor de Midwinter-Zonnewende na zonsondergang geen wiel meer draaien mocht en uit dit gegeven bouwde de schrijver zijn spel op. De zin ervan is deze, dat 'het wiel het zinnebeeld is van de zon, die dezen avond sterft om na den strijd der machten van de duisternis tegen die van het lichf'verjongd weer op te staan, rusten moet en geen arbeid de. heilige stonde verstoort. 7 veroorzaakt door een kou gebruike men Abdijsiroop die de vastzittende slijm zal doen loskomen en Uw hoest snel zal verdrijven. Vanouds beproefd b(j hoest, griep, bronchitis, a9thma. AKKER'S RADIO-PROGRAMMA Zondag 21 December HILVERSUM I. 415.5 M. 8 Gewijde muziek (gr.pl.); 8.30 BNO: Nieuwsberichten; 8.45 Gram.; 9 Voor de jeugd; 9.30 Gram.; 10.45 Utrechts' Ste delijk Orchest; 11.30 Meisjeskoor „De Krekels"; 12 Frans Wouters en zijn or kest; 12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten; 13 Gram.; 13.05 Nederlandsch j Verband voor Sibbekunde; 18.20 Viool en piano; 14 Otto Hendriks en zijn or- kest; 14.40 Accordeonvereniging „Aals meer"; 15 John Kristel en zijn orkest; 15.45 Operette „Die lustige Witwe"; 16.50 Gram.; 17 Zondagmiddagcabaret 17.45 .Solistenconcert; 18.20 Sport van den dag; 18.50 Gram.; 19 Actueel halfuur.; 19.30 „Van wintersche vreugden en on- geneugten"; 20.15 Gram.; 20.45 Radio- tóoiieel; 21.30 Gram.; 21.45 BNO: Nieuws berichten; 22 BNO: Engelsche uitzending: An American, sees Holland (voor de j Radio-Centrales: Gram.); 22.15 Amuse mentsorkest en solist (opn.); 22.15—24 Gram. HILVERSUM II. 301,5 'M. 8 Gram.; 8.30 BNQ: Nieuwsberichten; 8.45 Gram.; 9Vroegdienst; 10 Gram.; 10.15 Zondagmorgen zonder zorgen; 11.45 Gram.; 12 „God en het kwaad in de wereld" (opn.)12.15 Solisten, koor en omroeporkest; 12,45 BNO: Nieuws- en economische berichten; 13 Ramblers; 14 Bespreking van de. Symphonia reeks; 14.15 Omroep ;Symphonie-orkest; 16 Onbekende facetten van Nederlands Geschiedenis; 16.80 Qavecimbelvoordracht17 Duitsöhe taalcursus; 17.25 Gram.; 17.30 Voordracht; 17.45 BNO: Nieuwsberichten en sportuit slagen; 18 Gram.; 18.15 Zang en instru mentaal ensemble; 18.30 Onze Nederland sehe taalclub; 19 BNÖ: Nieuwsberichten; 19.20 Gram.; 19.45 De spiegel van de week; 20 Gram.; 20.15 Vier-handigepiano- voordracht; 21 „Naar Oostland willen wij rijden"; 21.15- Sinding-Herdenkingspror gramma; 21.45 BNO: Nieuwsberichten;22 BNO. Toelichting op het weermachtsbe- richt; 22.10 Gram.; 22.15—224 zie Hilver sum I. Maandag 22 December HILVERSUM I. 415.5 M. 7.15 Gram.; 7.45 Ochtendgymnastiek 7.55 Gram.; 8 BNO: Nieuwsberichten;8.15 Gram.; 8.35 Ochtendgymnöstiek8.45 Gröm.; 9.15 Voor de huisvrouw; 9.20 Gram.; 11 Voor dé kleuters; 11.20 En semble Rentmeester; 12 Zang en piano; 12.25 Nederlandsch Kamerorkest en so liste (opn); 12.40 Almanak; 12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten13 .Het' Nationale trio; 13.45 Orgelconcert en zang; 1415 Salonorkest; 15 Voor de vrouw; 15.45 Gram.; 16" Bijbellezing; 16.20 Kinderkoor Zanglust; 16.45 Voor de jeugd 17.15 BNO: Nieuws-, economische en beursberichten; 17.30 Klaasjan Beeck en zijn orkest18 Landmans lust18.30 Frans van Cappelle en zijn' Musette-orkest; 19 Actueel halfuur; 19.30 Rotterdamsch Phil- harmonisch orkest; (Vanaf 20.15" alleen voor de Radio-Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken); 21.30 Gram.; .21,45 BNO: Nieuwsberichten; 22 BNO: Engelsche uitzending: „Things worth knowing about Holland" of gram.; 22.15—24 Gram. HILVERSUM II. 301,5 M. 7.15—8.45 Zié Hilversum I. 8.45 Gram.; 10 Morgenwijding; 10.16 Orgelspel (opn.); 10.40 Tweegesprek over de nieuwe zie kenzorg; 10.50 Zang met pianobegelei ding; 1180 Reportage; 11.40 viool en pi- ,ano; 12 John Kristel en zijn orkest; 12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten; 13.05 Otto Hendriks en zijn orkest; 14 Het Arnhemsch Strijkkwartet'; 14.35 Gram. 15 Melodlsten; 15.45 Voordracht; 16 Syl- vestre Trio; 16.45 „Noorwegen", muzikaal programma; 17.15 BNO: Nieuws-, econo mische- en beursberichten;. 17.30 Piano- voordracht; 18 Omroeporkest; 19 Actueel halfuur; 19.30 Ramblers; 19.45 Politiek weekpraatje; 20 Ramblers; 20.15 Gram'.; 20.45 Muzikale actualiteiten van de week; 21 Ensemble „De Kwintslag"; 21.45 BNO: Nieuwsberichten; 22 Gram.; 22.10 —22.15 Avondwijding. VERSCHILLENDE BERICHTEN Boarderijbraod Omstreeks 9 uur Donderdagavond ont dekte de vrouw van den landbouwer W. Mol in Dijkwel onder Kapelle (Z.B.) dat de schuur in brand stond. De èrand nam snel in omvang toe. Al leen 4 werkpaarden konden nog gered worden, 28 stuks rundvee kwam in de vlammen om.,Behalve verschillende land bouwwerktuigen, veevoeder enz. bevatti de schuur ook een partij graan. Het woonhuis, tegen de schuur aan gebouwd, kon, dank zij het spoedig op treden van de brandweer, gedeeltelijk worden behouden. Alles was verzekerd. De oorzaak is onbekend. De bewoner van de hofstede, de 71- jarige landbouwer W. Mol, overleed als gevolg van den schrik eèn uur na het uitbreken van den brand. (De Z.) Stuivers van zink In de Staatscourant van 1-9 dezer is opgenomen een besluit van den secre taris-generaal van financien tot invoe ring van den zinken stuiver. Hierbij: worden verscheidene artikelen van de Muntwet 1901 gewijzigd en aangevuld, waarbij wordt bepaald, dat de stuiver in zink wordt ingevoerd. Niemand is verplicht stuivers tot een hooger bedrag! •dan van een gulden aan te nemen. Om trent den beeldenaar van den zinken stuiver wordt het volgende bepaald'. Op de voorzijde in een vierkant het zonne- symbool en de Saksische paardenkoppen, waaronder op een band Nederland, op de keerzijde |de waarde-aanduiding 5 ct. op gearceerd veld. ter weerszijden gol ven en korenaren, benevens het jaartal en het muntteeken. De stukken hebben den vorm van een vierkant, de hoek* punten zijn ^afgerond. IN DE W'NTERSTELLINGEN Het Duitsche leger in het Oosten heeft zijn winterstellingen betrokken. Dat wil niet zeggen, dat ide strijd ginds een einde genomen heeft. Nog da- gelijksch probeeren de Sowjettroepen door uitvallen bressen le slaan in den stalen muur, die hen van het Wésten} scheidt. Nog steeds vallen gewonden aanbelde zijden, gewonden die thans,, nu de. vorst is ingevallen, sneller dan ooit moeten geholpen worden. Vergeet daarom de ^Nederlawdscbe am bulance niét. Stort uw bijdrage, iets meer idan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsehe ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. NIJVERHEID EN TECHNIEK LAND. EN TUINBOUW POST-TELEGRAAF-TELEFOON D* pott met Kerstmi* De postdienst (op de beide Kerstdagen zal geheel als op Zondagen worden uit- -gevoerd. Op beide dagen zal dus ook geen bestelling van post plaats hebben. Postverkeer met Weit-lndiê gettaakt In aansluiting op het berilcht, dat het postverkeer met Zuid-on Midden-Ame- rika niet meer wordt gehandhaafd, vernemen wij, dat hieronder ook valt het postverkeer met West-lndië, dat ook is gestaakt. Het Amerikaansche departement van oorlog heeft volgens de Associated Press bekend gemaakt, dat een legervliegtuig met generaal-majoor Herbert d'Argue aan boord sedert 12 J)ecember wordt vermist. Het vliegtuig was vertrokken voor een 'transcontinentale vlucht. Behalve d'Argue bevonden zich nog zeven offiecieren aan boord van het toestel, o.m. kol. Charles Bundy en lt. kol. George Ricker van het departement van oorlog. ZENDERS DOEN EXAMEN De examinandus, de radio zender, is nog jong, maar de wereld staat voor hem open als hij goed door zijn examen komt. En zoo treedt hij,, nauwelijks aan een gescherpt brem ontsproten en gevormd door een vaar dige hand, piepjong, voor een akelig critische examencommissie, die zal be slissen, of hij zijn entrée dans le monde mag maken. Om het certificaat „geslaagd" te ver krijgen worden de slachtoffers in een griezelige kamer met warmte-isoleeren- de wanden, dubbele deuren en vensters blootgesteld aan een door een koelma chine veroorzaakte nijpende Noordpool- koude oL aan de moordende hitte der tropische woestijngebieden, die toestroo- mende heete lucht veroorzaakt. Alsof dit temperatuursverschil van 40 gr. C. onder nul tot 70 gr. boven nul' nog niet voldoende was, gaan de can didates die daarvoor in aanmerking ko men, in een andere folterkamer, waarin zij getest worden op hun ongevoeligheid voor een zeer vochtige of een zeer droge omgeving, terwijl'zij tevens kunnen too- nen hoe hun houding is bij vermindering van luchtdruk (dit laatste is b.v. voor vliegtuilgdnstallaties bij het vliegen op groote hoogte van-belang). De examen kamer is hier een stalen cel, die lucht- dicht wordt afgesloten en waarin ver volgens de vochtigfheid en de luchtdruk varieeren. Zendérs, die hun werk tusschen de wolken moeten verrichten,dienen- nog een afschuwelijke proef te doorstaan), namelijk het verblijf op de schokmachine. Dit meedoogenlooze werktqig, dat toe kijkers reeds "een akeligén draai in de maag bezorgt, heeft iets van een cake walk op de kermis. Aan uren van smartelijk geschud en geslinger, heviger en langduriger dan ooit de ergste onweersbui in het lucht ruim kan veroorzaken, staan de zenders bloot. Maar hebben zij eindelijk, deze proeven naar behooren afgelegd, dan kernen zij als uit een Turksch bad, frisch en monter te voorschijn, om hun belang rijke taak met onvergelijkelijke kracht in de wereld te gaan vervullen. Christelijk* Boeren- *n Tuindersbond •n d* Landstand Op zijn 1 (December jl. te Utrecht ge houden vergadering sprak het Hoofdbe stuur van den Chr. Boeren- en Tuinders- bond in Nederland eenparig als zijn oor deel uit dat het karakter en de begin-i selén van den CBTB hem verhinderen binnen het raam van den landstand de hem door de statuten opgedragen roe ping te vervullen. Het Hoofdbestuur beschouwt dan ook zijn taak als geëindigd. SPORT Voertuigen mogeN niet Woqpe-f>l VooqrGEOuWD. DAN tfSDieN H CJiN LADING OPEÊN ZOODANIGE vVlJZ.E »S> GEPLAATST, DAT DE BESTUURDERjOAAR S/OREN EEN VRJJ OITZ.IO-.HEEPT." DENK DA AIR AAN AOTTT WEGENVEt^KE.EIR&REG.ei»lNO. Stym Polyfoon Burgerlijke Stead via Zlerllczee Geboren: 18, Andries, z. van D. P. Verwest en J. Kouwenberg; 19, Chiristii- anus Antonius Pieter, z. van J. Bossaert en W.'M. Gillesse. Gehuwd: 12, M. W. Janse, 23 j. jm. en E. de Graaf, 23 j. jidj.19, J. P. du Bois, 28 jm en N. M. van Splundér, 28j.jd!- Overleden: 10, Neeltje Klinke, 66 j., wed. J. Fandse; 15, Jan Albertus de Hooge, 56 j., echtgenoot van E. Boot; 16, Regina Gras, 69 j., echtgenoote van A. Wilkens; 16, Theuriis Zoeter, 58 j., echtgenoot van C. van der Hulle; 17, Beatrix Irene Lokker, 8 m., d. van L. J. Lokker en N. Hoekman. Vriendschappelijk. Zondag 21 Dec. a.s. wordt gespeeld: Burgh: Bur|gih IIB,urgh III (3, uur). SCHAKEN Gedurende het beleg van Bender door de Turken in 1713 verdreef Karei XII van Zweden zich dikwijls de tijd door een partij schaak met zijn minister Chris- tiaan Albert Grothusen. Op. zekeren dag was de partij gevorderd tot de stelling van onderstaand diagram en had Karei, die met --wit speelde juist mat in 3 zetten aangekondigd, toen een Turksche kogel het raam verbrijzelde en op zijn verdere weg het paard van el meenam.. Grothusen sprong verschrikt op, doch Karl bewaarde zijn kalmte en verzocht de minister om het^ andere paard er rieer te zetten én het driezettige mat te zoeken. Maar na nog een blik op het bord te hebben geworpen zei Ka- rel: ~,Och nee, ik kan dat paard ook,' wel missen; het blijft toch mat in 4 zetten". Nauwelijks had hij dit gezegd', of een tweede kogel vloog door de kamer en pion h2 deelde het lot van het paard. Grothusen werd bleek, doch Karei bestudeerde onverstoorbaar destel ling en zei na eenige oogenblikken„De Turken zijn blijkbaar wel op je hand,1, maar toch kan ik zonder die pion nog in 5 zetten mat geven". De arme mi nister moest blijven zitten, tot hij het mat gevonden had, maar was door de gebeurtenissen van dien dag blijkbaar zoo geschokt, dat hij de volgenden dag naar den vijand overliep. ZWART a b c d f Q h Oplossingen: (driezet): 1. Tg3:, Lg3:, 2. Pf3: of 1Lel, Lel. 2. Th3f Zonder Pel (vierzet) 1. hg3; (dreigt 5. g4 mate, of 1..., L|gü, 2. Tbl, Lh|2; 3. Th4f, Lh4:; 4. g4 mat. Zonder Pel en h2; (vijfzet). 1. Tb7 (dreigt 2. Tbl en Thl mat). 1...., Le3; 2. Tbl, Lg5, 3. Tb, Lh4; 4. Th2, gh2a 5. g4 mat of 1„., Lgl, 2. Thl, L'h2; 3. [Tel, Kh4, 4. Kg6 en 5. Te4mat. Naar Chess Monthly 1859. KALENDERS De kalender van de PZEM munt ook nu weer uit door keurige uitvoering1- en artistieke opvatting, waartoe de zes reproducties plus een schutblad naar aquarellen van Jacob Maris het hunne bijdragen. In het kalendarium zijn ver schillende afbeeldingen geplaatst van electrische gebruiksvoorwerpen in het moderne huisgezin. Feuilleton Roman van Christel Broehl-Delhaes 28 Nadruk verboden Je moet niet zoo onvriendelijk over mijn vriendin praten, wijst Johanne^ hem terecht. Dat heeft ze niet 'aan je ver diend, Erich. Dan onttrekt Erich zich .aan 't weinig boeiende uitzicht bij het raam, kijkt Jo- hanne aan en.vraagt: Mag je me eigen-i lijk niet een heel klein beetje, Jo? Zeg het nu toch eindelijk eens! Jo wordt nog een tikje bleeker dan zij gewoonlijk reeds is en ze slaat haar oogen ook niet op. Met gefronste wenk1- brauwen zegt ze: Ik zou graag willen, dat je daar nooit meer over spreektj, Erich. Ik ben te oud voor je. Aha, dat is dus weer de reden4 Maar het begint me nu knap te verve len. Ik laat mijn snor staan en ver-1 valsch mijn geboortedatum. Ben je nou tevreden? Zijn stem slaat bijna over van woede. Erich, ik meen het toch werkelijk' goed met je. Ik wil je alleen maar* voor een groote teleurstelling behoeden. 1 Zeg maar liever eerlijk zooals het is: je wilt jezelf de teleurstelling be sparen met een kwajongen verloofd te zijn. Maar beste jongen.... Je hebt geen hart, Johanne. Ja kunt me zien lijden, zonder een vinger uit te steken. Kom, kom, niet zulkë groote woor den. Wacht maar eens af! Je zult me er nog dankbaar voor zijn. ée hebt geen hart, Jo! herfiaalt hij nog eens met nadruk en dat is voor- loopig zijn laatste woord, want op het zelfde oogenblik rent hij de kamer uit Jo blijft eenzaam en bedroefd achter. Ze is veeleischend als de meeste ver standige vrouwen. Ze was afwijzend tot de grens van het koele, maar desondanks zou ze zich o zoo graag hebben laten; veroveren. Maar deze jongen raasde te gen haar en kende de vrouw niet. Dat is inderdaad de ihoeite waard, wat Erich Kyber daar op papier brengt. Eerst in een paar forsche trekken de omleining maar spoedig groeit er al meer uit. Wat een aanleg! Wat een aparte stijl! De toonaangevende menschen zijn een en al aandacht. Kijk eens aan, geen slechte greep, die jonge Kyber. Enfin, zijn va der was een genie geen wonder, dat er in den zoon ook iets bijzonders schuilt Maar de bedachtzame, oudere leden van de Bouwcommissie schudden het hoofd. Zoo'n jeugdige driftkop! Het is werkelijk heel aardig, wat die jongen daar zoo eenvoudig uit zijn mouw schudt, maar de burgemeester zal toch wel wij zer zijn en er zich voor wachten zoo'n broekje over hét paard te tillen. Edoch, zij kunnen er zich net meer tusschen wringen. Van het ondergeschikte ambte naartje, dat daar zoo plotseling zijn kans heeft gekregen, jgaan een kracht en een talent uit, die zich niet in een hoekl laten drukken. Zijn enthousiaste schep pingsdrang is als een laaiend vuur, dat de zwakke vlam der verouderde ideeën tot niets ineen doet schrompelen. 1 Het hoofd der gemeente begint zich ongerust te maken. Drie en twintig jaar is die jongen. Om 's hemels wil. Men kan hem toch niet alleen dat heele zie kenhuis laten bouwen! Hij wilde hem een beetje protegeeren, niet in de laat ste plaats omdat een verstandige vrouw hem op dat jeugdige talent opmerkzaam had gemaakt, maar daarom mag! hij nog niet met beide handen alles naar zich toehalen. Dat kan hij tegenover de oude heeren van de Bouwcommissie nooit ver antwoorden. Een der grootste industrieelen van de stad, die een zeer behoorlijke som voor den bouw beschikbaar heeft gesteld, neemt het voor Kyber op. i (Wordt vervolffd). MIJNHEER PIMPELMANS HEEFT ALWEER PECH door Q. Th. Rotman (Nadruk verboden) 55. Maar toen ze langs de speeltuin kwamen, werd de verleiding hem te sterk. „Vrouw, we igaan daar gezellig een poosje zitten", zei hij; „ik heb trek in een kleintje Pils en jij krijgt eemj limonade met een rietje". Zoo gezegd, zoo gedaan; enkele oogen blikken later zaten ze aan 'n tafeltje in het zonnetje en voelden zich weer jong opnieuw. 56. Vervolgens gingen ze de turn door wandelen. Bij de rutschbaan gekomen, zei meneer Pimpelmans: „Vrouw, daar wil ik nog eens afglijden!" Mevrouw keek bedenkelijk, maar kom, waarom zou ze ha^r man dat kleine pleziertje niet gunnen. Ze zweeg dus, en meneer Pimpelmans klauterde naar boven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1