PRODENT Uit Stad én Provincie Wees zuinig op Uw tanden. Dus met DISPERGON tegen tandsteen. RADIO-PROGRAMMA Vrfjdag 19 December HILVERSUM I. 415.5 M. 7.15 Gram.; 7.45 Ochtendgymnastiek; 7.55 Gram.; 8 BNO: Nieuwsberichten; 8.15 Gram.; 8.35 Ochtendgymnastiek; 8.45 Or kestprogramma (gr.opn.); 9.15 Voor de huisvrouw; 9.20 Gram.; 11 Voor de kleu ters; 11.20 Gram.; 12 Ensemble Lajos Veres; 12.40 Almanak; 12.45 BNO:Nieuws- en economische berichten; 13 De Roman cers; 1330 Gram.; 14 Arnhemsche Or kestvereniging; 16 „Ziekentroost"; 16.20 Pianovoordracht; 16.45 Orgel en viool; 17.15 BNO: Nieuws-, economische- en beursberichten; 17.30 Voor de jeugd; 17.4.5 Gram.; 18.10 Sportwetenswaardigheden; 18.30 Zang en instrumentaal ensemble; 18.45 Causerie; 19 Actueel halfuur; 1930 Amusementsorkest en soliste; 20.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbinding met de Studio beschikken; 20.15 'Gram.; 20.45 Causerie over de Ro manprijsvraag van het tijdschrift „De Schouw"; 21 De Ramblers; 21.30 Gram.; 21.45 BNO: Nieuwsberichten; 22 BNO: Engelsche uitzending „Economie News from Holland" of Gram.; 22.15—24 Gr 'HILVERSUM II. 301,5 M. 7.15—8.45 Zie Hilversum I. 8.45 Gram.; 10 Morgenwijding; 10.15 Orgelconcert (opn.); 10.40 Klankbeelden uit Arnemui- den; 11 Zang met pianobegeleiding; 11.40 Gram.; 12 Ensemble Joan Laneé; 12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten; 13.05 Gevarieerd middagprogrammai5 Voor de vrouw; 15.45 Gram.; 16.30 Voor de jeugd; 17 Gram.; 17.15 BNO: Nieuws*, economische- en beursberichten; 17.30 Variété; 18.30 „Vrijheid en ordening"; 18.45 Gram.; 19 Actueel" halfuur; 19.30 Gram.; 19.45 Reportage; 20 Concertge bouwkwintet. (Van 20.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een lijnverbin-_ ding met de Studio beschikken). 21.00 Boekbespreking; 21.15 Gram.; 21.45 BNO: Nieuwsberichtenl 22 Gewijde muziek (gr. pl.)22.10—22.15 Avondwijding. ECONOMISCHE BERICHTEN De wereldiuikerproductie Blijkens een bericht van het Interna tionale Landbouwinstituut te Rome zal de totale suikerbietenoogst der wereld ongeveer gelijk staan aan die van 1940. Alhoewel nog niet alle gegevens binnen zijn, kan toch reeds uit de beschikbare gegevens worden opgemaakt, dat de sui kerpositie in Europa algemeen gunstig kan worden genoemd. Tegenover een licht gestegen oogstcijfer in Frankrijk, Duitsch- land en Bulgarije staat een daling van het oogstcijfer aan suikerbieten in Fin land, Zweden en Letland. De productie is ook in Italië iets verminderd, hetgeen veroorzaakt is door een beperking van het suikerbietenareaal, aangezien voor an dere landbouwdoeleinden een grootere op pervlakte grond wferd gereserveerd. Ook in de Vereenigde Staten is de oogst aan suikerbieten -teruggeloopen, hetgeen eveneens toe te schrijven is aan beper king van het areaal. Daarentegen ver toont Japan een toeneming van den oogst. Engelsche luchtaanvallen Gisternacht zijn enkele Engelsche vlieg- tuigen boven ons grondgebied versche- 1 nen. Er zijn ook eenige bommen ge-« j worpen. Een ervan iS terecht gekomen op een boerenwoning, die geheel is ver nield. Van 'de bewoners werd de vrouw zwaai- gewond en een kind gedood. Ver- der is een andere boerenwoning getrof fen, waarbij geen menschen zijn getroffen, maar wel 10 koeien en een varken zijn gedood. sss^sssssssssssssm POST-TELEGRAAF-TELEFOON RIJKSPOSTSPAARBANK Spaarbankboekjes: Einde October 1941 was ten name van de inleggers der i Rijkspostspaarbank ingeschr. f 464,769,934 (vor. m. 469.033,445). Ingelegd in November, waaronder f 122,201 wegens inschrijvingen ten ge* volge der afschrijvingen op Staatsschuld boekjes, totaa f 11.264.652 (vor. m. 10.306.498). Terugbetaald waaronder: f975 wegens aankoop van Nationale Schuld ten behoe ve van inleggers, f 33,952 aan afschrij vingen ten behoeve van inschrijvingen op Staatsschuldboekjes, totaal f 11.506;772 (vor. m. 13.570.008). Minder ingelegd dan terugbetaald f 242,120 (vor. m. 3.262.510), zoodat het tegoed op spaarbankboekjes op ultimo Nov. 1941 be droeg f464,527 814 (vor. m. 464.796.934). Hat postverkeer mat Amarika Het gezamenlijk postverkeer met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika én hun bezittingen, daarbij inbegrepen de Philippijnen, is gestaakt. Bij gebrek van verkeersmogelijkheden kan voorts ook het postverkeer met Zuid- en Midden- Amerika, de Faroer-eilanden, Groeniand pn IJsland niet meer worden gehand haafd. Luchtpostzendingen naar Zuid en Midden-Amerika voor zoover niet tot de Vereenigde Staten behoorend zijn echter voor verdere expeditie toegelaten. RECHTZAKEN migraine kat1. ve»chUleni®^°geva}-_ .ïAaar; atte geV„n;na roe» L ie M M M M M M M M M M 4s> W w Meen niét, dat zwijgen en niét spre ken hetzelfde is. Zwijgen is dikwijls een uiting van koppig verzet; niet spieken is vaak een uiting van goedhartigheid. OUD-VOSSEMEER Door onbekende da ders is ten nadeele van H. L. alhier, terwijl hij zich in den barbierswinkel bevond, een zoo goed als nieuw rijwiel ontvreemd. Naar wij vernemen is tegen A. K. en P. D. proces-verbaal opgemaakt we gens het onbevoegd houden van een varken De dieren werden in beslag ge nomen. t Controleurs van de prijsopdrijving hebben tegen alle slagers in deze ge meente procesverbaal opgemaakt, om dat zij ten onrechte bezorgloon zouden hebben doorberekend. De manufacturer K. had het ongeluk bij het verplaatsen van zijn wagen te vallen en daarbij zoodanige verwonding op te loopen, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. POORTVLIET. Vorige week Zondag werden in de Ned. Herv. kerk 2 bank biljetten van f25 gecollecteerd, waarvan één voor de kerk en een voor ide Diaconie was bestemd. Het zoontje van dhr. Jac. Voshol kwam bij de te verrichten arbeid zoo- danig met een zijner handen in de bie- tensnijmolen terecht, dat hij zich onder geneeskundige behandeling moest stel len. De Korfbalvereeniging alhier, welke 20 leden telt, heeft aan de burgerij een inteekenlijst aangeboden om toe te tre den als donateur, waarmee een bedrag werd geïncasseerd van ruim f 80.—. VOOR DE HUISVROUW Maximum winkelprijzen voor rozijnen Aan het publiek mogen ten hoogste de volgende prijzen in rekening worden gebracht: Smyrna rozijnen, per 100gram f O.I6I/2. Jö eeh „óuderé vrouw?!? Ja, zoo klinkt het toch. Afschuwelijk, zooals moe der daarop den nadruk kan leggen. Is het dan werkelijk waar, dat men te genover een zeven jaar oudere vrouwi steeds de zooveel jongere blijft? Dat verschil moet toch eens te overbruggen zijn. Eens zal men dat toch wel nief, meer merken. Het onderwerp heeft voor Erich niets aantrekkelijks meer; hij stapt er van af en zoekt met gefronst voorhoofd een ander. Maar dat is nu juist weer niet naar den zin van mie-< vrouw Kyber. De jongen zal toch niet...? Jo is een allerliefste vrouw met vele voorbeeldige eigenschappen, maar dat neemt toch niet weg, dat zij voor den jongep te oud is. Jo, ik bouw een huis! Voor het eerst in mijn leven mag ik echt bouwen, niet alleen maar toekijken, details teekénen en berekeningen maken 1 De groote jongen weet van blijdschap niet meer wat hij doen moet. Nadat hij mevrouw Gahl door zijn harde bellen den schrik op het lijf heeft gejaagd, is hij bij twee, drie treden tegelijk de trap opgestormd en daarna Jo's werkkamer binnengevallen. Zij zit aan haar schrijf tafel en keert zich kalm om. Natuurlijk heeft ze zijn uitgelatenheid wel bemerkt, maar -nochtans vraagt ze met een ver baasd gezicht Wat is er met jou'San Ide hand? Ben je niet lekker geworden? Wie zou nu zoo dwaas zijn door jou een huis te laten bouwen? Door zoo'n groentje Erich Kyber blijft dicht voor Johanne (staan. Door z'n lengte moet hij wat voorover buigen, om behoorlijk met haar te kunnen praten. Hij is nog geheel bul ten adem van het harde loopen, maar 'zijn blauwe oogen stralen. Die vraag zal jij misschien wel het beste kunnen beantwoorden, Johanne Gahl! zegt hij, op elk woord den klem toon leggend. Ik? vraagt ze, kwasi verwonderd. Ach, Jo, welke burgemeester zou het nu in zijn hoofd halen een van de laagste ambtenaren van Bouw- en Wo ningtoezicht bij zich te laten komen en hem op te dragen bouwplannen voor het nieuwe ziekenhuis te ontwerpen? Welnu, Meschlin heeft dat gedaan. Maar niet uit zichzelf. Johanne krabbelt een beetje met een potlood op het voor haar liggende pa pier. Kantongerecht te Zlerlkzee De Kantonrechter heeft op 3 Dec. j.l. veroordeeld wegens overtreding der: Leerplichtwet J. P., 49 j., kleinlandb. te St.-Maarterüs- dijk f5 b s. 5 d. h.; W. v. V„ 54 j., landarb, St.-Annaland f7,50 b. s. 5 d. h H. D„, 50 j., landarb. aldaar f 12 b. s. 6 d. h.; H. D., 50 j., landarb. aldaar f7.50 b. s. 5 d. h.; J. W„ 46 j., klein landb. aldaar f 12 b. s. 6 d. h. Zeeuwse he Stroomen-reg 1. W. N. H., 39 j., schipper, Bruinisse, vrijgesproken. Wagens verduisteren M. A. D., 23 j., slagersknecht, Scher- penisse; C. H. v. d. B., 18 j., zonder beroep, Bruinisse f5 bi. s. 5 d. h.; A. v. D., 20 j., touwslager, Nieuwerkerk f 3 b. (s. 3 d. h.; M. W. V., 39 j., arbeider, Oolslerland f 5 b. s. 3 d. h.C. J. S., 23 j., timmerman, Bergen op Zoom f5 b'. s. 5 d. h.; J. A., d. W., 54 jaar, caféhouder, Zierikzee f 6 b. s. 6 d. h. A. S., 47 j., los werkman, Zierikzee; M. A. v. N., 45 j.., landarb., Poortvliet f4 b.' s. 4 d. h'.; F. C. v. d. W* 18 j., landarb., Eikerzee f7.50 b. s. 5 d. h.; T. B., 66 j., landb., Thoilen f 15 b. s 10 d. h.; C. J. W., 26 j., landb .knecht, St -Philipsland f3 b. s. 3 d. h;J. J. v. d. Z., 34 j., voerman, Thfolen f 7,50 b. Is. 5 d. h.; H. N., B,, 33 j., los werkman Zierikzee f5 b. s. 5 d. h.; F. Th. J. A. d. B., 30 j., winkelier, Zierikzee f6 b. s. 3 d. h.; J. M. R., 45 j., schaapherder-, Zierikzee; P. K., 20 J, landarb., Dui- vendijke f 5 b. s. 5 d, h.L. J. H., 28 j., vischhandelaar, St.-Annaland f7 b. IS. 7 d. h.; S. W., 40 j., kqopman, St.- Annaland f5 b s. 5 d. jh'.C. J. V., 25 j., los werkman, St.-Philipsland f7 b. s. 7 d. h.; C. v. d. H., 27 landb., Zierikzee f6 b s. 3 d. h.; J. Ef, 31 j., bakkers knecht, Nieuwerkerk; J. A. v. d. S., 33 j-, melkhandelaar, Zierikzee f6 b. s. 6 d. h. Ja chtlwiiet: P. v. A., 40 j., landarb., Brouwershaven f 15 b. s. 10 d. h. Mot.or- em rijwielwet: W. v. d. L., 26 j., kantoorbediende, Dreischor; A. d. B., 31 z. b., Kerkwerve f4 b. s. 4 d. h.; J. R.„ 22 j., koopman, Zierikzee f 1,50 b. s. 1 d. h.B. V., 17 j., landbJknecht, Zierikzee f8 b. s. 2 d. h. Identiteitsverordening: L. d. B., 23 j., landb., Kerkwerve f2 b. s. 2 d. h. Wegens het onbeheerd laten staan van paard en wagen: B. v. S., 20 j., zadelmaker, Tholen f3 b. s. 3 d. h. Al gem. politieverordening: J. J., 36 j", ^arbeider te Thoden f5 b. js. 5 d. h.; F.^>., 29 j., landarb., Woens- drecht f2 b. s. 2 d. h. Wegens het wegnemen van aardappelen e.d. van het land: P. L., 30 j., landb.knecht, Bruinisse vrijgesprokenJ, C, 64 j., sigarenmaker Zierikzee; F. J. S., 34 j., sigarensorteer- der, Zierikzee f6 b. s. 3 d. h.; J. J., 29 j., los arbeider, Bruinisse; E. IJ., 34 j., los arbeider, Bruinisse; A. B., 16 j., sleepersknechf, Zierikzee; A. B., 29 j., paardenknecht, Zierikzee f 7,50 b. s. 5 d. h. Wegens mishandeling: E. J. V., 16 j., Bruinisse f 5,b. s. 1 |w. t.s. Twee •Meieren voor het V redesgerechtshof Voor het Haagsche Vredesgerechtshof werd dezer dagen in hooger beroep be handeld de zaak tegen den 40-jarigen reserve-kapitein A. van der H. uit Gouda, die op 13 Mei 1940 een bewoner van Wassenaar N., dien hij als arrestant had over te brengen, had doodgeschoten, om dat deze volgens zijn verklaring niet de Nou, dan heb je zeker een goeien vriend bij de gemeente, die een goed woordje voor je heeft gedaan ver onderstelt ze, terwijl ze hem trouwhartig aankijkt. Ja, ja, maar die goeie vriend bleek nogal heel wat van me te weten, o.a. dat ik de illustraties voor jouw. boek maak, wat nog maar zeer weinigen be kend is. Kyber lacht en Johanne ant woordt niet meer. Daar is ook trouwens moeilijk op te antwoorden. Maar Erich geeft haar niet eens gelegenheid te over leggen. Hartstochtelijk zegtt hij: Je wilt het niet weten, Jo, maar ik weet, dat jij en jij alleen dat weer hebt gedaan! Hoezeer ik me er ook over verheug. Jo ach,*je moest eens weten, hoe blij ik ben zoozeer bedrukt het me toch ook, dat jij, jij, de vrouwj, al mijn, schreden leidt en mijn lot in je 'hand! neemt. Ik heb het toch heusch goed be doeld Weet ik, Jo, dat weet ik ajle-: 1 maal. Maar nu is de maat vol. Nu kom ik aan de beurt. Jij mag niets mieerf voor me doen. Ik maak nu het ont-i werp. Is het goed, dan heb ik wat bereikt. Worden er aanmerkingen ge maakt, dan moet je in 's hemelsnaam niet weer voor me in de bres springen. Alsjeblieft niet, Jo! Ik wil zelf iets bereiken. Je mag me niet „maken". handen omhoog had gehouden, doch met een hand een beweging in de richting van zijn broekzak had gemaakt, waar door verdachte meende, dat hij een vuur wapen te voorschijn wilde halen. Hierop heeft verdachte zijn pistool getrokken en een schot op den heer N. gelost, die daardoor doodelijk in het hoofd werd getroffen. De Haagsche rechtbank had verdachte •hiervoor tot twee maanden gevangenis straf veroordeeld, waartegen de officier van Justitie appèl had aangeteekend, zoo- dat deze zaak thans voor het Vredesge rechtshof kwam. i De oorzaak van de feiten is volgens den proc.-generaal de misdadige aanleg van verdachte, die niet waard was in het Nederlandsche leger als officier te dienen Het optreflen van verd. was zoo hondsch en barbaarsch, als men al te goed in Rusland heeft leeren kennen. Verd. toon de een bolsjewistische mentaliteit. Onher- roepelijk "leed is hier gebracht, waarbij de proc-gen. het in verdachte hekelde, dat hij na den dood van zijn slachtoffer er niet toe is overgegaan vergiffenis aan de achtergelaten vrouw en kinderen te vragen. Als men zich op het standpunt van^ vergelding stelt, is er maar een straft mogelijk: de doodstraf, er is geen enkele verontschuldiging, noch is er een ver zachtende omstandigheid, volgens den proc.-gen., die er aan toevoegde, niet de doodstraf te kunnen eischen. Als hoogste straf kan hij eischen '15 jaar, plus een derde, omdat verdachte gebruik maakte van zijn macht. Spr. zou twintig jaar gevangenisstraf eischen, indien deze nog noodig waren, voordat verdachte een leef tijd van 50 jaar zou hebben bereikt. Waar verdachte binnenkort 40 jaar wordt, be perkte spreker zijn eisch tot tien jaren, met ontzetting uit het recht om bij de gewapende maehl te dienen. Vervolgens stond terecht C. W.' uit Zwolle, kapitein bij het Nederlandsche leger. Hij is door dé rechtbank te 's-Gra- venhage veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens het doodschieten im de eerste oorlogsdagen van een ar restant, Rademakers, in een arrestanten- lokaal te Kessel. De arrestant was een nationaal-socialist. f De pTOc -gen., hierna tot zijn requi sitoir komend, acht maar één verklaring mogelijk voor de gepleegde handelwijze: verdachte heeft opzettelijk den gevangene willen dooden. Het is wel de laagste daad, die men zich kan denken, een ge- f vangene in de cel neer te schieten zon der eenige aanleiding daartoe van de zijde van den gevangene. Spreker kan de uitvlucht, na de aanvankelijke verkla- I Oööi geen oude tuben weg! Slechts tegen inlevering van een willekeurige oude tube met dop kunt U voortaan een in tube verpakt product koopen l „Nederlanduch Fabrikaat" ring voor den officier der marechaussee, niet aannemen, dat hier sprake van een ongeluk zou zijn geweest. Indien verdachte als officier had be kend, dat hij gemeend had den man te moeten neerschieten,dan zou spr. tien jaar gevangenisstraf hebben geëischt. Thans stelde spreker den eisch op 15 jaar. Het Hof zal in beide zaken 23 December a.s. uitspraak doen. SPORT VOETBAL. - N.V.E. District I: DOSVUC; FeijenoordAjax ADO—Xerxes; DFC—EDO; DWS—Storm vogels. District II; Haarlem—Sparta; Blauw wit—Emma; VSV—D'HC; Hermes DVS— HBS; RFC—'t Gooi. District III: PECEnschede; Tubantia Hengelo. District IV: Willem II—NAC; NOAD— BW; HelmondPicus; PSVEindhoven; Spekh.heide—MVVRoermondLonga. District VGVAVLeeuwarden; Be Quick—HSC; Heerenveen—LSC; Sneek— Velocitas; Achilles—Veendam. MIJNHEER PIMPELMANS HEEFT ALWEER PECH door Q. Th. Rotman (Nadruk verboden) 53, Met moeite werkte meneer Pim- pelmani z'n hoofd tusschen de spijlen vandaan, die heelemaal kromgebogen waren. De velletjes van z'p ooren ble ven er aanzitten, maar enfin, dat groeit vanzelf weer aan. Even later stond hij tegenover den boer, op wiens hoofd zich een buil vertoonde, hard en rond als een kleipeer. 54. Meneer Pimpelmans, verdwijn als- u-blieft, voordat ik ongelukken bega!" riep de boer woedend uit. Meneer Pim pelmans besloot toen maar, de auto door den leverancier weg te laten halen en naar huis te wandelen. Dat was een kuier van minstens twee-en-een-half uur, dus geen kleinigheid. Zuchtend wandel de hij met z'n vroüw de Epscheutensche weg uit Je miskent me, zegt Jo, maar in haar hart is ze trotsch op dezen jongen. Het bevalt haar, dat hij weet, wat hij wil, dat hij door eigen kracht een plaats wil veroveren. Jo, lieve, beste, goeie Jo, je mag me niet verkeerd begrijpen. Als je eens wist, hoe dankbaar ik je ben. Maar als man! wil ik je niet meer dankbaar zijn, dan zullen die van mij komen en niet van jou. Ik kan toch niet eeuwig een schooljortgen blijven! r Ik laat je bij Gemeentewerken zit ten en voor honderdtwintig mark in de maand schetsen en kalkeeren, zegt Jo hanne schamper, maar ze meent het niet ernstig. Goed! Als ik niet anders kan, dan zal ik daar blijven zitten tot ik oud er* verschimmeld ben. Jij hebt beel wat tot stand weten te brengen. Jo, maar nu is het mijn beurt. Hier wordt niets ge maakt. Je hebt buiten den waard gere kend. Heerlijk om je zoo te verrekenen, kaatst Jo terug en haar donkere oogen kijken hem stralend aan. Zóó goed bevalt Erich deze stralende Johafime, dat hij zich bliksemsnel over haar heen buiigt en haar midden op den mond kast. Haastig, onbezonnen en vrij wel zonder zich van zijn handelwijze be wust te zijn. De uitwerking weerspiegelt zich in de oogen, die hij zop bewondert: koel en vol felle verontwaardiging zijn ze op .hem gericht. Foe, Erich Kyber! Hij gaat een paar stappen achteruit tot bij het raam. Hij is zichtbaar verle gen en schijnt nu reeds berouw te heb ben van zijn onbedachtzaamheid. Wat nou „foei"? vraagt hij koppig, zonder haar aan te zien. Als je eens wist, hoe mooi je was. Je oogen straal den, je mond lachte. Ik moest je I eenvoudig kussen. En, besluit hij met een zucht, dén hemel zij dank, dat ik het eindelijk eens gedaan heb. Had hij nu maar naar haar oogen ge keken.... Maar die zag hij niet. Hij staar-, J de boos en koppig naar buiten, hoewel daar in de uitgestorven straat niet veel anders te zien was dan zwarte, van den regen glimmende boomen en drui pende takken. Achter zich hoort hij Jo- hanne's stem vreemd en ver weg: Je weet toch wel, Erich, dat zooiets tus- schen ons niet mag voorkomen. Onze mooie vriendschap wordt er door in ge vaar gebracht. Hoe zouden we onze ge- 1 zamenlijke studietochten kunnen voort zetten, als we met kussen beginnen? Tegen hun wil schieten zij beiden in •een lach bij deze laatste, nogal verma- I kelijk klinkende opmerking, die noch- tans ernstig gemeend is. Dan nemen we voortaan den „luid- spreker" maar mee! stelt Erich als op lossing voor. (Wordi vervolgd z?: :H it izxrj"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1