ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 15 DECEMBER 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT OORLOG IN DEN STILLEN OCEAAN ABONNBMBNT Prijs: in Zierikzee y 1.60, elders 'f 1.90 1797 - 1809 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummera 5 cents. Verschijnt' lederen werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeeaehe Nieuwsbode, Zierikzee, Sohuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.A. J. de Looze - Hoofdred.M. J. Kosten, Zierikzee -98STE JAARGANG No. 14811 ADVBRTBNTIBS! Prijs: 22 cenls per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje* op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. Overgave van Hongkong geëischt, doch geweigerd De Japanners beheerschen op de Phillppijnen drie plaatsen Guam door de. Japanners bezet ENGELSCHE HAVENS GEBOMBARDEERD Plaatselijk* aanvallen aan hat Oostelijk f-ont afgeslagen De woordvoerder van het Japansehe leger heeft medegedeeld, dat de com mandant der tegen Hongkong opereeren- de Japansehe troepen, na de inneming van Kauloen, de Britten heeft -gesom meerd tot overgave van' Hongkong, om verder bloedvergieten te vermijden. Hij wees er In zijn sommatie op, dat 'het eiland Hongkong thans aan het Ja pansehe leger is prijsgegeven en binnen het bereik van het Jap^che geschut ligt. Indien dat in actie zou komen, Zou den vooral onder de onschuldige Chi- neeschc bevolking de verliezen groot zijn. De woordvoerder voegde hieraan toe, dat de verovering van Hongkong, indien aan deze sommatie geen gevolg zou wor den gegeven, wat ook niet gebeurd is, slechts eer. kwestie van tijd zou zijn. Op de Phillppijnen Tijdens de Japansehe luchtactie, die Vrijdag tegen het eiland Luzon is onder nomen, ontstonden, naar officieel van marinezijde wordt medegedeeld, hevige luchtgevechten. Daarbij werden acht vij andelijke vliegtuigen, neergeschoten en elf watervliegtuigen, alsmede 14 legervlieg tuigen op het water of den grond ver nield. De Britsche berichtendienst bevestigt, dat het den Japanners is gelukt op ten minste drie plaatsen op de Philippijnen vasten voet-ft e krijgen. Opnieuw ziin Japansehe valschermtroepen op de Phi lippijnen gedaald. De Britsche berichtendienst meldt uit Manilla, dat van het vliegveld Nichols hevige 'ontploffingen zijn gehoord, toen Japansehe vliegtuigen daar hun bommen lieten vallen. Engelsche jagers hadden van groote hoogte de Japanners aange vallen, doch deze handhaafden hun for maties. De* Japanners hebben ook de meer aan de buitenzijde liggende Philippijnsche versterkingen gebombardeerd. Naar de Nitsji-Nitsji uit Bangkok meldt, hebben de Thailandsche strijdkrachten Britsche troepen en troepen van Tsjoen- king, die bij Tsjengmai over de Thailand sche Noordelijke grens van Thailand trachtten te komen, teruggeslagen. Sedert Vrijdagmiddag wordt er slag geleverd. Britsche en Chineesche troepen trokken in Noordelijke richting terug. De afdeeling leger van het Japansehe hoofdkwartier deelt mede, dat in den strijd om Malakka de voornaamste lucht strijdkrachten van de Britten in het Verre OojSten intusschen zijn vernield en dat de luchtheerschafpij van Japan boven het gebied van Malakka is gevestigd. Da Mntt ronds De Engelsche berichtendienst heeft ver klaardWij geven toe, dat de eerste rondo in den Stillen Oceaan ten gunste van de Japanners is verloopen. In Ma lakka hebber, de Japanners door hun verrassenden aanval eenige vorderingen kunnen maken. Wij lijden nog steeds onder het verlies van onze beide oor logsschepen yVij weten, dat Wij met een geduc-hien vijand te doen hebben. Mobilisatie In lndo-Chiaa - Naar de Nitsji-Nitsji uit Saigon meldt, heeft de Tegeering van Fransch Indo- China na het totstandkomen van het mi litaire bondgenootschap met Japan de mobilisatie van alle dienstplichtige lich tingen bevolenT j Guam bezet j Het uitblijven vanberichten van het versterkte eiland Guam doet vermoeden, dat dit Amerikaansche steunpunt in Ja- pansche handen is overgegaaB. t (Guam ligt tusschen Hawaii en dePhi- lippijr.sehe eilanden en maakt eigenlijk deel uit van «ie MaiTariiifen-eilLUlOen, ülö tot het Japanseh mandaatgebied behooren Het eiland vormde, toen het na den Spaanseh-Amerikaansehen oorlog in han den der Ver. Staten kwam, een tusschen- sjtation voor "den onderzeeschen kabel in de Stille Zuidzee en werd nadien als marine- en ravitaiLleeringsbasis versterkt). Waarschuwing van Tojo De Japansehe eerste minister Tojoheeft een rede uitgesproken, waarin hij zeide, dat het Japansehe rijk in de 2600 jaar j van het Japansehe keizerrijk nooit anders I dan uit zelfverdediging het zwaard had j ^getrokken. Ik ben er van overtuigd, aldus Tojo, dat het recht aan onze zijde is en dat tenslotte het recht zal winnen. Waarschuwende tegen bedwelming door aanvankelijke overwinningen, zeide Tojo, dat de natie voorbereid moet zijn op een langdurigen oorlog en zich moet voor bereiden op het verdragen van allé soor ten noodzakelijke hardheden. JAPAN'S OORLOGSDOEL IN ZUID-OOST-AZIË Olie, tin en rubber Singapore en de Blrmaweg Na eenige dagen strijd worden de groo te lijnen van het Japansehe offensief zichtbaar. In twee richtingen blijkt Japan zijn strijdkrachten aan te wenden naar het Oosten en naar het Zuiden. Naar het Oosten om de Amerikaansche slag- vloot en steunpunten buiten gevecht te stellen en aldus de verbindingen van de Ver. Staten naar Oost-Azië te verbreken. Naar het Zuiden om economisch en stra tegisch belangrijke bezittingen van het A.B.C.D.-blok te bezetten. Terwijl in den Stillen Oceaan vloot en luchtmacht de hoofdrol spelen, neemt bij de operaties in het Zuiden ook het leger, ondersteund* door de andere wapens, een groot aan deel aan deri strijd. De bezetting van Thailand en de lan ding op Malakka en de Philippijnen heb ben een tweeledig doel. Eenerzijds be oogt Japan ongetwijfeld de verwerving van belangrijke grondstoffenertsen en kolen op de Phillppijnen, tin en rubber in Thailand en Malakka. In dit verband kan dus ook een landing op Noord- of Oost-Bomeo met zijn olierijkdommen tot de mogelijkheden gerekend worden. An derzijds gaat het in dit gebied om stra tegische punten als de Blrmaweg en Singapore. Nog altijd komt in Rangoon het voor Tsjang Kai-sjek bestemde materiaal aan om langs den Birmaweg verder vervoerd te worden. De regentijd is nu voorbij1 en de weg dus' beter begaanbaar. Eerst gaat het materiaal per spoor of langs de rivier Irawadi van Rangoon naar Lasjia aan de Chineesche grens. Rangoon en Lasjio liggen slechts enkele honderden kilometers van de Thailandsche grens ver wijderd, zoodat het waarschijnlijk de be doeling is deze slagader af te binden. Aldus zou de bezwaarlijke veldtocht döor de Chineesche provincie Joennan, waarvan aanvankelijk sprake was, kunnen verme den worden. Meer in het Zuiden worden op het schiereiland Malakka hevige gevechten.ge leverd Japansehe troepen zijn bij het vliegveld Kota Baroe, 500 kilometer ten Noorden van Singapore, in grooten ge tale geland. De opzet is duidelijk: het' scheppen van een basis, die verdere ope raties in Zuidelijke richting mogelijk maakt. Vliegvelden bij een dergelijke ba sis zijn noodzakelijk om het overwicht in de lucht "te verkrijgen. Dat ook van En- gelsche zijde het belang van deze landing j wordt ingezien, bleek uit het feit, dat de vloot naar het "fooneel van den strijd werd gezonden. i Jet terrein op Malakka leent zich slecht r een grootscheepschen opmarsch naar het Zuiden. Hooge bergruggen in Noord- Zuid richting, bedekt met tropische wou den, belemmeren snelle operaties, terwijl langs de kust moerassen en rijstvelden elkander afwisselen. Waarschijnlijk zullen nog op andere punten landingen plaats hebben. Het einddoel is de zeevesting Singapore. I Itallaansch weermachtsberlcht Toanamenda druk op Bardia an Solloam - Ket Italiaansche weermadhtsberiicht van Zaterdag luidt: De slag, waarin de strijdkrachten van de spil sedert ruiml 3/ weken im de Mar- marjsche woestijn strijden tegen een sit DUITSCHlAilD STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zaterdag bekend Aan het Oostelijke front zijn plaatselijke aanvallen van den vij and afgeslagen. Het luchtwapen heeft met goed effect troepencon centraties en spoorwegdoelen be streden in de Donetsbocht, aan den beneden-Don en aan het Noorde lijke front. Het bombardeerde ver der luchtsteunpunten der Sow jets ten Zuid-Oosten van het Ladoga- meermeer en deed in den afgeloo- pen nacht aanvallen op militaire doelen in Moskou. In den nacht van 12 op 13 Dec. zijn haveninstallaties aan de Oost en - Zuid-Westkust van Engeland door gevechtsvliegers met bommen bestookt. Het zwaartepunt der in Noord- A i t i k a nog in vollen gang zijnde gevechten is verplaatst naar de streek ten Westen van Tobroek, zonder dat het den tegenstander is gelukt, beslissende resultaten te bereiken. Bardia en Solloem bieden met groote hardnekkighëld tegen stand tegen den toenemenden druk van den tegenstander. Gedekt door laaghangende wol ken hebben afzond erf iik v-Vmor*-* toestellen bommen geworpen op eenige plaatsen in het Neder- landsch-Duitsche grensgebied, wel ke een geringaantal slachtoffers onder de burgerbevolking maakten. Bij deze en zonder effect gebleven nachtelijke aanvallen op de bezette Westelijke gebieden verloor het Britsche luchtwapen twee bommen werpers. DE OORLOGSVERKLARING'AAN AMERIKA. Een telegrafisch overgebrachte foto van Adolf Hitler tydens de belangrijke redt, wetke hy Donderdagmiddag in de Kroll-opera te Berlijn in de bijeenkomst van den Duitschen Ryksdag uitsprak (Hoffmann Stapf aantal en gevechtsmiddelen verre supe rieuren tegenstander, duurt an feilen' vorm voort in' het gebied ten Westen van Tobroek. Sterke, met groot gebruik van tanks uitgevoerde vijandelijke aanvallen strandden op den vastberaden afweer van onze door het luchtwapen onder steunde troepen. Bardia en Solloem bieden met groote taaihedid weerstand aan iden toenemen- den vijandelijken druk. Duitsche vlieg- I tuigen hebben in scheervluciht vijande- lijke autocollormes met zichtbare succes- sen aangevallen en talrijke auto's in brand gestoken. In herhaalde luchtge- j vechten zijn 10 vliegtuigen door Duitsche j jagers neergeschoten. Vier vliegtuigen, zijn. t door ons afweergeschut getroffen, bran- j dend neergestort. Drie van onze toe- stellen worden vermist In de vroege ochtenduren van gisteren hebben vijandelijke vliegtuigen eenige bommen geworpen op verschillende, plaatsen op Sicilië en in Calabrië, in het bijzonder op Comiao en Crotone. Te Co- miso zijn een persoon gedood en twee I .gewand. Een aanval op Tripolis leverde j geen resultaat op. Ook Patras in Grie kenland is- gebombardeerd. 10 dooden en 37 gewonden, .onbelangrijke schade. DISTRIBUTIE VAN PEULVRUCHTEN De secretaris-generaal van landbouw en visscherij maakt bekend, dat een aan vang zal worden gemaakt met de idistn butie van peulvruchten. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze distri butie geheel los staat van de verstrek king van peulvruchten op den" haver- moutbon. Een nader aan te wijzen ban van de bonkaart algemeen zal gedurende do distributieperiode van 28 December tot en met 24 Januari a:9. recht geven op 250 gram peulvruchten. Ten einde den winkelier in staat te stellen zich tijdig te bevoorraden, wordt thans reeds een z.g. „bestelbon" aangewezen en wel ban 169 van de bonkaart algemeen. Het publiek dient deaen bon 169 reeds op Maandag 15 Dec., Dinsdag 16 Ded. of Woensdag 17 December a.s. bij den winkelier iin te leveren. •>De winkelier is verplicht hiervoor, des- gewenscht 'o ontvangstbewijs af te leveren. BOTER- EN KAASRANTSOENEN VERHOOGD 50 gram vleesch per week minder Met ingang van 28 dezer zal ijhet rantsoen boter worden ver- auwoLa ucoTaiiU üoaiuugi rantsoen 500 gram voorbeen periode van 19 dagen, hetgeen ongeveer 184 gram welke voor boter worden aangewezen per week is. Het rantsoen zal nu wor-i den gebracht op 200 gram per week* Dit zal worden' bereikt door de bonnen, welke voor boter worden aangewezen en welke recht blijven geven op 5001 gram, afwisselend 17 én 18 dagen geldig te doen zijn. Gemiddeld wordt dan in een tijdvak van 171/g dag 500 gr. boter verstrekt, hetgeen juist 200 gram per week is. Bovendien zal ter gelegenheid van Kerstmis nog een nader bekend te maken bon van de boterkaart en van de vet- kaart recht geven' op het koopen van een extra rantsoen van 250 gram boter per persoon. Deze bon zal geldig zijn van 22 December tot en met 31 Januari as. De aflevering van deze hoeveelheid zal, in verband met^ de bevoorrading] van den handel, slechts in den loop yan dat tijdvak plaats, kunnen vinden. Op den bon van de vetkaart zal de gebruikelijke reductie van 22i/a et. worden verleend. Kaas Ook het kaasrantsoen zal met ingang van 28 December a.s. worden verhoogd- Het rantsoen kaas bedraagt thans 100 gram per week en zal worden gebracht op 125 gram per week. Dit zal worden bereikt door hfet aanwijzen van vijf bón nen, welke elk gedurende, vier weken recht zullen geven op 100 gram kaas. Vleesch Van 5 Januari a.s. af zullen de be schikbaar te stellen hoeveelheden vleesch. en vleeschwaren, welke thans drie rant soenen per week omvatten, worden ge bracht op 2!/% rantsoen per week, d.i.' dus, voor zoover het rund-, varkens- of schapenvleesch betreft, een verlaging van 300 gram, been inbegrepen, tot 250 gr., been inbegrepen. De nader aan te wijzen met a. get merkte vleeschbonnen van de nieuw uit gereikte bonkaart zullen elk recht geven op het koopen van een rantsoen vleesch ot vleeschwaren en de met b. gemerkte bonnen elk op een kwart rantsoen vleesch of vleeschwaren. De nieuwe bonkaarten, welke aan de verbruikers, die niet tot eeltige bijzondere categorie behooren, zijn verstrekt, bevatten van elk nummer twee met a. gemerkte bonnen en twee met b. gemerkte bonnen voor vleesch of vleeschwaren. Een rantsoen vleesch blijft bedragen 100 gr. rund-, varkens-- of schapenvleesch, dan wel 150. gr. paardenvleesch, gewicht van been inbegrepen. Ook een rantsoen vleeschwaren blijft bedragen 75 gr. gerookt of gekookt vleesch of gerookte worst, 100 gram ge kookte worst, 125 gr. nierbrood, lever- artikelen of tongenworst dan wel 150 gr. bloedworst of zult. TER DOOD VEROORDEELD wagons hogunstiging van don vijand 'is-GRAVENHAGE, 12 Dec. - Het bureau van den bevelhebber der weermacht deelt mede, dat vier Nederlanders wegens be- 0- J— \uuipVeilCCXlUlg' aan Britsche vliegers) door een Duitschen krijgsraad ter doodv zijn veroordeeld. Het vonnis is reeds met den kogel voltrokken. Wanneer verduisteren? Heden (Maandag): zon onder 17.25. Morgen (Dinsdag) zon op 9.45; zon onder 17.25. Maan op 6.43; onder 16.25 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Nieuwe Maan Donderdag 18. December. Eerste kwartier Donderdag 25 December. Volle Maan Vrjjdag 2 Januari. 40 GRAM THEE OP BON 168 Aflevering In Januari en Fabruarl De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat nog eenmaal een rantsoen thee zal worden gedistribueerd. Op den met 168 genummerden bon van de bon kaart algemeen wordt 40 gram thee veir- krijgbaar gesteld. De aflevering van deze thee aan het publiek zal plaats vinden in den loop van de maanden Januari en Februari a.s. Het publiek dient dezen bon op Maan dag 15 December, Dinsdag 16 December, of Woensdag 17 December as. bij de winkelier lin te leveren. Dé winkelier is verplicht hiervoor desgevraagd een ont vangstbewijs af te geven. De aflevering van de thee aan het publiek zal in ver-* band met de technische moeilijkheden, welke deze distributie met zich brengt, eerst plaats vinden met ingang van een nader te bepalen, door middel van de pers bekend te maken datum in Jan. In verband met het beschikbaar stel len van thee op de bovenomschreven) wijze zal de eerstvolgende bon van 25Q gram koffiesurrogaat niet worden aan gewezen voor een tijdvak van vier we ken, doch voor een tijdvak van acht weken. Gedurende het tijdvak van 21 December tot en met 21 Februari as. zal een nader aan te wijzen bon van de bonkaart algemeen recht geven op het koopen van 250 gram koffiesurro gaat. Men zal derhalve met dit koffie- surrogaatrantsoen 'tweemaal zoo lang toe moeten komen als gewjoonlijk,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1