ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 13 DECEMBER 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT HITLER'S REDE IN DEN PUITSCHEN RIJKSDAG ABONNBMBIMT i Prijs: in Zierikzee 'j 1.60, elders J 1.9Ö per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14810 ADVBPTBNTIBS Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag,-Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. DE OORLOG AAN AMERIKA VERKLAARD EEN NIEUW DRIEMOGENDHEDENPACT DE VELDTOCHT IN 'HET OOSTEN Een jaar van gebeurtenissen van histo rische beteekenis neigt ten einde, een jaar van de grootste beslissingen staat ons te wachten. Aldus begon de Führer Donderdag zijnrede voor den gnoot- Duitschen Rijksdag. Hij begon met er op te wijzen, dat het in den herfst van 1940, nadat zijn vredesaanbod door Chur chill en zijn clique nogmaals was afge wezen, duidelijk was, dat deze oorlog tegen alle overwegingen van het verstaal' 1 en tegen alle noodzaak in tot het einde met de wapens moet worden uitgevochten Het Duitsche volk en zijn soldatenwer- ken en vechten, zoo vervolgde de Führer die in dit verband de huidige worsteling beslissend noemde voor de komende 500 of 1000 jaar Duitsche en EuropeesCne geschiedenis, ja voor de wereldgeschie denis; zij doen dit voor de komende voor de verste geslachten. Een histo rische herziening van unieken omvang is ons door den Schepper opgedragen en thans zijn wij verplicht die te vol trekken. Beveiliging van het b*z«t<« gebied De Führer schetste in het kort de militaire beveiliging van het gewonnen gebied, dat politiek, strategisch en oeco- nomisch zoo belangrijk is. Van Kirkenes tot aan de Spaansche grens strékt zien een gordel van steunpunten en verster kingen op de grootste schaal uit. Tal- looze vliegvelden zijn aangelegd. Vloot- bases hebben ^onkwetsbare beschermingen voor duikbooten gekregen. Meer dan 1500 nieuwe batterijen staan in dienst van de verdediging, wegen en spoorlijnen bevei ligen onafhankelijk van de zee de ver binding tusschen de Spaansche grens en Petsamo. Er zijn installaties tot stand- gebracht, die in niets achterstaan bij den Westwall. Zij worden vastberaden verder versterkt. Het is mijn onwrikbaar besluit te maken, dat dit Europeesché front door geen enkelen vijand kan worden aan gevallen. St«un aan Italië Bij het overzicht van de gevechten van het afgeloopen jaar herinnerde Hitler daarop vobral aan den steun, waarmede de Italiaansche bondgenoot halverwege dit jaar begon. Vele maanden, zoo zeide hij, drukte het gewicht van een groot deel van de Britsche macht op de schou ders 'van den ItaLiaanschen staat Slechts tengevolge van hun ontzaglijke superiori teit op het gebied van zware tanks slaag den de Engelschen -er in tijdelijk een crisis in Noord-A f ri k a te weeg te brengen. Reeds 24 Maart van het afgeloopen jaar evenwel ging een kleine gemeensChap- lijke legermacht van Duitsch-Italiaansche formaties onder leiding van Rommel tot den tegenaanval over. Hitier schilderde in het kort de stadia van dezen strijd, waar Duitschers en Italianen denzelfden vijand steeds gemeenschappelijk tegemoet tra den, zooals eens in Spanje. D* oorloQ t*Q«n Rutland Omtrent den oorlog tegen Rusland bracht de Führer opnieuw in herinnering, dat hij aan den hitteraten nood had gehoor zaamd, toen hij in den herfst van 1939 had besloten een poging te doen dóór uitschakeling van de acute Duitsch-Rus- sische spanning de voorwaarden te schep pen voo? een algemeenen vrede. Zoodra duidelijk werd, dat Sowjet-Rus- land uit de afbakening van de politieke Duitsche invloedssferen het recht afleidde de daarbuiten wonende volken vrijwel uit tp roeien, werden voortaan de betrek kingen nog slechts door (overwegingen van doelmatigheid bepaald, maar verstand en gevoel stonden hiertegenover vijandig. Van maand tot maand werd reeds in het jaar 1940 steeds het inzicht verwor ven, dat de plannen der mannen van Het Kreml bewust aanstuurden op beheer-' sching en daarmede vernietiging van ge heel Europa. Slechts een blinde kon over het hoofd zien, dat hier een opmarsen tot stand kwam op een schaal, uniek in de wereldgeschiedenis en wel niet om iets te verdedigen, dat niet werd bedreigd, doch slechts om iets aan te vallen, dat niet meer tot verdediging in staat^cheen. - D# Duitiche afwetr De Führer schetste kort de ontwikke ling, die tot den strijd tegen de Sowjet- unie leidde, waarbij hij betoogde, dat de voorwaarden voor den Duitschen afweer zoowel in menschen als in materieel rijke lijk voorhanden waren. Zop kan ik in het algemeen slechts dit verzekeren: al spreekt men ook in de democratieën zeer veel van bewapening, desondanks wordt daarvoor in het nationaabspeiaiistiscne Duitschland nog altijd meer gewerkt. In het verleden was het zoo en tegenwoor dig'is dit niet anders. Ieder jaar zal men ons met vermeerderde en vootral ,ook b$- tere wapens daar vinden, waar de be- slissingen vallen. Als de publicisten in onze democrati- sche kranten thans verklaren, dat ik mij. bij nauwkeuriger kennis van de kracht van den bolsjewistischen tegenstander nog wel eens zou hebben bedacht, alvo rens tot den aanval over te gaan, dan miskennen zij de situatie evenzeer als mijn persoon. Ik heb geen oorlog gezocht, maar integendeel .alles gedaan om hem te vermijden. Ik zou evenwel plichtverge- ten en gewetenloos handelen, als ik on danks de wetenschap', dat de wapenen on vermijdelijk moesten spreken, zou verzui- 'men de eenig mogelijke consequentie daaruit te trekken. Het bol'j«w!stlich gevaar Met het oog op den omvang van het gevaar, die ons wejUicht eerst thans in geheel zijn uitgestrektheid bewust is ge worden, kan ik God slechts danken, dat liij mijn geest op het juiste oogenbli* heeft verlicht en mij de kracht heeft gegeven om datgene te doen, wat moest worden gedaan. Daaraan danken niet slechts millioenen Duitsche soldaten' hun leven, maar ook Europa zijn bestaan. Want dat mag ik thans wel zeggen: als deze golf van meer dan 20,000 tajiKSj, honderden idivisies, tienduizenden stukken geschut, vergezeld van meer dan 10,000 vliegtuigen, onvoorzien om beweging was gesteld via Duitschland, zou Europa ver loren zijn geweest. Het lot heeft een reeks van volkeren bestemd, om door het offer van hun bloed dezen aanval te voor komen, respectievelijk hein op te vangen, D* veldtocht in hot Ooiten Hier bracht de Führer de belangrijkste data rvian den veldtocht in het. Oosten in herinnering. Op 1 "December bedroeg het totale aantal Sowjet-Russisehe gevan genen 3.806.865het aantal vernietigde of buitgemaakte tanks beliep 21.391; dat der stukken geschut 32.541 en dat der vliegtuigen 17.322. Sedert het uitbreken van den strijd in het Oosten werden 2191 vliegtuigen neergeschoten. De marine braeht 4.170.611 ton tot zinken en de luchtmacht 2.346.180, dus in totaal 6.516.791 ton. Dit zijn nuchtere feiten en wellicht droge getallen. Maar achter deze getallen zijn de prestaties, offers en ontberingen verborgen, staan de heldenmoed en de doodsverachting van millioenen der beste mannen van ons eigen volk en van de met ons verbonden naties, de Duitschers en de Finnen, de Italianen, Slowaken, ken, Hongaren en Roemenen, de Kroaten, dö vrijwilligers uit de Noord- en West- Europeesche landen, alles tezamen de soldaten van het Oostelijk front. De Führer betoogde opnieuw, dat alle wapens en hun, leiding het maximum hebben gegeven. Evenals vroeger heeft ook thans onze unieke infanterie den, zwaarsten last van den strijd gedragen Hitier somde vervolgens de verliezen op: van 22 Juni tot 1 December heeft het Duitsche leger verloren: 158.773 doo- den, 563.082 gewonden en 31.191 ver misten; de luchtmacht 3213 dooden, 8453 gewonden en 2028 vermisten, de marine 310 dooden, 232 gewonden en 115 Ver misten De Duitsche weermacht in to taal dus: 162 314 dooden, 571.767 gewon den en 33,334 vermisten. Aan dooden en gewonden dus iets meer dan het dub bele van het aantal in den slag aan de Somme tijdens den wereldoorlog, de ver misten iets minder dan de helft van het toenmalige getal. I Hat Dulticha an hat Amarlksanicha vplk Laat ik thans aan den anderen kant mijn standpunt bepalen tegenover die andere wereld, die haar vertegenwoordig j!9v ger heeft in den man, die op tactvolle wijze, terwijl de volken en hun soldaten strijden in sneeuw en ijs, pleegt te bab belen bij het haardvuur en dus vooral over den man, die ide hoofdschuldige is aan dezen oorlog. In de eerste plaats rijst de vraag, om welke redenen deze min tot zoo fana- tieke vijandschap kon geraken jegens een land, dat tot dusver in zijn geheele ge schiedenis noch aan Amerika noch aan hemzelf eenig leed had berokkend. Voor zoover het om de houding van Duitsch land tegenover Amerjka gaat, valt het volgende te zeggen: le. Duitschland is wellicht de eeirigé groote mogendheid, die noch in Noord noch in Zuid-Amerika oodt een kolonie heeft bezeten of politieke activiteit heeft ontplooid, tenzij dan door de emigratie van vele millioenen Duitschers en hun medewerking, waaruit het Amerikaansche continent en vooral de Vereenigde Staten slechts voordeel hebben getrokken. 2e. Het Duitsche rijk heeft in de ge heele geschiedenis van het ontstaan en bestaan der Vereenigde Staten nooit een politiek afwijzende of zeifs vijandige hou ding aangenomen. Maar wel niet 'net bloed van- vele zijner zonen medegönol- pen aan de verdediging van de Ver. Sta ten. 3e. Het Duitsche rijk heeft aan' geen enkelen oorlog tegen de Ver. Staten zelve deelgenomen, maar wel werd het in 1917 door de Ver. Staten de oprlog aange- daaa. f. .L Uill Stil 4e. Ook overigens bestaan er geen te genstellingen tusschen het Amerikaansche en het Duitsche volk. Het verschil in staatsvorm heeft altijd al bestaan. Het kan echter in het geheel niet als reden voor vijandelijkheden in het leven der volken worden aangevoerd, zoolang niet een staatsvorm er naar streeft buiten, het hem van nature aangewezen gebied in te grijpen in andere gewesten. Tus schen Ibeide staten ligt een oceaan. De divergenties tusschen het kapitalistische Amerika en het bolsjewistische Rusland zouden, indien althans deze begrippen iets waards bevatten, aanzienlijk grooter moeten zijn dan tusschen het door een president geleide Amerika en het door een Führer geleide Duitschland. Het is evenwel een feit, dat de beide historische conflicten tusschen Duitsch land en lie Ver. Staten, zij het ook gen inspireerd door dezelfde kracht, uitslui tend, ontketend werden door twee man nen uit de Ver. Staten, n/.li president Wilson en Franklin Roosevelt. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weermacht deelde gisteren het volgende mede: Aan het Oostelijk front ook gis teren slechts plaatselijke gevechts handelingen. Op den Atlantischen Oceaan hebben Duitsche duikbooten 4 Britsche schepen met een geza- menijken inhoud van 27700 ton, w.a. een groot tankschip, tot zin ken gebracht. Bovendien werden twee bewakingsvaartuigen en een tankschip door torpedo's zwaar be schadigd. Gisteren overdag heeft de Britsche luchtmacht zonder resul taat aanvallen op het gebied der Duitsche bocht gedaan. In den afge loopen nacht ondernamen zij aan vallen op "Noord- en West-Duitsch- land. Daarbij zijn twee vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. In Noord-Afrika duren de gevech ten voort. Afdeelingen van de Duit sche en Italiaansche luchtmacht heb ben Britsche kolonnes van pantser wagens en auto's verstrooid. Bij de luchtgevechten, die zich ontspon nen, schoten Duitsche jagers 6 vij andelijke vliegtuigen neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht de' haven van To- broek en de spoorwegwerken van Sidi-el-Barani gebombardeerd. Tusschen 3 en 9 Dec. heeft de Britsche luchtmacht 69 vliegtuigen .verloren, waarvan 34 in de Middel- landsche Zee en Noord-Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Engeland 18 Duitsche vliegtuigen verloren.- Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag): zon onder 17.25. Morgen (Zondag) zon op 9.43; zon onder 17.25. Maandagzon op 9.44 zon onder 17.24. Maan op 4.05; onder 15.15 Maan op 5.23; onder 15.47 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Nieuwe Maan Donderdag 18 December. Eerste kwartier Donderdag 25 December. Volle Maan Vrijdag 2 Januari. Roosevelt'i houding Ik begrijp maar al te goed, aldus ver volgde de Führer, dat tusschen de le vensopvatting en -houding van presi dent Roosevelt en die van mij een ein deloos groote afstand bestaat. Toen de wereldoorlog kwam, had Roosevelt op een post in de schaduw van Wilson den oorlog meebeleefd in het kamp der ver dieners. Als gewoon soldaat heb ik mijn best gedaan om in deze vier jaar in den strijd tegen den vijand mijn plicht te doen en ik keerde natuurlijk even) arm uit den oorlog terug als ik hem' in den herfst van 1914 ingegaan was. Toen de heer Roosevelt de loopbaan begon van een politicus met normale /ervaring in zaken, met een economische basis en protectie dank zij zijn afkomst, streed ik als naamlooze onbekende voor de wedergeboorte van een volk, dat het zwaarste onrecht in zijn geheele ge schiedenis had ondergaan. De krachten, die den heer Roosevelt droegen, waren de krachten, die ik op grond van het lot van mijn volk en van mijn heiligste innerlijke overtuiging bestreed. En toch hadden wij beiden iets ge meen: De Ver. Staten hadden 13 mil- lioen werkloozen, Duitschland 7 miBioen en overigens nog 7 millioen arbeiders dien geen vollen werktijd hadden. In beide staten waren de openbare geld middelen in verwarring en de achter uitgang van het algemeen© economische tegengehouden worden, teenegghouden worden. Terwijl evenwel thans in het Duitsche Rijk onder nationaal-socialistiscbe leiding binnen enkele jaren een ontzaglijke voor uitgang in leven, bedrijf, cultuur, kunst^ enz. begon, zag president Roosevelt gieen kans in zijn eigen land ook slechts de geringste verbeteringen tot stand te brengen. In nauwelijks vijf jaren -waren in Duitschland de economische problemen opgelost en de werkloosheid opgeheven. In dezelfde periode heeft president Roo sevelt de staatschulden van zijn land! op de ontzaglijkste wijze verhoogd, den dollar gedevalueerd, het bedrijfsleven nog meer o ndermijnd en het aantal werk loozen op peil gehouden. Onrechtmatige verdragen In November 1938 begint hij stelsel matig en opzettelijk iedere kans op een, politiek van verzoening in Europa te saboteeren. Hij dreigt eiken, staat, die bereid is een politiek van vreedzaam overleg te voeren, met blokkèering van de mogelijkheid tot het sluiten van lee ningen, economische vergeldingsmaatre- geen, opzegging van leeningen enz. Hier verschaffen de rapporten der Poolscbe ambassadeurs te Washington, Londen, Parijs en Brussel een ontstéllend in zicht. In Januari 1939 dreigt deze man voor het Congres met allé maatregelen, met uitzondering van oorlog, tegen de auto ritaire staten op te treden. In Maart 1939 begint hij mee te praten over de interne Europeesche aangelegenheden, die den president der Ver. Staten in het geheel niet raken. Ja, de heer Roo sevelt gaat nog verder. In strijd met alle bepalingen van het volkenrecht ver klaart hij regeeringen, die hem niet be vallen, niet te erkennen. Ja, eindelijk gaat hij zoover, dat hij onrechtmatig verdragen sluit, die hem dan zelfs het recht geven vreemde gebieden eenvoudig te bezetten. Japan's actie Dat deze man met zijn joodschen aan hang sedert jaren met dezelfde midde len tegen Japan strijdt, is ons - bekend. Ook hier zijn dezelfde methoden toege past. Ik geloof, dat gij allen het als een bevrijding hebt gevoeld, dat thanis eindelijk een staat het eerst is overge gaan tot een protest tegen deze onbe schaamde mishandeling van waarheid en recht, die uniek is in de geschiedenis, en wel tot een protest, dat deze man immers heeft gewenscht en waarover hij zich derhalve thans niet mag ver bazen. Dat de Japansche regeering er na jarenlange onderhandelingen met dezen vervalscher eindelijk genoeg van had, zich nog langer op zoo onwaardige wijze te laten hoonen, vervult ons allen, het Duitsche volk en ik geloof ook -de overige fatsoenlijke menschen op de ge heele wereld, met diepe voldoening. Wij weten welke kracht er achter Roo sevelt staat. Dat is de eeu\vige jood, die zijn tijd gekomen acht om ook aan ons te voltrekken, wat wij In Sovjet- Rusland vol huivering moesten zien en beleven. Ook als wij geen bondgenoot schap met Japan hadden, zou het ons duidelijk zijn, dat het de bedoeling van de joden en hun Franklin Roosevelt is den eenen staat na den anderen afzon derlijk te vernietigen. Het is ons dui delijk wat deze andere wereld met ons voor heeft. Zij hebben het democrati sche Duitschland van weleer doen ver hongeren, zij zouden het nationaal-socia- listische Duitschland van thans willen uitroeien. Rscht om te leven Wat het Duitsche volk betreft, dat heeft geen behoefte aan aalmoezen van een j Churchill, een Roosevelt of een Eden, j doch het wil slechts recht. En dit recht om te leven zal het zich' waarborgen, ook als duizend Churehills of Roosevelts daartegen widen complotteeren. Het Duit sche volk heeft wellicht nog nimmer zulk een helder inzicht en zooveel eerbewust- zijn gehad als thans. Ik heb derhalve van daag den Amerikaar.s:hen zaakgelastigde zijn pas doen overhandigen en hem o.a. laten meedeelen Het oprechte streven van Duitschland en Italië, dat getuigt van weergalooze lankmoedigheid, om, ondanks de ondraag lijke provocaties van president Roosevelt die reeds" jarenlang aanhouden, een uit breiding van den oorlog te verhoeden en de betrekkingen met de Vereenigde Sta ten te handhaven' is tot mislukkingge bracht. Duitschland en Italië hebben zich met het oog hierop thans eindelijk gedwon gen gezien overeenkomstig de bepalingen van het driemogendhedenpact van 27 September 1940 schouder aan schouder met Japan ^ïen strijd ter verdediging en daarmee handhaving van de vrijheid en onafhankelijkheid hunner volken en rij ken tegen de Ver. Staten en Engeland gemeenschappelijk, te voeren. Hierna deelde de Führer mede, dat een verdrag tusschen Duitschland en Ita lië en Japan is gesloten en hij somde de vier artikelen op, die dit verdrag behelst. Eensgezind Duitschland Het Duitsche volk, aldus vervolgde de Führer, beseft dit beslissende uur van zijn bestaan. De Amerikaansche presi dent- en zijn plutocratische kliek hebben ons gedoopt als de volkeren der have- loozen. Dat is juist. Maar de haveloozlen willen leven en zij zullen in ieder geval bei eiken, dat het weinige hetgeen zij hebben om van te leven, hun niet ook nog wordt ontroofd door de bezittenden. Ik heb u in ^nijn eerste rede van 1 September 1939 verzekerd, dat in dezen ooi log noch wapengeweld, noch tijd Duitschland zullen overweldigen. Ik wil mijn tegenstanders ook verzekeren, dat niet alleen geen wapengeweld of tijd ons zullen overweldigen, doch dat ook geen innerlijke twijfel ons kan doen wankelen bij onze plichtsvervulling. Onze tegenstanders moeten zich niet vergissen; in de twee duizend jaar van de ons bekende Duitsche gleschiedenis is ons volk nooit meer aaneengesloten en eensgezind geweest dan thans. -De Heer der wereld heeft de laatste jaren zoo veel grootsch aan ons gewrocht, dat wij ons dankbaar buigen voor een Voorzie nigheid, die ons bedacht heeft met de eer tot een zoo groot volk t© mogen behoioren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1