ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 10 DECEMBER 1941 OPOEMOi ZIERIKZEESCHE COURANT OORLOG IN DEN STILLEN OCEAAN Met Duitschland voor een nieuw Europa ABONNEMENT s Prijs: in Zierikzee 'J 1.60,-elders -[ƒ1.90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt lederen werkdag. 1797 - 1689 Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14807 ADVERTENTIES 5 Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. JAPANSCHE TROEPEN HEBBEN DE HOOFDSTAD IN THAILAND BEZET - DE BRITSCHE LUCHTBASIS OP MALAKKA AANGEVALLEN Naar Domei uit Bangkok seint, zijn Maandag de Japansche troepen Bangkok binnengerukt. De legerafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier heeft Maandagnacht bekend gemaakt, dat Japansche troepen 't gebied van Singapore aanvallen, terwijl Japansche luchteenheden stoutmoedige aanvallen uitvoeren op de Britsche lucht- bases op Malakka, waarbij zij een aan tal Britsche oorlogsvliegtuigen hebben vernield. Uit Saigon wordt gemeld, dat de Ja pansche troepen, tor uitvoering van ver rassende en doeltreffende aanvallen op Britsche troepen op Malakka Maandag morgen geland zijn op verscheidene pun ten van het schiereiland. Britsche troe pen ondernamen tegenaanvallen, aldus heeft de radio van Singapore gemeld. Het bericht sprak van felle gevechten tusschen Japansche en Britsche troepen op Malakka. Reuter -Seint uit Singapore, dat de lucht aanvallen op deze stad tusschen de 50 en 100 slachtoffers heeft geëischt. Volgens een bericht van Reuter uit Manilla, door het D N.B. overgebracht, zouden volgens niet bevestigde berichten Japansche troepen geland zijn op het eiland Loebang, ongeveer 100 km. ten Zuid-Westen van Manilla. Landing op da.Philippijnan Volgens een bericht uit Manilla heeft het Japansche luchtwapen Maandag in totaal zes luchtaanvallen ondernomen op de Philippijnen. De zwaarste aanvallen worden in dit bericht die op Port Stot- senberg en op Clark Field genoemd, waar verscheidene honderden personen gedood of gewond werden. Te Washington zou zijn meegedeeld, dat bij het leger 200 slachtoffers zijn gevallen. Luchtaanval op Hawaiï Vli«gv*ld Hickman Fiald an Paarl Harbour hat doal Oahoe, het hoofdeiland van Hawaii, is Zondagmorgen om 8.10 uur door 50 vliegtuigen aangevallen, die eerst niet geïdentificeerd konden worden, doch la ter aan het teeken van' de rijzende zon als Japansche machines werden herkend. Deze eerste aanval, welke door jagers en lichte bommenwerpers werd uitge voerd, werd door latere golvén ge volgd. Hoofddoel der aanvallen was blijk baar het vliegveld „Hickman Field" en de groote vlo'otbasis Pearl Harbour, waar de aldaar liggende oorlogsschepen wer den aangevallen. Een ooggetuige bericht: „Het eerste, wat ik bemerkte, was een bomexplosie op het fort-eiland, dat midden in de haven ligt. Ik zag twee vliegtuigen over de bergen naderen en dan naar beneden duiken om torpedo's op een oorlogs schip af te schieten. Dit oorlogsschip! werd steeds opnieuw aangevallen. Ver volgens zag ik vliegtuigen, die duikbom menwerpers schenen te zijn en waarvan er enkele bij hun aanvallen op de sche pen zeer laag boven het water vlogen". Toen de aanval begon, lagen de mees te inwoners van Honoloeloe nog in bed. Zij werden door hevig afweervuur en bomexplosies gewekt. Aanvankelijk dadü- ten zij, dat er manoeuvres van het leger en de vloot werden gehouden. Toen rookwolken en vuurschijnsel uit de rich tingen van Hickman Field en Pearl Har bour geen twijfel meer over den ernst der gebeurtenissen lieten bestaan, stroom den duizenden menschen, hoewel ze van de straten weggestuurd waren, naar hoog gelegen plaatsen om het schouwspel der aanvallen gade te slaan. Een bijzonder dikke rooksluier lag boven de marine werf van Pearl Harbour. Boven Hono loeloe zelf lieten zich slechts weinig vliegtuigen zien. Men kon echter van verre waarnemen, hoe de Japansche ma chines op groote hoogte naderden en dan in duikaanvallen diep omlaag gin gen. De aanval bracht de geheele eilanden groep in alarmtoestand. Gouverneur Poin- dexter kondigde onmiddellijk den uitzon deringstoestand af en door middel van de radio kregen alle politiebeambten, brandweerlieden en de strijdkrachten van lager en marine opdracht zich onmid dellijk naar hun posten te begeven. Vele geruchten waren in omloop, zou zouden b.v. in de nabijheid van den haven* ingang valschermjagers gezien zijn, ter wijl ook verzekerd werd dat men Ja pansche oorlogsschepen voor de kust had gezien. Het Witte Huis heeft bekend gemaakt, dat door de Japansche luchtaanvallen op Hawaiï 1500 menschen zijn gedood en 1500 gewand. Hawaiï, het centrum van Amerika's front Japan, in welks omgeving Amerika vrij diep was doorgedrongen, heeft zijn Stille Zuidzee-frooit in 1895 na den toenmaligen oorlog met China aanmerkelijk verbreed, doordat bet in het bezit van Formosa kwam. In 1905 zette het voor het eerst vasten voet op het vasteland van Azië, toen het, na den oorlog met Rusland Kv/antoeng in zijn bezit kreeg. De natuurlijke verbinding daarmee kwam in 1910 met de annexatie van Korea tot stand. Het mandaat over de vroegere Duit- sche bezittingen in de Stille Zuidzee (Marianen-eilanden, Carolinen-eilanden en Marshal-eilanden) bracht Japan in 1919 na den wereldoorlog in het bezit van een strategisch belangrijk gebied, dat zich als 1 een wig in de Amerikaansche verbinding van Hawaiï naar de Philippijnen dringt. j Ten slotte gaf de Japansche regeering, j toen zij in 1939 de halverwege tusschen Singapore en Philippijnen gelegen Sprat- ley-eilanden in bezit nam, daarmee toe aan den drang van de Japansche marine- kringen, die altijd een steunpunt in Zui- delijke richting hadden gezocht. Zoo heeft zich langzamerhand in den Stillen Oceaan het strategische beeld af- geteekend, dat wij daar kennen. De Hawaiï-eilanden met de groote oor logshaven Pearl Harbour op Oahoe vormen het centrum der Amerikaansche 1 posities. Vandaar uit heeft Amerika naar het Westen sterke vooruitgeschoven pos ten tot op de Philippijnen betrokken, terwijl het in het Noorden en het Zuiden zijn flanken dekt, die eenerztijds via de Aleoeten Japan zeer dicht naderen en die anderzijds (Samoa) een verbinding vormen mét Nieuw Zeeland en Australië. De Amerikaansche vloot steunt in den Stiller1 Oceaan op de Californische havens San Pedro en San Diego en op de Puget Sound, aan de grens van Canada. Het Panama-kanaal stelt tenslotte de Amerikanen in staat om vlooteenheden snel van den Atlantisehen naar den Stil len Oceaan over te brengen. I RADIOREDE VAN TOJO Japan overtuigd van da ovarwfnnfng De eerste minister, Tojo, heeft in een radiorede aan de Japansche natie o.m. ver klaard, dat hij vast overtuigd is van i.ie overwinning van Japan. De Vereenigde Staten hebben Japan volkomen onaan vaardbare eischen gesteld. Zoo is een on voorwaardelijke algeheel© terugtrekking van de Japansche troepen uit China ge- eischt, vöorts loochening van het recht van bestaan van het Nanking-regime en ten slotte annuleering van het Driemo- gendheden-verdrag. „Wanneer Japan", zoo ging Tojo voort, „ziich zou hebben onderworpen aan deze voorwaarden, zou het prestige en het voortbestaan van het Japansche imperium twijfelachtig, /zijn geworden". „Mijn leven", zoo zeide Tojo, „behoort den keizer en ik weet, dat het geheele Japansche volk zich onvoorwaardelijk geeft voor het groote doel der keizerlijke politiek en voor den staat." „De sleutel voor de overwinning is ge legen in het geloof aan de overwinning. Nog nooit heeft Japan in zijn lange ge schiedenis een nederlaag geleden. Wan neer Japan tot dusverre een ongeloofelijk geduld aan den dag heeft gelegd, is dit uitsluitend geschied op grond van den wensch tot behoud van den vrede en tot het voorkomen van een ontzaglijk leed voor do menschheid. Do tegenstander* van Japan zijn trotsch op het bezit van' reusachtige natuurlijke rijkdommenen stre ven naar het overheerschen van de we reld. f Ter vernietiging van zijn tegenstanders en ter instelling van een nieuwe orde in Oost-Azië moet het ^Japansche volk een langen oörlog verwachten. Van den uit slag van dezen oorlog is voor het Ja pansche imperium opkomst of ondergang en voor geheel Oost-Azië welvaart of in eenstorting afhankelijk. Het is een geluk, zoo besloot Tojo, dat het bondgenoot schap van Duitschland met Italië en de betrekkingen van Japan metMandsjoekwo en1 China steeds nauwer worden. Voor honderd millioen Japanners is de tijd ge komen alles op te offeren voipr de zaak des vaderlands." DE WINTERSTELLINGEN IN HET OOSTEN BETROKKEN Bij Moskou gaan oparatias op groota schaal maar Een correspondent van het ANR te Berlijn meldt: Van militaire zijde merkte men, naar aanleiding van het Duitsche weermachts- bericht van gisteren" op, dat de Duit sche troepen aan het Oostelijk front de winterstellingen hebben betrokken. Het ligt niet in de bedoeling thans nog ope raties op groote schaal te ondernemen, ook niet aan het front bij Moskou. Mo gelijk is het, dat de Duitsche legerlei ding naar tactische verbeteringen zal streven en dat de frontlijn zal worden „gladgestreken". Het is niet doenlijk, zoo verklaarde men, bij een temperatuur van 25 tot 35 graden GeJsius onder nulï zware gevechten te leveren. Daarenbo ven is er geen reden de Duitsche- troe pen aan de beproevingen, welke een dergelijke strijd zou meebrengen, bloot te stellen. 1 Voorts verklaarde men, dat de toe stand aan het front bij de Zwarte Zee acties mogelijk maakt. In het algemeen kan worden gezegd, dat van nu af aan van groote, algemeen© offensieven geen sprake meer zal zijn. In het Donets-bekken hebben de Duit sche troepen het initiatief. Taganrog be vindt zich vast in Duitsdie handen. Itallaanschweermachtsberlcht Brliicha troagan bij BJr-al-Gobi taruggadraven Het Italiaansche weermaohtsbericht van Maandag luidt: In de Marmarische woestijn duurden de gevechten, die op 5 December in het gebied van Bir-el-Gobi weer op leefden, look gisteren voort. Daarbij heb ben de Duitsche en Italiaansche strijd krachten, door doeltreffende tegenaan vallen, dè Britsche troepen gedwongen, met verliezen terug te trekken. Aan het front van Tobroek hadden aanvallen van vijandelijke pantserwagens op de stel lingen der divisie „Brescia" geen resul taat. Aan het front van Solloe m werden aanvallen van pantserwagens op de stel lingen der divisie „Savona" afgeslagen. Luchtformaties der As deden aanvallen op concentraties van auto's en gemecha niseerde afdeelingen ten Oosten en ten Zuidoosten van Bir-el-Gobi, alsmede op het eindpunt van de spoorbaan te Aboe Feida, ten Zuiden van Sidi Barani. Zij hebben voorts 'te Tobroek havenwer ken en voor anker liggende" schepen ge bombardeerd, waarbij een groot stoom- Ischip beschadigd werd, terwijl op de kaden branden werden veroorzaakt. Duitsche jagers hebben zeven vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Onze ja gers leverden eveneens verscheidene luchtgevechten en schoten drie vliegtui gen neer, welker bemanning gevangen werd genomen. Andere vliegtuigen wer den met succes met de boord wapens be schoten. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten door den afweer van Burat el Hsoen; de bemanning werd gevangen genomen. Bngelsche vliegtuigen hebben aanvallen- gedaan op eenige Siciliaansche plaatsen^ onbeteekenende schade en een enkelege- wonde. Eenige vliegtuigen, die door onze jagers tot den strijd gedwongen werden, kregen herhaalde malen treffers. Eender toestellen stortte neer. Duitsche bommen werpers hebben in de Mlddellandsche Zee een vijandelijke vlootformatie aangeval len. Een kruiser werd rechtstreeks ge troffen door eea bom van zwaar kaliber PLAATSELIJKE GEVECHTEN AAN HET OOSTELIJK FRONT Vorderingen In het Donattbakkan Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Maandag imede: De voortzetting van de operaties en de wijze van oorlogvoering in het Oosten worden van thans af bepaald door het invallen van den Russischen winter. Aan uitgestrekte deéleri van het Oostelijk front worden nog slechts plaatselijke gevechten geleverd. Aan de Westkust van de Krim is een vijandelijke landingspoging ver ijdeld. In het Donetsbekken leverde de aanval van Duitsche en Italiaan sche troepen nieuwe vorderingen op. Bij Leningrad heeft de vijand Zijn uitvalspogingen tevergeefs voortgezet. De luchtmacht heeft in weerwil van het slechte weer zware aanvallen ge daan op bolsjewistische troepencon centraties, pantserstellingen en veld- versterkingen. De vijand leed weder om zware verliezen aan menschen, zware wapens en rollend materieel De spoorwegen naar Moskou zijn op vele plaatsen door bommen vernield. In de Engelsche wateren is over dag ten Noord-Oosten van Aberdeen DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA eenkoopvaardijschip van middelbare tonnage door bommen beschadigd. De luchtmacht heeft nachtelijke aan vair len gedaan op havenwerken aan de Oostkust en in het Zuid-Westen van het Engelsche eiland. 'In Noord-Afrika duren de hevige gevechten voort. In Tobroek zijn over dag en des nachts havenwerken en vijandelijke artilleriestellingen bestookt met bommen van zwaar en zwaarst kaliber. Voor de kust van Noord- Afrika hebben Duitsdie gevechtsvlieg tuigen een groot Britsch troepentran sportschip zoo ernstig beschadigd, dat het verloren geacht kan worden. Een lichte Engelsche kruiser kreeg treffers van bommen. Bij vruchtelooze luchtaanvallen op eenige plaatsen in West-Duitschland en in het bezette gebied in het Wes ten zijn in den afgeloopan nacht drie Britsdie bommenwerpers neerge schoten. De Rijksmaarschalk wenscht Sayss-loquart geluk Rijksmaarschalk Herman Göring heeft den rijkscommissaris, rijksminister Seyss- Inquart, ter gelegenheid van diens zil veren huwelijksfeest het volgende geluk- wenschtelegram gezonden: Hartelijke gelukwenschen .ter gelegen heid van uw zilveren huwelijksfeest. Uw rijksmaarschalk Göring. DE BRANDSTOFFENHANDEL Turf, cokas an kolanslik De secretaris-generaal van Handel, Nij verheid en Scheepvaart deelt inzake de distributie van vaste brandstoffen het volgende mede: Met ingang van 10 November 1.1. is een klantenbinding voor den handel in vaste brandstoffen voorgeschreven. Op dit voorschrift worden thans eenige uit zonderingen toegestaan, en wel ten aan zien van turf, gascokes en kolenslik. Het is in het vervolg toegestaan turf en slik te betrekken van een anderen leverander dan bij wien men als klant is ingeschreven, gascokes mag, behalve bij dien leverancier, ook rechtstreeks van de gasfabriek worden afgenomen. Aan turfhandelaren- en -slijters, leve ranciers van slik en gasfabrieken is het derhalve toegestaan turf, resp. slik of gascokes te leveren aan verbruikers, die niet als klant bij hen zijn ingeschreven. Het is dus mogelijk, zich te laten in schrijven bij een kolenhandëlaar of -slij1- ter, en toch de bovengenoemde brandstof fen bij andere leveranciers te blijven betrekken. Indien men op grond hier van een anderen vasten leverander kiest en het op de stamkaart „hoofd" ver melde codenummer moet worden ver anderd, dient men dit niet zelf te doen, maar zich te wenden tot den plaatse- lijken distributiédienst, die ide veranda- ring zal aanbrengen en waarmerken. Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag): zon onder 17.27. Morgen (Donderdag) zon op 9.40; zon onder 17.?6. Maan op 0.22onder 13.65 Tusschen zonsondergang 9a zonsopgang moet. worden ver duisterd. Laatste kwartier Donderdag 11 Deo. Nieuwe Maan Donder dag 18 Dec. Eerste kwartier Donderdag 25 Dec. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat gisteren 200 vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 80.000 ton, waaronder de 15.000 ton metende President Harrison, in beslag zijn genomen. Voorts wordt gemeld, dat nieuwe luchtaanvallen zijn gedaan op Hongkong, waarbij een Britsche torpedo- boot jager zwaar beschadigd werd. Bij de gisteren ondernomen luchtaanvallen op Wake, dat tusschen Goeam en Midway, ligt, zijn petroleumtanks in brand geraakt, Negen vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Een overzicht van de stad Paramaribo {Foto Polygoon, Koïon. instituut)\\^3 Met bloed en eweet veroverd voor ont volknu verraden en verkwanseld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1