ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 9 DECEMBER 1941 ZIERIKZESCHE^COÜRAHT OORLOG IN DEN STILLEN OCEAAN AANVALSUCCESSEN IN HET DONETZBEKKEN Met Duitschland voor een nieuw Europa ABONNEMENT t797 - 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen re«p. Uitgave: N.V. ZierikzeescheJNieuwsbode, Zierikzee, Schnith. B 94, Tel. 32 is en 15 cents. Losse nummers 6 cents. Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLöoze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee Verschijnt ren werkdag. 98STE3 JAARGANG No. 14806 ADVBRTENTIBS! PrlJ»: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue* cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. JAPAN HEEFT AAN ENGELAND EN AMERIKA DEN OORLOG VERKLAARD OOK NED.-INDIË EN CANADA IN DEN STRIJD BETROKKEN Het ANP. meldt uit StockholmJapan heeft den Vereenigden Staten en Groot-Brittannië den oorlog verklaard. Een uit Tokio hier ontvangen bericht meldt, dat het keizerlijke hoofdkwartier bekend gemaakt heeft, dat Japan met de Vereenigde Staten en Groot-Britannië tegen het aanbreken van den dag van gisteren in het Westen van den Stillen Oceaan in oorlog gekomen is Volgens een bericht van den Britschen nieuwsdienst uit New York, zou Nederlandsch-lndië Japan den oorlog hebben verklaard. SPT. meldt uit Ottawa, dat Canada Japan den oorlog heeft verklaard. Voor bovenstaande berichten waren ontvangen, waren reeds berichten binnengekomen over het uitbreken van vijandelijkheden. De secretaris van Roosevelt heeft verklaard, dat luchtaanvallen zijn gedaan op de vloot-basis Pearl Harbour en op marine-installaties op het eiland Oeaboe, dat eveneens tot de Hawaï-eilanden behoort. Associated Press meldt uit New York dat ter hoogte van Honoloeloe een zeegevecht is geleverd Japansche troepen, zoo heeft de Britsche be richtendienst meegedeeld, hebben een I an d i ng ondernomen op de kust van N o o r d - M a I a k k a. In Sjanghai is een Engelsche kanonneerboot-tot zinken gebracht. G«w*ldig« indruk te N«w York Het D.N.B. meldt uit New York: De New Yorksche bevolking heeft Zon dagmiddag door de- radio en door'extra- edities het uitbreken van ide vijandelijk heden vernomen. Op de Timessquare stroomde snel een steeds grooter wor dende menschenmenigte samen. In de stad heerscht algemeen zeer gTOOte nervosi teit. De reusachtige belangstelling van het publiek kwam niet alleen tot uiting in samenscholingen voor de dagbladbureaux, maar ook in het feit,- dat de bioscopen hun programma's onderbraken en |de radio de laatste berichten over de ontwikke ling gaf. Volgens een bericht van het D.N.B. uit Stockholm meldde de Engelsche berich tendienst uit Washington, dat het mi nisterie van oorlog Zondag bevel heeft gegeven, dat het geheele militaire per soneel der Vereenigde Staten wordt ge mobiliseerd. Volgens een bericht uit San Jose de Costa Rica heeft de republiek Costa Rica Japan den oorlog verklaard. De president der Cubaansehe republiek, Fulgencio Batista, heeft verklaard dat Cuba zich aan de zijde der Vereenigde Staten zal scharen. Lucht«en/all*n op Manilla Volgens nog niet bevestigde berichten zouden Japansche troepen zijn geland op het eiland Loebang, op ongeveer honderd kilometer ten Zuidwesten van Manilla. Volgens een bericht uit Manilla heeft het Japansche luchtwapen Maandag in totaal zes luchtaanvallen ondernomen op de Philippijnen. Verscheidene honderden personen werden gedood of gewend. Hawaii gebombardeerd Ter hoogt van Honoloeloe is, naar het hoofdkwartier der keizerlijke Japan sche marine bekend heeft gemaakt, een vijandelijk vliegtuigmoederschip in den grond geboord. De zender Schenectady meldt: Het Witte Huis heeft bekend gemaakt dat Maandag door de Japansche luchtaanvallen op Hawaï 1500 personen zijn gedood en 1500 gewond. Verscheidene aanvallen zijn gericht op de Philippijnen. Door den laatsten aanval werden 200 tot 300 per sonen 'gedood. Alle gesneuvelden zijn Amerikaansche soldaten. Kanonneerbooten verloren gegaan Het keizerlijk Japansdie hoofdkwartier der marine heeft gisterochtend de vol gende mededeeling over de maritieme operaties geseindOp Hawaï zijn lucht aanvallen gedaan. De Japansche vloot heeft te Sjanghai een Engelsche kanon neerboot tot zinken gebracht en op de Jangtse een Amerikaansche kanonneerboot genomen. Ook op Singapore zijn met groot succes luchtaanvallen gedaan. An dere luchtaanvallen waren gericht op Davao Wake en Goeam. (Davao Wak© is een havenplaats op het Philippijnsche eiland Mindanao). Itallaansch weermachtsbericht BHtiche aanvallen In Noord-Afrika afgaslagen Het Italiaansche weermachtsbericht van Zondag luidt als-volgt: De gevechten in de woestijn van Mar- marica, aan het front van Tobroek en in het -gebied ten Zuiden van TobroeK tusschen El Adem en Bir-el-Gobi duren voort; herhaaldelijk werden hier sterke aanvallen, die ondernomen werden met versche strijdkrachten; door de troepen der As-mogendheden tot staan gebracht en afgeslagen. -Bij deze acties hebben ook af deelingen jonge fascisten met voor beeldig uithoudingsvermogen en dapper heid gestreden. Aan het front van Sol- loem is de toestand onveranderd. De Duitsche en Italiaansche luchtmacht namen aan de operaties deel en vielen herhaalde malen vijandelijke pantserwa gens en infanterietroepen aan. Zij le verden bovendien talrijke luchtgevechten,, in het verloop waarvan 22 vijandelijKe vliegtuigen brandend neergeschoten wer den, waarvan 14 door 'de Italiaansche en 8 door de Duitsche luchtmacht. Verschei den bemanningen van vijandelijke vlieg tuigen werdén gevangen genomen. Zes Italiaansche vliegtuigen worden vermist Engelsche oorlogsschepen bombardeer den onze stellingen ten Westen van To broek. Drie van onze jachtkruisers onder bevel van de vliégerofficieren kapitein Massimiliano Erasd, luitenant Guglielmo Ranieri en luitenant Alfredo Pulzetti trof- l fen tusschen Tobroek en Ras Azzaz her haalde malen twee vijandelijke kruisers, waaruit hoog© vlammen opschoten. Een dezer kruisers kan als tot zinken ge bracht worden beschouwd. Woargïaivm^ nwa Uui Ujuara UUl oaur val op Benghasi, waarvan melding is ge maakt in het weermachtsbericht van 2 December, door de Duitsch-Italiaansc.ie luchtdoelartillerie twee vijandelijke vlieg tuigen zijn neergeschoten, die in zee stortten. De Britsche luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht opnieuw Napels in ver scheiden golven met 'brand- en brisant bommen bestookt. Er werden eenige ge bouwen en kerken getroffen. Onder de burgerbevolking vielen twee dooden en één gewande te betreuren. HITLER WENSCHT SEYSS-INQUART GELUK De Führer heeft aan den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied, Rijksminister Seyss-Inquart, ter ge legenheid van diens zilveren huwelijks feest op Zondag, het volgende telegram met gelukwenschen gezonden: Mijnheer de Rijksminister Seyss-Inquart. Op den 'dag van heden mijn zeer har telijke gelukwenschen voor u en voor- mevrouw uw echtgenoote. Uw Adolf Hitler. I WEER CITROENEN VERKRIJGBAAR j Vanzelfsprekend is in oorlogstijd de aanvoer van zuidvruchten in ons land niet te allen tijde verzekerd en zal er slechts van tijd tot tijd, als de omstan-» digheden het toelaten, een beperkte hoe veelheid in den handel kunnen worden gebracht. j Om voor deze aanvoeren redelijke prij zen te waarborgen heeft de Gemachtigde voor de Prijzen voor de verschillende soorten versche zuidvruchten een z.g. mantelbeschikking /ontworpen, welke thans is gereed gekomen. Volgens deze mantel- 1 beschikking zal aan de hand van de j invoerprijzen de prijs voor elke aange- voerde hoeveelheid afzonderlijk kunnen i worden vastgesteld. j De prijzenibeschikking voor versche zuid- vruchten is voor hét eerst in werking j getreden, nu dezer dagen een lading i Italiaansche citroenen is aangevoerd, die voldoende is om gedurende geruimen tijd in de behoefte aan deze vruchten te voorzien. Bovendien is de distributie ervan onder Ide grossiers en winkeliers zoodanig geregeld, dat het publiek de zekemeid I heeft ruimschoots tot het koppen van I citroenen in de gelegenheid te zullen worden gesteld. (Kaart van Pelt) Naar Zaterdag officieel is medegedeeld hebben de Finsche troepen de in Oost- Karelië gelegen plaats Karhumaki inge- I nomen. De daar ingesloten bolsjewis- tisohe divisies werden voor het grootste gedeelte vernietigd. Karhumaki ligt aan de Noordelijkste punt van het Onega- i meer en is een belangrijk knooppunt van i den Moermansk-spoorweg. D.N.B.) STRIJD IN NOORD-AFRIKA DUURT VOORT Het opperbevel der weermacht maakte Zondag bekend: Ondanks felle koude hebben Duit sche en Italiaansche troepen in het Donetz-bekken plaatselijke aanvals; successen behaald. Op verscheidene plaatsen van het Oostelijk front werden Sovjet-aan vallen afgeslagen. Voor Leningrad -mislukte een uit- valspoging, die met behulp van pant serwagens en gevechtsvliegtuigen - ondernomen werd. De beschieting van belangrijke militaire inrichtingen der stad werd voortgezet. De luchtmacht ondersteunde aan het geheele Oostelijke front de ge vechten van het leger door aanvallen op vijandelijke stellingen, troepen concentraties en spoorlijnen. Ten Z.- Oosten van het Ladogameer wer den bolsjewistische luchtbases gebom bardeerd. Op de Westkust van het Onegameer plaatsten gevechtsvlieg tuigen voltreffers van zwaar kaliber op een fabriek. In Het Kanaal ontstond een gevecht tusschen Duitsche mijnenvergers en verscheiden Britsche motortorpedo- booten. Eén vijandelijke boot werd tot zinken gebracht, een andere zwaar DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA beschadigd. Onze vaartuigen leden verliezen noch schade. In Noord-Afrika duren de gevech ten voort. Voor de kust van Cyre- naica viel een Duitsche duikboot feen Britsch konvooi met aanvoer voor Tobroek aan en plaatste treffers op een torpedojager, een tankboot en een vrachtschip. Wegens zwaren af weer kon het zinken der schepen niet worden waargenomen. Nachtelijke aanvallen van Duitsche gevechtsvlieg tuigen waren gericht op Britsche vliegvelden op het eiland Malta. Er werden bomtreffers waargenomen op hangars en barakken. In den tijd van 29 November tot 5 December heeft de bolsjewistische luchtmacht 228 vliegtuigen verloren. Daarvan werden er 136 in luchtge vechten en 67 door luchtdoelartille rie neergeschoten. De rest werd op den beganen grond vernield. In den zelfden tijd gingen aan het Oostelijke front 21 eigen vliegtuigen verloren. VERSCHILLENDE BERICHTEN Moordaanslag te oteenwijK Vrijdagavond^ omstreeks half twaalf, al dus meldt het Nat. Dagblad, werd op den Meppelerweg te Steen.wijk een aanslag gepleegd op den daar woon achtigen Betten. Een tweetal mannep belden namelijk aan bij den kringleider van Steenwijk, den "heer Pit. Op het ©ogenblik dat diens vrouw uit het raam keek, teneinde te zien wie "de late bezoekers waren, kwam juist de heer Betten, die bij de familie inwoont, thuis. Toen hij informeerde wie de mannen waren, loste een hunner een revelver- schot, dat den heer Betten in den arm trof. Een der mannen, die onmiddellijk hierna op de vlucht sloegen, werd door een tweetal Duitsche onderofficieren ge grepen Het bleek een leerling van de tuinbouwschool, een zekere De B. te zijn. Zijn medeplichtige is nog voortvluchtig. KERKNIEUWS ST.-MAARTENSDIJK. Woensdag 10 De cember, des avonds 8.30 uur in gebouw „Rehoboth", ds. C. E. van Voorthuijzen te Kattendijke. Te Almazora (Spanje) heeft zich bij het lossen van een goederentrein een geweldige ontploffing voorgedaan, waar door 6 menschen op slag werden ge dood. Vijf zwaar gewonden stierven in het ziekenhuis. 4 wagons werden ver nield. Men vreest dat onder de puin- hoopen nog meer slachtoffers verbor gen liggen. Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 17.27. Morgen (Woensdag) zon op 9.38; zon onder 17.27. Maan op 23.12onder 13.30 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Donderdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donder dag 18 Dec. Eerste kwartier Donderdag 25 Dec. De 65-jarige M. M. Moree, gewoond hebbende aan den Parallelweg te Rot terdam, wilde zich Zaterdagavond na een bezoek aan zijn zuster aan de Zalm haven naar het Willemsplein begeven, teneinde met het heen en weerbootje de rivier over te steken. Door de duis ternis misleid is hij echter in het water van de Zalmhaven geloopen. De rivier politie is, toen van de vermissing kennis was gegeven, gaan dreggen en heeft het Stoffelijk overschot opgehaald. DE BEZETTING VAN SURINAME DOOR DE AMERIKANEN SURINAME. Emplacement van de Bauxiet M ij te Moengoe Met bloed en tweet veroverd voor ons volk, nu vsrradsn sn verkwanseld (foto Polygoon)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1