ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 8 DECEMBER 1941 OPüÊNOi ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 Met Duitschland voor een nieuw Europa ABONNEMENTi Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijn* ---ren werkdag. Uitgave: N.Y. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14805 ADVERTENTIES Pr!!»: 22 cents per regel, minimaal 88 Cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- ces je» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur» DE BRITSCHE OORLOGSVERKLARING practlich zonder, beteekeni» geacht De verwerping van den ultimatieven eiseh van Éngeiand door Hongarije, Roe menië en Finland, wordt im Duitschei politieke kringen gewaardeerd als een Europeesch antwoord. Dediplomatieke actie, die Winston Churchill op aandrang van Stalin heeft ingezet, eindigt daarmede en de Brit- sche politiek wordt, vooral wanneer men aan de tragische omstandigheden denkt, waaronder dergelijke eischen aan Fin land zijn gesteld, in een bij zonder schril licht gesteld. Een natie, die zoo schaam- telooze handelingen pleegt, is, zoo ver klaart mehy in de Wilhelmstrasse, door het lot geteekend. Zij overtreedt de mo- reele wetten van Europa en de zede lijke beginselen van de Europeesche tra ditie. Ofschoon de tekst van de Finsche en Roemeensche antwoorden te Berlijn nog niet bekend is, gelooftNmen in bevoegde kringen niet vooruit te loopen op de publicatie, met te verklaren, dat deze antwoorden dezelfde duidelijke taai en natuurlijke weigering aan het adres van Engeland zullen bevatten als dat - van Hongarije. Het Hongaarsche antwoord wordt als ondubbelzinnig, waardig en in haar, door de goedkeuring van den Hongaarscnen j rijksdag bekrachtigde eensgezindheid, als politiek demonstratief gezien. De weige- ring, die Groot-Brittannië te Boedapest te hooren kreeg, kan volgens de mee- ning van bevoegde Duitsche zijde niet hoog genoeg gewaardeerd worden. De taal van den Hongaarschen minister-pre- sident en de souvereiniteit van zijn uit eenzettingen hielden rekening met dén geest van het. nieuwe Europa. Het betreft hier het standpunt van een fatsoenlijke natie, die aan de zijde der' - Europeesche bondgenooten strijdt voor de toekomst van Europa. Voor de verbonden naties zelf, even als voor Duitschland, is de verklaring van Engeland, dat het zich in staat van oorlog met de genoemde landen be vindt, practisch zonder beteekenis. PLAN VOOR AMERIKAANSCH OFFENSIEF De Times Herald en de Chicago Tribune publiceeren een vertrouwelijk rapport, ge dateerd 11 September 1941, dat volgens deze bladen op bevel van Roosevelt is opgesteld door het' gemeenschappelijk op perbevel van leger en vloot der Ver. Staten. I Dit rapport behelst een plan voor een expeditiecorps van milljoenen man om in Europa te strijden ter vernietiging - van Duitschland en zijn bondgenooten). De genoemde bladen beweren, dat zij een der weinige exemplaren van dit rapport hebben gezien. Het is een ontwerp voor een totalen oorlog op tot nog toe ongekende schaal op ten minste twee eceanen en drie continenten, namelijk Europa, Afrika en Azië. Als datum voor het begin van den strijd der Amerikaansche strijdkrachten te land wordt 1 Juli 1943 genoemd. Intus- sclier. beoogt men steeds -grooter deel neming der Ver. Staten. Als mogelijke vijanden beschouwt het rapport, Duitsch land, Italië, de door deze landen bezette gebieden, Vichy, Frankrijk, Spanje, Por tugal, Japan eh Mandsjoekwo. Het rapport voorspelt, dat de Sovjet- Unie voor Juli 1942 militair afgédaan heeft en adviseert tegen Japan sterke verdediging in Siberië met behulp van daar eventueel nog aanwezigen Russi- sche22 tegenstand, benevens intensieve ver dediging van Malakka, een ecofnomischen oorlog, voorts luchtaanvallen op Japan en een Chineesch offensief. De onthullingen der beide bladen Van reputatie over de militaire toekomst plannen der Amerikaansche regeering hebben te Washington het grootste op zien gebaard. Het DN.B. meldt" uit Washington: Stimson, de minister van oorlog, heeft in de persconferentie de echtheid van I hét door de Chicago Trimune gepubliceer- de document toegegeven. Hij beweerde evenwel, dat het hier een onvoltooide studie der- wapenb'ehoeften voor de ver dediging betrof, welke door den genera- len staf was uitgewerkt. Het betrof hier echter, naar Stimson hieraan toevoegde, niet een door de regeering aanvaard program. De publicatie van het document zal wellicht de verdediging bemoeilijken. Het ergste van deze publicatie is evenwel het feit, dat er een groep Amerikanen bestaat, wien het zoozeer aan vader landsliefde en loyauteit jegens de regee ring mankeert, dat zij dergelijke docu menten publiceeren. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Uitrafspoging uit Leningrad mislukt Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zaterdag be kend: Op verscheidene plaatsen aan 't Oostelijke front werd de vijand' door plaatselijke aanvallen terug geworpen. In de bocht van de Do nets werden krachtige Sovjet-aan vallen met zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Een vijandelijke uitbraakpoging uit Le ningrad mislukte met zware .bloe dige verliezen. In de Finsche Golf werd het eiland Osmussaar door een af- deeling marine-stoottroepen bezet. Het lucht wapen plaatste volle tref fers, met bommen op verscheidene transporttreinen in het gebied van Wologda en deed in den afgeloo- pen nacht aanvallen op spoorweg- installaties en ravitailleeringsbedrij- ven in Moskou. De vliegtuig fabriek Rybinsk aan de Wolga is met bommen van zwaar kaliber bestookt. In d§n strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart hebben duikbooten vijf schepen tot zinken gebracht met in totaal 25.500 brt. inhoud. Gevechtsvliegtuigen hebben van nacht haveninstallaties in het Zuid westen van Engeland- aangevallen. Bij aanvalspogingen van het Brit- sche luchtwapen in het gebied van het Kanaal- en aan de Nederland- sche kust werden acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Voor de Noorsche kust hebben twee duikbootjagers der marine een Britsche duikboot aangevallen, met dieptebommen gedwongen aan de oppervlakte te komen en vernie tigd met artillerievuur. In Noord- Afrika zijn opnieuw zware gevech ten ontbrand. Itallaansch weermachtibericht Da afrijd in Noord-Afrika c Het Italiaansche tyeérmadhtsberient luidde Zaterdag als volgt: In de Marmarische woestijn niets van belang aan de fronten van Töbroek en Solloem De gevechtshandelingen in den middensector hebben zich ontwikkeld tot een hervatting van de gevechten tus- schen de vooruitgeschoven formaties van beide kanten in den sector Bif el Gobi. De gevechten zijn nog aait den gang. De activiteit van de Italiaansche en en Duitsche luchtmacht was, hoewel zij gehinderd werd door de slechte weers omstandigheden, gekenmerkt door her haalde inmenging van de gevechtsvlie- gers in den strijd te land en doocr he-< vige succesrijke luchtgevecht ten van de Vergezellende jachtvliegtui gen. 13 vijandelijke vliegtuigen werden brandend door Italiaansche en 2 door Duitsche jagers neergeschoten. Talrijke andere vijandelijke vliegtuigen kregen zware treffers. Vier Italiaansche en 4 Duitsche vliegtuigen zijn niet terugge keerd. Britsche vliegtuigen hébben iln den nacht van 5 op 6 December Napels gebombardeerd. Onder de bevol king vielen zeven dooden en ongeveer veertig gewonden te betreuren. Aan iuet- militaire gebouwen werd aanzienlijke schade aangericht. Verscheidene branden werden onmiddellijk gebluscht. Nachtja gers hebben een van de aanvallende vlieg tuigen neergeschoten, dat bij Ottaviano neerstortte. Van de uit zes leden be staande bemanning werden er twee ge wond gevangen genomen, terwijl de rest om het leven is gekomen. Twee andere vijandelijke vliegtuigen kregen volle tref fers en stortten in zee, een ten Noorlen van Baia en het andere voor Kaap Mi- seno. MAATREGELEN TEGEN DE JODEN Het Rijkscommissariaat deelt mede: Er bestaat aanleiding nogmaals te wijzen op het strenge inachtnemen van de Ver ordening van den commissaris-generaal voor het Veiligheide-wezen van 15 Sept. 1941, betreffende het zich in het open baar vertoonen van Joden. De organen van het Veiligheidswezen hebben opdracht op te treden tegen iedere overtreding van deze verordening. Bovendien wordt medegedeeld, «dat ver zoeken van Joden om een vergunning tot verhuizen te ontvangen, moeten wor den ingediend' bij den Joodschen raad, Lijnbaansgracht te Amsterdam. Deze raad zendt deze aanvragen door naar de des betreffende Duitsche instanties. Verzoeken, welke niet langs dezen weg worden ingediend, worden niet behandeld DE BONNEN 165 EN 166 ZIJN ONGELDIG De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maart, m verband met berichten welke in de pens zijn verschenen betreffende het in leveren van de bonnen 165 en 166 van de bonkaart-algemeen door het publiek bij de winkeliers, bekend, dat de publi catie van deze nummers onjuist is. Het iiüeveren van genoemde bonnen door het publiek in den winkel en net in ontvangst nemen van die bonnen dooi* de winkeliers heeft derhalve geen zin. Aangezien gebleken is, dat in bepaalde gevallen het publiek reeds de met 165 en 166 genummerde bonnen van de bon- kaart-Slgemeen bij de winkeliers heeft in geleverd, wordt er op gewezen, dat deze nummers niet voor het koopen van dis tributie-artikelen. zullen worden aange wezen en d'erhalve Waardeloos zijn. Degenen, die de bonnen 165 en 166 aan hun winkelier hebben doorgegeven, behoeven zich derhalve geen moeite te. geven1 om deze weer in hun bezit te krijgen. ;De bonnen hébben voor de detaillisten, die deze in ontvangst hebben genomen, evenmin waarde, aangezien daarop geen toewijzingen zullen worden uitgereikt. In den eentralen sector van het front zijn, naar het D.N.B. verneemt, de ver keersknooppunten Malo-Archangelsk, Liw- ny en Nowosil ten Oosten van Koersk- Orel reeds sedert eenigen tijd in Duit sche handen, alsmede de belangrijke plaatsen Mzensk en Tsjern, ten Oosten van de lijn Orél-Kaloega. j In tegenspraak tot de veel geuite mee ning, dat de gezondheidstoestand van ge neraal Gamelin van dien aard zou zijn, 'dat het voorloopig onmogelijk is, een proces tegen hem te voeren, blijft het begin van het proce?, dat tegen hem en andere vooraanstaande Fransche perso nen zal worden gevoerd, vastgesteld op 15 Januari 1942. (SRT). Koning Leopold III hertrouwd Ccliché archief) In alle Belgische kerken is een schrij ven van dén aartsbisschop van Mechelen voorgelezen, waarin werd medegedeeld, dat Koning Leopold III in het huwelijK os getreden met mej. M. L. Baels, docn- ter van den gewezen, minister H. Baels. DISTRIBUTIE VAN MELK De Secretaris-Generaal van het Depar tement van' Landbouw en Visscherij ves tigt er de aandacht op, dat de geldig verklaarde bonnen der nieuw uitge reikte melkkaarten voor kinderen elk recht geven op het koopen van twee rantsoenen melk. Een rantsoen melk blijft gesteld op 134 liter. De met „47a" gemerkte bon geeft dus recht op het koopen- van Bl/2 liter melk. De hoeveelheid, die wekelijks beschikbaar wordt gesteld, is derhalve ongewijzigd gebleven. Het bovenstaande geldt niet voor de bonnen der rfeeds in gebruik zijnde zoo genaamde roode melkkaarten, dat zijn de melkkaarten, die in gebruik zijn in de gebieden, waar de melk niet gestan daardiseerd wordt. De met „47 Melk I" gemerkte bon van de roode melkkaar.t geeft recht op het koopen van l8Ul liter melk. In tegenstelling met het destijds ge publiceerde wordt er de aandacht op gevestgd, dat de bonnen van. de met „DN" gemerkte kaarten in het geheele land geldig zijn, doch de bonnen van de met „DM" gemerkte kaarten uitslui tend in die gemeenten, waar „DM"-kaar- ten zijn uitgereikt. I Bij verhuizing van een gemeente, waar „DM"-kaarten zijn uitgereikt, naar een gemeenten, waar „DN"-kaarten zijn uit gereikt, kunnen de kaarten „DM" wor den omgeruild voor „D<N"-kaarten. Hier toe zal echter slechts worden overge gaan, indien uit de distributiestamkaart, die aan den plaatselijken distributie- dienst wordt overgelegd, van de verhui zing 'blijkt. Koto Staph Wanneer verduisteren?^ Heden (Maandag): zon onder 17.27. Morgen (Dinsdag) zon op 9.38; zon onder 17.26. Maan op 22.08; onder 18.00 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Donderdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donder dag 18 Dec. Eerste kwartier Donderdag 25 Dec. Baichikbaar zijn motorrijtuigen Als gevolg van de toenemende moei lijkheden bij de afwikkeling van het weg verkeer is het noodzakelijk nauwkeurig toezicht te oefenen op 'de voertuigen van de districten. Reeds volgens de thans geldende wet telijke bepalingen behoorde het tot de taak van de rijksinspecteurs van het ver keer de noodige vervoer gelegenheid voor vitale transporten te gerandeeren, hetzij door réquisitie van auto's, hetzij langs den weg van overleg. Daarbij is evenwel gebleken, dat tal van ondernemers en tusschenpersonen, veelal met voorbijgaan van verordening no. 86-1940 van 5 Augustus 1940 oven wisseling van verblijf, voertuigen hebben verkocht of door hun bemiddeling hebben doen vertrekken naar andere districten of ook naar het buitenland, zoodat in gevallen, waarin deze voertuigen noodig waren, daarover niet meer kon worden bèsehikt. Dergeijk eigenmachtig optreden kan onder de huidige omstandigheden leiden tot ernstige moeilijkheden bij de afwikkeling van het wegverkeer, dat in 'he algemeen belang ligt en moet worden verhinderd. Een nieuwe verordening van den secre taris-generaal van waterstaat, afgekon digd in Verordeningenblad 49 van 5 De cember 1941 onder nummer 220-1941, be paalt derhalve, dat voortaan elke ver koop of andere vervreemding, iedere wis seling van meer dan vijf dagen in het verblijf, elke} uitvoer en elke verhuren of andere vorm van beschikbaarstelling van vrachtauto's van een ton laadver mogen en meer of van autobussen naar het buitenland moet worden goedgekeurd door den rijksinspecteur van het verkeer. HANDEL EN AMBACHT De organisatie-commissie voor het be drijfsleren brengt haar beschikking van 10 October 1941 in herinnering, waarbij de aanmelding van alle ondernemingen, werkzaam in handel en ambchat, is voor geschreven. Hoewel de termijn van aan melding is verstreken, wordt alsnog de gelegenheid gegeven ondernemingen als hier bedoeld aan té melden en wel bin nen 10 dagen na het verschijnen van deze a ankondiging. Allé inlichtingen omtrent de aanmel ding, alsmede daartoe strekkende formu lieren zijn Verkrijgbaar bij de bureaux van de kamers van koophandel en fa brieken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de aanmelding van bedoelde onder nemingen verplicht is, terwijl nalatig heid kan worden gestraft met een boete tot f 10.000 of gevangenisstraf van tenv hoogste een jaar. In verband met den bomaanslag in het twaalfde arrondissement te Parijs en met een nieuwen revolveraanslag, waarvan een Duitsche militaire arts het slachtof fer is geworden, is aan de bevolking door een bekendmaking van den com mandant van groot-Parijs eén termijn gegeven tot *10 December voor de ont dekking van de daders dezer beide aan slagen. Wanneer deze termijn zonder re sultaten verstrijkt, zullen strenge vergel dingsmaatregelen genomen worden. (D|NB),

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1