NIEUWSBODE s VRIJDAG 5 DECEMBER 1941 ©PCsEHOi ZIERIKZEESCHE COURANT OPNIEUW TERREINWINST BIJ MOSKOU Met Duitschland voor een nieuw Europa ABONNEMENTs Prijs: in Zlerikzee f 1,60, elders f 1,90 t797 - 1889 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt ic^ren werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schnith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANGJNo. 14803 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. BIJ contract speciale prijzen. Suc ces jes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. NIEUW-ZEELANDSCHE STRIJDKRACHTEN BIJ TQBROEK TEN DEELE VERNIETIGD De .Sydney" tot zinken gebracht Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde gisteren mede: „Aan het front voor Moskou is bij de aanvallen onzer infanterie en panlserafdeelingen, die gesteund werden door sterke formaties ge vechtsvliegtuigen en Stuka's, in weerwil van den hardnekkigen te- x genstand-en plaatselijke tegenacties van den vijand opnieuw terrein ge wonnen. Bij die gevechten zijn gis teren in totaal twintig vijandelijke pantserwagens vernield. In de Finsche Golf is een groot Sowjet-transportschip op een Duitseh-Finsche mijnversperring ge- loopen en gezonken. In de Engelsche wateren is een vrij groot koopvaardijschip door bommen ernstig beschadigd. In den afgeloopen nacht heeft de lucht macht een haven aan de Zuid-West kust van Engeland gebombardeerd. In een gevecht met Britsche iriQ- tortorpedobooten in het Kanaal heb ben mijnenvegers verscheidene gra- neattreffers op vijandelijke vaar- tuigen geplaatst, waarna de vijand het gevecht staakte. Voor de Australische kust is het tot een gevecht gekomen tusschen den Duitschen hulpkruiser Kormo- DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA ran en den Australischen kruiser Sydney. Onder bevel van fregatten- kapitein Detmers heeft de Duitsche hulpkruiser den veel zwaarder ge- wapenden en snelleren tegenstander overwonnen en tot zinken gebracht De 6830 ton metende kruiser Syd ney is met de geheele bemanning bestaande uit 42 officieren en 603 manschappen, ondergegaan. Met 't oog op de schade, die het Duitsche schip in den zwaren strijd had op- geloopen, moest het na zijn over winning worden opgegeven. Een groot deel van de bemanning werd gered en bereikte de Australische kust. De hulpkruiser Kormoran heeft in den oorlog in de overzee- sche wateren onder bevel van zijn dapperen commandant een groot aantal vijandelijke koopvaardijsche pen tot zinken gebracht. t In Noord-Afrika zijn de ten Zuid- Oosten van Tobroek ingesloten Brit sche strijdkrachten het gros van een Nieuw-Zeelandsche divisie voor een deel vernietigd, voor een ander deel gevangen genomen. DE LOOPBAAN VAN DE «CORMORAN» dia den Australischen kruiser .Sydney" tot zinken bracht Het tot zinken brengen van den Austra lischen kruiser „Sydney" door den Duit schen hulpkruiser „Cormoran" behoort, zoo verneemt het D.N.B., tot de meest roemrijke heldendaden in de geschiedenis van den oorlog ter zee. Een tot hulp- kruiser omgebouwd koopvaardijschip heeft en daarin ligt de bijzondere grootheid' van deze heldendaad, een Britsch oor logsschip van zeer modern type tot zin ken gebracht. Het verlies van den kruiser .„Sydney" treft de kleine Australische marine des te zwaarder, daar deze in het geheel geen linieschepen bezit en thans nog slechts uit vijf kruisers, vijf torpedobootjagers, eenige motortorpedo- booten en speciale vaartuigen bestaat. De ondergang van den kruiser „Sydney" .is derhalve van beteekenis voor de stra tegische positie ter zee in den Stillen Oceaan. De hulpkruiser „Cormcxran" heeft een succesrijke loopbaan achter zich in den kruiser-oorlog in overzeesche wateren. ^Maandenlange tochten hebben den hulp- kruiser in de meest verschillende zeeën gevoerd. Overal heeft hij de Britscne ravitailleermgsscheepvaart hevige schade toegebracht. De Engelschen hébben ge tracht de loopbaan van het schip aan de ihand van de vele tot zinken ge-f brachte schepen te volgen. Zij gelooven thans een groot aantal met name ge noemde schepen op de lijst van suc cessen van dezen hulpkruiser te kunnen plaatsen en publiceeren een opgave daar van, ofschoon deze lijst evenmin op vol ledigheid aanspraak kan maken als in bijzonderheden nauwkeurig is, geeft zij toch een voorstelling van de veelzijdige actie van een hulpkruiser in overzeesche wateren. Op rekening van dezen hulpkruiser plaatst de Britsche lijst allereerst het tot zinken brengen van de drie schepen „Antonia", „British Union" en „Africa Star". Later heeft hij de „Eurylochus" tot zinken gebracht. Daarna dook hij op in het Zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan ien bracht in het voorjaar van dit jaar de stoomschepen „Agaita" en „Craftsman" tot zinken. In Juni ope reerde hij dan, nog altijd volgens de Britsche mededeeling, tusschen Ceylon en Sumatra, waar hij de stoomschepen „Fe- lefit" en - „Mareeba" 'tot zinken bracnt. Eind September heeft hij tenslotte het door Engeland overgenomen Grieksche schip „Cembicivoa" tot zinken gebracht. Er moet rekening worden gehouden met het feit, dat de tegenstander door dergelijke mededeelingen poogt de actie van Duitsche hulpkruisers op het spoor te komen. De publicatie van de werke lijke successen van de „Cormoran" in den oorlog blijft derhalve voor een la teren tijd voorbehouden. Ualiaanschweermachtsberlcht Successen bij Sigjl Omar I Het Italiaansche weermachtsberioht van i Woensdag luidde als volgt: In Marmarica zijn de gevechten on danks het plaatselijk slechte weer voort gezet. Te Tobroek bedrijvigheid der ar tillerie en van onze vooruitgeschoven af- deelingen. In de/ centrale zóne eenige botsingen, waarbij vijandelijke strijtdmid- i delen werden vernietigd en een Britsch vliegtuig door luchtdoelartillerie omlaag gehaald werd. Aan het front van Sol- i loem werd het vuur van den vijand! op den verdedigingsgordel van Bardia beantwoord. Het luchtafweergeschut van de vesting schoot een vijandelijk vlieg tuig brandend omlaag. Naderhand is ko men vast te staan, dat onze verdedi gers van het steunpunt Sidi Omar heb ben vernield zeventien Engelsche tanks, j vijf pantserauto's en twintig andere auto's Engelsche vliegtuigen hebben bommen laten vallen op Bengasi, Derna en an- dere plaatsen in Cyrenaica: een er van j werd getroffen en moest landen. De be manning werd krijgsgevangen gemaakt. Een ander werd neergeschoten te Derna door de luchtdoelartillerie. I Onze jagers hebben in luchtgevechten vijf vliegtuigen neergeschoten en Duitsche twee. Tijdens een nachtelijke actiein de omstreken van Mersa Matroe werd een vijandelijke jager door onze bommen werpers neergeschoten. Hangö ward door de Sovjettroepen ontruimd nadat tevoren oroote verwoestingen waren aangericht Het officieele Finsche persbureau maakt bekend Als gevolg van den ingetreden winter en onderinvloed van den druk van onze eigen troepen, heeft de vijand een begin gemaakt met de ontruiming van Hangö. De vijand heeft zijn arbeid van verwoesting in den vorm van ontplof- I fingen voortgezet. De tot dusver bezette gebieden dragen den stempel van een grondige verwoesting en zijn met mijnen en vallen bezaaid. Een omtrent de inneming van het Sowjet-steunpunt Hangö via het offici eele finsche nieuwsbureau uitgegeven frontbericht houdt het volgende in: De vuuractiviteit der bolsjewisten was den laatsten tijd opvallend levendig. In verscheidene deelen van Hangö werden ontploffingen en branden waargenomen, die geen gevolg waren van het Finsche artillerievuur. Onder de vijandelijke sche- j pen, die de haven binnenliepen, bevond zich ook het groote troepentransport schip Molotow, wat de conclusie deed opkomen, dat het steunpunt werd ge- evacaeerd. Dit was vooral te verwachten, toen eenige regenachtige ert mistige da gen met slecht zicht kwamen. Het bolsjewistische garnizoen bestond uit ongeveer 30.00P man. Toen het slechte weer voorbij was, begon wederom een levendige artillerie-activiteit. Deze duur* de Woensdag nog onverminderd voort. Van waarnemingspunten aan den Fin- schen kant werden tevens op vele plaat sen in Hangö branden waargenomen. Het lot van het transportschip Molotow en van andere transportschepen, die op mij nen liepen, toont, dat de bolsjewieken te laat begonnen waren met hun voor bereidingen. De wegvoering van de roe rende goederen is den bolsjewieken niet gelukt in de mate, die in het voor nemen lag. Het bericht omtrent het begin van de. ontruiming van het gebied van Hangö, dat zooals békend is. In Maart 1940 aan de Sowjetunie, tezamen met de daarbij behoorende eilanden, moest worden ver pacht, heeft in Finland groote vreugde gewekt. TEGEMOETKOMING VOOR GEVORDERDE SCHEPEN Een minimum uitkeering van f 20,— par waak In de staatscourant is opgenomen een besluit; van den secretaris-generaal van waterstaat krachtens hetwelk aan recht hebbenden op een inschrijving hfet „Groot boek voor de Rijn- en Binnenvloot" een financieele tegemoetkoming wordt toe gekend. Boven ;en behalve, het overschietende bedrag aan renté, bedoéld in artikel 4, lid. 2, van het „Besluit Herstel Rijn en Binnenvaartvloot II" (Besluit no. 178- 1941), wordt hen voor elk in het Groot-» boek ingeschreven schip vanwege den Staat der Nederlanden 10 cent per ton en per week uitgekeerd voor de eerste 300 ton ert 4 oent per ton en per wieeki voor de gevorderde tonnenmaat boven 300 ton, met een minimum van f 20 per week. Deze uitkeering, die in den* regel tel kens over een tijdvak van vier weken zal geschieden, wordt voor vaartuigen, waarvoor reeds vóór 1 April 1941 de koopsommen en vergoedingen waren vastgesteld, berekend met ingang van '1 April 1941. Voor andere vaartuigen wordt de datum, waarop deze uitkee ring ingaat vastgesteld bij de beschik king, waarbij tot inschrijving in het Grootboek R.B. wordt besloten. Ten behoeve van de rechthebbende par ticuliere schippers en kleinreeders ge schiedt de uitkeering door tusschenkomst van de Nederlandsche Particuliere Rijn vaart-Centrale. Ten behoeve van de rechthebbende reeders geschiedt de uitkeering door tus schenkomst van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. leider, waarbij deze de inwendige or- ganisatie van den Landstand regelt of waarbij de begrooting of de rekening en verantwoording van den Landstand wordt vastgesteld. De instellingen, welke een niet-oeco- nomisch karakter hebben en ten aanzien waarvan derhalve de commissaris voor de miet-commercieele vereenigingen en stichtingen bevoegdheden bezit, kunnen krachtens aanwijzing door genoemden commissaris in den Landstand worden opgenomen of daarbij aangesloten dan wel worden ontbonden. Een gelijke aan wijzing kan de boerenleider geven ten opzichte van de instellingen, die een be- drijfs-oeconomisch karakter hebben en derhalve niet tot het rejssort van dezen commissaris behoorden. Het tweede uitvoeringsbesluit regelt de gevolgen van aansluiting bij en opneming in den Landstand door den commissaris of boerenleider of ontbin ding door laatstgenoemde van een in stelling en geeft hun tevens eenige be voegdheden ten opzichte van het be stuur van de aangesloten, opgenomen of ontbonden instelling en degenen, dieftiet die instelling in arbeidsverhouding staan. Bij ontbinding wordt een liquidateur be noemd, die eventueele aanwijzingen om trent de bestemming van het vermogen van de ontbonden instelling heeft „op te volgen, met dien verstande, dat deze moeten strekken tot het bevorderen van aan den landstand opgedragen belangen. Na een aanwijzing tot opneming kan de boerenleider binnen zes maan den nadien bepalen, dat de Landstand voor de schulden van de opgenomen in stelling slechts aansprakelijk zal zijn -tot het beloop van de bezittingen daarvan, verminderd met de noodzakelijke kosten van de opneming. De aanwijzing tot op neming strekt tot titel van overdracht van alle goedeTen van de instelling aan den Landstand, terwijl geen belastingen of andere ontheffingen terzake van de overdracht zijn verschuldigd. Het lidmaatschap van natuurlijke of rechtspersonen, van een opgenomen of aangesloten instelling is ten einde, indien dezë personen niet in den Landstand thuis behaoren, daar zij niet aan het productief maken van den Nederland- schen bodem in den zin v%n artikel 3 van de verordening rio. 196/1941 deel- Wanneer verduisteren? Heden (Vrjjdag): zon onder 17.28. Morgen (Zaterdag) zon op 9.35; zon onder 17.27. Maan op 19.14; onder 11.11 Tasschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Donderdag 11 Dee. Nieuwe Maan Donder dag 18 Dec. Eerste kwartier Donderdag 25 Dec. Winterhulp Nederland Laat men u niet moeten vragen, geeft spontaandat is de wemch, üw gift krfjgt dan meerd're waarde Voor uw armen medementch. Lystencollecte W.H.N. 5 en 6 December DE LANDSTAND Aansluiting; opnaming an ontbinding van Installlngan De Staatscourant van 8 dezer bevat een tweetal besluiten van den secreta ris-generaal van landbouw en visscherij over den -Nederlandschen Landstand. Het eerste uitvoeringsbesluit bevat na dere regelen ten aanzien van de wijzie, waarop het staatstoezicht zial worden uitgeoefend. Uit het besluit blijkt, dat het toe zicht in de eerste plaats tot uiting komt in de bepaling, dat bepaalde verordenin gen van den Landstand en sommige be sluiten van den boerenleider de goed keuring behoeven van den secretaris-ge neraal van landbouw en visscherij. Hier toe behooren die verordeningen van den Landstand, welke de heffing van bijdra gen-van aangesloten natuurlijke en rechts personen en het geldelijke beheer rege len; voorts het besluit van den boeren- VERSCHILLENDE BERICHTEN Boerderijbrand Omstreeks zeven uur is Dinsdagmorgen brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer C. T. v. d. E. te Hei-< i n e n o o r d. De wohing en de schuur wer- 1 den geheel in de asch gelegd. Een aard- j j appeibewaarplaats en. een aangrenzende schuur konden behouden blijven. Elf pin- j ken kwamen "in de vlammen om. Het overige vee kon gered worden. De brand werd veroorzaakt doordat v. d. E. bij het voederen van de koeien met een pluk hooi een olielamp omstootte. j Locomo'Uf over d#i kop Doordat de baanveger van de locomo tief losraakte, is de tram van de N.T.M. te Boven-Smilde ontspoord. De machine vloog over den kop en kwam op straat terecht. De machinist sprong er af en geraakte in de Drentsche Hoofdvaart. Hij werd door omstanders met moeite gered. De passagiers kwamen met den schrik vrij. (A.N.P.) Gasv«rstikking In een perceel in de Dedmanstraat te 's-Gtavenhage heeft zich een geval van gas\ erstikking voorgedaan. De 20-jarige jongeman, J. H., aldaar woonachtig, was reeds overleden. Een andere bewoonster van dit perceel, de 40-jarige vrouw J. C. S.,_ is in ernstigen toestand naar het r.k. ziekenhuis vervoerd, j Door de recherche wordt een onder zoek ingesteld naar de oorzaak van de gasverstikking. LANDBOUW EN "VEETEELT j Besmettelijke veeziekten In October is in ons land niond- en klauwzeer geconstateerd bij de herkau wende dieren en varkens van 4689 eige naren. Voorts werd geconstateerd schurft bij 4290 dieren van 201 eigenaren, rot- kreupel bij 2213 dieren van 105 eigenaren miltvuur bij 4 dieren van 4 eigenaren en varkenspest bij 5190 dieren van 866 eigenaren. UUJül MOTORBRANDSTOF EN VOEDSELVOORZIENING Reeds dadelijk na de oorlogsdagen is men begonnen met de distributie van mo torbrandstoffen voor den landbouw in handen te leggen van het bureau grond stoffen. Aanvankelijk konden de door den landbouw verlangde hoeveelheden nog ruimschoots worden toegewezen, doch langzamerhand is de wijze van aan vraag, beoordeeling en distributie m vaste banen geleid, zoodat thans vol gens streng afgebakende richtlijnen wordt gewerkt. Het bureau grondstoffen wordt bij de voorbereiding van deze distribu tie voor" motoren en tractoren terzijde gestaan door een commissie van advies, 'waarin deskundigen op het gebied van motoren en landbouwzaken uit het ge heele land zitting hebben. Voor de verschillende groepen van werkzaamheden in land- en tuinbouw, zijn ten aanzien van de voorziening met motorbrandstoffen normen vastgesteld. Voor de.n landbouw komen vooral in aannmerking de werkzaamheden op den akker (ploegen, eggen, zaaien en maaien) met behulp van tractoren en het dor- schen met behulp van dorsehmotoren. Wat den tuinbouw betreft, komen in aanmerking het bespuiten van fruitboo- men en van warenhuizen, ramen en kas sen met bestrijdingsmiddelen, het sproeien (nat houden) van warenhuizen, ramen en kassen en de grondbewerking. Daar weldra vaststond, dat wij ons voor ;den landbouw moesten beperken tot het strikts noodzakelijke en het ge- wenschte dus niet meer als basis kon dienen, moesten tal van kleine werkzaam heden op 'het landbouwbedrijf, die vroe* ger met behulp van motorbrandstof ge schiedden, voor een toewijzing uitge schakeld worden, b v. het hakselen, bie- tensnijden, houtzagen, gierpompen, je zelfs het water pompen. Daar de voor* ziehing met frisch water voor de hy giëne op het bedrijf van het allergroot ste belang is, wordt bij hooge uitzon dering voor het waterpompen, wanneer de boerderijhierin niet op andere wijze kan voorzien, eenige motorbrandstof toe gewezen. PREDIKBEURTEN Zondag 7 December. Ned, Berv. Kerk* Zlerikzee. Kleine kerk. 9.30 are, di. A eibers ven Sirjanelend, 11 are, dl. Pijneoker Hordijk en 4 ure, ds. Bosohloo ren Eikerzee. Geref. Kerk, 10.30 en 3.30 are, dp, Leene. Ghr, Geref. Kerk,' 10.30 en 3.30 ure, ds. Hoogendoorn. Geref. Gem, (St.-DomuBstreet) 10.30, 3 en 7 are, Leeskerk. Oad-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Lee*kerk. Leger des Heils. Lath, kerk (Get ven Westen) 10, HeiligluRSsemenkomBt en 7 ure, Ver- lonsinR88emenkom8t. - Donderdag 8 ure, Heiligingssemenkomsti leidster mej, O. Bes.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1