ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 4 DECEMBER 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 GEVECHTEN BIJ ROSTOW DUREN VOORT Met Duitschland voor een vrij Europa ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee t 1,60, «Iders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 18 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt lederen werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Sehuitb. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14802 ADVERTENTIES PrlJ«: 22 cent» per regel, minimaal 88 cent». Bi) contract ipeciale prijzen. Sun- S ce»jes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'a morgens 9 uur. DE BRITSCHE VERLIEZEN TER ZEE IN NOVEMBER Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Dinsdag bekend: Aan het Oostelijke front duren de gevechten in het gebied van Rostow voort. In het gebiedL voor Moskou zijn de Duitsche troepen op nieuwe pun ten diep in het verdedigingsstelsel van den vijand doorgedrongen. Voor Leningrad werden uitvals- pogingen van Sowjê^-strijdkrachten, welke na sterke voorbereiding door de artillerie werden ondernomen, afgeslagen. De luchtmacht heeft volle tref fers van bommen geplaatst op een fabriek van* vliegtuigen bij Rybinsk aan de Wolga, vijandelijke tran sporten op het ijs van het Ladoga- meer bestreden en de vernieling van spoorwegverbindingen ten Oosten van Tichwin voortgezet. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht Leningrad en bolsjewistische vliegvelden in den Noordelijken sector gebombardeerd In de'Engelsche wateren heeft.de luchtmacht een vrachtschip van20C0 ton tot zinken gebracht. TWee an dere koopvaarders werden door bommen beschadigd. Andere lucht aanvallen van den afgeloopen nacht waren gericht op havenwerken en r^itailleeringsbedrijven. Jn Noord-Afrika hebben de ge vechten ten Zuid-Oosten van To- broek, die vol afwisseling waren, de laatste dagen een voor de Duitsch-Italiaansche troepen gun stig verloop gehad. Bij een poging tot bevrijding van ingesloten strijd krachten werd de vijand met zware verliezen -teruggeworpen. Dui'.sche gevechtsvliegtuigen hebben de Brit- DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA sche ravitaiUeeringsspoorlijn naar 't front van Solloem met bommen be stookt eu groote schade toegebracht aan verkeersinstallaties bij SidiBa- rani en Mérsa Matroeh. Volgens de tot disverre ontvan gen berichten zijn sedert het begin van de gevechten meer dan 9000 gevangenen gemaakt, onder wie 3 generaals. Behalve talrijke stukken geschut ziji^ 814 Britsche gepant serde voertuigen buitgemaakt of vernield en 127 Britsche vliegtuigen neergeschoten. De Britsche marine heeft in de maand November gevoelige verlie zen geleden. In totaal hebben de Duitsche strijdkrachten terzee en in de lucht tot zinken gebracht: 1 vliegkampschip;, 1- kruisers, 3 tor- fiedoboot jagers, 4 motortorpedo- booten, 1 bewakingsvaartuig en 1 patrouillevaartuig. Bovendien wer den 2 slagschepen, 2 'torpedobootja gers, 7 motortorpedobooten en 3 andere oorlogsvaartuigen zwaar be schadigd. f In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringssebeepvaart hebben marine en luchtmacht in de maand November 48 vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamen- lijken inhoud van 231.870- ton tot zinken gebracht. Verder werden 39 schepen beschadigd, voor een deel ernstig. Voorts leed de vijand Scheepsverliezen door ondernemin gen in verschillende zeeën. DE AMERIKANEN IN NEDERLANDSCH GUYANA Oolc in Itaiiaansch Eritrea on Franich Catcdonie» Amerikaanicha vlieg volden Het A.N.P. meldt, uit Berlijn: Het imperialisme van Roosevelt, Jat als een strijd tegen de totalitaire mo gendheden en als steun aan.de z.g."de mocratieën gecamoufleerd is, treedt, naar men op grond van verschillende bericn- ten en inlichtingen gisteren in de Wil- helmstrassë verklaarde, thans geheel open lijk aan den dag. De bezetting van Nederlandsch Guyana door de troepen der Vereenigde Staten had, naar uit een opzienbarend artikel in de Times Herald blijkt, voornamelijk ten doel, daar een reusachtig vliegveld aan te leggen, dat thans gebouwd wordt dichtbij .die Bra- ziliaansehe grens. Van het bauxiet, dat men eeBSt als voorwendsel opgaf voor dezen maatregel, wordt thans bijna -niet meer gesproken, evenmin als van een z.g. nazi-puts,ch, die ter elfder ure verijdeld zou zijn. Het vliegveld, waaraan nu in Nederlandsch Guyana koortsachtig gewerkt wordt, heeft, naar men in» politieke kringen der Rijkshoofdstad aanneemt, mede ten doel den „weg naar Afrika en dien naar Zuiid- Amerika te beheerschen. In hetzelfde kader van het imperia listische s treven der Vereenigde Staten hooren ongetwijfeld, volgens de meening te Berlijn, ook de berichten thuis, vol gens welke in Massoea, de haven van Itaiiaansch Eritrea, een Amerikaansch vliegveld zal worden aangelegd. Het zelfde geldt voor de zoogenaamde plan- nen om vliegvelden in Fransch Caledonië aan te leggen, die duidelijk tegen Japan gericht zijn. Wanneer de daar aanwezige aanhangers van de Gaulle zich leenen voor de plannen der Vereenigde Staten, dan zijn zij, zoo verklaarde men te Ber lijn, niet meer alleen de handlangers van het Engelsche, doch ook van het Ame- rikaansche imperialisme. Itaiiaansch weermachtsbericht Hardnekkig* Ua«nstand van da Italianen bij Solloam Het Italiaansche weermachtsberieht van Dinsdag luidde:, De slag in de Marmarische woestijn duurt in verschillende afzonderlijke hef tige en verbitterde gevechten voort. Aan het' front van Tobroek bedrijvigheid van vooruitgeschoven afdeelingen en levendig vuur van de artillerie aan weerskanten. Aan het front'van'Solloem heeft onze verdediging hardnekkigen tegenstand ge boden tegen herhaalde vijandelijke aan vallen. In Sidi Omar afwisselende ge beurtenissen. In den centralen 'sector botsingen in heit gebied van Sidi Rezeg, waar in den loop van den dag in totaal ongeveetf 1500 gevangenen werden gemaakt, onder wie generaal Miles Reginald. De Italia ansch-Duitsche luchtmacht was zeer actief en heeft doeltreffende aan vallen gedaan op troepenafdeelingen, con centraties van auto's en ravitailleerimgs- kajppen. Doelen in de vesting Tohroek en spoorwegen in de omgeving van Sidi Baran; en Mersa Matroeh werden ge bombardeerd, waarbij branden en ont ploffingen ontstonden. Tijdens luchtge vechten werden 15 vliegtuigen neerge schoten, waarvan elf door onze jagers en v.ijjj£ door Duitsche jachtvliegtuigen Voorts werden nog tal van andere vij andelijke toestellen getroffen en bescha digd. De vijandelijke luchtmacht heeft aan vallen ondernomen op plaatsen in Libye en herhaaldelijk enkele onzer veldhos pitalen gebombardeerd en met mitrail leurs beschoten, ofschoon deze duidelijk zichtbaar de onderschei dingsteekenen van het roode kruis vertoonden. Hierbij werr den ondier de patiënten personen gedood' en gewond. T€ Bengazi werd het zieken huis Principe de Piemonte getroffen. Een vijandelijk toestel werd door de luchtdoelartillerie te Derna brandend neergeschoten.' Ter hoogte van Tobroek heeft een van onze formaties torpedovliegtuigen met drie torpedo's een vijandelijke kruiser van 5000 ton getroffen, waarna deze zonk. r.i 2 i*[j Een der oorlogsorrespondent'en van Ste- fani meldt, dat Italiaansche vliegtuigen nieuwe, groote successen hebben geboekt. Zij hebben buiten Tobroek een vijanie- lijken kruiser van 5300 ton, van het type Aurora, getorpedeerd en tot zin ken gebracht. De kruiser was gewapend met zes kanonnen van 152 m.m., vier kanonnen •van 102 m.m., vier kanonnen van 47 m.m., acht mitrailleurs, zes torpedolan- ceerbuizen. Hij had een snelheid van 32,25 knoopen en een bemanning van 450 man. MEER EENHEID IN HUURPRIJZEN In bijzonder* gavallan than» wijziging mogelijk In kie Staatscourant van gisteren is afgekondigd het Huurprijsuitvoerin/gsbe- sluit 1941. Dit besluit maakt het moge- gelijk, dat in zeer bijzondere gevallen huurverhooging wordt toegestaan. Daar naast kan huurverlaging worden opge legd. Beoordeeling van gevallen vindt plaats door een aantal Prijzenbureaux, welker uitspraken bindend zijn. Blijft dus het doel van de huurprijs-'' politiek en handhaving van het niveau Van 9 Mei 1940, het Huurprijsuitvoerings besluit opent de Mogelijkheid om in zeer bepaalde gevallen de huursommen te ver- hpogen zoowel als te verlagen. Het stre ven zit daarbij voor, met handhaving van het huurpeü op 9 JMei 1940, tot een eenheidsprijs-niveau te komen, zulksmede met het oog op andere maatregelen, die op dit gebied kunnen worden verwacht. Daar de woningmarkt sterk plaatse lijk georiënteerd is, is bij het Huurprijs- uitvoeringsbesluit een sterke decentrali satie doorgevoerd. Het land is daartoe verdeeldin een zestigtal gebieden, wel ker grenzen samenvallen met die van de rechtsgebieden van de kantons. In elk dezer (ambts-) gebieden is een Pr ij zehbureau voor onroerende zaken gevestigd, dat geleid wordt door het hoofd van den dienst of den ambte naar belast met. het bouw- en woning toezicht in de gemeente, waar het Prij- zenbureau is gevestigd. Als regel is dit de :gemeente alwaay ook het kantonge recht gevestigd: is. Teneinde bij deze de centralisatie zooveel mogelijk eenheid van uitvoering en tóepassing voor het ge- heele land te verzekeren, zijn voor de Prijzenbureaux richtlijnen vastgesteld. Beroep van beslissingen van de Prij- zenbureaux staat niet open. J2en belangrijk, punt is de kwestie van onderverhuur, welke eveneens in het Huurp rijsuitvoeringsbesl uit is geregeld Een hieruit voortkomende huurverhooging zal uiteraard steeds een tijdelijk karak ter dragen en slechts gelden, zoolang de onderverhuur duurt. Van bijzondere beteekenis is voorts art. 1, lid 2 van het Huurprijsuitvoeringsbe sluit 1941. Op grond van het daarin bepaalde is het Prijzenbureau bevoegd in individueele gevallen ambtshalve den 'juisten huurprijs te bepalen. In geval b.v. een Woning ernstig verwaarloosd wordt, moet de verhuurder geacht wor den in* zijn verplichtingen ten opzichte van den huurder tekort te schieten en is het redelijk den huurprijs dienovereen komstig lager- te stellen. WINTERHULP EN NED. VOLKSD ENST Collecten op 5, 6, 22 en 23 December. Men vestigt er - onze aandacht op dat ten behoeve van Winterhulp en den Ned. Volksdienst binnenkort wederom eenige collecten zullen worden gehouden. Op 5 en 6 December zal men met inteekenlijsten rondgaan, terwijl op 22 en 23 December een straatcollecte wordt georganiseerd. Daar de nood algemeen is, wordt ieder die iets te missen heeft «dringend ver zocht diep in den zak te tasten. Koude en gebrek .zijn een der ergste rampen die de samenleving kunnen "treffen.'"Doet daarom Uw plichtl Op bevel van den gouverneur-generaal <van NederJandsch-Indië, jhr. rar. A. W' L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, zijn het Nederlandsoh-Indische .leger en de .luchtmacht gemobiliseerd. De mobi lisatie is, naar de gouverneur-genera al verklaarde, onder de huidige omstandig heden [noodzakelijk geworden. Volgens-den radio-omroep van Hongkong is voor het j geheele eilandenrijk de staat van beleg afgekondigd. (U.P.) I In de officieele Fransche verklaring omtrent de bijeenkomst tusschen Pétain en Göring wordt, naar Reuter meldt, ge zegd, dat Pétain Duitsch-Fransche samen werking wenscht en dat deze ontmoeting i den Franschen veroorlooft met steeds meer vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Tot slót wordt opgemerkt: Daar dit volgt op de conferentie van verleden week te Berlijn, blijkt dat Frankrijk bij den opbouW envereeniging van het con tinent, die zich thans onder onze oogen voltrekken, niet wordt overgeslagen. DE STRIJD DUURT VOORT De strijd duurt voort. In den noordelijken sector, het mid-- den en den zuidelijken sector van het Oostfront worden dagelijks hardnekkige gevefchten geleverd. 4- De strijd duurt voort. Ook de strijd tegen de armoede. Op alle fronten arbeiden de ambu lances op volle toeren. Burgers, kin deren, vrouwen en grijsaards wachten op hulp. Steunt daarom de Nederland- sche ambulance. Stort uw bijdragen op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlaaidsche -ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. GROENTEN» EN FRUIT Een ernstige waarschuwing aan den handel. In de Ned. Staatscourant is een nieuwe Prijzenbeschikking voor Groenten en F ruit gepubliceerd. In deze publica tie heeft de prijsregeling voor groenten en fruit haar afronding verkregen. Met het tot stand komen van deze beschik king zal de scherpe controle op de naleving van de gestelde prijzen met kracht voortgezet worden. De meening, welke een deel van den handel huldigt, dat. men straffeloos de prijkvoorschriften kon overtreden, zal nog meer dan tot nu toe blijken ten eenenmale onjuist te zijn. - Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de handhaving van de wekelijksché gepubliceerde prijzen voor de consumen ten. De handel moge wel degelijk toe zien, dat niet tegen hooger dan de toe gestane prijzen ingekocht wordt, daar argumenten van dezen aard niet in aan merking genomen kunnen worden. De noodzakelijkheid om het publiek te ba- schermen, gebiedt een straf optreden. Het publiek doet goed in zijn belang mede te werken tot de handhaving van de gestelde maximumprijzen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Aa'obui t*g*n boom g*r*d*n Eén autobus van den Novadienst is j op den weg van Apeldoorn naar Arn- i hem ter hoogte van Teriet bij het uit- j wijken voor een tegenkomenden mat paard bespannen wagen tegen een langs den weg staanden boom gebotst en ge- kaneld. Van de inzittenden werden 8" kinderen gewond, van wie de 16-jarige A. uit Apeldoorn zoo ernstig, dat hij in een ziekenhuis te Arnhem moest wor- den opgenomen. De autobus werd zwaar beschadigd. G**n zuiv*r* koffl* Het onderzoek naar den sluikhandel te Winschoten en omstreken, waarbij verscheidene personen zijn gearresteerd, is thans zoover gevorderd, dat de politie te weten is gekomen, waar' de gesmok kelde koffie vandaan kwam. Deze koffie werd gefrabriceerd uit groene erwten, die gebrand en daarna gestampt werden door den bakker A. de L. te Oude-Pekela Deze zoogenaamde koffie werd verkocht voor f 2#75 per pond en later, toen de prijs werd opgedreven, voor f 12 per pond Deze de L. heeft eenige honderden ponden van deze koffie in den handel gebracht. Hij is eveneens achter slot en grendel gezet. Msxfmumprijzfln voor onro*r*nd* go*d*r*n Naar Het bureau van voorlichting van den dienst van den gemachtigde voor de prijzen mededeelt, kan een regeling van de maximumprijzen voor onroeren de goederen worden tegemoet gezien. RECHTZAKEN Zijn vrouw vermoord De rechtbank te Almelo heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen den landbouwer B. G., die terecht heeft ge staan wegens moord op zijn vrouw, ge pleegd op 30 Maart 1935. In de zitting van 18 November j.l. werd het door iden psychiater, dr. Beek, uitgebrachte/ rapport besproken, doch het gaf den: officier van Justitie geen aanleiding zijn •eisch levenslange gevangenisstraf te herzien. De rechtbank heeft G. we gens moord en poging tot moord ver oordeeld tot twintig jaar met aftrek I van preventieve hechtenis. Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 17.28. Morgen (Vrjjdag) zon op 9.38; zon onder 17,28. Maan op 18.30onder 10.24 Tusschen zonsondergangen zonsopgang moet worden ver duisterd. Laatste kwartier Donderdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donder dag 18 Dec. Eerste kwartier Donderdag 25 Dec. Het D.N.B. meldt uit Helsinki De Fin sehe Rijksdag heeft drie plenaire ver gaderingen gehouden, waarin de Zaterdag door de regeering ingediende voorstellen betreffende de hereeniging van het ver overde gebied met Finland, het doen voortduren van het militaire bestuur in dit gebied, de nationaliteit van de be woners en de regeling van den eigendom zijn behandeld. Het D.N.B. meldt uit Washington: President Roosevelt heeft op een pers conferentie bevestigd, dat hij de Japan- sche regeering heeft gevraagd, welk oogmerk zij heeft met het- zenden van meer troepen haar Indo-China". Op de vraag, of hij voor de beantwoording van' die vraag een ultimatum of een termijn had gesteld, antwoordde Roosevelt ont kennend. Het A.N.P. meldt uit Berlijn: Van mi litaire zijde wordt er op gewezen, dat de slag in Noord-Afrika, dat kan reeds nu worden vastgesteld, succesrijk voor de Duitsehers en Italianen verloopt. Hier bij wordt gewezen op de Engelsche mede- deelimg.dat de zoogenaamde corridor naar Tobroek weer verbroken werd. Het aan tal vernietigde Britsche pantserwagens, n.l. 814, komt overeen met het materieel van verscheidene pantserdivisies, die al dus volkomen vernietigd zijn. Het D.N.B. meldt uit Sjanghai: De Aus tralische kruiser „Sydney" zou volgens den Engelschen berichtendienst aan de kust van Australië tot zinken - zijn ge bracht dopr een Duitschen hulpkruiser. (De Sydney" 6890 ton was bewapend met acht kanonnen van 152 mm, acht van 102 mm, vier van 47 man, 12 mitrailleurs en acht torpedolanceer- buizen. Het schip was in 1934 van stapel geloopen). Zondagarts*ndicnst Ziarikz** Zondag 7 December Dr BOOGERD jetn dr VAN HOORN.' k-AAT MN MAN ZOO NU ZN OAN ONS TAPyT OMJSa.eDSK«J r cagr* uAM«*q.Moot, 'TCI^T ,r>lti.aerl~ Leemker-Polygoon

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1