ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 2 DECEMBER 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT -•«V ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt lederen werkdag. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Sehuith. B 94, Tel.J32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. de Looze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14800 ADVERTENTIES I Prl)«: 22 cent* per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9 uur. EUROPA IN WORDING Terwijl rondom Europa de oorlog nog woedt in de barre sneeuwvelden van Rus land en in de roeiende woestijnen van Libye, hebben ^ich een groot aantal Europeesche staatslieden-"te Berlijn ver zameld om te beraadslagen over de vor ming van een nieuwen Europeeschen Sta tenbond. De vertegenwoordigers van Hon garije, Roemenië, Italië, Bulgarije, Dene marken, Kroatië en Finland hebben zich bereid verklaard mede te werken aan de vorming van een Europeeschen Staten bond onderv Duitsche leiding. Van Ribbentrop heeft bij deze gelegen heid een indrukwekkende rede gehouden, waarin hij de wording van het nieuwe Europa op visioenaire 'wijze heeft ge schetst. „Wij zijn", zoo zeide de minister, „militair onaantastbaar en economisch vol doende- beveiligd om ons werelddeel po litiek te kunnen organiseeren, of het vre de was". Nog woedt de oorlog rondom ons we relddeel. Maar Europa zou thans, zooals von Ribbentrop heeft verklaard, een der tig-jarigen oorlog kunnen uithouden, zon der dat bet continent daardoor ernstig in gevaar zou geraken. Wanneer men zoo zelfbewust over den oorlog kan spreken, dan heeft men ook het recht om over den vrede te spreken. In Berlijn sprak geen, vage utopist over het komende Europa, in Berlijn sprak een man van de daad. Een man, die zich; niet verloor in voorspellingen over een onwezenlijke toekomst, maar helder en klaar het beeld ^an den wordenden Euro peeschen statenbond schetste. Een nieuw Europa, dat op hechte grondslagen zal worden opgebouwd. Militair is de laatste bondgenoot van Engeland op het Europeesche vasteland verslagen. Een groot deel van de Sovjet unie is bezet. Nog zijp de sporen van den oorlog niet uitgewischt, of reeds heeft het glimmende kouter in de vruchtbare Oekraïne zijn voren door de vette aarde getrokken. Economisch wordt Europa zoo zeer onafhankelijk van den overzeeschen aanvoer, dat het Angelsaksische blokkade- wapen eiken dag meer van zijn scherpte inboet en de tijd niet ver meer is, dat het, een nutteloos wapen in een machte- looze vuist zal zijn. Mede als gevolg van de bolsjewistische nederlaag is het overzicht van de in het Driemogendhedenverdrag verbonden groo- te mogendheden met hun bpndgenooten zóó sterk geworden, dat geen combinatie hiertegen opgewassen zal z!ijn. Von Rib bentrop voorspelde verder, dat ook de Noord-Afrikaansche ruimte en het nabu rige Oosten, voorzoover de vijand hier nog een positie ingenomen heeft, zich op den duur niet zouden kunnen onttrek ken aan de uitwerking van deze poli tieke en militaire machtsontplooiing. Ook de mogelijkheid van een oorlog met Amerika roerde Von Ribbentrop aan. Zou het inderdaad hiertoe "komen, dan zól Amerika een van de vernietigendste sociale katastrophen ondergaan, welke de wereld ooit gekend heeft. Want met den veldtocht in Rusland is het wereldbolsje- wisme nog niet onschadelijk gemaakt en in dit geval zou de kans groot worden, dat van het Kapitool te Washington niet langer de sterrenbanier, maar de vlag met sikkel en hamer zou waaien. Het is daaróm dat de volkeren van Euro pa zich aaneen zullen sluiten om de Oude Wereld te beveiligen voor de daarbuiten aangroeiende machten van het kwade. Europa verzamelt al zijn krachten, omdat de Eurojjeesche cultuur en het leven der volkeren op dit continent nog niet is uitgeleefd. Het vrordende nieuwe Europa zal niet meer ten onder kunnen gaan. EUROPA «BLOCKADEFEST» Minister von Ribbentrop's loopbaan Van de Europeesche staten waren Italië Hongarije, Spanje, Roemenië, Slovakije, Kroatië, Finland en Denemarken op 26 November j.ï. in höfel Kaiserhof te Ber lijn vertegenwoordigd, toen rijksminister Von Ribbentrop de groote redevoering hield, waarin hij het beeld schetste van "den wordenden Europeeschen statenbond onder Duitsche leiding. Zijn beschouwin gen culmineerden in deze opvatting dat Duitschland en Italië met hun bondge nooten in Europa militair onaantastbaar zijn geworden en economisch voldoende beveiligd zijn om het Europeesche we relddeel politiek te kunnen organiseeren, alsof het vrede was. Economisch is de As met haar vrienden, en dus geheel Europa onafhankelijk van overzeesche aanvoeren geworden. Eens en voor altijd is Europa „blockadefest", LENINGRAD EN MOSKOU GEBOMBARDEERD VERNIETIGING VAN BRITSCHE TANKS IN NOORD-AFRIKA Het opperbevel der weermacht maakte Zondag bekend: Bij Rostof en* in de bocht van de Donetz hebben de Duitsche troe pen in samenwerking met de lucht macht den vijand bij den afweer van zijn ook gisteren herhaalde massale aanvallen, wederom zeer zware verliezen toegebracht. Ge vechtsvliegtuigen hebben in het Oos telijke deel der baai van Taganrog een petroleumopslagplaats inbrand gebombardeerd- In het gebied van Moskou is bij den aanval der infanterie- en tank formaties opnieuw terrein gewon- nen. Voor Leningrad is een Vrij sterke door tanks gesteunde uit- valspoging van den vijand afge- DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA In het hooge Noorden hebben for maties gevechtsvliegtuigen de ver nieling van belangrijke trajecten der spoorlijn van Moermansk voort gezet. Andere doeltreffende lucht aanvallen waren gericht op vlieg velden en spoorweginstallaties in den Zuidelijken en centralen sect or van het front/ Leningrad en Moskou wer den overdag gebombardeerd.. Aan de .Britsche kust hebben snelbooten in den nacht van Vrij dag op Zaterdag een aanval ge daan op een krachtig beveiligd vijandelijk konvooi en een tankboot van 7000 brt tot zinken gebraent. Een ander groot schip werd ge®* tprpedeerd en waarschijnlijk tot zin ken gebracht. In N o o rd-A f rik a hebben de Duitsch-Italiaamsfche troepen hun tegenaanval voortgezet. Daarbij wer den nog meer vijandelijke tanks vernietigd. Duitsche duikbommen werpers benevens formaties jagers en jachtkruisers dreven Britsene colonnes en opgestelde tanks uit een. Ravitailleeringswegen van den vijand werden met succes gebom bardeerd bij Mersa Matroe. In lucnt- gevechten schoten Duitsche jagers zonder eigen verliezen-, vijf Britscae vliegtuigen neer. In de periode van .22 tot 28 November heeft de Sovjet-luent- macht 207 vliegtuigen verloren, waarvan 79 in luchtgevechten, 53 door luchtdoelartillerie en de rest op den grond. In hetzelfde tijds bestek gingen aan het Oostelijk front 24 eigen -vliegtuigen verloren'. RIJKSMINISTER VON RIBBENTROP Archief Z.N.B.) De Duitsche minister van Büitenland- sche Zaken, von Ribbentrop, werd op 4 Februari 1938 in deze functie benoemd als opvolger van von Neurath. Voordien was von Ribbentrop reeds op den voor grond getreden als ambassadeur te Lon den en als gevolmachtigde ambassadeur, in welke laatste hoedanigheid hij bespre kingen voerde met den toenmaligen Ja- panschen ambassadeur Moesjakoji, over de afsluiting van het Duitsch-Japansche anti-Kominternpact, dat op 25 November 1936 werd onderteekend. Ongeveer een jaar later, op 6 November 1937, sloot ook Italië zich bij dit pact aan. Acht dagen na zijn officieele benoeming op 12 Februari 1938, nam hiï op den Obersalzberg deel aan de besprekingen tusschen Hitier' en den toenmaligen Oos- lenTijkschen bondskanselier, dr. Schusch- nigg. Nog in hetzelfde -jaar vonden te München de bekende besprekingen plaats tusschen Hitler, Mussolini, Chamberlain en Daladier over de Sudetenkwestie. In December van 1938 reisde von Ribbentrop n8ar Parijs voor de onderhandelingen over een Duitsch-Fransche verklaring in den geest van de Duitsch-Engelsche ver klaring, die indertijd na de conferentie van München was gepubliceerd. Na von RibbentTop's besprekingen met Bonnet, werd deze verklaring op 6 December 1938 uitgegeven. De eerste helft van het jaar 1939, vóór het uitbreken van den buidigen oorlog derhalve, ziet men de afsluiting van het bondgenootspact met Italië, de stichting van het Protectoraat en den terugkeer van het Mem-eiland. Aan alle besprekin gen hierover heeft minister von Ribben trop deelgenomen. Het streven om ook met Warschau tot een overeenstemming te komen mislukte echter. Op 23 Augustus volgde te Moskou de onderleekening door van Ribbentrop van een consultatief en niet-aanvalspact met de Sovjet-Unie. Toen de strijd in Polen ontbrand was, nam minister von Ribben trop de oorlogsverklaring van de Engel- sche en Fransche ambassadeurs in ont vangst. Op 20 Juni Ü40 was von Ribben trop in het Upsch van Compiègne tegen woordig bij de sluiting van den wapen stilstand met Frankrijk. Daarna hield hij zich voornamelijk bezlig met de consolideering der politieke ver houdingen in Europa;-achtereenvolgen^ traden Hongarije, Roemenië, Slovakije en Bulgarije en ook het voormalige Joego slavië toe tot het driemogendhedenpaet Vöa\ Ribbentrop onderteekende de over eenkomsten met deze landen. Itallaansch weermachtsbericht In d* Marmarica aan period* van atilftand ingetradan Het Italiaansche weermachtsbertcfh,t van Zondag luidde als volgt: De slag in Marmhrica werd gisteren over het geheele front gekenmerkt door een periode van stilstand. Plaatselijke gevechten werden geleverd in den een- tralen sector en aan het front van Soli loem. Van Tob roek en Bardia niets te melden. De vijand deed luchtaanvallen op Dema, Tripolis en Benghasi. In den loop van deze aanvallen schoot de Ita- liaansch-Duitsche luchtdoelartiljlerie vier toestellen neer: één te Derna, één te Tripolis, waar de bemanning werd ge vangen genomen, en twee te BenghasL Deze laatste stortten brandend in zee. In den loop der luchtgevechten schoot de Duitsche luchtmacht zeven toestel len neer. De Italiaansche luchtmacht bombar deerde het spoorwegcentrum Mersa Ma- troeh en voerde aanvallen uit op ge motoriseerde afdeelingen van den vij and in de oase Gialo. Een onzer zee- verkenningsvliegtuigen werd door dria vijandelijke vliegtuigen aangevallen, waar van het er één neerschoot. In het centrale deel der Middelland- sche 2>ee Is gistermiddag een vijande lijke vlootformatie aangevallen door 2 vliegtuigen ondeï bevel van kapitein-vlie ger Marina Marini en luitenant-vlieger Saverio Mayer. Een kruiser werd zwaar getroffen door twee torpedo's. Een Kanaal' van den Oceaan naar de Middellandsche Zee b*te*kent het «Inde van Gibraltar Een oude illusie wordt onder de re geering van maarschalk Pétain weer leven ingeblazen: het graven van een kanaal van den Atlantischen Oceaan naar de Middellandsche zee. Het plan om zulks te doen dateert al van 1875 of eigenlijk is het nogi ouder, want toendertijd namen Magon- court en Freycinet de studie weer op van Riquet,* die het kanaal du Midil heeft gegraven. De bedoeling was een kanaal te gra ven, dat breed en diep genoeg zou zijn om zeeschepen zonder overladen van Bordeaux naar Morbonne te laten va ren. Het plan werd aan het parlement voorgelegd, dat er echter niet bijster enthousiast over was. In 1890 werd het denkbeeld weer op gevat door den waterbouwkundig inge nieur Verstraet. Hij gaf een volgende opsomming van de voordeelen, die aan een twee zeeën-kanaal verbonden zou zijn. Het graven van het 1500 kilometer lange kanaal zou 12 millioen francs kos ten, doch 4dit bedrag zou in korten tijd zijn terugverdiend en daarna leverde het kanaal winst op. Voorts zou zulk een kanaal de kwij nende Midi nieuw leven inblazen. Het zou vervolgens in perioden tfan hooger waterstand een regelende functie heb ben bij de rampzalige overstroomingen van de Garonne en de Aude. Bovendien zou de omweg over Spanje en Portu- tugal bespaard zijn gebleven, die van den Atlantischen Oceaan naar de Mid dellandsche zee willen of naar het na bije Oosten. Dat zou winst aan tijd en geld beteekenen. Zulk een kanaal zou echter een einde maken aan de strategische beteekenis van Gibraltar en daarom was men er in Londen niet bijster enthousiast over. Men veronderstelt, dat de Engelschen al hun invloed in Fransche politieke kringen hebben aangewend om Verstraet tegen te werken. Doch deze bleef kop pig doorwerken, tot hij op 27 Juli 1910 dood in zijn werkkamer werd gevonden tnet een kogel in het hoofd. Tot op heden is deze raadselachtige dood on opgehelderd gebleven. Sedertdien is er in Frankrijk, waar de Engelsche invloed allengs -groeide, zoo goed als niet meer over het ka naal gesproken. Maar thans nu de re geering Vichy het bewind in handen heeft, maakt het plan een mooie kans verwezenlijkt te worden. (S.R.) GEBREK DWONG GONDAR TOT OVERGAVE Overmacht was ta groot Omtrent de gevechten, die na uitput ting van alle weerstandsmogelijkheden hebben gejeid tot den val van de Ita liaansche stelling in Gondar in Abes-, sinië, worden van deskundige zijde de volgende bijzonderheden medegedeeld: Gondar was omringd door een linie van verdedigingsstellingen. Deze stellin gen strekten zich uit over eenu front van 1300 k.m., waartusschen echter velei groote tusschenruimten bestónden. Deze stellingen waren Culquabert en Ferca- ber, Gorgora en Celga Cenghia en Wa- lag. Bovendien was er een zwakke bin nenste verdedigingslinie. De uitsterst sterke vijandelijke druk werd de laatste weken tegelijkertijd con centrisch gericht op alle frontsectorep, zoodat het zenden van troepen langs de binnenste lijn naar de meest bedreig de punten van den buitensten verdedi gingsgordel voor bet legerbevel in Am- hara onmogelijk was," nog afgezien van het feit, dat het gebrek aan vliegtui gen en benzine zulke manoeuvres on mogelijk maakte. Nadat eindelijk de stel ling van Culquabert-Fercaber was ge vallen, kon de tegenstander zijn aan-- vallen richten op de zwakke verdedi gingswerken van Azozo, welke slechts korten tijd weerstand konden bieden aan de gecombineerde aanvallen van vijan delijke artillerie, veehtwagens en lucht macht, zoodat de vijandelijke infanterie op verzwakten tegenstand stiet, vooral daaif tusschen de te -«verdedigen lengte van het front en de ter6 beschikking staande troepen een krasse tegenstelling bestond. Zoo konden de vijandelijke strijdkrachten, gesteund door de lucht macht doordringen tot voor de poor ten van Gondar en uiterst hevige aan vallen richten op den binnensten ver dedigingsgordel van de stad, waartegen over de Italiaansche verdedigers niet één vliegtuig, geen vechtwagen en ten gevolge van het gebrek aan munitie ook geen doeltreffend geconcentreerd artil lerievuur konden stellen. Na zeven maanden waren de Italiaan sche soldaten ook fysiek verzwakt, daar b.v. geneesmiddelen geheel ontbraken. De strijd geest was tot het laatsit toe be wonderenswaardig, maar gebrek aan oor logstuig en de overmacht van.de Brit ten waren te groot. (DNB). .Reuter meldt, volgens een ANP-bericht uit Stockholm, dat de Gouverneur-Ge neraal van Nederlandsch-Indië de mobi lisatie van de militaire luchtmacht zou hebben gelast. De eertte honderd Nederlandsche boeren zyn naar de bezette gebieden in het Oosten vertrokken, waar zy hun krachten in dienst van de gemeenschap zullen stellen door den zoo lang verwaarloosden vruchtbaren grond in cultuur te brengen. De drukte b$ het inladen van de bagage. {foto J.P. en R.S.-Koper)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1