NIEUWSBODE V MAANDAG 1 DECEMBER 1941 OPóEHöi ZIERIKZEESCKE COURANT Met Duïtschland tegen het kapitalisme - ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 1797 - 1889 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14799 ADVERTENTIES PrtJ»: 22 cents per regel, minimaal 88 centa. Bi) contract «pecialè prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. De nieuwe pachtverordening AMERIKA EN JAPAN G*me«nichap>b»Ung gaat \óór eigon belang Bijna de helft van het agrarisch' grond bezit in ons land is geen eigendom van den boer, doch pachtgrond. Men kan zich daarom indenken, welke betee kenis aan de nieuwe Pachtverordening moet worden toegekend. Ongetwijfeld zal in de komende tijden, dank zij. den nieuwen koers, welke besloten ligt in het beginselboerenland in boe renhand, het pachtbezit kleiner wor den, maar er zullen nog altijd een groot aantal pachtboeren overblijven en het pachtsysteem zal een groote rol blij ven spelen. Er zal altijd grond over-t blijven, die aan den staat, aan open bare lichamen of bepaalde personen toe behoort. Op zichzelf *is hier niets op tegen, mits men uitgaat van het principe,' dat hij, die' zijn geld in landbouwgrond heeft belegd, niet alleen rechten heeft, doch ook plichten. Plichten tegenover den pachter en plichten tegenover de ge meenschap. Dit beginsel lag reeds verscholen in de pachtwet, die ook vroeger reeds her- haaldelijk een wet met een sterk socia len inslag genoemd is. In de nieuwe verordening is dit beginsel verder tot ontwikkeling gebracht. Voor den pach ter is in het nieuwe besluit de conti-/ nuatie beter gewaarborgd dan in de Pachtwet; maar ook de verpachter ziet zijn belangen verzekerd. Door de nieuwe verordening is de sociale verhouding tusschen boer en ver pachter zoodanig geregeld, dat met in achtneming van de belangen van den. verpachter, aan 'den boer nog meer ze kerheid wordt gegeven, dat de arbeid, welke hij aan zijn land besteedt, hem ook ten goede komt. Het gevolg hier van zal zijn, datde boer zijn inspan ning zal verhoogen in het belang van hemzelf en in het belang van onze voed selvoorziening. De nieuwe Pachtverordening bepaalt daarom, dat een pachtovereen komst niet meer voor onbe- paalden tijd kan worden afgesloten, zooals dit tot nu toe het geval was,, doch voor een vastgesteld aantal jaren. Deze tijdsduur bedraagt voor een boer derij twaalf jaar en voor losse lande-: rijen zes jafir. De bedoeling van deze bepaling is duidelijk. De boer weet zich gebonden aan een vasten pachttermijn en hoeft niet bang te zijn, dat hem na enkelei jaren de pacht kan worden opgezegd. Hij kan nu hiermede rekening houden en hij weet, dat hij, ^wanneer hij zijn,1 grond in de beste conditie brengt, dit voor zich zelf doet en niet voor een* eventueelen opvolger of voor den eige naar. Bovendien is het thans mogelijk, dpt door den pachtrechter déze termijn verlengd kan worden. Alleen wanneer de verpachter zijn grond zelf wil be werken, kan de pachtovereenkomst niet verlengd worden. Deze bepaling is misschien wel de be langrijkste van de geheele verordening. Een pachter, die de gepachte grond goed bewerkt heeft, zal in principe hierdoor het recht verworven hebben, na afloop van de pachttermijn denzelfden grond opnieuw te kunnen pachten, zoodat in bepaalde gevallen ook zijn kinderen de pachtboerdérij van hun vader kunnen pachten. Alleen wanneer de eigenaar zelf wil gaan boeren, gaat het eigendoms recht vóór het pachtrecht. Tot nu toe werd in vele gevallen de Pachtwet ontdoken, doordat de grond eigenaar een zetboer nam. Wanneer thans in dergelijke gevallen blijkt, dat het be ter zou zijn, dat deze grond normaal verpacht werd, dan kan de Paehtka- mer den eigenaar dwingen, dezen grond te verpachten. In het kort is dit del voornaamste inhoud van het nieuwe Pachtbesluit. In zijn beteekenis gaat de nieuwe verordening ver uit boven een tijdelijken maatregel, immers hier worden grondslagen gelegd, welke van blijven de beteekenis zijn. Op een vraag op de persconferentie in de Wilhelmstrasse of op de huidige staatsliedenbijeenkomst ook over het lot van andere staten wordt beslist, met name van Noorwegen, Nederland en Bel gië en de Oostzee-Staten, antwoordde men van bevoegde zijde, dat men alleen over eigen lot besliste en niet over dat vap andere volken. W«dcrzijdich« standpunten onvarainigbaar geacht Uit de iberichten, wélke in de laatje dagen uit Tokio en Washington konten aangaande de onderhandelingen tusschen Roosevelt en Cordell Huil en de beide Japansche afgevaardigden Koeroesoe en Nomoera kan de conclusie worden ge trokken, dat een definitief afbreken van deze besprekingen met alle gevolgen van dien binnen zeer korten tijd te verwach ten is. Te Berlijn heeft men van het 'begin, j af een resultaat van ede onderhandelingen' van^dén Japanschen bijzonderen gevol- machtigde Koeroesoe nauwelijks mogelijK j geacht, telefoneert de corr. vande N.R.C. aldaar. Ook de Japansche gezant te Berlijn, generaal O-esjima, was te dien aanzien zeer sceptisch gestemd en nog tijdens het Berlijnsche congres heeft hij in verschillende gesprekken mét vooraanstaande Duitsche en buitenland- sche staatslieden als zijn persoonlijke meening naar voren gebracht, dat de kloof tusschen Tokio en Washington on overbrugbaar Doch niettegenstaande dat heeft Japan toch alles gecTaan orq een schikking in der minne mógelijk-Te maken-. Voor zoover men te Berlijn de -oor zaken van het fiasco der onderhande lingen kent, gelooft men te kunnen zeg gen, dat van gedetailleerde besprekingen tusschen Amerika en Japan nauwe lijks sprake zal zijn geweest en dat de onderhandelingen reeds in het begin-sta- dium zijn blijven steken, toen het er op aan kwam de belangensferen van beide landen af te bakenen, d.w.z. wat den Pacific aangaat, watChina betreft en de uit oeconomisch en bevolkingspolitiek opzicht voor Japan noodzakelijke expan sie naar. het Zuiden. Ten aanzien vani deze kwesties, welke naar Duitsche mee ning voor Japan vitale aangelegenheden zijn, maar voor de Vereenigde Staten min of meer prestige kwesties of aangelegen-» heden, behoor end bij het Amerikaansche oeconomische imperialistische streven, lie pen de standpunten van beide partijen zoover uiteen, dat een overeenstemming als vrijwel onmogelijk was te beschouwen. Men verwacht thans dat Koeroesoe reeds binnen enkele dagen en zonden eenig resultaat naar Tokio zal terugk'ee- ren. Dan zou voor Japan naar de te Ber-/ lijn heersdhende meening het tijdstip zijn aangebroken voor definitieve en zwaarwe gende beslissingen. Er zijn reeds be richten in omloop, dat Japan zijn- be sluiten reeds heeft genomen. Nieuwe troe penversterkingen zouden naar Indo- China en Hainan zijn gezonden en ook het iudhtwapen in die gebieden zou zijn uitgebreid. Itaifaanschweerma'chtsbericht Briticba gamotoris«erd« brigade In Lyb-ë vernietigd Het Italiaansche weermachtsbericM van Zaterdag luidt als volgt: Gisteren, den elfden dag van den slag in de Marmarische woestijn, nebben op nieuw van den vroegen ochtend tot het aanbreken van den nacht hevige gevech ten ge Woed. Aan het front van Solloem artillerieactie en vergeefsche aanvalspo- van den vijand. Bij Tob roek werd een nieuwe door den vijand in Oostelijke richting onder nomen aanval, die ten doel had, den om hem liggenden ring te doorbreken, door de troepen van de divisie Bologna volkomen afgeslagen. In den centralen sector verbitterde ge vechten met pantser- en infanteriestrijd- krachten van den tegenstander, die wer den gesteund door artillerie en lucht macht. In het verloop van deze gevech- I ten werd een geheele gemotoriseerde j brigade van den vijand vernietigd. Duitsche en Italiaansche troepen maak ten meer dan 1000 gevangenen, waar onder ook de Engelsche generaal James Karges, die het bevel voerde over die brigade. Er werden meer dan 50 Brit- sche pantserwagens vernietigd. Verder werden talrijke gemotoriseerde eenheden I- en vrachtauto's van den vijand in brand geschoten of onbruikbaar gemaakt. Sterke bedrijvigheid van de Duitsch- j Italiaansche luchtstrijdkrachten. Eenige escadrilles vallen nog voortdurend de vijandelijke gemotoriseerde eenheden in het gebied van de oase Dzjalo hevig aan. 1 In den namiddag van den 27sten No vember hebben twee Britsche vliegtui gen Misurata met hun boordwapens be schoten. Een van de vliegtuigen werd) Vergeldingsmaatregelen tegen de stad Rostov DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zaterdag bekend Bij den aanval op Moskou zijn verdere vorderingen gemaakt. Bij Rostov en in het Donetsbekken heeft de vijand bij nieuwe, onder stérke concentratie en meedoogen- loos gebruik van zijn krachten uit gevoerde aanvallen zware, bloedi ge verliezen geleden. De bezettings troep van Rostov ontruimt ,op bevel het nauwere stedelijke ge bied om de noodzakelijke vergel dingsmaatregelen tegen de bevol king thans meedoogenloos te on dernemen, welke bevolking in strijd met het volkenrecht in den rug van de Duitsche troepen --aan den strijd heeft deelgenomen/ Voor Leningrad zijn krachtige uitbraak- pogingen van den vijand afgewezen In N.-A f r ik a staan de ver bonden troepen in "concentrisönen aanval tegenover sterke Britsche strijdkrachten, die opnieuw, Tilt het Zuid-O osten opgerukt zijn naar To- broek. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben met goed gevolg spoorwegs installaties bij Sidi Barani gebom bardeerd. Patrouillebooten hebben in het Kanaal den aanval van een Britsche flottielje motortorpedobooten met succes afgeslagen. De voor een deel •reeds beschadigde vijandelijke boo tten werden door Duitsche torpe dobooten achtervolgd, waarbij een Britsche motortorpedoboot tot zin ken gebracht en twee andere in een strijd van nabij zoo zwaar bescha digd werden, dat aangenomen kan worden, dat zij verloren zijn. Alle Duilsche schepen zijn hun bestem mingshaven binn engel oopen. brandend ten val gebracht, Twee an dere vliegtuigen werden aan het front in de Marmarische woestijn neergéscho-1 ten. HAVERMOUT EN PEULVRUCHTEN De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw eïi Visscherij maakt in aansluiting op het bonaanwijzingsbe- richt van Vrijdag 28 November 1941 nog het volgende bekend met betrekking tot de distributie van havermout en peul vruchten: De haverpositie maakt het noodzake lijk, de distributie van havermout althans voorloopig te beëindigen. Hiervoor inde plaats zullen peulvruchten worden ver- Strekt tot een gelijke hoeveelheid per 4 weken, dus eveneens 250 gram. Ten einde de nog aanwezige voorraden ha vermout te ruimen, zal de eerstvolgende zoogenaamde havermoutbon niet volledig door peulvruchten worden vervangen, doch zullen op dezten, 30 November in- gaanden bon voor ^zoover vóorra- d i g, naar keuze havermout of peul vruchten beschikbaar zijn. Gedurende het tijdvak van 30 November tot en met 27 December a.s. zal dus de met „161" genummerde bon van de „bon kaart algemeen" recht geven op hetkoo- pen van 250 gram havermout of aardap- pelmeelvlokken (dit alles voor zoover nog aanwezig) of 250 gram peul vruchten. Voorts kan worden medegedeeld, dat los van deze verstrekking van peul vruchten ter vervanging van havermout de eigenlijke pëulvruchtendistributie in voorbereiding is en in de tweede helft vsfn December kan worden tegemoet ge zien. DISTRIBUTIE VAN GORTPAP De Secretaris-Geiferaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met ingang van 30 Novem- der a.s. gort pap uitsluitend tegen af gifte van de voor gort aangewezen dis tributiebon verkrijgbaar zal zijn. Gedurende het tijdvak van 30 Nov. tot en met 27 December a.s. geeft de met „162" genummerde bon van de „bon kaart algemeen", welke recht geeft op het koopen van 250 gram gort enz. tevens recht op het koopen van vier liter gortpap. Deze pap is verkrijgbaar in fles- i schen van één liter of een halve liter. Pér j bon zijn dus vier groote flesschen van één liter of acht kleine flesschen van een halve liter verkrijgbaar. De belanghebbenden dienen' in het be gin van de vierweeksche--distributieperio de hun bonnen aan den pap- of melk- leveranciers te geven, die hierop naar, keuze ineens of over de periode ver deeld de hoeveelheid gortpap, waarop - de bon recht geeft, kan afleveren. In een officieele publicatie zijn enkele nadere bijzonderheden, welke voor pap- of mclkleveranciers en voor papbereiders van belang zijn, vermeld. KAAS MET ST.-NICOLA AS De secretaris-generaal varf landbouw'1 en visscherij maakt bekend, dat in de week van Sint Nieolaas een extra rantsoen kaas van 1Q0 gram beschikbaar wordt gesteld. In verband daarmede geeft ge durende het tijdvak van 30 dezer tot en met 6 December a.s. de met „167" ge nummerde bon van de bonkaart algemeen recht op het koopen van 100 gram kaas. Deze bon mag ook reeds op Zaterdag 29 November worden gebruikt en blijft bovendien nai 6 December a.s. nog geldig tot en met 27 December a.s. THEE VOOR KERSTMIS Toen de theedistributie eenigen tijd ge leden werd beëindigd^ werd in het voor uitzicht gesteld, dat de betrekkelijk klei ne hoeveelheid thee,-die was overgeble- ven, zou worden gereserveerd voor een speciale gelegenheid. De mededeeling, dat j in December de laatste thee zal worden i ter beschikking gesteld, komt dus niet geheel onverwacht. Deze thee zal echter niet met Sint Nieolaas d-och omstreeks Kerstmis verkrijgbaar worden gesteld, daar de distributie van de laatste resten I van een artikel de autoriteiten altijd voor i vele moeilijkheden plaatst. In elk. geval de belofte wordt ingelost. Nader zalwor- den bekend gemaakt, hoe groot dit laat- ste -rantsoen thee zal zijn en op welke wijze het zal kunnen worden verkregen DISTRIBUTIE VASTE BRANDSTOFFEN De secretaris-generaal van handel, nij verheid en scheepvaart, deelt mede, dat gedurende het tijdvak van Maandag 1 December 1941 tot en met 31 Januari 1942 -de met k.f. 07 gemerkte bonnen van de kaarten m en n, welke zijn uit gereikt aan verbruikers, die voor kook- doeJeinden op het uitsluitend gebrujk van vaste brandstoffen, al dan niet in com binatie met petroleum, zijn aangewezen, elk recht geven op het koopen van een -eenheid vaste brandstoffen, met uitzon dering van anthraciet en 'fabrieksturf. Gedurende het tijdvak van Maandag 1 December .1941 tot en met Woensdag 31 December 1941 geven de met de woor den „generatoranthraciet twaalfde peri ode" gemerkte bonnen recht op het koo- van 1 hl. (maximum 75 kg.) anthraciet- nootjes 4 of 5 of 50 kg. turf cokes. Gedu rende genoemd Tijdvak geven de met „generator turf twaalfde periode" ge merkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. RECHTZAKEN Politierechter te Middelburg N. de V., 33 jaar, stalknecht te Zie-, r i k z e e, wegens het feit dat hij op 20 October 1941 te Zierikzee, zonder re delijk doel een varken een of meerma len moedwillig tegen kop en lichaam heeft getrapt (dierenmishandeling). Eiscli en uitspraak: f10 b. s. 10 -d. !h. M. C.. B., 61 jaar, landbouwer te Scheerpenisse, wegens diefstal van 15 k.g. mosselen, toebehoorende aan L. Ph. Pekaar, gepleegd te Scherpenisse op 22 October 1941. Eisch en uitspraak: f15 b. s. 10 d. h. J. S., 54 jaar, 2. W. H. S., 45 jaar, beiden veehande laar te St.-Annaland, wegens mishan deling van C. J. S., tezamen en in ver- eeniging gepleegd op 14 'Mei 1941 te St.- Annaland. I Eisch: ieder f 40 V. s. 20 d. h. Uitspraak: ieder f30 b. s. 15 d. hj Ve*st0p*l v«rb«urd'verklaard De economische rechter te Leeuwar den heeft den 39-jarigen veehouder Auke Coehoorn te Kortezwaag, wegens het slachten van een varken, tot een jaar gevangenisstraf met aftrek der preven tieve hechtenis en verbeurdverklaring der veestapel veroordeeld. De officier, die een jaar en drie maan- Wanneer verduisteren? Heden (Maandag): zon onder 17.31. Morgen (Dinsdag) zon op 9.28; zon onder 17.30. Maan op 16.49onder 7.35 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle Maan Woensdag 3 Dec. Laatste kwartier Don derdag 11 Dec, Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. den en verbeurdverklaring had gevor derd, zeide, dat deze verdachte herhaal delijk beterschap had beloofd, welke ech ter steeds uitbleef. In Juli had hij zich aan hetzelfde feit schuldig gemaakt. LAND- EN TUINBOUW" Aansluiting c«ntra!« landbouworganisaties bij dan Landstand Bij besluit van den commissaris voor niet commercieele vereenigingen en stich tingen van 25 dezer zijn het Nederl, Landbouwcomité en de Chr. Boeren- en Tuindersbond met hun gewestelijke or ganisaties bij den Nederlandschen Land stand aangesloten. Met de uitvoering van deze beschik king is belast het hoofd van den Ne-, derlandschen Landstand., Voorts zijn door den commissaris voor de Necfc Boeren- en Tuinders Beroeps organisatie (NBTB) inmiddels stappen ondernomen mo ook deze organisatie, waarin, zooals bekend, alle vroegere r.k. boerenbonden zijn opgenomen, zoo spoe dig mogelijk bij den Randstand aan te sluiten. Waar indertijd het Nederl. Agrarische Front bij de oprichting van den Land stand hierin onmiddellijk is opgegaan, zullen dus reeds binnenkort alle centrale landbouworganisaties (c.l.o.'s) in den Landstand zijn opgenomen. KERKNIEUWS ST.-ANNALAND. Ger. Gem. Donderdag 4 Dec., des nam. 3.40 en 7.40 üur, ds. A. Verhagen van Middelburg. Nu Luxemburg deel uitmaakt van het Duitsche Rijk zijn op last van den gouw- leidér alle Luxemburgers verplicht om hun Fransche of verfranschte voorna men en hun vehfranschte familienamen in zuiver Duitsche te veranderen. Hoe wel zuiver Fransche familienamen met onder deze bepaling vallen en de dra gers daarvan die dus kunnen- behou den, worden zij er van hooger hand attent op gemaakt, dat naamsverande ring zeer is gewenscht. (VPB). AL HOUDT U OOK VEEL VAN MUZIEK.LAAT UW KETEL NIET LANGER FLUITEN DAN NOODIO» 13 I Wee5 zuinig» /aet gas! (Polyroon-Serm)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1