ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 29 NOVEMBER 1941 OPOENOI ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 Ir. MUSSERT OVER DE BEZETTING VAN SURINAME Met Duitschland tegen het kapitalisme ABONNBMBNTi Prijsin Zierikzee 11,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 18 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. Uitgave: fï.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 82 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14798 ADVERTENTIES Prl)t: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. «HET GAAT LOUTER OM ROOF. MOSKOU EN LENINGRAD BESTOOKT Voor de Nederlandsche radio heeft ir. A. A. Mussert, leider der NSB, een rede uitgesproken. Daar staat het zoo simpeltjes in onze kranten: Amerika bezit Nederlandsch ko loniaal gebied, thans ook Suriname in bescherming genomen. Maar wat gaat er niet om in de harten van ons Nederlanders, die weten, dat West- Indië duizenden kilometers verwijderd ligt van welk bestaand of mogelijk toe komstig oorlogsterrein dan ook, en dat er van bescherming dus geen sprake kan zijn, maar dat het hier louter gaat om roof, roof van het honderden jaren oude Nederlandsche bezit in Zuid-Amerika roof onder goedpraten door de heeren, die in de Meidagen van 1940 naar Lon den gevlucht zijn en daar uitverkoop1 houden van de büittingen van het Ne derlandsche volk. Suriname bezet Het is diep tragisch te zien, hoe ons volk de dupe is geworden van henl, wier heilige -roeping het ^Zou moeten zijn om het te beschermen en het te leiden. Het begon al eenige jaren ge leden met den uitverkoop van .onze bo ter voor 40 cent per kilogram. Tegelij kertijd daarmede werden beruchte bui- tenlandsche zwendelaars door de heeren regeerders op ons volk losgelaten om het uit te plunderen: Barmat, Mannheim enz. Daarna werd duizend millioen gul den aan goud naar Amerika verscheept. Met vol bewustzijn werd ons volk aan den verkeerden kant geplaatst, zoodat toen Duitscbland hier moest komen volkomen onnoodig duizenden jon gens moesten vallen, terwijl de heeren hun koffers pakten en er vandaar "gin gen. Tevens hadden zij zooveel mogelijk schepen naar Engeland gestuurd, die sindsdienin' - Engelschen dienst varen, voor zoover zij niet reeds getorpedeerd zijn.- Prompt werd nog tijdens de oor logsdagen Curasao bezet door En geland, dat het op zijn beurt verkwan seld heeft aan Amerika of juister ge zegd: aan de Vereenigde Staten. En nu is dan het bericht gekomen, dat Ne derlandsch, Guyan'a (Suriname) bezet is. Voor spr. was dit geen verrassing. In zijn op 26 October j.l. te Utrecht gehouden redevoering had hij immers reeds gezegd, dat het bij de bezetting van Curasao niet zou blijven en dat de onverantwoordelijke politiek van de Nederlandsche emigfantenregeering nog tot verdere noodlottige gevolgen aanlei ding zou geven'. Om h»t bauxiet Er zijn nog altijd Nederlanders, die naar den z.g. Oranje-zender luisteren en die er nog aan gelooven ook. Behalve de allerongeneeselijksten, zullen er toch velen zijn, die nu begrepen hebben, hoe zij bij voortduring door de lieden be drogen worden. Iimmers, nog maar eeni ge dagen geleden, 17 November, heeft deze leugenfabriek verkondigd: „In op dracht van de onderdrukkers wordt door de kranten in Holland beweerd, dat Cu rasao nu door de Engelsche regeering aan de Vereenigde Staten in handen is gespeeld". En verder: „Diegenen, die de gevoelens kennen, welke Amerika tan aanzien van het Nederlandsche volk nu heeft, zal met mij inzien, dat datzelfde Amerika zich niet op kosten van het koninkrijk der Nederlanden verrijken wil" Dat is toch brutaal om zooiets te verkondigen, om dan rustigweg een week later met de boodschap te komen, dat Amerika om de rijke bauxietmij- n e li Suriname heeft bezet.... Nu zal er toch waarlijk in Nederland geen denkend wezen meer zijn, dat niet weet, dat in Amerika de Nederlandsche gewesten zijn uitverkocht, voor zoover het betreft de groote waarden petro leumindustrie en bauxiet. Het motief Zoo heeft dan het Witte Huis (de zetel van de Amerikaansche regeering in Washington), officieel bekend gemaakt, dat Amerikaansche troepen-naar Suri name werden gezonden, d.w.z. Suriname zullen bezetten. Het is de moeite waard de officieele verdediging van dit schel menstuk nader te bezien. Doel van de bezetting: dit zijn de bauxietmijnen, die voor 60 pet. de grondstof leveren voor de Amerikaansche aluminimum-industrie. Ziet, dat is nu het eenige sympathieke van het geheele verhaal. Van Engelsche zijn wij altijd gewend geweest dat, als zij op roof uitgingen, zij dan verkon digden, dat het ging om de bescherming van het Christendom en de beschaving en zij bedoelden daarmede petroleum en katoen. Amerika heeft hiervoor in de plaats gesteld democratie en vrij heid en bedoelt ook: petroleum, katoen, rubber, bauxiet enz. Dezen keer hebben de Amerikanen eerlijk' gezegd, dat het om bauxiet gaat. Die eerlijkheid is'het eenige sympathieke. De noodzaak der bezetting zou zijn, veiligheid der mij nen te waarborgen. Er kon dus een vijand verwacht worden. De normale menself vraagt dan: wie is de vijand', waar is de vijand? Daarover wordt ech ter volmaakt gezwegen. De heeren heb ben vergeten om ons te vertéllen door wie die bauxietmijnen in 't binnenland van Suriname bedreigd wordep. Een ieder weet, dat er duizenden kilometers in den omtrek van die mijnen geert vijand bestaat. Dat het voor Duitschland, om het kind maar bij den naam te noemen,' een volkomen onmogelijkheid is om ook maar zelfs in de buurt te ko men. De onzin van de bescherming ligt er dus duimendik op. Uit da geschledenif Overigens, hoe zeer deze roof ons ook treft, wanneer wij onze geschiedenis nagaan, dan weten wij, dat de Angel- saksers ons door de eeuwen heen be roofd hebben. In 1704 werd Gibraltar door de ver eenigde Engelsch-Nederlandsche vloot ingenomen. Engeland pikte het in. In II 795 werd het prachtige eiland Ceylon door de Engelschen op de Ne derlanders veroverd. In datzelfde jaar 1795, werd Malakka aan de Engelsphen overgedragen door den naar Engeland gevluchten stadhouder, den lateren ko ning Willem I. Tn hetzelfde jaar 1795 werd de Kaapkolonie door een Engel sche krijgsmacht bezet voor den gevluch ten stadhouder en in diens opdracht!, om haar in bewaring te nemen, totdat Nederland weer in zijn onafhankelijkheid zou zijn hersteld. Maar het bleef En- gelsch. j In 1816 werden Demara, Esseqiiibo en Berbice door de Engelschen van ons geroofd. In 1820 werd Singapore, Ne derlandsch bezit, door den Engelschman Raffles veroverd. In 1871 werd de Goud kust, in Westelijk Midden-Afrika, aan de Engelschen afgestaan. In 1902 werden de republieken Transvaal en de Oranje Vrijstaat, nadat 26.000 vrouwen en kin deren in de concentratieampen waren omgebracht, bij het Engelsche imperium ingelijfd. In 1939 wordt Curasao door de Engelschen bezet. In 1941 wordt Su riname door de Amerikanen bezet. Zoo ver zijn we dus. Het komt mi} vvor, dat dit lijstje voldoende is voor, ieder, die een greintje begrip heeft, om te beseffen, dat, wat nu gebeurt, een voortzetting is van de Angelsaksische roofpolitiek door de eeuwen heen. Een solidair Europa Wij hebben kennis genomen van de bezetting van Curagao en Suriname deor de troepen der Vereenigde Staten, zon- der dat daar ook maar de geringste noodi- zakelijkheid voor bestaat, aldus ir. Mus- sert. Machteloos moeten wij dit aanzien. Het is nog maar kort geleden, dat het Rijkscommissariaat aan dit Nederlandscae volk de mededeeling gedaan heeft, dat de Führer wil, dat Nederland zijn zelf standigheid zal krijgen. Wij nationaal- socialisten wisten, dat ons vertrouwen niet beschaamd zou worden. Nationaal- j socialisme is geen imperialisme. Impe rialisme en kapitalisme hebben bewezen bij elkander te behooren. Het nationaal- socialisme en het fascisme bouwen aan een nieuw Europa, een vereenigd soli dair Europa, waarin de volkeren in vrij heid en eensgezindheid met elkander zul len kunnen leven. De Germaansche vol keren van het vasteland zullen in nauwe lotsverbondenheid schouder aan schouder staan. Dit is noodzakelijk voor de hand- j having van Europa in de wereld. Hoe noodzakelijk dit is, speciaal voor ons Nederlanders, geen beter bewijs is daar voor dan het lijstje, dat hierboven staat, het lijstje der geroofde Nederlandsche be zittingen I I DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Bij Rostow en in de bocht van de Donetz zijn sterke tegenaanval len, gesteund door vliegtuigen en tanks, met zware bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. Op en kele plaatsen aan het front duren de gevechten nog voort. In den iniddensector van 'net Oostelijk front zijn sterke vijande lijke verdedigingsstellmgen door broken. Leger artillerie bestreed met succes schepen voor Leningrad. De vernieling van vijandelijke spoor lijnen Vverd over het geheele front voortgezet, waarbij de tegenstander veel rollend materieel inboette. Dag en machtaanvallen van gevechtsfor maties waren gericht op militaire installaties te Moskou en Leningrad, In den strijd tegen Groot-Brittan- nië heeft het luehtwapen in deh afgeloopen nacht haveninstallaties aan de Zuid-Oostkust van Engeland) aangevallen. Bii aanhoudende zware gevechten in Noord-Afrika, vooral bij den ai- weer van vijandelijke uitvalspogin- gen uit Tobroek, zijn yveer tal van vijandelijke tanks vernietigd. Troe penconcentraties en colonnes auto's van den vijand aan het front in Marmarica werden door formaties Duitsche stuka's ev. jagers uiteen* gedreven. Bij aanvalspogingen van de Brit- ische luchtmacht op de Kanaalitust zijn 5 vijandelijke toestellen neer geschoten. Britsche bommenwerpers deden in den afgeloopen nacht een aanval op woonwijken in West- Duitschland, vooral te Aken en Keulen, vernietigden of beschadig den een aantal woonhuizen en be rokkenden de bevolking verliezen. Van 16—21 NovëTnber hebben de Sovj etluchtstrij dkrachten 188 vlieg tuigen verloren, waarvan 73 in luchtgevechten, 24 door luchtdoel- artillerie en de rest op den grond. In dezelfde periode gingen aan «iet Oostelijk front 12 eigen toestellen verloren. t Itallaanschweermachtsberlcht Sidi Omar heroverd Het 543ste communiqué van het Itali aansche hoofdkwartier luidt In de Marmarische woestijn bevinden de strijdkrachten der Spil zich nog steeds in nauwe tactische samenwerking in hard- nekkigen strijd met de Britsche strijd krachten in het gebied ten Zuidoosten van Tobroek en aan het front van Sol- ioem. Ook gisteren zijn aanzienlijke suc cessen behaald. Aan het front van Sol- loem is de «belangrijke stelling Sidi Omar door Duitsche en Italiaansche pantserafdeelingen heroverd, terwijl de divisie Savona aanvallen van vijande lijke pantserwagens afsloeg. Onafgebro ken worden Engelsche gevangenen bin nengebracht te Bardia, dat hecht in onze handen is. Meer naar het Westen bevond zich de divisie Ariete- in hevigen strijd met gemotoriseerde afdeelingen en af- deêlingen infanterie van den vijand. In den centralen sector kwam het op nieuw tot botsingen tusschen pantseraf deelingen. Dui.sch-Italiaansche strijdkrach ten hebben een tegenaanval ondernomen, waardoor den vijand opnieuw groote ver liezen werden toegebracht. Voor Tobroek hebben onze afiee- lingen wederom nieuwe uitvalspogingen der belegerden verijdeld. De verdedi gingsstellingen en havenwerken werden opnieuw gebombardeerd door formaties der Italiaansche luchtmacht. Engelsdhe oorlogsschepen hebben zonder succes kustsectoren ten Westen van Tobroek be schoten. Vijandelijke vliegtuigen hebben een aan val op Benghazi gedaan, eenige gebouwen werden getroffen, doch er zijn geen slachtoffers te betreuren. Agedabia werd opnieuw door drie vijandelijke vliegtui gen aangevallen. Een toestel van het type Bristol werd door onze jachtvlie- gers neergeschoten. De bestuurder en de waarnemers werden gevangen genomen. De Italiaansche en "de Duitsche lucht macht waren onafgebroken in actie en hebben krachtige aanvallen gedaan op vijandelijke concentraties van troepen en auto's. Bij luchtgevechten heeft piize luchtmacht, die met nieuwe vliegtuigtypen opereert, in totaal dertien vijandelijxe vliegtuigen neergeschoten, daarbij onder scheidde zich in het bijzonder een jacht- escadrille, die in een gevecht tegen 30 Curtiss-toestellen er zeven neerhaalde en andere op doeltreffende wijze beschoot zonder verliezen te lijden. Twee vijandelijke vliegtuigen, die een onzer verkenningstoestellen hadden aan gevallen, werden getroffen, terwijl ons vliegtuig, hoewel het beschadigd was, op zijn steunpunt kon terugkeeren. De Duit sche luchtmacht heeft Maandag nog 6 en Dinsdag 7 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. In O ast-A frik a zijn Gondar en de stellingen in de nabijheid voortdurend door artillerie beschoten en door de vij andelijke luchtmacht gebombardeerd. On ze batterijen beantwoordden op doeltref fende wijze het vijandelijke vuur en ver ijdelden verschillende pogingen van den vijand, die onze stellingen wildenaderen. Volgens nadere berichten heeft de vij and in de gevechten, die op 20 November bij het steunpunt Tsjelga geleverd zijn, de volgende verliezen geleden:'twee En gelsche officieren gesneuveld en anderen gewond, 350 Soedaneesehe soldaten ge sneuveld of gewond. In den afgeloopen nacht heeft onze luchtmacht met zeer explosieve bommen de vliegvelden Micabba en Halfar op Mal ta bestookt. DE BIJEENKOMST TE BERLIJN Toekomst van hal Europeesche - continant staat op hat spel De hoofdstad van het Diritsehe Rijk is in deze dagen, zoo schrijft de „Deut sche Diplomatisch-Politische Korrespon- denz", niet alleen het tooneel van de oprichting van een uitgebreid anti-Ko mintern front geweest, doch Berlijn bood daarenboven den staatslieden van hét grootste deel der Europeesche volken ge legenheid van gedachten te wisselen öveil de toekomst van dit continent met de vooraanstaande mannen van het-Duitsche Rijk. De rede, welke minastter von Rifoben- trop Woensdag heeft uitgesproken, heeft de geheele wereld duidelijk gemaakt, dat de strijd van Duitschland tevens een vrij heidsstrijd voor Europa is en heeft tevens met onweerlegbare logica aangetoond, waarom deze oorlog ontstaan is en Ko men moest Bij de noodzakelijkheid om Europa een levensvatbare basis te geven, kwam, zoo schrijft de „Diplo" verder, het acuut ge worden gevaar van het bolsjewisme, welit gevaar weliswaar door de overwinning van de bondgenooten over de roode hor den met wortel en al is uitgeroeid, doch dat desondanks en niet in het minst als gevolg van de actieve ondersteuning door Roosevelt en ChurchiiLl den Euro- peeschenvolken niet vergunt Voortaan de handen in den schoot te leggen. Het huidige conflict, dat thans strikt geno men de geheele wereld raakt, is al J'ang Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag): zon onder 17.32. Morgen (Zondag) zon op 9.25; zon onder 17.31. Maandagzon op 9.26 zon onder 17.30. Maan onder 4.26op 15.59 Maan onder 5.30op 6.23 Tnssclien zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle Maan Woensdag 3 DecLaatste kwartier Don derdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. geen aangelegenheid meer, waarbij ge streden wordt voor de uitschakeling van bepaalde groote mogendheden of belan gen van groote mogendheden. Het ge heele verloop tot dusver heeft reeds aan getoond, dat het met het oog op den eeonomischen oorlog, die van Angelsaz- sische zijde tegen alle Europeesche vol ken gevoerd wordt, om de beveiliging van de levensvatbaarheid van alle naties van dit continent gaat. Er staat dus niet zoo iets als eei> „oorlog van een groote mogendheid" op de agenda, doch Europeesche bestaans- kwesties staan thans op het spel i.en moeten zoo opgelost worden, dat zij nooit meer kunnen worden opgeworpen. Ten slotte verklaart-de „Diplo" het volgende: „De staatslieden van Europa, Idie thans in Berlijn met de vooraan staande mannen van het Duitsdie Rijk en vooral met zijn Führer Adolf Hitler bijeenkomen, zijn geen vertegenwoordi gers van irreële of imaginaire krachten, zooals zij door Londen en Washington worden voorgesteld. Het zijn de representanten van naties, die alle den strijd om het leven kennen en die daarom ook vastbesloten zijn op grond van het lijden, de ontberingen en ervaringen van hun volken en hun va derland een 'beveiligde ontwikkeling en een veelbelovenden bloei te waarborgen- In .verband met het vastgestelde ver trek van de Tatsuta Maru naar de Ver eenigde Staten verneemt Doanei van be voegde zijde, dat het Amerikaansche con sulaat-generaal te Tokio alle Amerikaan sche burgers in Japan opnieuw heeft uit- genoodigd Japan zoo snel mogelijk te verlaten. In het Rijksmuseum te Amsterdam heeft Dinsdag de officieele bpening ^plaats gehad van de tentoonstelling Barnsteen, het goud der zee". Er bestond onmtd-$fó dtiltjk teer veel belangstelling voor de expositiecw - Polygoon Zeylemaker

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1