ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 28 NOVEMBER 1941 OPöENOl ZIERIKZEESCHE COURANT Met Duitschland tegen het kapitalisme ABONNEMENT t Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 1797 - 1889 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitb. B£94, Tel. 82 Giro no. 187677 - Dir. A.J. de Looze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14797 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88' cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. VON RIBBENTROP'S JONGSTE REDE ormr Duiiichland'i buifonlandich* politiek Bij de receptie, welke de minister van buitenlandsube zaken, von Ribbentrop, in hotel Kaiserhof heeft gegeven ter eere van de Europeesche staatslieden, die te Berlijn vertoeven ter gelegenheid van de verlenging van het anti-Kominternpact, heeft hij een toespraak gehouden, waarin hij o.a. zei: Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om u een kort overzicht te geven over ontstaan en verloop van den oorlog, benevens over de opvatting der Duitsche regeering, over de huidige situatie op het gebied der buitenland scbe politiek. Twee groote mannen, aldus von Ribben trop, de Führer van Duitschland en de Duce van Italië, hebben het eerst meer dan twintig jaar geleden het bolsjewis tische gevaar onderkend en den strijd aangebonden tegen deze laatste uiting van verval in de opvattingen en zeden van, een stervend tijdperk. Daarbij stuit ten zij in de buitenwereld op een vijand schap, die haast onoverwinnelijk scheen Het is thans yrijwel onbegrijpelijk, dat Engeland dezen oorlog tegen Duitschland op touw Jieeft gezet, omdat Duitschland volgens de methoden van een vrije vólks- stemming de Duitsche stad Dantzig in het rijksverband 'wilde terughebben en een autoweg wilde aanleggen door den Corridor. Uitvoerig schetste de minister de Duit sche aanbiedingen aan Engeland, die dit land zulke groote voordeelen beloofden en de Engelsche weigerachtigheid om de ze voorstellen te aanvaarden. Hij kon zichzelf hierbij ais kroongetuige doen op treden, daar hij deze aanbiedingen van den Führer telkens had overgebracht. De toekomst zal moeten uitmaken, aldus spreker, of de Engelsche staatslieden des tijds een verstandige politiek hebben ge voerd of niet. Ik voor mij geloof, dat de beslissing daaromtrent reeds is gevallen. Stalin's plannen doorzien Spr. kwam daarna tot de phase van den gemeer.sehappelijken vrijheidsstrijd te gen Sovjet Rusland, een strijd die eens als beslissend zal worden aangemerkt, zoowel voor het verloop van dezen oorlog als voor het lot van Europa. Stalin hoopte op een langen afmattings- Oiórlbg tusschen Duitschland en de Wes telijke democratiën, die het hem zonder bijzondere krachtinspanning mogelijk zou maken het bolsjewisme in Europa 'in gang te doen vinden. In deze hoop zag hij zich bedrogen door de Duitsche successen en thans wij zigde hij zijn taktiek, knoopte weer on derhandelingen aan met Engeland en Amerika en spande samen met de oor logshitsers Churchill en Roosevelt. Uit de nauwkeurige gegevens, die de Duitsche regeering bezit over de geheime zittingen van het Engelsche Lagerhuis in het jaar 1940, 1940, blijkt buiten kijf, dat dit Huis na de ineenstorting van Frankrijk ernstig bezorgd was over de oorlogskansen. De heer Churchfll poogde toen het Engelsche volk opnieuw voor zijn oorlogspolitiek te winnen door voor het Lagerhuis te verklaren, dat hij op grond van onderhandelingen ,te Moskou thans de nauwkeurige toezegging had, dat Sowjet-Rusland aan den oorlog zou deel nemen aan de zijde van Engeland en dat hij de onbeperkte toezegging van Roose velt bezat omtrent steun voor de Engel sche oorlogvoering. t De overeenkomst lunchen Londen en Moskou korten tijd na het uitbreken van 'de Duitsch-Russische vijandelijkheden gepu bliceerd, was slechts de bfficieele, be vestiging van den toestand, die in wer kelijkheid reeds sedert lang in het ge- heirn^ had bestaan. Op de onwaardigste wijze verheerlijk ten thans de Westersche democratiën plotseling het bolsjewisme en zelfs aarts bisschoppen, bisschoppen en kardinalen, die nog kort tevoren Rusland in heiligen ijver hadden bestreden als de wieg van het Atheïsme, verkondigden plotseling, dat de Sowjet-Unie steeds de wieg van het Christendom was geweest. De aarts bisschop van Canterbury bad tijdens een officieele godsdienstoefening voor het Roode Leger en voor zijn vriend Stalin. In vijf maanden is nu ook deze laat ste militaire hoop der Angelsaksen in Europa vernietigd. Ik geloof niet te. veel te zeggen, als ik beweer, dat deze vijf maanden van den veldtocht in het Oos ten gekwalificeerd zullen worden als de grootste militaire daad uit de wereldge schiedenis. Europa bestand tegen elke blokkade Door de Sow jetnederlaag wordt Europa economisch onafhankelijk van overzeesche sche gebieden en het is nu voor goed tegen elke blokkade bestand. Het oorlogs potentieel van Europa zal weer geweldig toenemen, want de organisatih van het reusachtige bezette gebied in het Oosten is reeds in vollen gang. Maar ook voor de politieke situatie in, de geheele wereld is de nederlaag van het bolsjewisme van beslissende beteeke- nis. Het overzicht der landen van het driemogendhedenpact, Duitschland, Italië en Japan, benevens de daarbij aangesloten staten, is door de verdwijning van Rus land als groote mogendheid zoo sterk geworden, dat ik geen andere combinatie van mogendheden ken, die zich daar tegen op den duur ziou kunnen verztetten. Ook Noord-Afrika en het Naburige Oosten zullen zich, voor zo'over de vijand hier nog machtsposities inneemt, na verloop van tijd niet kunnen onttrekken aan de uitwerking van deze politieke en "fnili- taire machtsontplooiing. Voorts ligt in Oost-Azië de groote mogendheid Japan, die daar meester is van de verdere ont wikkeling. -v Roosevelt verantwoordelijk De minister zette' hierop uiteen, hoe president Roosevelt met allerlei' listige kunstgrepen, met leugens en bedrog, ge poogd heeft zijn land in oorlog mét Duitschland te verwikkelen. Niet hetAme- rikaansehe volk, maar het internationale Jodendom en zijn exponent Roosevelt zijn hier de schuldigen. Met het oog op deze houding wilde spreker thans meteen het volgende verklaren: of en in welken omvang de V.S. oorlogsmateriaal leveren aan onzen vijanden, of de V.S. bovendien aan den oorlog tegen ons deelnemen of niet, dit kan niets meer veranderen aan den afloop van dezen oorlog, d.w.z. aan de overwinning van de As en haar bond- genooten. Volgens de laatste stemmingen heeft de huidige Amerikaansche regeering slechts een kleine fractie van het Ame rikaansche volk voor haar oorlogspolitiek gewonnen. Mocht deze voortdurende op hitsing toch nog succes hebben en een oorlog tusschen de V.S. eenerzijds en Europa en Oost-Azië anderzijds ontstaan, dan staat thans reeds voor de geschie denis vast, dat de verantwoordelijkheid voor dezen oorlog en al zijn gevolgen uitsluitend berust bij president Roosevelt Itallaanschweerniachtsberlchf Hevig» «n succesvolle gevechten In Marmarlsche woestijn Het 542e communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier luidt: In den grooten, bewogen slag in de Marmarische woestijn, die reeds langer dan een week onafgebroken voortduurt, leveren de moedige, onvermoeibare strijd krachten der spil hevige en succesvolle gevechten. In den centralen sector zijn de vijandelijke afdeelingen,* die in een zak ten Zuiden van Sidi Rezegh in gesloten waren, vernietigd. Bij de meer dan 5000 krijgsgevangenen, die tot dus verre in de concentratiekampen geteld zijn, bevinden zich, behalve généraal Sper ling, commandant van een pantsetbrigade, ook generaal B. F. Armstrong, comman- dant van een brigade der eerste Zuid- j Afrikaansche divisie, twee Amerikaansche waarnemers en verscheiden Engelsche en Amerikaansche journalisten. Aan het front van S o 11 o e m zijn aLlé hardnekkige aanvallen, door drie vijande lijke divisies ondernomen, op de door de divisie Savona bezette stellingen, ge broken door den taaien tegenstand onzer troepen. De aanvallers leden opnieuw bloedige verliezen en konden geen enkel succes behalen. Meer dan 20 pantserwagens werden vernield en talrijke beschadigd. Een vijandelijk vliegtuig werd door net afweergeschut neergehaald. Een door ons ondernomen ontlastingsactie heeft reeds zichtbare resultaten1. In den nacht van 24 op 25 November zijn vijandelijke af deelingen, idle de vesting Bardia waren genaderd, met zware verliezen terugge slagen. Te Tob roek hevig artillerie vuur aan weerskanten. Twee Engelsche vliegtuigen zijn door het geschut van de divisie Trento neergeschoten. De Italiaansch-Duitsche luchtmacht was den geheelen dag zeer bedrijvig. Con- centra ties van gemotoriseerde strijd mid- DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weer macht maakte gisteren bekend: In den -centralen en Noordelij ken sector van het Oostfront zijn hieuwe vorderingen gemaakt. De sovjet-aanvallen ten N. van Rpstov zijn met zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Ook aan het front bij Leningrad zijn ver scheidene uitbraakpogingen van den vijand mislukt. Tijdens een nach telijk gevecht met Britsehe motor- torpedobooten in hét Kanaal heb ben patrouillebooten verscheidene booten met voltreffers beschadigd. Het verlies van 2 Britsehe mo- tortorpedobooten kan worden aan genomen. Het luehtwapen heeft in den af- geloopen nacht haveninstallaties aan de Zuid- en Westkust van Engeland gebombardeerd'. - In Noord-Afrika duren Ide ge vechten met onverminderde kracht voort. Bij de kust van Cyrenaïca heeft een Duitsche duikboot een Britsehe motortorpedojager tot zin ken gebracht. Aanvalspogingen van het Brit sehe luehtwapen met zwakke strijd krachten in hef- Noord-Duitsche kustgebied bleven zonder effect. In den. /tijd. van 19 tót 25 November heeft het Britsehe luehtwapen 91 vliegtuigen verloren; 68 in het ge bied van Noord-Afrika en de Mid- dellandsche Zee. In d^nzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot- Brittannië 29.eigen vliegtuigen ver loren. delen, ravitailleermgscolonnes en plaat sen, waar vliegtuigen verspreid stonden opgesteld, werden op doeltreffende wijze met bommen en machinegeweervuur be stookt. Onze bommenwerpers hebben een Brit- schen jager neergeschoten. Op 23 en 24 November heeft de Duitsche luchtmacht in totaal 26 -vijandelijke toestellen neer gehaald, waarvan 2 werdén genoemd in het weermachtsbericht van gisteren. In het woestijngebied is de oaSe Gialo, na verbitterden tegenstand van ons ge ïsoleerd garnizoen, bezet door sterke vij andelijke strijdkrachten, die i zware ver liezen aan menschen en materieel leden. Deze vijandelijke gemotoriseerde (colonne wordt voortdurend door onze vliegtuigen bestookt met bommen en mitraiUeurvuur; wederom zijn 15 voertuigen in brand ge raakt en een vijftigtal beschadigd. Een onzer vliegtuigen werd hij een verken ningsvlucht boven de oase door drie Blen heims aangevallen en schoot er één van neer. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen laten vallen op Benghazi; er zijn slechts- twee slachtoffers, terwijl de schade van weinig beteekenis is. In Agedabda onder namen twee Britsehe vliegtuigen een aan val in scheervluchteen werd door het plaatselijke afweergeschut getroffen en viel brandend neer. Een onzer duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. In Oost-Afrika bedrijvigheid der weder zij dsche artillerie 'bij de steunpunten Tsjelga, Walag en Tsjertsjer, élsmede botsingen tusschen vooruitgeschoven af deelingen, waarbij de 'vijand aanzienlij -te verliezen leed. De batterijen van Gondar hebben Engelsche doorbraakpogingen, die door pantserwagens gesteund werden, ver-' ijdeM. Tien pantserwagens werden ver nield, verscheidene andere door ons wel gericht vuur getroffen. Ter gelegenheid van de herdenking van het vijf-jarig "bestaan van het anti' kominternpnet zyn zeven nieuwe landen tot dit pact toegetreden. De plechtig heid te Berlin tydens de onderteekening in tegenwoordigheid van den Ryktb minister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop. 1 Telefoto Hoffmann-Stapf De civiele gouverneur van Transnistrië heeft bevolen, dat in Odessa terstond be- j gomnen moet worden met den bouw van j een nieuwe groote kathedraal. Zij zal opgericht worden op dezelfde plaats, waar zich de vroegere kerk bevond, wel- j ke door de bolsjewisten in vernield, j (D.N.B.) Naar de Parijsche bladen melden, is de terugkeer van Fransche krijgsgevangenen j hervat. Na een reeds Woensdag in Com- i piègne aangekomen transport is gisteren een extra trein met 1114 gevangenen, on der wie 170 officieren, in Chatenay aan gekomen. De komende dagen worden nog meer treinen met Fransche krijgsgevange nen verwacht. NIEUW PACHTBESLUIT Goedkeuringsprocedure Een der grootste tekortkomingen van de tegenwoordige pachtwet bestond daar in, dat bij de goedkeuring van pacht overeenkomsten zoowel de pachtrechter als ook de paebtbureaux bevoegd waren. Deze procedure,bLie leidde tot een zeer uiiteenloopende goedkeuringspractijk en daardoor vooral tot groote verschillen in de pachtvergoeding is geünificeerd. De pachtbureaux, die hun nut in de practijk hebben bewezen, worden pu- blekrechtelijke lichamen met den naam „Grondkamer" en zijn alleen bevoegd voor de goedkeuring van pachtovereen komsten, benevens voor alle andere be slissingen van zuiver economisch karak ter tijdens den duur van een pachtover eenkomst. In tegenstelling tot het geldende recht kan de Grondkamer bij de goedkeurings procedure de pachtvergoeding, ook tegen den wil van partijen, definitief bepalen. Volgens de oude pachtwet moest de pachtconfcróle de overeenkomst nietig ver klaren en kon dan den pachter vooïj den duur van ten hoogste twee jaar het gebruiksrecht verleenen op voorwaarden als juist geacht door de controle. Bij nietigverklaring ien goedkeuring moe ten de Grondkamers in de eerste plaats de algemeene belangen van den land bouw in het oog houden en eerst in de tweede plaats de belangen van par tijen. I - --j Dientengevolge zullen zij overeenkom sten nietig verklaren, indien de aspirant pachter ondeugdelijk is of indien daar door een bedrijf wordt verkaveld vooral door gescheiden verpachting, van land en bedrijfsgebouwen. In alle overige ge vallen zal de Grondkamer de overeen komsten niet nietig verklaren, maar de overeenkomst op een gezonde basis plaat sen dooor wijzigingen naar haar goed dunken. Als compensatie voor de uitbreiding van het recht der Grondkamer bij de goedkeuring van pachtovereenkomsten is de mogelijkheid tot beroep bij een Cen trale Grondkamer ingevoerd. DE UITREIKING VAN WINTERKLEEDIN.G zal door. de Winterhulp geschieden De kleedingstukken, welke bij de door het rijksbureau voor de distrubitie van textielproducten georganiseerde winter- kleeding-actie zijn binnengekomen, zullen door bemiddeling van Winterhulp Neder land aan de daarvoor in aanmerking ko mende personen worden uitgedeeld. Daar toe zullen de plaatselijke directeuren en/of buurtschapshoofden van de WH.N worden ingeschakeld, die zich daarom trent met de plaatselijke kleedingcomité's in verbinding zullen stellen. Personen, die voor deze kleeding in aanmerking wer.achen te komen, zullen het normale aanvraagformulier van hulpverleening bij het plaatselijk bureau van de W.H.N. moeten indienen. De ingekomen aanvra gen zullen door de buurtschapshoofden nauwkeurig wouden onderzocht. De klee- Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 17.33. Morgen (Zaterdag) zon op 9.24; zon onder 17.32. Maan onder 3.22; op 15.36 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden yer- duisterd. Volle Maan Woensdag 3 Dec. Laatste kwartier Don- derdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. ding zal worden gedesinfecteerd bij plaat selijke wasch- en/óf tetricheerinrichtingen. Eventueele kleine reparaties zullen op kosten van de W.H.N. worden uitgevoerd, zoodat men kleedingstukken zal ontvan gen, welke waard zijn te worden uitge reikt. Het uitreiken zal geschieden tegen halve punten-waardeering, zonder dat een speciale vergunning wordt vereischt. Slechts punten van de textielkaart 2de en 3de periode, bijslagkaarten, a.k. en b.k. punten zullen geldig zijn. De extra rantsoenbonnen vatte brandstoffen Het is gebleken, dat er eenig misver stand bestaat ten aanzien van het model van de rantsoenbonnen voor vaste brand stoffen, welke, zooals bekend, worden; uitgereikt aan personen,die recht hebben op een extra rantsoen vaste brandstof fen, alsmede aan kleinverbruikers in de groepen ib, c en d. Deze bonnen dragen den Opdruk brandstoffen één eenheid" en hebben een grijs-groene kleur. Hiernaast zijn de zoogenaamde periodebonnen in gebruik, die als opdruk de woorden: „brandstof fen één eenheid le periode, 2e periode" enz., dragen en die eveneens een grijs groene kleur hebben. Teil einde een dui delijk onderscheid te scheppen tusschen de rantsoenbonnen en deze periodebon nen, zijn de nieuw uit te reiken ramtsoen- bonnen thans voorzien van een witte streep, die ongeveer ter hoogte van het woord „één eenheid" over de geheele breedte van den bon loopt. De oude rantsoenbonnen, welke niot van deze witte streep voorzien zijn, blij ven echter eveneens geldig.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1