ZiERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 27 NOVEMBER 1941 OPöENOi ZiERIKZEESCHE COURANT Met Duitschland tegen het kapitalisme ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. 1797 - 1689 Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137617 - Dir.: A.J.deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14796 ADVBRTBNTIHS Prlji: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bi) contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. NIEUWE SUCCESSEN IN NOORD AFRIKA DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel der weermacht maakte gisteren bekend: ïn den centralen sector van het Oostfront hebben onze aanvallen terreinwinst opgeleverd. 2 sovjet oorlogsschepen liepen op Duitseh- Finsche mijn versperringen en zijn na zware ontploffingen ondergegaan 'In den strijd tegen Engeland heeft de luchtmacht overdag en des nachts havenwerken en vliegvelden in het ZW.-Z.O. van het Britsche eiland bestookt met bommen van zwaar kaliber. Bij de succesvolle verdediging van een konvooi tegen een aanval van Britsche mo'tortorpedobooten is een Duitsch patrouillevaartuig door torpedotreffers gezonken. De ba- manning is gered. In Noord-Afrika heeft een te genaanval der Duitsch-Italiaansche troepen nieuwe successen geboekt. De stellingen aan het front van Solloem werden in weèrwil van vijandelijke aanvallen gehandhaafd. Nieuwe uitvalspogingen der bezet ting van Tobroek zijn mislukt. Van het front bij Moskou wordt in toenemende mate het overloopen van bolsjewisten gemeld. Om tegen deze crisis op te treden, heeft de regeering-Stalin aanleiding gevon den in een nota te berichten over wreedheden van Duitsche soldaten tegenover gevangen genomen bols jewisten gepleegd. De Duitsche weermacht en de met haar strij dende verbonden troepen zien mst de diepste verachting neer op der gelijke valsche berichten, waardoor het beestachtig optreden van bols jewistische horden verbloemd '<n haar gevechtsmoraal vergroot moet worden. ANTI-KOMlNTERNPACT VERLENGD Ook d« Nanklng-r®g«*ring trad to* Dinsdagmiddag icon 12 30 uur is in de ambsssadeurszaal der nieuwe Rijkskan selarij de voor de wereldpolitiek belang rijke offieieele plechtigheid voltrokken, waarbij uit naam van den Führer en de Rijksregeering de Rijksminister van Bui- tenlandsche Zaken von Ribbentrop, de vertegenwoordigers van het in het anti- Kominternpact vereenigde staten heeft begroet, evenals de vertegenwoordigers van de regeeringen, die gevolg hebben gegeven aan de uitnoodiging tot toetre ding door de mogendheden, die reeds lid waren van het pact. Nadat de vertegenwoordigers van de verdragsmogendheden het protocol tot verlenging van den geldigheidsduur van het anti-kominternpact met nog vijF jaar hadden onderteekend, maakten de ve tegen woo rdigers van Bulgarije, Denemar ken, Finland, Kroatië, Roemenië en Slo- vokije op plechtige wijze bekend, dat hun landen toetraden tot dit pact tegen den bolöjewistischen wereldvijand. Vervolgens las de Rijksminister van Buitenlandsche Zaken een telegram voor van den Chineeschen minister van Bui tenlandsche Zaken, dr. Tsoemin Jee, aan de Rijksregeering, waarin werd medege deeld, dat de Chineesche nationale regee- ring eveneens toegetreden is tot het anti- kominternpact. R«d« van von R bbentrop Tegen het einde van de plechtigheid in de Rijkskanselarij, heeft minister von Rib bentrop een. korte toespraak gehouden, waarin hij de zeven nieuwe staten, die zich hebben aangesloten bij het anti- Kominternpact, in het bijzonder begroette.- De minister wees op den ondermijnen den arbeid van de Komintern, die na de zware en definitieve nederlagen van hèt bolsjewisme in Duitschland en Italië in versterkte mate in andere landen begon en legde den nadruk op de destijds duidelijk blijkende noodzakelijkheid om een gemeenschappelijk front te vormen tegenover dit gevaar. Ik was destijds, zoo zeide minister von Ribbentrop, van meening, dat ook andere landén tot dit inzicht zouden komen en tot het anti- Kominternpact zouden toetreden. Spoe dig hierop zijn Mandsjoekwo, Spanje en Hongarije tot dit pact toegetreden. Thans zijn Bulgarije, Denemarken, Fin land, Kroatië, Roemenië, Slowakije en de Chineesche nationale regeering lid van dit pact geworden. Hierdoor is verreweg het grootste deel van de Europeesche volken en van die in het Verre Oosten in het anti-Kjom- internpact vereenigd. Door den huidigen oorlog 'is het de wereld pas duidelijk geworden, dat het bolsjewisme inderdaad vastbesloten was al zijn machtsmiddelen te gebruiken voor zijn wereldrevolutie. De Duitsche weer macht en haar bondgenooten hebben in zegevierende slagen het coriimunisme een slag toegebracht, waarvan het zich niet meèr herstellen zal. Na de vernietiging van de machtsmidde len van den staat moeten echter nog de overige in de wereld bestaande invloe den van het communisme uit den weg geruimd worden. Vervolgens wees de minister nog op de verderfelijke rol van de bondgenooten van het communisme, die uit een zuiver opportunisme met het communisme sa mengingen. Hij besloot met te verkla ren, dat hij ook namens alle in het anti- Kominternpact vertegenwoordigde staten sprak, wanneer hij de vernietiging van het bolsjewisme als het doel noemde, waarnaar gestreefd moet. worden. BRITSCHE PANTSERBRIGADE VERNIETIGD Uitvalgpoglngon uit Tobro*k verijdeld Sttijd ftiicht zware verliezen Het 541e communiqué van het Itali- aansehe hoofdkwartier luidt: Op het slagveld in de Marmarische woestijn hebben de strijdkrachten der As- mogendheden ook gisteren den geheelen dag( verbitterd; gevochten. In de zone van Bir el Gobi hebben, na een oain singelingsmanoeuvre, die op 23 November was begonnen, de divisie „Ariete" en de Duitsche gepantserde idivisies ide 22e Britsche pantserbrigade vernietigd. -Op nieuw werden gevangenen gemaakt. De zuivering van het terrein, dat bezaaid is met onbestuurbaar geworden of. in brand gestoken Engelsche vechtvvagens, duurt voort. Er zijn geen wijzigingen aan het front van Tobroek, waar de vijand met steun van artillerie en luchtmacht door-middel van vechtwagens uitvallen trachtte te doen, die alle door onze troepen wer den verijdeld; twaalf vechtwagens werdeft vernield, idrie vliegtuigen neergeschoten. Aan het front van Solloem stuitten de aanvallen, welke de vijand met uit het Oosten aangevoerde divisies ondernam, op de vastberaden verdediging der Duit sche en Italiaamsche troepen. Geroemd dient te worden de prachtige houding van de divisie „Savona", die verbitterd vocht en de belangrijkste stellingen be hield. De verbonden luchtmacht greep in door intensief bombardeeren en be schieten. Ook de installaties en de haven van Tobroek werden herhaaldelijk ge bombardeerd. Bij luchtgevechten heeft onze lucht macht 8 vijandelijke vliegtuigen ineerge- schoteëh, 12 andere werden neergehaald door de Duitsche luchtmacht, die ook 6 op den grond staande vliegtuigen in brand deed geraken. Bij de hevige gevechten van (dezen dag werden dien vijand zware verliezen aan manschappen, vechtwagens en ander ma teriaal toegebracht; ook onze verliezen zijn aanzienlijk. In het Zuiden van Cyrenaica bood hèt kleine garnizoen der oase Dzjala hard- nekkigen tegenstand tegen «Jen vijande lijken druk. Onze luchtmacht deed op nieuw heftige aanvallen op de gemoto- riseeerde Engelsche colonnes, die in de richting van de oase optrekken. Weder om werden talrijke auto's der colonne getroffen en in brand geschoten. Engelsche vliegtuigen deden aanvallen Tripolis, Benghasi en eenige kleinere plaatsen in Libye, waarbij geen slacht offers te betreuren zijn en' slechts weinig schade is aangericht. Boven Tripolis heeft een onzer jagers een Blenheim-machine neergeschoten. Op Sicilië heeft gistermiddag het lucht doelgeschut een jager van het type Hur ricane neergeschoten; de bestuurder werd; gevangen genomen. In Oost-Afrika kwam de vijand in con tact met» de vooruitgeschoven stellingen van Gondar. Met vliegtuigen en artillerie viel hij onze verdedigingsstellingen aan, die zich heftig verweerden. Aan het Noor delijke front van Gondar werden vij andelijke afdeeHngen voor het steunpunt Tsjertsjer (Walag) aangevallen en door onze formatie* verstrooid, RADIOREDE VAN PROF. Dr. T. GOEDEWAGEN ov*r h*t departement van Volksvoorlichting *n Kunsten Voor den Nederlandschen. Omroep heeft de secretaris-generaul van Volksvoorlich ting en Kunsten, prof. dr. T. Goedewagen, een radiorede gehouden, waaraan (net volgende is ontleend: Het was Dinsdag juist een jaar ge leden, dat het departement van Volks voorlichting en Kunsten door den Rijks commissaris werd ingesteld. Het ver heugt mij, aldus dr. Goedewagen, u tjhans iets over inrichting en werkwijze te kun nen mededeelen. Het departement is ge boren uit de behoeften des tijds. In de eerste plaats zijn wij in detwintigste eeuw steeds meer tot de overtuiging ge komen, dat een zoo belangrijk ding als de volks voorlichting niet een zaak van particulier initiatief of be lang, maar een aangelegenheid der ge- heele volksgemeenschap dient te zijn. Hoe langer hoe meer immers is [gebleken, dat pers, film en radio bij particuliere uitgevers, ondernemers en vereenigingen alleen niet in voldoend' ver trouwde handen zijn. - Doordat de overheid zich in het af- geloopen liberale tijdvak aan deze uitin gen van volksleven niet veel gelegen liet liggen, slopen er ongemerkt allerlei euve len in, waarvan het voornaamste wel was1: de totale versplintering van ons volk in tal van partijen en coterieën^ en als gevolg daarvan een noodelooze verspilling van volkskracht. De zoo verantwoordelijke post van volksvoorlichter was allengs in handen geraakt van menschep, die er geen aan stoot aan namen, dat ons vaderland een tegen zich zelf verdeeld huis was ge worden, ja de misdadige versnippering van onze volkskracht nog dagelijks m de hand werkten (door het in den geest der democratische partijvorming in plaats van in een geest van nat i om ale een heid vpor te lichten. Thans echter zien wij duidelijk in: volksvoorlichting is geen zaak vam indi vidu, onderneming of vereeniging, maar van den Staat als dienaar des voIks. Dit heeft geleid tot oprichting van een apart departement voor de Volksvoor lichting. Steunen, stimuleeren, ordenen, zuiveren en contröleerendeze vijf woorden .geven vrij nauwkeurig het werkgebied van het departement aan. Het be oogt m.a.w. aan alle uitingen van volks voorlichting en kunstzinnig leven in volk- schen zin mogelijkheden van ontplooiing te geven en als die mogelijkheden wor den gegrepen, de activiteit der volksca- cultureele krachten te sterken en te prik kelen Zoo omvat het departement het geheele terrein van volksvoorlichting en kunsten van haar mogelijkheid tot haar werkelijkheid toe. Kunst en voor lichting zijn regeeringszaak. Er is in een jaar tijds reeds iets be reikt, maar nog veel meer ligt als taak voor ons. $>it departement heeft een zeer bijzondere taak, n.l. ons volk door voor lichting en kunstbeoefening op te leiden, omhoog te leiden tot zijn ware wezen en zijnoogen voor den nieuwen tijd der volkscjie levensbeschouwing te ope nen. Wij weten zeer goed, dat de over heid geen genieën kan maken. Maar wij weten ook, dat de Staat bij machte is, f de gunstigste voorwaarden hiervoor te scheppen door on? volk in zijn cultureel besef, dat tevens eenheidsbesef is, tester- 1 ken. Het genie is altijd component van een sterke en gezonde volksgeest, die het draagt en schraagt en waaruit het als een kroon op het werk uitrijst als een torenspits. Wat vroeger de maecenas, de vorst en de rijke patriciër deed, is nu recht en plicht van den Staat. Daar om is het departement van volksvoor lichting zich van zijn taak ook klaar! bewust. Het werkt voor de verheffing van den Nederlandschen geest binnen de verheffing van Germaansch' Europa. Uit Madrid meldt DNB, dat op voor schrift van den minister van de partijl schrift van den min. van de partij de „fa- lange" wordt gezuiverd; de ledenlijsten worden voor een half jaar geblokkeerd, er worden partijrechtbanken in het le ven geroepen, die tweemaal per maand bijeenkomen. Uit de partij worden alle personen gezet, die op grond van on juiste gegevens toegang hadden gekre gen, die met de wapenen of in woord en geschrift tegen de nationalisten heb ban gestreden. V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten BRITSCHE KRUISER TOT ZINKEN GEBRACHT Linieschip ernstig getroffen Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde gisteren in een extra bericht mede: De Britsche vloot heeft de laat ste dagen weer zware verliezen ge leden. Behalve dat, zooals in het weermaehtsbericht vaii gisteren ge meld is, een vrij groot Britsch oor logsschip door een luchttorpedo ge troffen was, heeft voor Solloem een Duitsche duikboot onder bevel van den eersten luitenant ter zee Frei- hèrr von Tiesenhausen een Britsch linieschip aangevallen en het een zwaren torpedotreffer toegebracht. Voorts heeft een duikboot onder bevel van den eersten luitenant ter zee Mohr op den Atlantisch en Oce aan een. Britschén- kruiser 'der Dra gon-klasse tot zinken gebracht. AMERIKAANSCHE SOLDATEN NAAR SURINAME E*n communiqu* van Garbrtrndy Het A.N.P. meldt: In zijn op M October te IJtrecht ge houden 'redevoering ter gelegenheid van de scholingsbijeenkomst van functionaris sen der N.S.D.A.P. en der NJB.S. heeft ir. A. A. Mussert geprotesteerd tegen de verkwanseling van de Nederlandsche koloniën door de Nederlandsche emigran- tenregeering te Londen. Ofschoon ir. Mus sert in deze rede voorloopig alleen van Curasao sprak, bleek hij met vooruitzien- den geest terstond het gevaar te hebben ingezien van deze .onverantwoordelijke politiek, welke tot noodlottige gevolgen aanleiding moet geven. Hoe goed de lei der der N.S.B. destijds heeft ingezien dat na Curasao andere deelen van het Nederlandsche rijk aan het Amerikaan- sche imperialisme ten prooi zouden val len, blijkt uit een communiqué, dat door Gerbrandy, den leider van het Nederland sche emigrantencomité te Londen is uitge geven en dat den volgenden inhoud heeft: „De bauxietmijnen in Suriname leveren goed zestig procent der behoeften van de Amerikaansche aluminium-industrie, die van vitaal belang is voor de verdediging der Ver. Staten, van het Westelijke half rond en van de volkeren die zich actief tegen agressie verdedigen.. Dientengevol ge is het noodzakelijk, de veiligheid van deze mijnen volkomen te waarborgen," in verband met de eischen welke de toe stand van dit oogenblik stelt. In normale omstandigheden zou de regeering van het Kon inkrijk der Nederlanden voor de ver dere versterking der verdediging van Su riname een beroep gedaan hebben op de in Nederlandssch-Indië beschikbare strijdkrachten. Gezien den toestand van dit oogenblik irt 'het Zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan was het even wel riet aar bevclcnswaardig dien weg in te slaan Ooit schijnt het niet aanbe velen'. 7 dig, strijdkrachten te onttrek ken aan het Nederlandsche legioen in En geland, dat gereed moet blijven voor de j taak der bevrijding van het moederland, j Om bovenstaande redenen hebben de regeeringen van Nederland en van de Ver. Staten overleg gepleegd en dit heeft er toe geleid, dat de regeering der Ver. Staten troepen naar Suriname zal sturen om daar met de Nederlandsche troepen samen te werken. Tevens heeft de Nederlandsche regee ring de regeering van Brazilië verzocht aan deze defensieve maatregelen deel te nemen en men kwam overeen, dat Bra zilië voor dit gemeenschappelijk doel bij zondere milita're maatregelen zal treffen op zijn aan Suriname grenzend gebied en een delegatie naar Paramaribo zal sturen. - Deze delegatie heeft tot taak van ge dachte te wisselen en tot een accoord te geraken over alle andere maatregelen die geschikt zijn om aan de gemeen schappelijke veiligheidsmaatregelen der Nederlandsche, Amerikaansche en. Brazili- aansche troepen een zoo groot mogelijk effect te geven". Tot zoover Gerbrandy. Hel spreekt van- **lf, dat het Nederlandsche volk de po- Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 17.33. Morgen (Vrijdag) zon op 9.23. Maan onder 3.21; op 15.12 Tnsschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle Maan Woensdag 3 Dec. Laatste kwartier Don derdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. ging om recht te praten wat krom is, terstond zal doorzien. Het Nederlandsche volk zal zich geen zand in ae oogen laten strooien. Immers, uit niets in deze verklaring van Gerbrandy blijkt, waaruit de zoogenaamde bedreiging van de bauxietmijnen bestaat, tenzij gedacht is dan het Amerikaansdie imperialisme of aan een nieuwen aanval van <ï'e Britten, die er destijds niet voor zijn terugge schrokken Curasao te bezetten. Blijkbaar heeft Gerbrandy zich/Tiiet kunnen verzet ten tegen den machthonger van den dol lar-moloch en heeft hij nu deze uitvlucht verzonnen ten opzichte van de onver vreemdbare bezittingen van het Neder landsche volk. Het spTeekt vanzelf, dat het Neder landsche volk zijn recht op zijn over- zéesche bezittingen niet prijs zal geven, zooals dit door ij\ Mussert in zijn te Utrecht gehouden rede nadrukkelijk en duidelijk is verklaard. Een krachtig pro test tegen deze willekeurige handelwijze van het „Nederlandsche" emigrantenco mité zal in geheel Nederland eenparig opklinken. DE BAUXIETMIJNEN VAN SURINAME Amerika'* behoeft* aan aluminium Het aluminiumverbruik neemt in de ge heele wereld sterk toe en dus ook de behoefte aan bauxiet, de voornaamste grondstof, waaruit dit metaal gewonnen wordt, .De grootste producent en ver bruiker van aluminium is Duitschland, dat uit verschillende landen van Europa bauxiet betrekt. De Ver. Staten hebben eveneens een belangrijke aluminiumindustrie, die den laatsten tijd uitsluitend voor de vervaar diging van oorlogsmateriaal gebruikt wordt. In 1939 werd 140.000 ton alumi nium uit bauxiet gewonnen; een gedeelte hiervan is uit eigen bodem afkomstig, maar meer dan de helft moet uit Su riname worden uitgevoerd. In verband met de toenemende eischen van de be wapeningsindustrie b*staat het voorne men de pluminiumproductie te verdub belen en dus ook den invoer van bauxiet sterk te vergrooten. Blijkens de „bescher ming" der bauxietmijnen in Suriname door Amerikaansche troepen stelt men zijn verwachtingen dienaangaande op dit Ne derlandsche gebiedsdeel. Suriname stond eenige jaren geleden op de vierde plaats in de rij der bauxiet- produceerende landen. Reeds in 1898 werd de aanwezigheid an bauxiet geconsta teerd, maar eerst door de ontwikkeling der auto- en vliegtuigindustrie kreeg de grondstof groote waarde. Er ontstond zelfs een „bauxietkoorts" Amerikaan sche maatschappijen kochten haastig uit gestrekte plantages totdat in 1918 de Surinaamsche Bauxiet-Maatschappij werd opgericht. Deze is de belangrijkste on derneming gebleven, daar de later op gerichte Kalbfleisch Corporation van wei nig belang is. Welk een enorme vlucht de bauxietwinning heeft genomen, blijkt o.m. uit het feit, dat de productie in twee jaren tijds (1935—1937) van 115.000 tot 400.000 ton steeg. Deze laatste hoeveel heid vormde meer dan 10 pet. der we reldproductie. 44 v ,'j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1