ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE WOENSDAG 26 NOVEMBER 1941 OPOENO! ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 V Met Duitschland tegen het .kapitalisme 'f* ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. Uitgave: N.V. Zierikzeeache Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14795 ADVBRTHNTIHS Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. I'JWÜJ-UUH SUCCESVOLLE GEVECHTEN MET MOTOR-TORPEDOBOOTEN DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de weermacht deelde gisteren njede: De aanvallen in den oentralen sec tor van het Oostelijke front blijven een succesvol verloop hebben. Voor de Britsche kust hebben mo- tortorpedobooten een krachtig be schermd vijandelijk konvooi aange vallen en in hevige gevechten met Britsche motortorpedobooten, vier zwaar geladen koopvaardijschepen, met-een gezamenlijken inhoud van 16400 brt., -w.o. een tankschip van 6500 ton, tot zinken gebracht. Onze motortorpedobooten keerden onbe schadigd op haar basis terug. Gevechtsvliegtuigen [hebben in den afgeloopen nacht in de wateren rondom Engeland twee groote in konvooi varende vijandelijke koop vaardijschepen met bommen bescha digd Aan de Zuidoostkust van En geland zijn havenwerken gebombar deerd. In het Kanaal heeft de lucht macht een Britsche motortorpedo boot tot zinken gebracht. In den nacht van 23/24 November tracht ten de Engelschen met eenige boo ten aan de Framsbhe KanaalKust te landen. Zij werden door de Duitsche kustverdediging met 'ver liezen afgeslagen. ïn NoorQ-Afrika duurt de ver bitterde strijd in alle frontsectoren voort. Ten Zuiden van Sidi'el Bar- rani is een groot Britseh oorlogs schip door een luchttorpedlo ge troffen. De Britsche luchtmacht trachtte met zwakke strijdkrachten de Duitsche bocht en het bezette gebied in het Westen binnen te vliegen. Drie vij andelijke vliegtuigen zijn neerge schoten. DE STRIJD IN NOORD-AFRIKA Britseh* aanvallen succasrijk afgeweerd Het Italiaansehe weermachtsberichit van Maandag luidt als volgt-: Ook gisteren, op den vijfden dag van den grooten slag in de Mairnariscne woestijn tusschen de- Duitsch-ItaliaansChe en de Britsche strijdkrachten, rustten de wapenen geen oogenblik van den och tend tot den avond. In den vierhoek woestijn van Tobroek-Bir el Gobi-Sidi- Omar-Solloem werden opnieuw hardnek kige gevechten te land en in de lucht geleverd. Nieuwe uitvallen uit de vestjng To- broek, door den vijand .ondernomen met vele gepantserde strijdmiddelen, werden op doeltreffende wijze bestreden door onze infanterie en artillerie, ïn nauwe samenwerking met Duitsche detachemen ten. In dezen sector leed de vijand zware verliezen aan manschappen; tenminste 50 pantserwagens en andere gepantserde strijdmiddelen werden reeds buiten ge vecht gesteld. Ten Zuiden en Zuid-Westen van de vesting hebben Italiaansehe divisies in sa menwerking met Duitsche pantserafdee- lingen en gesteund door afdeelingen van de luchtmacht der spilmogendheden, aan zienlijke vijandelijke pantserafdeelragen vernietigd, waarbij vele pantserwagens en auto's vernield of zwaar beschadigd wer den. Er werden gevangenen gemaakt en de vijand leed aanzienlijke verliezen. Ten Westen van Solloem hebben de Britsche strijdkrachten bij de gevechten, op 22 en 23 November te^en Duitsche pantserafdeelingen geleverd; aanzienlijke verliezen geleden. Eenige Britsche af deelingen hadden zeer te lijden of wer den geheel vernietigd, zooals de vierde pantserbrigade, welker commandant, ge neraal Sperling, gevangen werd genomen. s Aan h*t front van Solloem Aan het front van Solloem, waar de divisie SaVona sedert den namiddag van den 22sten onafgebroken in gevecht is met vijandelijke strijdkrachten, die wor den gesteund door hevig artillerievuur, gepantserde afdeelingen en luchtmacht, volgden aanval en tegenaanval elkaar voortdurend op. Talrijke gepantserde voer-" tuigen van den vijand zijn reeds vein nietigd of onbruikbaar gemaakt. Onze strijdkrachten, die hardnekkig ver zet bieden, hebben den aanvaller groote verliezen toegebracht. Het afweergeschut van de divisie heeft twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In talrijke hicnt- gevechten hebben volgens de tot dusverre ontvangen rapporten Duitsche jachtvlie- gers tien vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Onze jagers hebben veertien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en vele andere met succes bestookt met maehinegeweervuur. De gemotoriseerde Britsche colonne, die in de woestijn van Cyrenaaca was door gedrongen, heeft een aanval gedaan op een onzer kleinevooruitgeschoven stel lingen ten, Zuiden van de oase Dzjala, welker bezetting na een hardnekkige ver dediging, waarbij den vijand verliezen werden toegebracht, werd overweldigd. In den sector van Gondar in Oost- Afrika plaatselijke gevechten van onze vooruitgeschoven, afdeelingen en doeltref fend artillerievuur uit Gondar. Qnzejacht- vliegers hebben vijandelijke tentenkampen ten Zuiden van Azozo met machinege weervuur bestookt. Ten Westen van Mersa Matroeh is een groot vijandelijk stoomschip, dat door vier torpedobootjagers werd begeleid, door twee torpedo's van onze torpedovlieg- tiiigen getroffen. Onze torpëdovHegtuigen hebben ook een vijandelijk -vliegtuig neer geschoten en keerden, ofschoon zij zwaa.r beschadigd waren, op hun basis terug. Het stoomschip bleef met slagzij liggen. Ten Westen van ,-Tobroek is een ge wapend Engelsch motorvaartuig opge bracht; de bemanning is gevangen ge- BIJEENKOMST VAN STAATSLIEDEN TE BERLIJN H*t drl*mog*ndh*den-pact blijft actu**l United Press meldt uit Berlijn: Naar verluidt, zijn te Berlijn omvang rijke voorbereidingen getroffen en afge sloten voor de conferentie, waaraan waar schijnlijk tien of meer mogendheden deel zullen nemen. De conferentie zal waar schijnlijk het anti-kominternpact hernieu wen en uitbreiden. Verscheidene voor aanstaande hotels te Berlijn zijn gedeel telijk ontruimd om de delegaties onder te brengen.' Hoe lang de conferentie zal duren, is nog niet bekend. Men verwacht de deelneming aan de connferentie van Duitschland, Italië, Ja pan, Spanje, Hongarije, Finland, Bulga rije, Roemenië, Slowakije, Kroatië en Mantsjoekwo. De speculaties van heden morgen draaiden vooral om de vraag of er staatslieden van de regeering van Vichy aan de plechtigheid van Dinsdag zouden deelnemen. In de Wilhelmstrasse werd er zeer nadrukkelijk op gewezen, dat door de verlenging van 't intérkomintern-pact het driemogendhedenpact op geen enkele wijze iets-van zijn actueele karakter ver liest, aldus meldt het ANP. Het drie mogendhedenpact berust op het activis tische beginsel van de nieuwe ordening in Europa en hetVerre Oosten, terwijl het antikominternpact de defensieve be doeling in den strijd tegen het bolsje wisme tot uiting brengt. FINLAND SLUIT ZICH AAN BIJ HET KOMINTERNPACT I Het officieele Finsche nieuwsbureau pu bliceert het volgende bericht: Overeenkomstig het consequente stand punt van Finland tegen het bolsjewisme heeft de regeering besloten dat Finland zich bij het Anti-Kominternpact aansluit. Op deze wijze wenscht Finland deel •te nemen aan de internationale samen werking, welker doel is, den afweer van de vernietigende actie van de commu nistische internationale doeltréffend te maken. J De minister van buitenlandsche zaken, Witting, heeft volmacht gekregen om na mens Finland het pact te onderteeke nen en heeft zich daartoe naar Berlijn begeven. Door het uitwijken in den laatsten tijd van talrijke welgestelde Engelschen, heeft de Enngelsche schatkist maatrege len moeten treffen om dezen uittocht aan banden te leggen, wel wat laat ln- tusschen, want de meeste Engelsche ré» fugié's hebben hun geld en hun effec ten reeds lang van te voren in de V.S, in veiligheid gebracht. (ANP-) DE VERDEELING VAN ROOKWAREN Niauw* richtlijnen in h*t balang van dan vasten klant Het rijksbureau woor tabak en tabaks producten heeft aan ingeschreven fabri kanten van en grossiers in tabakspro ducten nieuwe richtlijnen voor de distri butie van tabaksproducten toegezonden, zooals in een officieele publicatie is be kend gemaakt. Deze richtlijnen bevatten de volgende algemeene regelen: Fabrikanten en grossiers zijn verplicht er voor te zorgen, dat de bepalingen van de Tabak- en tabakprodueentenbeschik- king worden nageleefd en dat dus de tabaksproducten op basis van de in 1939 geleverde hoeveelheden worden gedistri bueerd, zoodat zij via de gebruikelijke kanalen ten goede komen aan den xoo- ker. Als" algemeene regel geldt, dat de tabaksproducten moeten worden afgele verd aan die afnemers, die in 1939 nog ben betrokken en op 28 Mei 1940 nog tot de geregelde klanten konden worden gerekend. Was een afnemer op 28 Mei 1940 geen vaste klant meer, dan nWg aan hem normaliter niet. meer worden geleverd. Niet naleving van dezen regel, d w.a levering aan zoodanige afnemers het geen dus neerkomt op handelen in strijd met de van overheidswege gegeven voor schriften kan, afgezien van andere maatregelen, aanleiding geven tot schor sing dan wel schrapping van de inschrij ving van denbetrokkene bij het rijks bureau voor tabak en tabaksproducten. De verdeeling van tabaksproducten dient te geschieden op basis van hoeveel heden, uitgedrukt in stuks, resp. gewicht. Distributie naar geldswaarde is niet toe gestaan, tenzij in bijzondere gevalled', ter beoordeeling van het rijksbureau, distri butie naar stuks of gewicht niet moge lijk is; Voorts dient te worden afge leverd in verhouding totde prijsklas sen, waarin in de basisperiode is gele verd, daarbij rekening houdend met de sedert plaatsgevonden goedgekeurde prijs- verhoogingen en toegelaten prijsklasse- regelingen. De grouier-winkelier Indien van de combinatie grossier- winkelier misbruik zou worden gemaakt, zal ongeacht eventueele andere maat regelen van de zijde van het rijksbureau de levering aan de grossiersklanten van een dergelijken grbssier-winkelier rechtstreeks door fabrikanten of door andere in overleg jnet het rijksbureau aan te wijzen grossiers geschieden en wordt de toewijzing teruggebracht tot de afneming 1939 ten behoeve van dit winkelbedrijf alleen. In verband met het feit, dat dechip- ,chandlers in bepaalde gevallen een groot deel van de afnemers (schepelingen) heb ben verloren, moeten klachten van of over shipchandlers eveneens van geval worden onderzocht. In geen geval kan zonder meer de toewijzing worden ver minderd naar verhouding van het ver loren afzetgebied, aangezién de bestaans mogelijkheid van een chipchandler ook thans zooveel mogelijk moet worden ge waarborgd. Varkoop van zaken na 28 Mel J940 De koop er van een zaak heeft de ver plichting, de afnemers van den vorigen eigenaar te blijven bedienen. Hieruit volgt, dat hij dus ook aan spraak kan maken op de hoeveelheden ta baksproducten, die de vorige eigenaar in de basisperiode heeft betrokken. Is de kooper eigenaar van één of meer reeds bestaande zaken, zoodat dus de nieuw gekocht zaak een filiaal wordt, dan blijft de toewijzing op het filiaal rusten. Teneinde te voorkomen, dat in zulke gevallen de nieuwe eigenaar de mede overgenomen toewijzing" zou gebruiken voor de zaak, die hij reeds vroeger dreef, b v. door opheffing van het nieuwe filiaal, dienen de tabaksproducten te worden af gezonden aan het adres, waar ze aan het publiek zullen worden verkocht. Aan den nieuwen eigenaar dient de verplichting te worden opgelegd, de tabaksproducten niet centraal te betrekken, doch recht streeks door de aangekochte zaak. Wordt dus eventueel het nieuwe filiaal opge heven, dan zal de leverancier zulks on middellijk kunnen constateerem door het als onbestelbaar terugkomen van de zen ding. Hij is dan verplicht de op den winkel rustende toewijzing terstond in te trekken, onder mededeeling daarvan aan het rijksbureau en aan de centrale klachtencommissie. NIEUWE REGELING DER PACHT Vast* pachtperioden Uitgevaardigd is een nieuwe pachtver- ordening, die een groote bescherming van het pachtwezen bevat. In tegenstelling met de "oude Pachtwet, die een pachtovereenkomst principieel voor ombepaalden tijd geldig verklaarde, voor het overige met de beperking, dat zij tot het twaalfde pachtjaar kan wor den opgezegd, zonder dat den pachter rechtsmiddelen openstaan, brengt de nieuwe pachtregeling vaste pachtpe- rioden en wel voor boerderijen als geheel voor den duur van twaalf jaar en voor losse landerijen voor den duur van z e s j a a r. Daardoor heeft iedere pachter een vas ten pachttijd, waarbinnen bij over het algemeen geen opzegging heeftte ver wachten. De pachter kan derhalve zijn exploitatie op geruimen tijdsduur inrich ten en ten bate van het algemeen het hoogste rendement uit den hém toever trouwden grond' halen. Een variable pacht can on is principieel ontoelaatbaar, omdat daardoor prijsvers.chuivingen van de agra rische producten, die slechts worden uit gevaardigd tot in standhouding of ver sterking van de rentabiliteit van het be drijf ,op deze wijzie niet den exploiteeren den pachter, doch den verpachter ten goede zoudenkomen. Uitzonderingen zijn mogelijk, vooral voor overeenkomsten, waarbij de pacht bestaat uit een gedeelte van de opbrengst van het Idnd. De bepaling is gehandhaafd, dat pacht overeenkomsten schriftelijk moeten wor den vastgelegd, doch in aansluiting met een reeds verschenen uitvoeringsverorde ning is in zooverre ook plaats ingeruimd aan mondelinge pachtovereenkomsten; dat elk der partijen de schriftelijke vastleg ging door de autoriteiten kan eischen. Een verbod omtrent wijziging in de bestemming van het gepachte land, op genomen in het contract, kan worden opgeheven door de pachtcontrole, voor al indien dit verbod strijdig te met ver meerdering van de productie of met een exploitatie in overeenstemming met de behoeften van den tijd, HET SINTERKLAASFEEST Zullen we dit jaar Sinterklaas vieren? Bij velen zal deze vraag een punt van overweging uitmaken yoor men er toe overgaat de mogelijkheid van een Sin terklaasviering onder de oogen Je zien. Waarom zouden we het niet doen? Juist nu hebben klein en groot meer dan ooit behoefte aan dit feest der blijdschap, van niet verwachte en soms ook al lang van tevoren geweten ge schenken van hartelijkheid en -jÉtimiteit, kortom dit feest der Hollandsche hui selijkheid. Waarom zouden wij dit kin derfeest bij uitstek, waarin echter de ouderen zich ook nog zoo graag zien betrokken, dit jaar overslaan? Er is geen enkele reden voor. En mogelijkheden zijn er ook nog genoeg, mits ^men zich maar niet doodstaart op enkele artikelen, die door de tijdsomstandigheden moeilijk of niet te krijgen zijn. De vindingrijke geest van onze bakkers heeft echter ook daar Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag): zon onder 17.34. Morgen (Donderdag) zon (jp 9.22. Maan onder 2.16; op 15.12 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle Maan Woensdag 3 Dec. Laatste kwartier Don derdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. mogelijkheden geschapen, waar het uit- vallen van bepaalde artikelen een leem te dreigde te veroorzaken. Zoo bestaat bij verscheidene bakkers de gelegenheid om, tegen inlevering van een bepaalde hoeveelheid suiker, borst plaat van hen te betrekken, terwijl an deren weer bereid zijn om tegen verstrek king van boter en suiker hunnerzijds voor de levering van banketletter te zorgen. En zoo zullen er nog wel meer mogelijkheden zijn. Ook chocoladeletters, zij het dan gevulde, worden nog gele verd en zoo' zijn er nóg tal van artike-j len, welke ertoe kunnen bijdragen de gezelligheid van het Sinterklaasfeest te verhoogen. Maar laat ons niet alleen aan snoep delnken voor de jeugd en de volwas senen, hoe aangenaam dat ook het ver hemelte kan streelen; ook boeken en speelgoed vragen nu meer dan ooit de aandacht. Een goed boek is een goede vriend! Bij onze boekhandelaars vindt u ze te kust en te keur. Endan het speelgoed. Wat kan de jeugd daarin genieten en er soms geheel in opgaan. We zullen ons natuurlijk wat moeten beperken en rekening houden met de mogelijkheid van" onze leveranciers. Met wat goeden wil zullen we er echter ook dit jaar in slagen van het a.s/Sinter-t klaasfeest te maken wat het van ouds her was: een familiefeest voor oud en jong! Uit de resultaten van de in 1939 in Duitschland gehouden beroepstelling blijkt dat in genoemd jaar 39.8 millioen men- schen een beroep uitoefenden. Het groot ste deel hiervan waren arbeiders, na melijk 20 millioen. Er waren voorts 2.1 millioen ambtenaren en beambten, waar bij de beroepsmilitairen zijn meegere kend. Interessant is het, dat het aantal zelfstandige beroepen van 1925 af qiet 230.000 of wel 4.6 pet, terugliep. In het kamp Waterloo by Amersfoort van den Nederlandechen Arbeidsdienst heeft het plechtig afscheid van de Arbeidsmannen plaats gehad. Een overewht tfjdens de overdracht van de spaden. (Stapf-Atol)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1