ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 25 NOVEMBER 1941 OPCiEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889- SOLNETSJNOGORSKI, 50 K.M. TEN N.W. VAN MOSKOU. GENOMEN - Met Duitschland tegen het kapitalisme Vijf minuten babbelen ABONNEMENTi Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt iederen werkdag. Uitgave: N.V. ZierikzeescheJNieuwabode,,Zierikzee, Schnith. B 94, Teh 82 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Ko8ten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14794 ADVERTENTIES PrlJ»: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: -70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. De tegenaanval In Noord-Afrika had ook gisteren een succesrijk verloop Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Maandag mede: In den centralen sector van het Oostelijke front heeft onze aan val opnieuw terrein gewonnen. Na verbitterde gevechten is de stad Solnetsjnogorski, 50 «kilometer ten Noord-Westen van Moskou, door pantsertroepen genomen. Geslaagde luchtaanvallen zijn gedaan opspoor- w.eginstallaties in het gebied om Moskou. Verscheidene spoorlijnen werden door bomtreffers onder broken. Voor Leningrad zijn uitvalsppgin- gen van den vijand wederom onder zware verliezen mislukt. Daarbij werden acht vijandelijke pantser wagens, waaronder zeven van het zwaarste kaliber, vernietigd. De be strijding, van voor den oorlog be langrijke doelen te Leningrad door zware artillerie van het leger wordt voortgezet. In den af gel oopen nacht zijn ver scheidene havens aan de Zuid-West kust van Engeland gebombardeerd. Bij aanvalspogingeri van formaties Britsche jachtvliegers aan de Ka- naalkust zijn 2«ven vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In Noord-Afrika had de tegen aanval, dié in beproefde wapen- broederschap door de Duitsch-Ita- lia'ansche leger- en luchtmachtaf- deelingen ondernomen wordt, ook gisteren een succesrijk verloop. Op nieuw zijn talrijke pantserwagens vernietigd. Het aamtal gevangenen en de omvang van den buit nemen toe. De slag ten Zuiden van To broek en de aanvallen van sterke Britsche strijdkrachten op het front Solloem-Bardia duren nog voort. DE BETEEKENIS VAN ROSTOW De stad Rostov ligt op den hoogen rechteroever van de Don bij de uitmon ding van de Temernik. Zij werd in 1741 gesticht als vesting en in 1888 'ingelijfd bij het. Don-gebied. Van dien tijd af dagteekent de groei van de stad, dank zij haar geografische ligging*. Als tus- sehenstation tusschen het Donetsbekken en den Kaukasus nam zij snel in be- teekenis toe. Haar bevolking bestaat uit een bont samenraapsel van Russen, Oekrainers, Armeniërs, Joden, Grieken en Turken, waartusschen enkele Franschen, Duitschers en Italianen. Had zij irt 1897 nog niet meer dan 119.000 iriw'onersi, in 1939 was hun aantal reeds gestegen tot 510.000. Het gedeelte van de stad, dat ,aan de Don ligt,, is regelmatig gebouwd, bezit, goede hotels en tal van kerken en mos keeën uit den tijd van vóór denwe reldoorlog. Door het agrarische karak ter van het achterland was Rostov als voorbestemd voor reusachtige opslag plaats van granen. Het werd echter sterk gehandicapt door de ondiepe haven, die tot kort geleden slechts toegankelijk was voor kleine schepen met weinig diep gang. Hierdoor raakte Rostov achter bij de nieuw opgekomen havens van Novo- rossisk en Toeapse. Men heeft echter een kanaal gegraven naar de Zee van Azof, waardoor schepen met grooter diepgang de haven van Rostov kunnen bereiken. De beteekenis van Rostov als groote haven wordt nog-in de hand gewerkt door het aanleggen van een uitgebreid verkeersnet. In de laatste twintig jaar heeft zich ook een levendige industrie ontwikkeld. Op het gebied van de be wapening noemen wij slechtseen fa briek van vliegtuigen, een fabriek van vecht- en pantserwagens, irteer dan een half dozijn fabrieken, waarin ammuni tie, kruit en ontplofbare stoffen worden vervaardigd. Voorts zijn er twee fabrie ken van landbouwmachines, o.a. de „Sel- masjtroj", de grootste van dien aard in de geheele Sovjet-Unie." Ook de Ros-' tovsche tabaksfabriek behoorde tot de grootste van Sovjet-Rusland. Het Flnsche Weermachtsbericht Het Finsche weermachtsbericht van 23 November luidt: Front van Hangö: Wederom le vendige bedrijvigheid der vijandelijke ar tillerie. De Finsche artillerie heeft ver scheidene vijandelijke batterijen en vuur- stellingen tot zwijgen gebracht. Karelische landengte. Vuur der vijandelijke artillerie. ,De Finsche artil lerie heeft vijandelijk geschut en ravi- tailleeringsgebied onder vuur genomen. Swir-front: Plaatselijke bedrijvig heid van artillerie, granaatwerpers en stellingsafdeelingen van weerszijden: Onze artillerie heeft een vijandelijke batterij en een granaatwerper tot zwijgen ge bracht en mitrailleurnesten vernietigd. Oostelijk front: In de Zuidelijke sectoren kwamen onze troepen op ver scheidene plaatsen in contact met den vijand. Hier en daar zijn hevige gevech ten gevoerd, .die ons gunstige resulta ten brachten. In de Noordelijke sectoren deed de vijand met vrij geringe strijd krachten aanvallen, die konden worden afgeslagen. j Vlootstrijdkraehten. Bewegin gen "van vijandelijke schepen irt de Fin sche Golf duurden voort. Luchtstrijdkrachten. Het on gunstige weer verhinderde vrijwel iedere bedrijvigheid in de lifbht. AANVALLEN BIJ TOBROËK AFGESLAGEN Cufquabert-Fercaber gavallon Het communiqué van het Italiaanschp. sche hoofdkwartier, Zondag gepubliceerd', luidt: „In de Marmarische woestijn duurden op 22 November de gevechten langs het geheele front van de grens tusschen Cy- renaica en Egypte en van Tobroek voort. Onze divisies wezen alle aanvallen van den vijand, die nieuwe, zware verliezen leed, 'desoluut af. De divisie Ariete al leen al heeft in de gevèchten. dezer da gen meer dan 250 gepantserde voertuigen, waaronder 55 gevechtswagens, vernield en eenige honderden gevangenen gemaakt De Duitsche divisies hebben in hevige gevechten aanzienlijke verliezen aan Brit sche gepantserde afdeelingen toegebracht. Ondèr andere zijn meer dan 200 gevechts wagens vernield. Een onzer duidelijk té herkennen veld- lazarets is door de vijandelijke luchtmacht herhaaldelijk met bommen en machine geweervuur bestookt. Vijf-en-twintig ver pleegden werden gedood en 85 gewond. De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op dorpen irt den Dzjebel van Cyrenaica Eenige huizen van kolonisten werden be schadigd. Er zijn geen slachtoffers. Aan het front van 'Tobroek hebben de Duitsche en Italiaansche troepen tal rijke vijandelijke gevechtswagens ver nield en den vijand groote verliezen toe gebracht bij de verijdeling van alle uit- valspogingen. In het verloop van den strijd "te land hebben onze luchtmacht en onze afweer tot dusverre 15 Engelsche vliegtuigen neergeschoten. De afweerbat- terijen der divisie Pavia hebben boven dien nog twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Acht eigen vliegtuigen gin gen verloren. Een gemotoriseerde colon ne van den vijand, die afzonderlijk ope reerde in de woestijn van Cyrenaica, werd door Italiaansche- en Duitsche af deelingen vliegtuigen ontdekt en aange vallen. Meer dan honderd pantserauto's en vrachtauto's werden getroffen en ge raakten in brand. Bij een operatie ten Noorden van Bardia is een vijandelijke oorlogsschip in brand geraakt en op de klippen geloopen. In Oost-Afrika werden In den middag van 21 November de onoverwonnen af- deelingen van Culquabert-Fercaber, nadat zij tot den strijd met de bajonet en hand granaten waren overgegaan, door de drukkende numerieke superioriteit van den vijand overweldigd. Bij de heldhaf tige verdediging onderscheidde zich als symbool van dapperheid der Italiaansche afdeelingen, het bataljon Carabinieri op roemrijke wijze. Nadat de munitievoor- raden waren uitgeput, heeft «dit batal jon tot het uiterste zijn overweldigende tegenaanvallen met het blanke wapen uitgevoerd Bijna alle carabinieri zijn ge sneuveld. Aan het front van Celga wer den hevige vijandelijke aanvallen op 20 November door onze formaties verijdeld. De vijand liet vele dooden qp het slag veld achter, ónder wie een hoogen En- gelschen officier. Er werden talrijke ge vangenen gemaakt en er werd een. over-' groote buit gemaakt aan» wapens en mu nitie. Te Gondar viel de vijand opnieuw het ziekenhuis van Gondar aan'eq bescha digde dit. Eenige menschen werden ge dood. NEDERLAND EN HET N EUWE EUROPA Lszlng van prof. dr. Krslcsl Zaterdagavond heeft prof. dr. Krekel, hoogleeraar in de gesdhiedenisphilosophie aan de Leidsehé universiteit, onder aus piciën van de Nederlandsche cultuurge meenschap, in Pulchri Studio te 's Gra- venhage, 'n lezing gehouden over„Nieuwi Europa en Nederland". Prof. Krekel, die in de Duitsche taal' sprak, zeide het onderwerp te willen behandelen van het standpunt uit, dat. hij als zoon van zijn volk "door eigen( waarnemingen en ervaringen heeft in genomen. Het oude Nederland vormde een deel van het Westen en het ge voelde zich ook zoo, hoewel het in vele opzichten was verbonden met :de conti nentale krachten.' Als Nederlanders heb ben1 wij sedert lang geleera de ontwikke ling van Europa in den sapienhang van de groote machten te beschouwen. Men kan de betrekking tusschen ons land en het nieuwe Europa op verschil lende manieren bezien: politiek, ©econo misch, geografisch, ienz. Spreker wenschte voornamelijk de eigenlijke drijfveer te zoeken, die achter het geheel moet wer ken. Het is duidelijk, dait wij onze eigen problemen moeten bezien in het groote, wordende geheel,'in het nieuwe Europa. En dan zien wij, dat Duitschland heeft gewonnen en dat het ook den eindstrijd zaLwinnen, omdat het het vraagstuk van den modernen tijd heeft opgelost. Dait- is het probleem van de massa. Na den ontwikkelingsgang sedert de Framsche revolutie te hebben geschetst en' de conclusie te hebben getrokken, dat was verloren gegaan datgene, wat den mensch werkelijk vrijmaakt, de inzet n.L voor een groote verheven zaak, zonder welke de banden van, het huwelijk, van den staat en van het volk krachteloos zijn, betoogde spreker, dat de burger lijke wereld haar eigen vijand voedde, terwijl haar deugden waren vervallen. Dit is vooral na den wereldoorlog ge schied en. in Nederland is deze toestand zoo gebleven tot de tegenwoordige ken tering. Thans moet men eerst weder leeren, zich te richten naar de wereldgebeurte nissen en moet, om zoo te zeggen, een geheel' nieuwe mensch ontstaan. En deze ontstaat niet in het Westen, doch in het midden van Europa. In het Westen heeft men geen hand uitgestoken om in dien nieuwen geest de problemen van die menschheid te helpen oplossen. In Duitschland hebben na den wereld oorlog twee officieren: Hindenburg en :Seeckt, getracht, de weermacht te her stellen, doch ondanks hun groote energie konden 'zij de ontbindende krachten van de politieke partijen niet overwinnen. Dit is' eerst Adolf Hitler, die de -nieuwei beweging van de N.S.D.A.P. schiep, ge lukt. Hij bond met succes den strijd aan voor het welzijn van het geheele volle. Hij gaf het Duitsche volk zijn verloren gegane kracht' terug. Zijn aanhangens gingen recht op het doel af en ver-t bonden den nieuwen tijd met den nood van de massa. Wij zien het resultaat van zijn werk: er is een nieuwe mensch ont staan. Het volk moet vrij zijn van angst voor het leven en ieder moet zich voor zijn volk Weten in te zetten. De Duitsene) soldaat doet dat en hij is daardoor tevens de soldaat van Europa geworden. Voor ons volk beteekent dit 'een omwenteling. Wij moeten ons richten naar het nieuwe Europa, waarin voor een schoone toe komst wordt gewerkt. Het nieuwe Europa kan niet wachten totdat iedere Neder lander overtuigd is geworden^ doch hoe sneller wij ons als volk hieraan aan-4 passen, des 'te beter zal onze plaats irt dat nieuwe Europa zijn. Reeds heeft een deel van ons volk dat sinds jaren be-i grepen. Gok strijden vele duizenden met- terdaad mede om onze plaats in Liet groote Germaansche geheel te verkrij gen. De maasa dient het voorbeeld van deze kleine groep te begrijpen, indien Ir» Noord-Afrika werden 260 Britsche pantserwagens vernietigd DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA .Het opperbevel der Weermacht deelde Zondag mede: Aan het Oostelijk front hebben onze aanvallen tot nieuwe succes sen geleid. 4 In de Engelsche wateren zijn in den afgeloopen nacht twee koop vaardijschepen van middelbare grootte door bomtreffers zwaar be schadigd. Een van deze schepen kan als verloren beschouwd wor den. Overdag zijn luchtaanvallen on dernomen op fabrieken in Schot land. In den afgeloopen nacht zijn havengebieden aan de Zuidoostkust van Engeland met succes gebom bardeerd. In Noord-Afrika hebben de Duitsch- Italiaanscheafdeelingen in succes volle gevechten met de Britsche strijdkrachten, die uit het Zuid oosten waren genaderd, meer dah 260 pantserwagens en ongeveer 2C0 geblindeerde wagens vernietigd. Krachtige, door pantserwagens ge steunde uitvalspogingen der be zetting van Tobroek zijn verijdeld door de omsingelende Italiaansche troepen. In hevige luchtgevechten heeft de vijand 25 vliegtuigen verloren. Bij een luchtaanval op een Britsch vliegveld zijn verscheiden bommen werpers op den grond vernield. De slag in Noord-Afrika duurt onder hevige gevechten voiort. Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 17.36. Morgen (Woensdag) zon op 9.19; zon onder 17.35. Maan onder 1.07; op 14.50 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden Ter- duisterd. perste kwartier Dinsdag 25 Nov. Volle Maan Woensdag 3 Dec. Laatste kwartier Don derdag 11 Dec. Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. zij het belang van ons volk werkelijk wil behartigen, doch totnogtoe leeft zij met; haar gedachten nog bij eèn orde, die reeds is vervallen. 1 In wezen is onze taak dezelfde al® v die, welke voor het Duitsche volk geldt: de nieuwe vrijheid te scheppen. Een voLk, dat de nu ontstaande waarden verkrijgt, wordt groot en - sterk in zijn ziel en) onafhankelijk van ontbindende invloeden. ■■I.UIL.II W I J' VERSCHILLENDE BERICHTEN Nad. Icind«r«n tarüg uit W-ttambarg-Hohenzollorn j Zondagmorgen om 9 uur zijn aan hét station Hollandsche Spoor de Haagsche kinderen teruggekeerd uit de gouwWür- temberg-Hohenzollern, waar zij door toe doen van den Nederlandschen Volksdienst sinds 7 October vacantie hebben geno ten. Intotaal waren dit keer 520 kin deren onder leiding van den heer Ver elzen naar Duitschland uitgezonden. De trein, waarmede zij kwamen, was reeds 's ochtends vroeg in Utrecht ge arriveerd, waarop verschillende extra- treinen (a ansluiting gaven naar Eindho ven, Rotterdam, Den Haag, Heerlen en Middelburg. Op het station werden de kinderen begroet door den leider van den Nederlandschen Volksdienst. Zij wa ren door de lange reis niet in het minst vermoeid, zagen er zeer goed uit en raakten niet uitgepraat over de vele nieuwe indrukken, die zij in Duitschland hadden opgedaan en over hun Duitsche pleegouders. Rustkuur voor mo«d«rs van groot* gazinnan Heden zullen dertig vrouwen, allen moeders van groote gezinnen, door den Nederlandschen volksdienst naar Hilver sum worden uitgezonden om daar een rustkuur van een maand te ondergaan in een moedertehuis, dat de NSV al daar welwillend ter beschikking heeft gesteld. Tot nu toe was het voor deze moe-< ders niet mogelijk, om er uit te komen wegens de vele zorgen in haar groote gezinnen. De NVD heeft door zijn in oprichting zijnde afdeeling gezinshulp maatregelen doen treffen, zoodat huishoudelijke hjulp gedurende deze maand aanwezig is. j De moeders Worden op medisch ad- Vies van de hulsartsen uitgezonden. Tien vrouwen komen uit Den Haag, tien uit Amsterdam en tien uit Rot terdam. I THANS OOK SURINAME IN «BESCHERMING» GENOMEN I Het A.N.P. meldt uit Stockholm1: De naar Londen uitgeweken voormalige Nedcriandsche regeering heeft een com muniqué gepubliceerd, waarin verklaard wordl, dat de bauxiet-mijnen in Suri name, die Tuim zestig procent van de behoeften der Amerikaansche aluminium- industrie dekken, onder bescherming van de Vereenigde Staten zullen worden ge steld. Amerikaansche troepen zullen naar Su riname gorden gezonden. Een nieuwe k o u'd e g o 1 fdie de laat ste dagen te Sjanghai is ingetreden, heeft 250 Chineeschen bedelaars 't leven gekost. Onder de slachtoffers bevinden zich meer dan -100 kinderen, die bevroren in hun schuilplaatsen zijn gevonden. Men vreest dat de strenge winter nog dui zenden slachtoffers zal maken, in ver band ipet de ellende, die onder de be volking heerscht. (DN.B.) Duitsche soldaten in den centralen sec tor van het Oostelijke front vonden op het station van een kleine stad, waarom dagenlang gevochten was, twee gesloten goederenwagons. Toen ze de wagons met de noodige voorzichtigheid geopend had-, den, ontdekten ze tot hun groote ont zetting, dat zich hierin kleine kinde ren bevonden van 2 tolt 6 jaar oud. De meeste kinderen bleken bevroren ert verhongerd te zijn. De weinige kin deren, die nog in leven waren en door de Duitsche soMaten onmiddellijk ver zorgd werden, vertelden, dat zij van hun ouders gescheiden waren en voor ver voer in goederenwagons waren opgeslo- 15 ten. (A.N.P.) vt De vertegenwoordiger van de Asahi Sjimboen te Moskou, die thans naar Sa mara is vertrokken meldt, dat men in de straten van Moskou bijna uitsluitend oudo mannen en vrouwen en kinderan ziet. De stad maakt een troosteloozen indruk. Alle jonge mannen schijnen naar het front' gestuurd te zijn. Op pleinen en plantsoenen krijgen de arbeiders hun eerste militaire opleiding. kTlCN BONNEN WEGÜ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1