ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 22 NOVEMBER 1941 OPCiENOl ZIERIKZEESCHE COURAMT Met Duitschland tegen het kapitalisme ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. 1797 - 1889 TJitgave: N.V. Zierikzeesche Niauwabode, Zierikzee, Sohuitb. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14792 ADVEPTBNTIPS Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 WEYGAND MET PENSIOEN Opp«'bav*>h-bb«rs btnoemd voor N. on W.-Afrika De algemeen-gedelegeerde van deFran- sche regeering in Afrika, generaal Wey- gand, is met pensioen gegaan. Het gouvernement-generaal van Algiers komt te ressorteeren onder den medewer ker van generaal Weygand, gouverneur- generaal Chatel. De «functie van alge meen-gedelegeerde wordt vervangen door een permanent secretariaat-generaal dat rechtstreeks ressorteert odder den vice- president en welks zetel te Algiers ge vestigd is. Een andere medewerker van generaal Wéygand, nl. vice-admiraal Fe- nard, wordt tot secretaris-generaal be noemd. kHet hoofd van den staat, maarschalk Pétain, heeft generaal Weygand, voor hij zich in het particuliere leven terug trekt, voor zijn eminente diensten be dankt, die hij in zijn lange loopbaan' aan het leger en het vaderland lieeft buv ezen. Maarschalk Pétaiif heeft in een dagorder aan de natie waardeerende woorden aan generaal Weygand gewijd Bij een decreet, wordt in Fransch— Afrika een opperbevel voor Noord-Afrika ingesteld, waarmede generaal Juin, tot dusverre opperbevelhebber der land strijdkrachten in Marokko belast is, ter wijl verder een opperbevel voor Franseh- West-Afrika* wordt ingesteld, dat zal worden opgedragen aan generaal Bar- raud, tot dusverre opperbevelhebber der landstrijdkrachten in Fransch West-Afrika Ter gelegenheid van het aftreden van generaal Weygand publiceert de Fran- sche regeering een door het staatshoofd maarschalk Pétain onderteekënde dagor der aan de natie, waarin Weygand's ver diensten worden geroemd en de voor naamste daden uit zijn militaire loop baan in de herinnering worden terugge roepen. „Als roemrijk officier", zoo loiidt de dagorder, „heeft generaal Weygand Frankrijk 56 jaar gediend. In de tijden van succes en in de uren der beproeving heeft hij karaktereigenschappen en be kwaamheden aan den dag gelegd, die de grootste voorbeelden dei- Fransche mili taire traditie waardig zijn". AFRIKA'S RIJKDOMMEN Duitach-F-ansch* samenwerking bij d»n T'2>n*-S*h?«ra-»poorw»g In het Fransche staatsblad is een de creet verschenen, dat buitengewone ge volgen zal hebben voor het Fransche koloniale gebied in het bijzbnder en voor de Groot-Europeesche economie in het algemeen. De Trans-Sahara-spoorweg, welks uitvoering in 1929 om financieele redenen door de Fransche regeering on mogelijk werd geacht, zal thans onder schijnbaar veel ongunstiger omstandig heden toch worden gebouwd. De kosten mogen schrikbarend hoog zijn: in het nieuwe Europa zal een dusdanige be hoefte aan grondstoffen en koloniale pro ducten bestaan, dat men niet langer aan de rentabiliteit van het project twijfelt. Wanneer de spoorweg geheel voltooid is, een werk, waar verscheidene jaren mee zijn gemoeid, zal het rijke Niger- gebied ontsloten kunnen worden voor exploitatie op een wijze, die men tot dusverre voor onmogelijk had gehouden; Dit alleen reeds zou de ongehoord hooge kosten voor den bouw als eerste ter mijn is- een bedrag van 5 milliard francs toegestaan rechtvaardigen. Binnen 11/2 jaar moet de aanleg reeds gevorderd zijn tot de plaats Beni Abbas in het Zuiden van de Noord-Afrikaansche bergketens. Hier bevinden zich rijke steenkolenbek kens, voornamelijk in de omgeving van Kenatza. Voor den bouw van dit traject alleen reeds zal iets meer dan 300.000 ton staal en ijzer noodig zijn. Deze grond stoffen zijn in oorlogstijd moeilijk te krijgen, doch dit werk geniet voorrang: al het mogelijke geschiedt om den aan leg in een snel tempo voortgang te doen vinden. Een 'gedeelte van het traject, is reeds voor proefnemingen gereed ge maakt. Zoodra de .verbinding met Beni Ab bas tot stand is gebracht, zal het vol gende gedeelte, ter lengte van l£0 KM binnen een jaar worden aangelegd. Inmiddels zijn reeds plannen ontwor pen tot algeheele exploitatie van de aan wezige steenkolenvoorraden, zoodat de spoorweg, wanneer Beni Abbas is be reikt, onmiddellijk aan zijn doel kan beantwoorden. Reeds zijd ingenieurs en werklieden naar Kanatza vertrokken om alles voor de exploitatie in gereedheid te brengen. Strijd met motortorpedobooten voor de Britsche kust DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA^ Het opperbevel van de weer macht maakte gisteren bekend: Bij de gevechten in de bocht van het Donetzbekken en in den centralen sector van het Oostfront zijn nieuwe vorderingen gemaakt. Voor Leningrad zijn uitvalspogiii- gen van den vijand door het Duit- sche afweervuur verijdeld. Voor de Britsche kust hebben, motortorpedobooten in den nacht van 19 op 20 Nov. een krachtig be schermd eonvooi aangevallen en 2 vijandelijke koopvaarders, w.o. een tankschip, met een gezamenlijken inhoud van 9000 br.t. tot zinken gebracht. Twee andere schepen werden eveneens getorpedeerd en waarschijnlijk tot zinken gebracht, pij een nieuwen nachtelijken aanval ontspon zich een gevecht, op kor ten afstand met Britsche bewakings vaartuigen en motortorpedobooten. Daarbij werd een Duitsche mo tortorpedoboot door een botsing ernstig beschadigd. Middenin 't ge vecht werd het vaartuig door een andere motortorpedoboot op sleep touw genomen, doch op de thuis vaart moest het tzinken gebracht worden. Na een vijandelijken luchtaanval in den ochtend met succes te heb ben afgeweerd, keerden alle mo tortorpedobooten op haar basis terug. Gevechtsvliegtuigen, die gewa pende verkenningen ondernamen, hebben1 overdag in de Engelsche wateren een Britsch patrouillevaar tuig door bomtreffers beschadigd. In Noord-Afrika vorderen de te genaanvallen der Duitsch-Italiaah- sehe troepen. Duitsche torpedovlieg tuigen en stuka's hebben aan de Lybisch—-Egyptische grens concen traties van Britsche pantserwa gens en auto's verstrooid. Bij Mer- sa Matroeh zijn militaire installa ties met goed gevolg gebombar deerd. Bij luchtgevechten verloor de vijand 4 vliegtuigen. Van 12—18 Nov. heeft de, Brit sche luchtmacht 43 vliegtuigen ver loren. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Engeland 6 Duitsche vliegtuigen verloren. De locomotieven zullen met dezelfde steenkolen, welke zij naar de kust ver voeren, worden gestookt; de N.-Afrikaan- sche havens liggen bijzonder gunstig om de steenkool naar alle Afrikaansche, even tueel ook Zuid-Europeesche havens te verschepen. De bevoorrading met steen kool van de Afrikaansche gebieden is van bijzonder gewicht voor de winning van andere grondstoffen, ide stichting van industrieën, die de gewonnen delf stoffen of koloniale waren een voor- loopige bewerking doen ondergaan, voor transport, drijfkracht enz. De aanleg van dezen spoorweg vormt een eerste begin van de uitvoering der plannen, die den rijken Afrikaanschen bodem dienstbaar moeten 'maken aan de groote oconomische ontwikkeling, welke Europa na den oorlog te wachten staat. De Fransche koloniale autoriteiten wor den hierbij terzijde gestaan door Duit sche deskundigen, die vérgaande plan nen in dezen geest ontwierpen. Terwijl de oorlog nog in vollen gang is, teeke nen zich reeds de omtrekken van een Europeescho welvaartspolitiek' af, waar bij de volkeren elkander wederkeerig tot steun zijn. (S.R.) ONS DAGELIJKSCH BROOD Natuurlijk hebt U de nieuwe geruchten over de distributie al gehoord. Gisteren vertelde Uw buurman iets over het-vet- rantsoen en vandaag wist men op kan toor, dait er met Januari heelemaal geen brood meer zou zijn. Het is met dergelijke geruchten eigen aardig gesteld. Telkens duiken er nieuwe op, de een al onwaarschijnlijker dan de andere, en telkens wordt er weer grif geloof aan geschonken. Want de geruch ten zijn sensationeel nieuws en schijnen ieder persoonlijk te raken. EEN ZWARE TAAK Een zware taak wacht den leden van de Nederlandsche ambulance, die bin nen zeer korten tijd naar het Oostfront vertrekt. Vrijwillig hebben deze mannen zich ge meld om deel te- nemen aan dit mooie, doch moeilijke werk, vrijwillig zetten zij hun leven in, want de arbeid van de am bulances is niet zonder gevaar. Uw steun verdienen deze mannen. Zorgt u- er voor, dat de Nederlandsche ambulance over de beste uitrusting kan beschikken en blijven beschikken. sStort uw bijdrage op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. ZEELAND'S INWONERTAL AFGENOMEN V«rtrekov«rfchot voornaamst* oorzaak Zeeland en Friesland zijn provincies met een uitgesproken agrarische bevol king. Op het platteland is bijna geen en in de steden, naar verhouding tot andere gebieden, weinig industrie te vin den. De trek der bevolking van het plat teland naar de steden richt zich hier dus op gebieden buiten de provincie. Tot dusver heeft dit verschijnsel niet de aan dacht gevonden die het verdient. Wij hebben wel eens critische opmerkingen gelezen over de naar Nederlandsche ver houdingen, hooge sterfte- en lage ge- boortecijfers dezer provincies, die waar schijnlijk niet gemaakt zouden zijn als met de wegvloeiing van 'bevolking reke: ining was gehouden. De statistiek biedt ons weinig gegevens daaromtrent, doch wij weten dat het jongere deel der be- 1 volking, dat zich elders een bestaan tracht op te bouwen, wegtrekt en het aandeel der ouderen in het totaal der bevolking daardoor toeneemt. Wanneer men met de factoren van vertrek en ves tiging geen rekening houdt, zeggen de vergelijkingen van bepaalde bevolkings- gebieden, die vroeger vaak gemaakt wer den om redenen, buiten de bevolkings politiek liggende, weinig, merkt 't Hbl. op Zeeland, welks bevolking al jaren schommelt oom de 250.000, is in 1940 ge slonken van 254.965 tot 254.487. Toch is de verhouding tussehen geboorte en sterfte niet de oorzaak van den achter uitgang. Er waren 4611 geboorten tegen 2902 sterfgevallen, weshalve er een over schot van 1709 van geboorte boven sterfte bleef. De vermindering der bevolking met 478 personen is een gevolg van een vertrek, dat 2177 meer bedroeg dan dat der in^gekomenen. Het is bekend,'dat, met uitzondering van Goes, ook de steden in Zeeland geen bevolkingsaanwas hebben. Zij kun nen het overschot van het platteland niet opnemen, dat zich vooral richtte naar Rotterdam, waar blijkens een inge steld onderzoek op den linker Maas oever, de in die stadswijk wonende werk- loozen bijna geheel uit Westelijk Bra bant of uit Zeeland herkomstig waren. Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag): zon onder 17.38. Morgen (Zondag) zon op 9.16; zon onder 17.37. Maandagzon op 9.18 zon onder 17.36. Maan onder 21.37; op '13 19 Maan onder 22.46; op 13 54 Tussehen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Eerste kwartier Dinsdag 25 Nov. Volle Md an Woensdag 3 Dec. Laatste kwartier Don derdag 11 Dee. Nieuwe Maan Donderdag 18 Dec. Meestal begint het hiermede, dat iemand! toevalligerwijs iets over pnze voedsel positie opvangt en dit, zonder het te controleeren of te begrijpen, waarom het eigenlijk gaat, ^verder vertelt. Het streelt het gevoel van eigenwaarde om beter ingelicht te schijnen dan de medemensch en daarom is het zoo verleidelijk om/ allerlei vage verhalen, liefst nog wat aangedikt, te verspreiden. De fluisteraars zijn'ingewijd en beschikken over goede bronnen Alle geruchten, die over onze voedsel positie circuleerden, bleken op den duur of - zeer overdreven of geheel onjuist te zijn. De groenten zouden op de bon komen, maar ze worden nog altijd vrij verkocht. Om het inmaken van groenten te verhinderen, zou het zout blauw ge kleurd worden, maar het is nog altijd wit en duizenden huisvrouwen weten met de haastig ingeslagen voorraden geen raad. Zoo wordt elk gerucht na eenigen tijd tot zijn ware proporties terugge bracht,- maar terstond is er weer een nieuw, dat dan weer geloofd wordt en zoo gaat het voort. De geruchten schep pen verwarring en onrust onder het pu bliek en werken als sluipend gif, dat langzaam, maar zeker de menschen in een uiterst geprikkelden toestand brengt Voor het Nederlandsche volk, dat te recht den naam heeft een nuchter volk te zijn, is een dergelijke gang van zaken eigenlijk beschamend. Den -laatsten tijd deden allerlei vreemde verhalen de ronde. Vooral met het brood zou het al heel slecht gesteld zijn. De een1 wist het van den ander, maar de maker van dit verzinsel was onvindbaar. Want het as een verzinsel, verzekerde ons de directeur van het Centraal Distri butiekantoor, een man dus, die bij uit stek op de hoogte is van alle distributie zaken. Hij sprak zelfs van „belachelijke praatjes". j Zoo blijkt ook dit gerucht weer zinloos te zijn. Doet daarom niet mee aan de fluistercampagne over de distributie en houdt Uw hoofd koel, zooals het een goed Nederlander betaamt! j DE ZIEKENFONDSCOUPONS Voor «Ike premie-inhouding •sn'Ooupon De voorlichtingsdienst van het departe- ment van sociale zaken meldt: Een groot aantal werknemers zal he den bij de loonbetaling voor de eerste maal coupons wegens ingehouden zieken- fonspremie ontvangen. Voor zoover dit betreft arbeiders, die weekloon ontvan gen, zullen dit drie weekcoupons moeten zijn, daar de premieinhouding in werking is gc ti eden na het verstrijken van de eerste veile loonperiode in November. Voor werknemers, aan wie heden geen loon wordt uitbetaald, heeft de uitreiking der coupons voor de eerste maal plaats bij de eerstvolgende loonbetaling na ge noemden datum. Bij het aantal aan iede- ren werknemer af te geven coupons moet steeds in het oog worden gehouden, dat, bij, de,-eerste uitreiking, zooveel coupons moeten worden- verstrekt als het aantal malen, dat premie-inhouding heeft plaats gevonden. j WELKE BONNEN ZIJN THANS GELDIG? i 23 t,m. 29 November: 45—4 Brood 4 rants., 45 Broodi 1/2 rants, (brood of gebak). 45 Vleesch 1/2 rants., 45 Vleeschwaren 1 rants, (vleesch of vleeschwaren). 45 Melk 13/4 L. Melk. 45 A Reserve l3/4 kg Aardappelen, 45B Reserve i/2 kg Aardappelep. Van 2 Nov. t.m. 29 November: 136 Algemeen 1 kg suiker. Ie periode Cacao 50 gram Cacao. 137 periode Cacao 250 gram Kpffiesurrogaat. 138 periode Cacao 500 gram Jam. 139—142 Algemeen 1 rants Bloem brood of gebak. D en E. Havermout 250 gram Rijst. 143 Algemeen 250 gram Havermout. 144 Algemeen 250 gram Gort. 149 Algemeen 100 gram Ver micelli of maïzena. 145148 Algemeen 100 gram Kaas. Van 21 Nov. t.ms. 9 Dec.: 53—54 Boter 125 gram Boter. 53—54 Vet 125 gram Boter met reductie. Voorts: Petroleum: Bonkaart M en- O Bon 14 (2 L.) tot 27 Dec. Zeep Bon 135 Algeii^ en Bon D Zeep de Zeepkaarten 1 rants, zeep. Bon D Toiletzeep 75 gram toilet zeep 80 pet. t.m. 30 Nov. Bon J Textiel (Mannen) 50 gram scheerzeep t.m. 31 inrichting van de barnsteen tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam hnrirnMi A.A. KnfwT vollen aang. In de vitrine op den achtergrond onderscheidt men het kost- vl"Zohta^ Tl'S merMism pelen en 21 petroleum, niet meer geldig v - "In Vlissingen liep de bevolking achter uit van 23.013 tot 19,699, in Middelburg van 18.215 tot 18.079. Zonderen wij ge meenten uit, waar, tengevolge van de gebeurtenissen in 1940 de bevolking vrij stérk vermeerderde of achteruit ging, dan is voor de meeste gemeenten de tendens: gelijk blijven of geringe ach teruitgang der bevolking, een verschijnsel, waarmee een zekere veroudering ge paard moet gaan, al openbaart de sta tistiek ons die niet. Gezond is een derge lijk verloop niet. In den regel trekt het energiekste deel der jeugdige bevolking uit deze gebieden weg. Als een noodlot behoeft een dergelijk verschijnsel niet te worden aanvaard. Wat Zeeland betreft is er niet alleen de gelegenheid tot inpoldering van land en het ter hand nemen van takken van arbeid waarvoor het gebied zich leent, betere verbindingswegen en overbrug ging van overgangen, die nu door ge brekkige veren worden onderhouden, zouden veel ten goede kunnen verande ren. Indien het veer tussehen Zijpe en Anna Jacoba wordt vervangen door een brug, die het autoverkeer rechtstreeks toegang geeft, krijgt een eiland als Schouwen Duiveland, vooral het Westelijke deel er van, geheel ander ontwikkelingsmogelijtc- heden. Er kan dan een goede verbinding te land komen met Zuid-Holland en N. Brabant. Een v brugverbinding tussehen Noord- en Zuid-Beveland is eveneens urgent.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1