IZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 21 NOVEMBER 1941 OPOEHOI ZIERIKZEESCHË COURAHT ABONNBWRNT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. Zierikzeeache Nieuwabode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J.deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14791 ADVBBTBNTIBS Prl)»: 22 cent» per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo cesjes op Maandag, Woensdag en Vrijdag 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 uur. VERKLARING VAN TOGO IN 'T JAPANSCHE LAGEkHUlS Antwoord d«r So j%t-Un.e nt*t aanvaard De minister van buitenlandsche zaken, Togo, heeft, volgens Domei, op een vraag voor de begrootingscommissie van het Lagerhuis verklaard, dat de Japansche uegeering het antwoord der Sow jet-Unie op het Japansche protest inzake den ondergang van de „Kehi Maroe" niet heeft aanvaard. Wij hebben het antwoord der Sowjet- Unie van de hand gewezen, aldus de minister, daar de aangevoerde redenen onvoldoende zijn. De Sow jets beweren, zoo zeide Togo verder, dat de mijnen in de wateren bij Wladiwostok gelegd zijn, ,om de van Ita lië en Duitschland dreigende -gevaren af- te wenden. Onafhankelijk van de bewe ringen der Sowjets bereidt Japan alle maatregelen voor met betrekking tot de kwestie van de drijvende mijnen in de Japansche territoriale wateren. Voorts werd aan Togo gevraagd, wat het leger en de mai-ine dachten van de drijvende mijnen in de Japansche terri toriale wateren. Minister-president Tojo antwoordde: „het leger is op iedere eventualiteit voorbereid". De minister van marine Sjimada ver klaarde: „de Japansche regeering heeft al haar voorbereidingen voltooid om aan iedere verandering in den toestand het hoofd te kunnen bieden", s Turkije, Duiizchfand's nabuur Bi-ug tu«ich»n Morgan- Avondland In een hoofdartikel schrijft de „Esse- ner National-Zeitung" onder het opschrift „Turkije Duitschlands nabuur" over het gevolg van de enorme militaire succes sen op De Krim, die geleid hebben tot de inneming van Kertsj. De Zwarte Zee begint in drieërlei op zicht aan beteekenis te winnen. De Brit ten kunnen haar niet meer binnenvaren om er verstorende manoeuvres, van wel ken aard ook, uit te voeren, de bolsje wisten kunnen niet meer van daaruit de Middellandsche Zee binnendringen en zich in Istanboel nestelen; aan de Zwar te Zee zullen in de toekomst nog slechts; vrienden en helpers der spilmogendhe- den wonen. Duitschland aan de Zwarte Zee. Dat opent wijde perspectieven. De Turken zijn als omwonend volk van de Zwarte Zee weder dichter bij 'Europa gekomen. De buitengewone positie van het Turk- sche Zwarfe Zee-gebied was tot nu toe een nadeel. Thans wordt dit in één slag la nders. In het vocjrjaar van 1940 schreef von Hentig nog: „Het Nabije Oosten komt naderbij. Voor de Engelschen was de flankeerende po sitie van een mogendheid als Turkije, die haar weluitgeruste en geoefende di visies aan haar Zuidzijde zou kunnen laten opmarcheeren, natuurlijk van veel meer belang dan voor ons, die in het gebied geen territoriale aanraking met dat land hebben". Thans is de gebieds- verbinding tot stand gekomen. Nu kun nen de Britten het oude spel van in triges om de Dardanellen niet meer ten nadeele van Europa en het Naburige Oosten spelen. Uit een oogpunt van buitenlandsche politiek wint het nieuwe Turkije aan kracht door de brugpositie tusschen Mor gen- en Avondland". De K^ntonoe'echten in 1940 Aan een mededeeling van het centrale bureau voor de statistiek aangaande de werkzaamheden van de kantongerechten in 1940 is het volgende ontleend: - Op elke 100 personen waren er on geveer 6, die wegens overtreding wer den schuldig verklaard of deswege een vervolging voorkwamen. Wegens overtredingen terzake van cri sis wetten en -besluiten werden in 1940 6429 gevallen gerechtelijk geconstateerd tegen 4993 in 1939. Verder geven betrek kelijk hooge cijfers: de Winkelsluitings wet (4012), het Rijtijdenbesluit (8882), het reglement autovervoer personen (1593) en de plantenziektewet (841). Het is een verheugend verschijnsel, dat het cijfer van openbare dronkenschap onder invloed der buitengewone omstan digheden niet vermeerderde, doch nog iets verminderde. In vergelijking met de cijfers van 1913 zijn die van de laatste jaren zeer gunstig te noemen (rel. cij fers resp. 49.79, 12.35, 12.45 en 11.89). NEDERLAND EN EUROPA Rad* van ir. A. A. Mussart In het Concertgebouw te Amsterdam heeft de NSB Woensdagavond een groote openbare vergadering gehouden, waarop de leider, ir. A. A. Mussert een redo heeft gehouden, in welke speech hij er op wees, dat wij een zwaren winter tegemoet zullen gaan. Daarnaast is er de haat tusschen men- schen, die dezen tijd nog somberder maakt. Wij leven in een bezet gebied, zijn geen baas in eigen huis en voelen- ons gedeprimeerd. De oorlog is de oor zaak van al deze moeilijkheden, hoewel men er goed aan meent te doen, het nationaal-socialisme de schuld te geven. De oorlog is echter -niet door het na tionaal-socialisme of door Duitschland uitgeroepen, doch alleen door de tegen standers van Duitschland en het natio naal-socialisme. Uitvoerig behandelde spr. vervolgens de oorzaken van den oorlog. Achter de oorlogsstokerijen en ver nietigingspogingen stonden het joden dom, het kapitalistendom en het com munisme. De duivelsche drieëenheid Chiur- chilRoosevelt—Stalin had slechts één doel: de wereld te verdeelen. Wat kan Engeland het^ schelen wat er met ons, wat er met Frankrijk of Duitschland ge beurt. Heel Europa kan in puin vallen, als Engeland maar leven kan. Hebben Churchill en generaal Wood niet reeds in 1936 gezegd, dat Duitschland vernie tigd moest worden? Doch de tijden zijn vèranderd, het is anders gegaan als men had verwacht, want als er een rijk zal vernietigd worden, dan zal het het En- gelsche wereldrijk zijn. Achter Churchill en Roosevelt staan de vrijmetselarij en het jodendom, die twee wereldoorlogen en vijf revoluties in de laatste tientallen jaren op zijn geweten hebben. Het jodendom is altijd een gevaar geweest. Met voorbeeden gaf Mussert aan hoe reeds tal van pausen in decreten waarschuwden tegen de jo den en o.m. de christenen verjjoden in dienst te zijn bij joden. In 1924 nog waarschuwden de Ned. bisschoppen in het provinciaal Utrechtsch! oonneilie te gen de joden en gaven zij aan hoe de katholieken hun houding tegenover de joden moesten bepalen. Desondanks schij nen de katholieken en hun geestelijken dezen tijd volkomen vergeten te zijn. Luther uitte zich scherp tegen de joden en ook de anti-revolutionnaire Abraham Kuijper bestreed hen vaak zeer fel. Het waren de joden die op weg wa ren de wereldheerschappij te veroveren en de christelijke volkeren te verdruk ken. Zat men in Nederland ook niet onder hun druk? Hitler is tenslotte gezonden om de christen-volkeren te redden van de sla vernij. Hij durfde den strijd, dien de joden inzetten, wetende dat. zij op Ame rika en Rusland konden rekenen, aan. Hij zal Europa vrij en onafhankelijk ma ken, vrij van Joodschen en Engelschen invloed, orfafhankelijk van andere we- relddeelen. Reeds heeft Duitschland het bolsjewistisch gevaar'den kop ingedrukt. Ook wij hebben in dit verschrikkelijk gevaar verkeerd. Want bij Winterswijk zouden de communisten geen halt heb ben gehouden. Ook onze kerken zou den zijn verbrand en onze priesters ver moord. Doch Hitier heeft ons gered. En wanneer pastoors en dominees dit zouden willen begrijpen en "erkennen, zou den zij God op hun knieën danken voor de redding die Hitier ons heeff gebracht en dan zouden wij hun houding tegen over Duitschland herzien. Met trots wees hij verder op hei offer dat tal van Nederlandsche jongens bren gen aan het Oostfront, waar zij naast hun Duitsche kameraden vallen. De strijd die thans gevoerd wordt, kan blijkbaar door de vijanden van Duitschland, Chur chill en Roosevelt met de joden achter zich, niet met wapenen gewonnen wor den. Daarom hebben zij de blokkade toegepast. Europa moet worden inge sloten en uitgehongerd. Nog hebben wij geen honger. Maar wanneer wij die zou den krijgen, dan zou dat het loon zijn voor het beleid van onze vroegere re geerders. Want wij vernietigden ons voedsel. Onze groenten gingen op. de mesthoop, omdat Engeland ons practised verbood aan Duitschland te leveren. Zou er honger komen, dan zou dat de straf van God zijn. Maai* zoover zal het niet komen, want in drie phases zal de strijd geëindigd/ worden. Europa wordt veilig gesteld; dat is reeds geschied. Europa wordt ge voed, dat gaat thans geschieden en dan wordt Europa gevormd, met Rusland aïs onze groote kolonie. Wij zullen den bond der Germaansche staten zien vormen, gebaseerd op ons ras, op onze gezamen lijke overtuiging en op onze zelfde oeco- nomische ordening. Er zal een Germaan sche weermacht komen, die ons zal be hoeden en onze vrijheid-al waarborgen. De nieuwe ordening zal tolgrenzen doen vervallen. Goederenruil zal een echten vrijhandel brengen en een waarlijken bloei mogelijk maken. Onze vrijheid is door den wil van den Führer-en door het werken van de NSB gewaarborgd in het nieuwe Euro pa, zooals de rijkscommissaris heeft me degedeeld. Dat is een verheugende we tenschap, die echtet de nationaal-socia- listen voor een zware verantwoordelijk heid stelt. Maar de NSB-ers zijn dank baar dat zij die .verantwoordelijkheid mo gen dragen. Als Nederlander, aldus spr., verwerp ik. ook het staatsabsolutisma. Maar in een corporatieve ordening en met gewestelijke invloedssferen zal de NSB voor en ten behoeve van het volk. regeeren. Er zal socialisme van d 1 daad en gerechtigheid zijn. Het Ne derlandsche volk zal herleven, hjet zal door een crisis heen, naar een nieuwe toekomst worden gevoerd. Na een donkere periode zal het licht komen. De volgende tien jaren zullen jaren van opbouw zijn voor ons land. AUTOBUS IN DEN IJSSEL GEREDEN Vijftien passagier*, meeat school- kinder*nf verdronken Donderdagmorgen vroeg is een auto bus van den dienst van Gebr. Stam te Krimpen aan den IJssel, welke den dienst Krimpen aan deu IJssel—Gouda onderhoudt en die te kwart over zeven uit Krimpen was vertrokken, even voor bij Ouderkerk aan den IJ s s e 1 van den dijk gereden en in het water ge-, stort. -Van de dertig passagiers zijn vijf tien personen onder wie verscheidene kinderen verdronken. Onder de slacht offers bevindt zich de bestuurder van den auto, heer Cor Stam. De bus was niet de gewone passa-i giersbus, maar een bus met scholieren. De chauffeur van den bus, die weinig vaart had, is waarschijnlijk door duis ternis en mist misleid. Nadat de bus. in het water was gereden, dat zéér/ hoog was, is hij gekanteld. Hij stroom de vol water en velen konden geen uitgang meer vinden. Een wachtmeester der maréchaussée, die in de bus zat, deelde aan de NRCt o.m. het volgende mede: „Ik probeerde eerst de ruit te breu ken, hetgeen niet gelukte. Toen forceer de ik de deur en kwam met mijn hoofd boven water. Ik kon mij uit den wagen wringen en zag een kinderarm eveneens uit de deuropening komen. Ik greep1 dien arm en trok een jongen er uit. Daarna kwam er een man te voorschijn, dien ik er eveneens uit kon trekken. Met dezen man heb ik nog een jongen en een meisje er uit kunnen halen. Mijn collega Visser heb ik niet meer gezien, ook niet den chauffeur en een van de later ingestapte passagiers". Vreeselijke tooneelen hebben zich in den autobus afgespeeld en de chauffeur elf personen uit Ouderkerk aan den IJs sel, waaronder acht kinderen, drie uit Krimpen aan den IJssel en een uit Krim pen aan de Lek hebben den dood ge vonden.' Direct is men met reddingtsp ogitLgen van den- kant af begonnen. Roeibooten zochten den nog donkeren en door den dikken mist graiuwen IJssel af. Ongev. kwart voor twaalf is de gehavende auto, idiie na veel moeite op iden kant was getrokken, weggesleept. BONAANW JZ'NG BOTER EN VET De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 21 November tot en miert 9 December a.s., elke der mert „53" en „54'" genum merde bonnen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. In bovengenoemd tijdvak geven de met „53" en „54" genummerde bonnen van de vet ka art elk recht op het koopen van 125 gram boter met reductie. Dege nen, idle destijds de met „53" genummerde bonnen van de vetkaart bij hun slager hebben ingeleverd, ter verkrijging van gesmolten rundvet, kunnen thans dit rund- vet betrekken. N.O.-KUST DER ZWARTE ZEE ONDER VUUR DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde gisteren mede: „De aanvallen aan het Oostelijke front blijven zich met succes ont wikkelen. De luchtmacht heeft bol sjewistische, luchtbases aan de -JNIoord-Oosikust van de Zwarte Zee en in het gebied van den midden- Don gebombardeerd. Formaties gevechtsvliegers heb ben aanvallen gedaan op trein- transporten en spoorwegen in den centralen sector en ten- Oosten van de Wolchow. Moskou is overdag door sterke af deelingen gevechtsvliegtuigen be stookt met brand- en brisantbom men. Bij Leningrad hebben twee groepen jachtvliegers bij een moe digen aanval op een- groote for matie transportvliegtuigen acht vij andelijke toestellen neergeschoten. .In dén strijd tegen Engeland is bij de Farör een koopvaardijschip van middelbare grootte door bom men beschadigd. Andere luchtaan vallen waren gericht op militaire instanties aan de Zuid-Westkust van Engeland. Vliegtuigen hebben op nieuw mijnen gelegd voor- Britsche havens. Aan de Vlaamsche kust hebben in konvooidienst varende patrouil le-vaartuigen een aanval van Brit sche motortorpedobooten mét suc ces afgeweerd zonder verliezen te lijden. Een vijandelijke motortor pedoboot werd in brand gescho ten; zij kan verloren worden ge acht. In Noord-Afrika zijn de Britsche strijdkrachten, waarvan sedert da gen was gemeld, dat zij ten Zuiden en Zuidwesten van Sidi Omar ge reed werden gehouden, op 18 No vember overgegaan tot een aanval in de richting Tobroek. Door on middellijke tegenaanvallen van Duitsch-Italiaansche afd. werden de sterke Britsche strijdkrachten, dié ten Westen van Sidi Omar in den strijd werden geworpen, met zware verliezen teruggeworpen. Talrijke vijandelijke pantserwagens werden vernield. VERSCHILLENDE BERICHTEN Polit'e contra stroopars In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft onder Langerak een ernstige bot- {sing plaats gehad tusschen politie en eenige stroopers. In den bewusten nacht waren mare chaussees, de gemeentepolitie en een jachtopziener eenige stroopers op het spoor, die hun onwettig bedrijf uitoefe nen onder deze gemeente. De politieman nen hadden zich, beschermd door de duisternis, schuilgehouden in de uiter waarden van de Lek, en een hunner, de marechaussee Spruit, had postgevat in een roeiboot, die aan een strekdam in^ de rivier gemeerd^lag en waarmede de* stroopers zich naar hun jachtterrein had den begeven. Toen op een gegeven oogen- blik de stroopers zich op den dam be gaven teneinde weer scheep te gaan, sprong de marechaussee te- voorschijn en riep hun „halt, politie" toe. "Een der stroopers, die hem tot op eenige meters genaderd was, loste 'als antwoord een schot uit zijn jachtgeweer, waardoor de marechaussee in een zijner beenen werd getroffen. Zijn verwondingen waren van dien aard, dat hij naar een ziekenhuis te Utrecht moest worden overgebracht De overige politiemannen slaagden erin drie mannen te arresteeren, nl. G. M. en A. M. uit Langerak en C. V. uit Arkel. Laatstgenoemde is aanvankelijk te Nieuw koop in hechtenis gehouden en schijnt later weer te zijn vrijgelaten. Twee jachtgeweren zijn in beslag genomen,. (A N.P.) - Tw®a klnd«r*n verband Donderdagmorgen omstreeks half tien is brand uitgebroken in de schuur van den landbouwer L. Hermanussen, aan den Achterdijk te Mill. Twee kinde ren, hét 5-jarige jongste zoontje en het 3-jarige dochtertje van den buurman van Summeren, die vermoedelijk in de schuur speelden, zijn omgekomen. De schuur is tot den grond toe afgebrand. De brand weer wist 'echter door snel ingrijpen het woonhuis te behouden. Verzekering dekt de schade. „Barnsteen, het goud der zee". Onder dezen titel wordt Vrijdag in het Rijks museum te Amsterdam een tentoonstel- ling van barnsteen geopend. Hierboven het model van een oud-Danziger Hanse- schip, dateerend uit 1600. De lengte van dit barnsteenen kunstwerk is 120 c.M. Het werd te Königsberg in den tijd van drie jaar vervaardigd en zijn waarde be draagt ongeveer 30.000 R.M. Pax—Holland—Rijkscommissariaat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1